ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα "επιδότησης της εργασίας" 15/4/09


Αθήνα 15.4.2009, 18:32
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής, τον τρόπο και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων σε θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση, καθορίζει απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων που παρουσιάζει η Proslipsis.

Πρόκειται για την υπ' αριθμ. 8780/208/2009 απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Εργασίας, με τίτλο "Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών, κριτηρίων επιλογής, του τρόπου και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγρ. 1 - 4 του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις", η οποία προβλέπει τα ακόλουθα.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα "επιδότησης της εργασίας", όπως λέγεται, μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που πληρούν τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.

Μέσω του προγράμματος αυτού η κυβέρνηση ευελπισθεί να "ανοίξει" δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης. Καθώς όμως το πρόγραμμα αυτό δεν κομίζει τίποτα καινούριο (είναι ανάλογο με αυτά που υλοποιεί εδώ και χρόνια ο ΟΑΕΔ), το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Ποιά επιχείρηση προσλαμβάνει προσωπικό, έστω και με επιδότηση, όταν δεν το έχει ανάγκη;

Προϋποθέσεις ένταξης
Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Επιχειρήσεις και φορείς
Για να υπαχθεί επιχείρηση και φορέας στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο εξάμηνο πριν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εξαιρούνται καταγγελίες σύμβασης εργασίας που οφείλονται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή επιχείρησης και φορέα στο πρόγραμμα για επιδοτούμενο άνεργο τον οποίο είχε απασχολήσει το προηγούμενο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Άνεργοι
- Να έχει εγκριθεί η τακτική επιδότηση τους λόγω ανεργίας.
- Να έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.

Διάρκεια επιχορήγησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι ίση με το χρονικό διάστημα που θα απασχοληθεί ο επιδοτούμενος άνεργος στην επιχείρηση και το φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της διάρκειας της επιδότησης του ανέργου. Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται ο άνεργος.

Διαδικασία
Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, επιλέγοντας από τη σχετική λίστα το KΠA ή ΚΠΑ2 που ανήκει στην περιοχή της έδρας της επιχείρησης του φορέα. Στην περίπτωση που η επιχείρηση και ο φορέας δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 του Οργανισμού ή μέσω των ΚΕΠ.

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ακολουθεί η διαδικασία, της υπόόδειξης των επιδοτουμένων ανέργων που πληρούν τα χαρακτηριστικά της αιτούμενης θέσης και η πρόσληψή τους από τις επιχειρήσεις και τους φορείς.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού επιδοτουμένων ανέργων που να πληρούν τα χαρακτηριστικά των αιτούμενων θέσεων, οι υποδείξεις ανά επιχείρηση και φορέα θα γίνονται αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση και το φορέα.

Στη συνέχεια διενεργείται επιτόπιος έλεγχος κατά τον οποίο αναζητούνται:
- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
- Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και του φορέα, στην οποία θα δηλώνουν ότι κατά το εξάμηνο που προηγείται της αίτησης δεν έχουν απολύσει, προσωπικό παρά μόνο για σπουδαίο λόγο, ρητά αναφερόμενο και ότι δε θα προσλάβει στα πλαίσια του προγράμματος επιδοτούμενο άνεργο, τον οποίο είχε απασχολήσει το προηγούμενο εξάμηνο πριν την ημερομηνία επιβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η έκθεση ελέγχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα αποτελεί τη βάση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα και θα είναι δεσμευτική για την έκδοση σύμφωνης με αυτήν απόφασης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
Ως εκτελεστή πράξη υπαγωγής ή ανάκλησης, νοείται η έκθεση ελέγχου μετά την υπογραφή αυτής από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Υποχρεώσεις
Επιχειρήσεις και φορείς έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
- Η επιχείρηση και ο φορέας υποχρεούνται να αμείβουν το προσλαμβανόμενο άτομο σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς εργαζομένους, ανάλογα με την ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησής του.
- Η επιχείρηση και ο φορέας κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας με τον προσληφθέντα, δεν δύνανται να απολύουν οποιοδήποτε εργαζόμενο χωρίς τη συνδρομή του ιδίου λόγου.

Δικαιολογητικά
Για ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) Έντυπη κατάσταση θα περιλαμβάνει:
- Το ονοματεπώνυμο τότε προσληφθέντων βάσει του προγράμματος,
- Την ειδικότητα,
- Την ημερομηνία πρόσληψης,
- Το συνολικό ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης,
- Το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ανά μήνα ο εργαζόμενος και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.), όπου θα δηλώνεται:
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού.
- Η διατήρηση του απασχολούμενου προσωπικού.
- Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Το περιεχόμενο της Υ.Δ. θα ελέγχεται κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.
Γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Η αξίωση των επιχειρήσεων και φορέων για την είσπραξη της μηνιαίας επιχορήγησης ασκείται εντός τριμήνου. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει που αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Η σχετική ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και ενδιαφερόμενο φορέα και θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Απασχόλησης Διοίκησης του ΟΑΕΔ με τα απαραίτητα για την εξέτασή της στοιχεία.

Έλεγχος στις επιχειρήσεις και τους φορείς για την ορθή υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιείται ανά τρίμηνο από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Σχετικές ανακοινώσεις για το πρόγραμμα αναμένεται να κάνουν το προσεχές διάστημα υπουργείο Απασχόλησης και ΟΑΕΔ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved