ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Μέχρι 9 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιστημόνων 9/9/09


Αθήνα 9.9.2009, 8:32
Μέχρι 9 Οκτωβρίου 2009 θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες να υποβάλουν πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελματιών, που υλοποιείται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιατροί, οδοντίατροι, μηχανικοί, γεωτεχνικοί (γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι και ιχθυολόγοι), δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, οικονομολόγοι - σύμβουλοι.

Η επιχορήγηση αφορά την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού, ειδικού τυποποιημένου λογισμικού και σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται στο 50% ή 80%, ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης έναρξης δραστηριότητας, και με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 6.250€ έως 40.000€, ανάλογα με τη κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και την ημερομηνία πρώτης έναρξης δραστηριότητας.

Με τη συγκεκριμένη δράση, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύουν για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους κλάδους, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας δεκάδων χιλιάδων επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελματιών.

Τι χρηματοδοτείται
Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (δηλαδή το άθροισμα της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής) της προκήρυξης ανέρχεται σε 250 εκατομύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) «Αττική», «Μακεδονία - Θράκη», «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι», «Θεσσαλία -Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» και «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου».

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:
- Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
- Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό (πίνακας 1).


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

Ιατροί

5.000 -20.000 €

80%

50%

Οδοντίατροι

5.000 -20.000 €

80%

50%

Μηχανικοί

4.000 - 8.000 €

80%

50%

Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι

3.000 - 5.000 €

80%

50%

Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι

3.000 - 5.000 €

80%

50%

Λογιστές

3.000 - 5.000 €

80%

50%


Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

Η συνοπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών δίνεται στο Παράρτημα Δ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) προκήρυξης.

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες ο ΦΠΑ οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών και κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων (1 Σεπτεμβρίου 2009).

Προϋποθέσεις
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι επιστήμονες - ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι:
- Είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια.
- Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης.
- Τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 - διαχειριστική χρήση 2008).
- Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό.
να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1 Ιανουαρίου 2009.
- Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.
- Όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση (πίνακας 2).


ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ) ΚΑΙ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Ιατροί

35.000€

28.000€

Οδοντίατροι

35.000€

28.000€

Γεωτεχνικοί (γεωλόγοι, γεωπόνοι, δασολόγοι, ιχθυολόγοι)

35.000€

28.000€

Μηχανικοί

35.000€

28.000€

Δικηγόροι

25.000€

20.000€

Συμβολαιογράφοι

50.000€

40.000€

Οικονομολόγοι – Σύμβουλοι

25.000€

20.000€

Λογιστές

25.000€

20.000€


Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της σχετικής υπουργικής απόφασης, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ.).
Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1.
- Να διαθέτουν ως δραστηριότητα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο σχετικό παράρτημα της σχετικής προκήρυξης.
Λόγω του καθορισμού των νέων ΚΑΔ με την ΠΟΛ 1133/2008 με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών οι κωδικοί δραστηριότητας έχουν αλλάξει. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να έχουν προχωρήσει σε δήλωση των νέων ΚΑΔ 2008.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από την παρούσα προκήρυξη.

Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr (με αναφορά στην επωνυμία του δικαιούχου, στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη).

Αξιολόγηση
Οι προτάσεις των υποψήφιων επενδυτών, αξιoλoγoύνται σύμφωνα με ένα καθoρισμένo σύστημα αξιoλόγησης. Η βαθμολόγηση υπολογίζεται στην κλίμακα μηδέν έως εκατό και στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.

Προκειμένου να γίνει η επεξεργασία και αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, τα απαιτούμενα στοιχεία, διαβιβάζονται από το ΠΣΚΕ του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στη ΓΓΠΣ. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σε τρία στάδια:
- Ταυτοποίηση των στοιχείων μητρώου των δυνητικών δικαιούχων, μέσω του συστήματος taxis.
- Εξέταση της παραδεκτότητας της πρότασης.
- Βαθμολόγηση της πρότασης βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραδεκτών επενδυτικών προτάσεων, είναι τα ακόλουθα τρία:
1. Καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα. Ακαθάριστο εισόδημα από ατομικό επάγγελμα.
2. Καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα προς συνολικό καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα (πολλαπλασιαστής).
3. Πρώτη έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος (πολλαπλασιαστής).

Μία πρόταση δύναται να επιχορηγηθεί εφόσον είναι παραδεκτή και έχει λάβει τουλάχιστον 15 μονάδες, σε σύνολο 100 μονάδων. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση χαρακτηρίζεται σαν «θετικά αξιολογημένη». Όσες επενδυτικές προτάσεις έχουν βαθμολογία μικρότερη του 15 χαρακτηρίζονται ως «αρνητικά» αξιολογημένες προτάσεις.

Οι «θετικά» αξιολογημένες προτάσεις κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. Ο καθορισμός των προτάσεων που χρηματοδοτούνται γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στην κατάσταση των «θετικά» αξιολογημένων προτάσεων και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης ανά προκηρυσσόμενη δράση, σύμφωνα με την ΥΑ Διάθεσης Πιστώσεων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση που προκύπτει ότι το απομένον ποσό της δημόσιας επιχορήγησης δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των τυχόν ισόβαθμων προτάσεων, όλες οι ισόβαθμες προτάσεις δεν χρηματοδοτούνται.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και σε περιοχές που περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα της προκήρυξης καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες - άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) λαμβάνουν στο στάδιο αυτό τη μέγιστη βαθμολογία. Ο έλεγχος των στοιχείων βασίζεται στα αντίστοιχα πεδία του φορολογικού εντύπου Ε1.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να προχωρήσουν σε ένσταση επί του αποτελέσματος της παραπάνω διαδικασίας αξιολόγησης.

Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, από 1 Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι την 9 Οκτωβρίου 2009, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, προσφορές προμηθευτών και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο σε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που αντιστοιχεί στον τόπο υλοποίησης της πρότασης.

Στην πρότασή του δηλώνει:
- Έναν Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ), από τους οριζόμενους στο σχετικό Παράρτημα της σχετικής προκήρυξης.
- Ένα Υποκατάστημα αυτού, επιλέγοντας μεταξύ των Υποκαταστημάτων που έχουν οριστεί από αυτόν για την εκτέλεση του έργου του.
Ο ΕΦΔ που έχει δηλωθεί δεν δύναται να τροποποιηθεί.

Η παρακολούθηση των δράσεων και το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την Αίτηση και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης, στο ΠΣΚΕ στη, ιστοσελίδα www.ependyseis.gr. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται και όλες οι πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω προκήρυξη. Δεν προβλέπεται η υποβολή των προτάσεων σε έντυπη ή άλλη μορφή πλην της ηλεκτρονικής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής η πρόταση δεν αξιολογείται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved