ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων


Αθήνα 18.4.2005
Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000 ανέργων επιχορηγεί επιχειρήσεις με ποσό έως 18 ευρώ ανά ώρα εργασίας και έως 24 μήνες.

Το πρόγραμμα ξεκινάει από την προσεχή Παρασκευή 22 Απριλίου, οπότε οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού για να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων (και τουλάχιστον το 30% των συνολικών θέσεων) έχουν οι άνεργοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, και συγκεκριμένα:
- 'Ανεργες γυναίκες, μητέρες ανηλίκων τέκνων.
- 'Ανεργοι άνω των 50 ετών.
- Μακροχρόνια άνεργοι (για 12 από τους 16 προηγούμενους μήνες πριν την πρόσληψή τους, αν είναι άνω των 25 ετών ή για 6 από τους 8 τελευταίους μήνες στην περίπτωση ατόμων κάτω των 25 ετών).
- 'Ανεργοι που ολοκλήρωσαν μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση.
- Ατομα κάτω των 25 ετών που δεν έχουν απασχοληθεί καθόλου και έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο έτη από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

Από τις παραπάνω θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 65% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά ανέργους 18-25 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι έως 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και ανέργους 26-64 ετών που είναι εγγεγραμμένοι έως 12 μήνες.

Ποσοστό μέχρι 35% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά νέους και νέες 18-25 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και ανέργους ηλικίας 26-64 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 12 μήνες. Ποσοστό 60% των θέσεων θα καλυφθεί από γυναίκες.

Εξαιρέσεις
Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν:
* Οι επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους.
* Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
- Οι Ο.Ε.,Ε.Ε., Α,Ε. και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους της Ε.Π.Ε.
- Οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των ομορρύθμων εταίρων στις Ο.Ε. και Ε.Ε. των εταίρων της Ε.Π.Ε. και των μελών του Δ.Σ. στις Α.Ε.
* Οι πολιτικές οργανώσεις, τα κόμματα, τα νυχτερινά κέντρα, αίθουσες ψυχαγωγίας και εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών τυχερού χαρακτήρα, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο βραδινές ώρες (από 10:00 μ.μ. έως 6:00 π.μ.)
* Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας.
* Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20, Ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
* Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
* Οι τομείς ναυπηγείων, άνθρακα, κ.λ.π., σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 2204/2002 της Επιτροπής.

Προϋποθέσεις υπαγωγής
Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής της.
Η μερική και η εποχική απασχόληση υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.

Στην περίπτωση που η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης, αλλά αφορά σε πλήρωση κενής θέσης που δημιουργήθηκε μετά από:
- οικειοθελή αποχώρηση
- συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας
- οικειοθελή μείωση του χρόνου εργασίας
- καταγγελία της σύμβασης εργασίας μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα εφόσον προσληφθεί άνεργος σε μειονεκτική θέση.

Οι άνεργοι
Τα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
- Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
- Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
- Να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Οι επιχειρήσεις δεν επιχορηγούνται:
- Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.
- Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις Ν.2643/1998.
- Επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, επιχορηγούνται μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβουν πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Δικαιολογητικά
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν, από την προσεχή Παρασκευή 22 Απριλίου αίτηση υπαγωγής στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, όπου και θα απασχολήσουν τους μισθωτούς που θα προσλάβουν.
Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν είναι:
- Έντυπη αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ανά ειδικότητα οι θέσεις για τις οποίες ζητούν να επιχορηγηθούν.
- Καταστατικό ή ΦΕΚ (όπου δημοσιεύτηκε το καταστατικό) ή έναρξη επιτηδεύματος.
- Αριθμητική κατάσταση υπογεγραμμένη με το προσωπικό που απασχολούν ανά κατηγορία και ανά μήνα κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ως εξής:
- Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε. που δεν απασχολούν προσωπικό εντάσσονται για μία θέση εργασίας.
- Οι επιχειρήσεις με προσωπικό από 1-9 άτομα εντάσσονται για δύο θέσεις εργασίας.
- Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 10 ατόμων και άνω, εντάσσονται για αριθμό θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο 30% του μέσου όρου των απασχολουμένων τους κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
- Οι επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, οι οποίες παρουσιάζουν καθαρή αύξηση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, μπορούν να ενταχθούν για αριθμό εργαζομένων που ανέρχεται μέχρι και 40% της μέσης απασχόλησης κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.
- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 άτομα ανά επιχείρηση. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν υποκαταστήματα, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων στο σύνολο των υποκαταστημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 άτομα.
- Οι επιχειρήσεις εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα ενημερώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα (προέγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα).
- Η υπόδειξη των ανέργων στις επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθεί από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ στα πλαίσια της εξατομικευμένης παρέμβασης και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης.
- Μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση των ανέργων, την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την πρόσληψή τους εκδίδεται εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Οργανισμού.
- Η εγκριτική απόφαση εκδίδεται μετά την πρόσληψη του τελευταίου επιχορηγούμενου μισθωτού, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την προέγκριση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
- Για την έκδοση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες μετά την ημερομηνία πρόσληψης, δελτία ανεργίας και φωτοτυπημένα αντίγραφα των αναγγελιών πρόσληψης που έκαναν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ποσό και διάρκεια
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους άνεργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των ανέργων που θα προσληφθούν με το πρόγραμμα, η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 14 ευρώ ανά ημέρα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης οριζεται:
- για τις Μ.Μ.Ε. στους δεκαοχτώ μήνες
- για τις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζομένων) στους 24 μήνες.
- Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για έξι μήνες ακόμα οι Μ.Μ.Ε. και για δώδεκα μήνες οι μεγάλες.

Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως και λιγότερο από 8 ώρες, το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

Έναρξη και όροι
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατ'ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο.

Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από 20 ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.

Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για 20 ημερομίσθια κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν επιχορηγούμενος ή μη μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για έξι μήνες κάτω των είκοσι ημερομισθίων.

Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 24 μήνες οι Μ.Μ.Ε. και 36 οι μεγάλες.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από τις παραπάνω διατάξεις για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους και μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από την παραπάνω διάταξη για άτομα που έχουν προσλάβει σύμφωνα με προγράμματα Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, σε περίπτωση που αυτά αποχώρησαν οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Δεν δεσμεύονται και για άτομα που θα προσλάβουν μετά την τελευταία, με το πρόγραμμα, πρόσληψη.

Καταβολή επιχορήγησης
Η αρμόδια υπηρεσία ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους εργοδότες την επιχορήγηση αφού πριν ελέγξει τα πιο κάτω δικαιολογητικά, που η επιχορηγούμενη επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει:
α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
β) Μισθολογικές καταστάσεις η αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν αν υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση.
γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωσης απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών.
δ) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από το αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας.
ε) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται.

Είσπραξη
Αξιώσεις εργοδοτών για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο μηνών από την λήξη κάθε 3μηνου απασχόλησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών είναι δυνατή κατά ένα μηνα η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Τ.Υ. ή ΚΠΑ του Οργανισμού.

Επιμήκυνση
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα το πολύ ημερολογιακές ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α)κανονικής άδειας, β)δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, γ)μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, δ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου.

Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα ημερολογιακών ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης του εργοδότη κατά 30 ημερολογιακές ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Διακοπή
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 29 του Ν.1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του Ν.1836/1989 και η επιχορήγηση διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού, σύμφωνα και με την υπ'αριθ. 2007892/461/1998 κοινή απόφαση περί «Ανακτήσεως Αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της υλοποίησης κοινοτικών πολιτικών».

Ειδικότερα, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις αυτές και αφού προηγουμένως καλέσει εγγράφως τον εργοδότη να διατυπώσει τις απόψεις του, αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης που η επιχείρηση έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ και την επιστροφή:
- Τμήματος του καταβληθέντος ποσού, κατ'αναλογία του χρονικού διαστήματος που απομένει από την ημερομηνία μη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου δέσμευσης.
- Ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση εξαρχής των όρων και των προϋποθέσεωντου προγράμματος.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει με εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην επιχείρηση. Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξή του.

Ανάκληση
Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή της στο πρόγραμμα και θα υποβάλλει αναφορά στη Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητή για τη διενέργεια πρόσθετου ελέγχου.

Διαφορές
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο πρόγραμμα, και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής ενστάσεων, τα μέλη της οποίας ορίζονται από την υπ' αριθμ. 90917/1.2.2005 υπουργική απόφαση.: «Ορισμός μελών στην Ειδική Επιτροπή ενστάσεων για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ».

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ μέσω της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση για ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα, μέσα σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος από την Υπηρεσία ή της απορριπτικής απόφασης.

Έλεγχος
Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ υποχρεούται να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους απαραίτητα πριν την καταβολή της πρώτης επιχορήγησης, καθώς και μία φορά τουλάχιστον ανά εξάμηνο για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του προγράμματος. Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του

ΟΑΕΔ συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης και στις οποίες καταγράφονται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για:
- Την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραμμα.
- Την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων καθώς και την επιβολή κυρώσεων.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
- Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
- Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και σχετικά έγγραφα με την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχουν τα κατά τόπους γραφεία ΟΑΕΔ και -υποθέτουμε σύντομα- η ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved