ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Σπουδές σε ΚΕΣ, ΕΠΑΛ, Μαθητεία Επιστροφή    
Εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή ΑΜΕΑ Γαλατσίου

 

Αθήνα 16.12.2010, 10:54

Ο ΟΑΕΔ καθόρισε τα τμήματα και τις ειδικότητες στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Αθήνας, για το σχολικό έτος 2010 - 2011, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις.

Ο αριθµός των εισαγοµένων ανά τµήµα καθορίζεται από την ∆ιεύθυνση της Σχολής, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες θέσεις και τις δυνατότητες κατάρτισης και δεν µπορεί να είναι µικρότερος από επτά άτοµα ανά τµήµα. Στην περίπτωση που ο αριθµός των καταρτιζοµένων είναι µικρότερος από επτά δεν συνιστάται τµήµα και η ∆ιεύθυνση της Σχολής δύναται, εφόσον λάβει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των καταρτιζοµένων, να τοποθετήσει τους ενδιαφερόµενους σε άλλη ειδικότητα.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι δύο εκπαιδευτικά έτη και στους καταρτιζόµενους παρέχεται επιδότηση και υγειονοµική κάλυψη στο ΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στα ανωτέρω προγράµµατα, θα πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 55 ετών και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόµενοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή, προκειµένου να συµπληρώσουν τη σχετική αίτηση, προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο δελτίου ανεργίας
• Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
• Αντίγραφο πτυχίου σπουδών (ίσο ή ανώτερο από το απαιτούµενο)
• ∆ικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα κοινωνικά κριτήρια, ήτοι :
- Βεβαίωση υγειονοµικής επιτροπής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης από την οποία να προκύπτει το είδος της πάθησης και ο βαθµός αναπηρίας.
- Αντίτυπο ατοµικής φορολογικής δήλωσης ή ατοµικό εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου έτους, µε φορολογητέο πραγµατικό εισόδηµα κάτω των 11.000 € ή αντίτυπο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου έτους, µε φορολογητέο εισόδηµα κάτω των 22.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω µη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης», θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Τα παραπάνω ισχύουν και για εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και για εισοδήµατα από ελευθέρια επαγγέλµατα (εφόσον ο άνεργος περιλαµβάνεται στη φορολογική δήλωση του γονέα ή του/της συζύγου).
- Για τους πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, και αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα ή απόφαση της ΑΣΠΕ από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του πολυτέκνου ή τέκνου πολυτέκνου.
- Για τους γονείς ανηλίκων τέκνων πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αρµόδιο ∆ήµο ή Κοινότητα.
- Ειδικά οι οµογενείς θα πρέπει να προσκοµίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωµένα από αρµόδια αρχή ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόµου Ν.1599/86 που να δηλώνει ότι «σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρο 11 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας µε την οποία δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από την, κατά παρ.5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, βεβαιώ ότι τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια εκ των πρωτοτύπων που έχω στα χέρια µου».

Στα προγράµµατα δεν δύνανται να συµµετέχουν όσοι κατά τα τελευταία τρία χρόνια έχουν συµµετάσχει σε κατάρτιση της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Αθήνας ή σε οποιοδήποτε ΚΕΚ ή άλλη Σχολή, καθώς επίσης τα άτοµα µε αναπηρία οφειλόµενη σε ψυχική ασθένεια.

Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις προβλεπόµενες θέσεις θα πραγµατοποιηθεί επιλογή λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Αθήνας, (Γαλατσίου 19, Γαλάτσι, τηλ.: 210-2110878, 210-2023687, μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2010.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στη Σχολή Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Αθήνας και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Ως ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Αθήνας ορίζεται η 15 Δεκεμβρίου 2010.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι ειδικότητες

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ:
- ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ
- ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ∆ΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ & ΜΙΚΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
- ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΤΕΜΠΛΩΝ & ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ:
- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved