ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
125.000 ευρώ δωρεάν για να στήσετε επιχείρηση

Στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού

 

Αθήνα 3.2.2005

Είναι το μοναδικό -δυστυχώς- πρόγραμμα που ενισχύει ουσιαστικά ιτις φιλοδοξίες των νέων για έναρξη σοβαρής επιχειρηματικής δραστηριότητας, χάρις στην γενναία χρηματοδότηση που προβλέπει και η οποία κυμαίνεται μεταξύ 15.000 έως 125.000 ευρώ, ανάλογα με το κεφάλαιο που αυτοί θα διαθέσουν.

 

Πρόκειται για το γνωστό πλέον πρόγραμμα «νεανικής επιχειρηματικότητας» του ΕΟΜΜΕΧ, που υλοποιείται για τέταρτη φορά τα τελευταία χρόνια και έχει ως στόχο την äçìéïõñãßá íÝùí, äõíáìéêþí, åîåëßîéìùí êáé áíôáãùíéóôéêþí ìéêñïìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí, óôïõò ôïìåßò ôçò ìåôáðïßçóçò êáé ôùí õðçñåóéþí.

 

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Η προκήρυξη του προγράμματος εκδόθηκε και διατίθεται από τον ΕΟΜΜΕΧ, ενώ ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων ορίσθηκε η 31 Μαρτίου 2005.  

Σôï ðñüãñáììá αναμένεται να ενταχθούν περίπου 100 åðé÷åéñçìáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ôïìÝá ôçò ìåôáðïßçóçò, ôïõ åìðïñßïõ, ôùí õðçñåóéþí êáé ôïõ ôïõñéóìïý, από νÝïυς êáé νÝåò που:

- ÃåííÞèçêáí áðü ôï 1966 ìÝ÷ñé êáé ôï 1987.

- Åßíáé Üíåñãïé, ìéóèùôïß Þ åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò.

- Äåí áóêïýóáí åðé÷åéñçìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá áðü 1.1.2004 Ýùò êáé ôçí çìåñïìçíßá ðñïêÞñõîçò - ðñïäçìïóßåõóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò.

 

Ùò Üóêçóç åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò íïåßôáé:

- ç Ýíáñîç åðéôçäåýìáôïò Þ êáé ç äéáôÞñçóç âéâëßùí êáé óôïé÷åßùí ôïõ Êþäéêá Âéâëßùí êáé Óôïé÷åßùí

- ç óõììåôï÷Þ óå åðé÷åßñçóç ùò åôáßñïò.

Αντίθετα, δεν èåùñåßôáé Üóêçóç åðé÷åéñçìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò ç Üóêçóç åëåýèåñïõ åðáããÝëìáôïò, üðùò áõôÞ êáèïñßæåôáé óôï Üñèñï 48 ðáñ. 1 ôïõ Í. 2238/1994 Êþäéêá Öïñïëïãßáò ÅéóïäÞìáôïò (ð.÷. ïéêïíïìïëüãïõ, ëïãéóôÞ Þ öïñïôÝ÷íç, äéêçãüñïõ, éáôñïý, áñ÷éôÝêôïíá, ìç÷áíéêïý, óõìâïëáéïãñÜöïõ, êïéíùíéïëüãïõ, äéåñìçíÝá, îåíáãïý ê.ëð.).

Επισης, η Üóêçóç áãñïôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò ðïõ áðïöÝñåé åéóïäÞìáôá áðïêëåéóôéêÜ ìå âÜóç ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá.

Ç ðñüôáóç ìðïñåß íá ðåñéëáìâÜíåé êáé ìç åðéëÝîéìåò äñáóôçñéüôçôåò, ç åðé÷ïñÞãçóç üìùò óå áõôÝò ôéò ðåñéðôþóåéò èá áöïñÜ ìüíï ôéò äáðÜíåò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò åðéëÝîéìåò äñáóôçñéüôçôåò.

 

Μορφές εταιρειών

Óôï ðñüãñáììá åíôÜóóïíôáé åðé÷åéñÞóåéò ìå íïìéêÞ ìïñöÞ áôïìéêÞς åðé÷åßñçóçς Þ

åôáéñåßáς (Ïìüññõèìçς, Åôåñüññõèìçς, ÅÐÅ Þ Áíþíõìçς Þ Óõíåôáéñéóìού), ç ïðïßá èá πρέπει να óõóôáèåß ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá ðñïêÞñõîçò - ðñïäçìïóßåõóçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò.

Óå ðåñßðôùóç óýóôáóçò åôáéñεßáò, áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç åßíáé íá ìåôÝ÷ïõí óôï êåöÜëáéï νÝïé - νÝåò, ìå ðïóïóôü ôïõëÜ÷éóôïí 75% êáé íá Ý÷ïõí áðïêëåéóôéêÜ ôç äéá÷åßñéóç ôçò åôáéñåßáò.

Äåí åðéôñÝðåôáé ç óõììåôï÷Þ íïìéêþí ðñïóþðùí ùò ìåôü÷ùí - åôáßñùí åêôüò áðü Åôáéñåßåò Ðáñï÷Þò Åðé÷åéñçìáôéêþí Êåöáëáßùí êáé ìÝ÷ñé ðïóïóôïý 25% ôïõ ìåôï÷éêïý - åôáéñéêïý êåöáëáßïõ.

 

Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στον ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, Ξενίας 16 & Έβρου, 11528 Αθήνα, με την ένδειξη «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας», μέχρι και 31 Μαρτίου 2005.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα παρέχονται στις διευθύνσεις: http://www.eommex.gr/greek/index.htm,  www.ypan.gr, www.antagonistikotita.gr.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved