ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Χρηματοδότηση έως 26.000 ευρώ σε 4.500 ανέργους για δημιουργία επιχείρησης 8/5/09


Aθήνα 8.5.2009, 20:02
Ξεκινά τη Δευτέρα 11 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν 4.500 άνεργοι, ηλικίας 22-64 ετών, προκειμένου να δημιουργήσουν μικρή επιχείρηση.

Από τις 4.500 θέσεις του προγράμματος, οι 1.500 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και οι 3.000 από ανέργους ηλικίας 33-64 ετών. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στα 18.000 ευρώ για ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και στα 15.000 ευρώ για ανέργους ηλικίας 33-64 ετών. Η προκαταβολή και η πρώτη δόση είναι ίσες με το 35% της επιχορήγησης και η δεύτερη δόση είναι ίση με το 30% της επιχορήγησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες από την απόφαση υπαγωγής του στο πρόγραμμα.

Όσοι διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 12 τουλάχιστον μήνες, μετά το 12μηνο της επιχορήγησης, θα λαμβάνουν επιπλέον επιχορήγηση ύψους 5.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μετά από αίτηση του ΝΕΕ, που κατατίθεται μέσα σε 60 ημέρες από τη λήξη του δεύτερου δωδεκαμήνου λειτουργίας της επιχείρησης.

Το ποσό της αρχικής επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε μία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνεργος που υπάγεται στο πρόγραμμα:
• Είναι επιδοτούμενος και διακόψει την επιδότηση ανεργίας, μέχρι τον δεύτερο μήνα της επιδότησής του, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση.
• Είναι μέλος εταιρείας (με συμμετοχή τουλάχιστον 51% στο κεφάλαιο Ο.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. στην οποία είναι ομόρρυθμο μέλος) και το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%.

Προϋποθέσεις υπαγωγής
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πρέπει να:
- Έχουν την ιδιότητα του ανέργου (με δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη).
- Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από τις 2 Ιανουαρίου 2009 και μετά.
- Έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
- Έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ, που αποτελεί πλέον πάγια προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε προγράμματα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ.
- Διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και
- Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άντρες υποψήφιοι).
- Στο πρόγραμμα μπορεί να υπαχθεί μέλος εταιρίας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιό της.

Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια.
1ο στάδιο: Υποβολή αίτησης-επιχειρηματικού σχεδίου
Πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ο υποψήφιος πρέπει, κατά σειρά:
- Να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ
- Να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα «συμβουλευτικής στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών» σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
- Να έχει προχωρήσει σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ. Η έναρξη πρέπει να έχει γίνει από τις 2 Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Η «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνη δήλωση», η οποία περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ, υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, πεδίο «e-αίτηση»), είτε στην περίπτωση που ο επαγγελματίας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του ΚΠΑ-2 ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης δεν ολοκληρώνεται αν έχει παραληφθεί η συμπλήρωση κάποιου από τα υποχρεωτικά πεδία της.

2ο στάδιο: Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
Η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων για υπαγωγή στο πρόγραμμα ΝΕΕ γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Κατά την αξιολόγηση δίνεται προτεραιότητα σε καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν:
- Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου,
- Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων (π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού),
- Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή και το βαθμό καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών,
- Την επάρκεια του ενδιαφερομένου και συνάφεια με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κλπ,
- Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις,
- Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης επιλέγει τα επιχειρηματικά σχέδια (προέγκριση αιτήσεων υπαγωγής). Η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει τους επαγγελματίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη, με απαντητικό έγγραφο κατά του οποίου μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

3ο στάδιο: Ένταξη στο πρόγραμμα
Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται μετά από επιτόπιο έλεγχο στο χώρο της επιχείρησης, από εκπρόσωπο του Οργανισμού και εφόσον υπάρξει θετική έγκριση.
Ο επιτόπιος έλεγχος στο χώρο της επιχείρησης πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων. Οι ελεγκτές-εκπρόσωποι του Οργανισμού ελέγχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πληροφοριακό έντυπο, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ,
www.oaed.gr) και διαπιστώνουν εάν η επιχείρηση λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και κατά πόσο οι ΝΕΕ απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα, όπου υπάγεται η επιχείρηση. Κατά τον έλεγχο, ο επαγγελματίας υπογράφει την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Εφόσον η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία, μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του και να προσκομίσει α) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, και β) τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ. 12 παρ.3 Προεδρικού Διατάγματος 186/92 ΚΒΣ και γ) αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η προκαταβολή.
Κατά τους 12 μήνες διάρκειας της επιχορήγησης ο Νέος Ελεύθερος Επαγγελματίας δεσμεύεται να προσκομίσει (μέσα σε προθεσμία 60 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε εξαμήνου):
1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι η επιχείρησή του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων-εξόδων στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα (όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων-εξόδων), είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται να εισπράξει.
2. επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων-εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής ΦΠΑ στο ΔΥΟ, μαζί με τη βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται.

Ο ΝΕΕ δεσμεύεται να μην διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησής του μέσα στο 12μηνο της επιχορήγησης και να ενημερώνει την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved