ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 1.000 ανέργους της Μεσσηνίας 6/12/08


Αθήνα 6.12.2008, 20:12
Την επιχορήγηση επιχειρήσεων του νομού Μεσσηνίας για την απασχόληση 600 ανέργων 18 – 64 ετών, καθώς και 400 ανέργων του ίδιου νομού για την δημιουργία μικρής επιχείρησης, προβλέπει ένα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα υλοποιηθεί το προσεχές διάστημα.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 600 ανέργων ηλικίας 18- 64 ετών του Νομού Μεσσηνίας, προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων (και τουλάχιστον το 30% των συνολικών θέσεων) έχουν οι άνεργοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ήτοι:
- Άνεργες γυναίκες μητέρες ανηλίκων τέκνων
- Άνεργοι άνω των 50 ετών.
- Μακροχρόνια άνεργοι
Από τις ως άνω θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
• Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (συμπεριλαμβανομένων και των αμιγών και μικτών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού).
• Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του ν. 2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).
• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).

Οι επιχειρήσεις για να υπαχθούν στο πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού (λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης) χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό (θα αποδεικνύεται από μισθολογικές καταστάσεις).

Τα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:
• Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και το δελτίο ανεργίας τους να είναι σε ισχύ δύο τουλάχιστον μήνες μέχρι την υπόδειξη τους από τις Υπηρεσίες.
• Να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης, και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Οι εκπαιδευόμενοι σε προγράμματα κατάρτισης ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς τη δίμηνη ανεργία, εφόσον η διακοπή ή η λήξη του σχετικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε εντός του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας πρόσληψης.
Ως δελτίο ανεργίας λαμβάνεται το δελτίο ανεργίας με το οποίο εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κατάρτισης ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE).
• Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Οι επιχειρήσεις δεν επχορηγούνται:
• Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.
• Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις ν. 2643/1998
• Σε περίπτωση που επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, η νέα διάδοχος επιχείρηση επιχορηγείται μόνο για όσο επιπλέον προσωπικό προσλάβει πέραν αυτού που κατά μέσο όρο απασχολήθηκε στην προηγούμενη επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν, εντός προθεσμίας η οποία θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ 2 Καλαμάτας.
Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις είναι:
• Έντυπη αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ανά ειδικότητα οι θέσεις για τις οποίες ζητούν να επιχορηγηθούν.
• Καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. (όπου δημοσιεύτηκε το καταστατικό) ή έναρξη επιτηδεύματος.
• Μισθοδοτικές καταστάσεις του προηγούμενου 6μήνου καθώς και συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου εφόσον υπάρχουν.
Για την ύπαρξη αυτών των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στις διατάξεις της εν λόγω απόφασης κρίνει ο προϊστάμενος του Κ.Π.Α. 2 Καλαμάτας.

Οι επιχειρήσεις εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα ενημερώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα (προέγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα). Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, και ύστερα από την διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης θα γίνεται η παραπομπή τους στις επιχειρήσεις από την Υπηρεσία, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. Η υπόδειξη των ανέργων στις επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ στα πλαίσια της εξατομικευμένης παρέμβασης και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης. Μετά την εξατομικευμένη παρέμβαση των ανέργων, την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την πρόσληψή τους εκδίδεται εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα από την αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης του Οργανισμού. Η εγκριτική απόφαση εκδίδεται μετά την πρόσληψη του τελευταίου επιχορηγούμενου μισθωτού, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την προέγκριση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρό− γραμμα. Για την έκδοση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων η Υπηρεσία θα ελέγχει μέσω του αρχείου που διατηρεί
α) τα δελτία ανεργίας των επιχορηγουμένων και β) τις αναγγελίες πρόσληψης που έκαναν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια του προγράμματος.

Η διάρκεια της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα ορίζεται στους 24 μήνες. Το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:
• Για τους δώδεκα (12) πρώτους μήνες απασχόλησης, λόγω της εργασιακής προσαρμογής και εξοικείωσης των ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον, στα 26 ευρώ ημερησίως.
• Για τους υπόλοιπους δώδεκα (12) μήνες στα 22 ευρώ ημερησίως.
Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος απασχολείται με καθεστώς μερικής απασχόλησης από 4 ώρες και άνω ημερησίως και λιγότερο από 8 ώρες, το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης.

Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατ’ανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο. Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από 20 ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για 20 ημε− ρομίσθια κατά μήνα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν επιχορηγούμενος ή μη μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για έξι (6) μήνες κάτω των είκοσι ημερομισθίων.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι 24 μήνες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από τις παραπάνω διατάξεις για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους και μετά.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης αφού ελέγξει τα πιο κάτω δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:
α) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, τη χρονολογία πρόσληψης, τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
β) Μισθολογικές καταστάσεις ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση.
γ) Γραμμάτιο είσπραξης ή βεβαίωσης απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών
δ) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρημένη από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
ε) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερό− τητας, όπου απαιτείται.

Αξιώσεις εργοδοτών για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο μηνών από την λήξη κάθε 3μηνου απασχόλησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών είναι δυνατή κατά ένα μήνα η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του Κ.Π.Α.2 του Οργανισμού.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημερολογιακές ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) κανονικής άδειας, β) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, δ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης του εργοδότη κατά 30 ημερολογιακές ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

Εάν μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή της στο πρόγραμμα και θα υποβάλλει αναφορά στη Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητή για τη διενέργεια πρόσθετου ελέγχου.

Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί για όλα τα έτη από τα αποθεματικά του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) και θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 8.640.000 ευρώ, το οποίο επιμερίζεται ως εξής:
- Για το έτος 2009: 3.900.000 ευρώ
- Για το έτος 2010: 4.080.000 ευρώ
- Για το έτος 2011: 660.000 ευρώ.

Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)
Στο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών (ΝΕΕ) θα υπαχθούν 400 άνεργοι ηλικίας 18−64 ετών. Από τις 400 θέσεις 100 θα καλυφθούν από ανέργους νέους και νέες ηλικίας 22−32 ετών και  300 θέσεις του προγράμματος θα καλυφθούν από εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 33−64 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των ανέργων του νομού που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1) Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και 30 ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
2) Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
3) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου Κράτους−Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
4) Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Δύνανται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο μέλος:
- Ομόρρυθμης Εταιρείας(Ο.Ε.)
- Ετερόρρυθμης Εταιρείας(Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και
- Ε.Π.Ε.,

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
- Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
- Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
- Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
- Πλανόδιες επιχειρήσεις.
- Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
- Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
- Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
- Όσοι είχαν επιχείρηση στους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της έναρξης δραστηριότητας
2.9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.
Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια.

1ο στάδιο: Υποβολή «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης», η οποία περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ, στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. και στα πλαίσια της οποίας ελέγχονται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
• η ιδιότητα του άνεργου, να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ μέχρι και 30 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους. Σε περίπτωση που το δελτίο ανεργίας δεν είναι σε ισχύ μέχρι και 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα θεραπεύει την περίπτωση αυτή, χωρίς να απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου.
• η εξατομικευμένη παρέμβαση(υπογεγραμμένη από τον εργασιακό σύμβουλο ή τον αρμόδιο υπάλληλο και τους ίδιους),
• η έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
• η Ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου Κράτους−Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
• η κατοχή αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και ή εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Όσον αφορά στις περιπτώσεις ομογενών ή υπηκόων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/20999/29.7.2008 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Απασχόλησης οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση, όσον αφορά στην εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της Χώρας προέλευσης.
• Η ύπαρξη κενών θέσεων.
Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Υπηρεσία ΟΑΕΔ εκδίδει απορριπτική απόφαση και δεν προχωρά στο δεύτερο στάδιο

2ο στάδιο: Η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια αξιολόγησης, περιλαμβάνουν:
• Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
• Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού
• Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και το βαθμό καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών.
• Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.
• Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις
• Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

3ο στάδιο: Η ένταξη στο πρόγραμμα, η οποία ολοκληρώνεται με την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού και την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της επιλογής της Τριμελούς Επιτροπής προς την Υπηρεσία και ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον αιτούντα.
Ελέγχονται τα κάτωθι:
- Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
- Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 40% του ποσού της επιχορήγησης (εμπορεύματα, εξοπλισμοί, πρώτες ύλες κ.λ.π).
- Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται για Εταιρεία ή Συνεταιρισμό στον οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
- Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση.
- Νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματός του, όπου αυτά απαιτούνται. Τα νόμιμα πιστοποιητικά δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή του και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σ΄ αυτή.
- Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
- Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις:
α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής και η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ένταξή του στο πρόγραμμα και καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ, μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του και να προσκομίσει α) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, και β) τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ. 12 παρ. 3 Προεδρικού Διατάγματος 186/1992 ΚΒΣ και γ) αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η προ− καταβολή.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 18.000,00 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 12.000,00 ευρώ σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).

Το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά 3.000,00 € στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι τον δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους και
β) του μέλους εταιρείας (Ο.Ε.,Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.) όπως περιγράφεται στην παρ. 1 της παρούσας όταν το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%.

Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεσμεύεται για τα εξής:
- Με τη λήξη του κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία 60 ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να προσκομίσει:
- Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται να εισπράξει όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του. Λογίζονται τα έξοδα ενοικίων. Λογίζονται επίσης τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μία νέα επιχειρηματίας για τη φύλαξη των παιδιών της ώστε να μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κ.λπ.).
- Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων–εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ.
- Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του.
- Η επιχείρηση δεν πρέπει να προβεί σε αλλαγή έδρας ή τόπου λειτουργίας εκτός των ορίων του Ν. Μεσσηνίας, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.
- Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης ή της προκαταβολής, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα ανεξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή μη υπαιτιότητας του νέου επαγγελματία, δύναται με απόφασή του και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:
- να επιμηκύνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου για είσπραξη επιμέρους δόσης έως 60 ημερολογιακές ημέρες.
- να δώσει το δικαίωμα στον νέο επαγγελματία να σταματήσει την απασχόληση του στην επιχείρηση και για διάστημα μέχρι 30 ημερών μετά από αίτηση του και για σημαντικό λόγο με ισόχρονη παράταση του προγράμματος

Η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ θα προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με το υπ’ αριθμ. Β121190/2.6.2008 έγγραφο της Δ/νσης Απασχόλησης.

Οι ελεγχόμενοι Ν.Ε.Ε. υποχρεούνται:
- Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
- Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 5 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.
- Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται στην παροχή στοιχείων στην Υπηρεσία για σκοπούς αξιολόγησης του Προγράμματος, ακόμη και μετά το πέρας του δωδεκαμήνου της επιχορήγησης και ανεξάρτητα από την εξέλιξή της και τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας της επιχείρησης.

Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του ΛΑΕΚ. Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 8.000.000,00 €, η οποία επιμερίζεται ως εξής:
- Για το έτος 2009: 5.300.000,00 €
- Για το έτος 2010: 2.700.000,00 €.

Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων θα καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Το ΔΣ του ΟΑΕΔ δύναται με απόφαση του να αναστείλει προσωρινά την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης ΛΑΕΚ. Επίσης, δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να παρατείνει ή να διακόψει το πρόγραμμα ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης ΛΑΕΚ.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο Πρόγραμμα επιχειρήσεων−επαγγελματιών και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλεται μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Λεπτομέρειες σχετικές με την εφαρμογή του προγράμματος θα οριστούν με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved