ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.800 ανέργων (15/6)

Αθήνα 15.6.2005
Ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη και απασχόληση 1.800 ανέργων που βρίσκονται κοντά στην σύνταξη θα υλοποιήσει το αμέσως προσεχές διάστημα ο ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση απασχόλησης και στην κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, στην περίπτωση που τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα και έως 5 χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Για το λόγο αυτό η διοίκηση του ΟΑΕΔ και η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. (του ειδικού λογαριασμού των επιχειρήσεων) αποφάσισαν την αύξηση της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που θα προβούν σε προσλήψεις ατόμων αυτής της κατηγορίας έως 26,5%, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος, το συνολικό κόστος του οποίου θα ανέλθει στα 65.880.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που διέπονται για την πρόσληψη προσωπικού από τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, εκτός των αμιγών και μικτών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Προϋποθέσεις ένταξης
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

1. Η μη απόλυση από τις επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματα τους που λειτουργούν στον ίδιο νομό προσωπικού (απασχολούμενου σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλυφθεί με το πρόγραμμα αυτό) κατά τη χρονική διάρκεια 6 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις για τη μη απόλυση προσωπικού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση.

2. Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι η επιδοτούμενοι άνεργοι ή εγγεγραμμένοι επί τουλάχιστον δύο μήνες στα μητρώα ανέργων των γραφείων απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται στην περιοχή του τόπου κατοικίας τους και να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή να είναι Ελληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα.

3. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεων για μισθωτούς που έχουν απασχολήσει την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης τους.

Διάρκεια επιδότησης
Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα μήνα έως και 60 μήνες, κατ’ ανώτατο όριο. Η προθεσμία πλήρωσης των θέσεων είναι ένας μήνας το αργότερο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης μισθωτού, υποβάλλουν στην πλησιέστερη του τόπου απασχόλησης υπηρεσία του ΟΑΕΔ αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η επιχορήγηση να καταβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ή από την ημερομηνία πρόσληψης, εφόσον αυτή έγινε μετά την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Ποσό επιχορήγησης
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης καθορίζεται στα 22 ευρώ για τους πρώτους 24 μήνες και στα 26 ευρώ για τους επόμενους 36 μήνες, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μήνα οι μισθωτοί θα ασφαλίζονται τουλάχιστον για 18 ημέρες εργασίας (για λιγότερες από 18 ημέρες απασχόλησης το μήνα θα επιχορηγούνται για 3 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, ανά έτος επιχορήγησης). Σημειώνεται ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα η αντίστοιχη επιδότηση ήταν 17,54 ευρώ και 20,54 ευρώ, αντίστοιχα.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μισθωτούς με μειωμένο ωράριο εργασίας από τουλάχιστον 4 ώρες ημερησίως. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό ανέρχεται στα 11 ευρώ για τους πρώτους 24 μήνες και στα 13 ευρώ για τους επόμενους 36 μήνες.

Για κάθε επιπλέον ώρα απασχόλησης πέραν των 4 και μέχρι των 8 ωρών η επιχορήγηση θα προσαυξάνεται κατά το ¼ του προαναφερόμενου ποσού που αντιστοιχεί στη μερική απασχόληση.

Δικαιολογητικά υπαγωγής
Για να υπαχθεί στο πρόγραμμα αυτό κάποια επιχείρηση ή εργοδότης γενικά, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου απασχόλησης των υπό πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εντυπη αίτηση που θα περιέχει την επωνυμία, το αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας και τον αριθμό ατόμων που πρόκειται να προσλάβει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

2. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι: α) κατά το εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα δεν απέλυσε προσωπικό απασχολούμενο σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλύψει ή κάλυψε με το πρόγραμμα θα το αντικαταστήσει βάσει των όρων που ακολουθούν και β) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους του προγράμματος.

3. Αντίγραφο καταστατικού προκειμένου για εταιρείες και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Δεσμεύσεις – Κυρώσεις
Η υπαγωγή στο πρόγραμμα συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις ορισμένες υποχρεώσεις, αλλά και κυρώσεις. Συγκεκριμένα:
- Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει μισθωτό που προσέλαβε με το πρόγραμμα αυτό και ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ή διαπιστωθεί ότι απέλυσε κατά το κρίσιμο εξάμηνο ή κατά τη διάρκεια του προγράμματος μισθωτό που απασχολούσε σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που κάλυψε με το πρόγραμμα αυτό, τότε θα πρέπει να τον αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες για να είναι δυνατή ή συνέχιση του προγράμματος.

Αν η υπηρεσία δεν έχει άνεργο να υποδείξει στην επιχείρηση για να αντικαταστήσει τον μη επιχορηγούμενο μισθωτό της ίδιας ειδικότητας, τότε το πρόγραμμα διακόπτεται χωρίς άλλες επιπτώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόγραμμα θα διακόπτεται με αναζήτηση όλου του ποσού της επιχορήγησης που καταβλήθηκε. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποσού θα ακολουθείται η διαδικασία αναζήτησης του μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.

- Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, θανάτου, στράτευσης, φυλάκισης, ασθένειας δεσμευμένου προσωπικού και εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται αντικατάσταση και συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.

- Σε περίπτωση απόλυσης μισθωτού που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του τότε το πρόγραμμα θα διακόπτεται χωρίς επιπτώσεις για την επιχείρηση.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα θα οριστεί εντός των προσεχών ημερών και στη συνέχεια θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved