ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Σπουδές σε ΚΕΣ, ΕΠΑΛ, Μαθητεία Επιστροφή    
Εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Δραματικής Τέχνης

 

Αθήνα 22.6.2012, 1:23

Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων υποψηφίων σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Δραµατικής Τέχνης (Τµήμα Υποκριτικής), για το σχολικό έτος 2012-2013, ανακοινώνει το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισµού.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, από τις 11 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00. Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης των µαθηµάτων «Υποκριτική» και «Απαγγελία  - Τραγούδι» καθώς και αλφαβητικός πίνακας των εξεταζοµένων κατά ηµέρα θα ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου την 4η Σεπτεµβρίου 2012 και θα αναρτηθεί στo κτήριo της οδού Ρεθύµνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Τ www.yppo.gr. Μετά την ολοκλήρωση των προφορικά εξεταζόµενων µαθηµάτων, θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων στο µάθηµα «Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις ιστορίας θεάτρου και λογοτεχνίας» µε ανακοίνωση της αρµόδιας Διεύθυνσης.

Η αίτηση συµµετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2012, συνοδευόµενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:
- Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυµνασίου ή άλλης ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίγραφο ή φωτοτυπία επικυρωµένη από επίσηµη Αρχή.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους µε απολυτήρια Λυκείου της ηµεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους
/νσεις Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης.
- Επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή επικυρωµένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυµο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την υποβολή πρόσθετου επίσηµου δικαιολογητικού.

Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως, ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, ή µε συστηµένη επιστολή. Αίτηση συµµετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων.

Τα εξεταζόµενα µαθήµατα, είναι τα εξής:
α. Υποκριτική
• Ένας µονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράµα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
• Ανάγνωση ενός κειµένου που θα αποδοθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες και υποδείξεις της Εξεταστικής Επιτροπής.
(Το κείµενο θα δοθεί έγκαιρα την ηµέρα της εξέτασής των υποψηφίων)
β. Απαγγελία ενός ποιήµατος και ένα Τραγούδι (της επιλογής των υποψηφίων)
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά). Το µάθηµα θα εξεταστεί στην ελληνική γλώσσα, µε τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου.

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εµφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα ανωτέρω µαθήµατα τουλάχιστον το βαθµό πέντε στη δεκάβαθµη κλίµακα.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε µαθήµατα του προγράµµατος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαµβάνει µονάδα.

Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων εκδίδονται µετά την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού των ονοµαστικών πινάκων των εισαγοµένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή. Οι πίνακες ανακοινώνονται στο κτήριο της οδού Ρεθύµνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.yppo.gr. Τα υποβληθέντα µε την αίτηση δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα ή άλλο επίσηµο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Κατ' εξαίρεσιν
Παράλληλα το υπουργείο προκηρύσσει την διενέργεια εξετάσεων για την κατ΄ εξαίρεση εισαγωγή στο Α΄ έτος των Ανωτέρων Σχολών Δραµατικής Τέχνης (Τµήμα Υποκριτικής), υποψηφίων σπουδαστών που δεν κατέρχουν Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου παλαιού τύπου, και είναι προικισµένοι στη Δραµατική Τέχνη (Ταλέντα), οι οποίοι εµπίπτουν στις εξαιρετικές και ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 1158/81, για το σχολικό έτος 2012 - 2013.

Οι εν λόγω εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, την Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 2012 και από ώρα 10.00 π.µ. Ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού την 4η Σεπτεµβρίου 2012 και θα αναρτηθεί στo κτήριo της οδού Ρεθύµνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Τ www.yppo.gr.

Η αίτηση συµµετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, 101 86 Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2012, συνοδευόµενη απαραίτητα µε τα εξής δικαιολογητικά:
- Επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή επικυρωµένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Εάν δεν προκύπτει το πατρώνυµο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την υποβολή πρόσθετου επίσηµου δικαιολογητικού.
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Γυµνάσιο ή Λύκειο (τάξη και έτος διακοπής φοίτησης).

Δυνατότητα συµµετοχής στις εξετάσεις, έχουν οι γεννηθέντες µέχρι 30.6.1995.

Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως, ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, ή µε συστηµένη επιστολή.
Αίτηση συµµετοχής υποψηφίου που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων.Τα µαθήµατα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, είναι:
α. Υποκριτική (δύο µονόλογοι της επιλογής τους)
β. Απαγγελία ενός ποιήµατος και ένα Τραγούδι (της επιλογής των υποψηφίων)
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές Proslipsis.gr γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά).

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εµφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα ανωτέρω µαθήµατα τουλάχιστον το βαθµό πέντε στη δεκάβαθµη κλίµακα. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση ή αποκλειστεί από την Επιτροπή για
οποιαδήποτε αιτία λαµβάνει µονάδα.

Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων εκδίδονται µετά την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού του ονοµαστικού πίνακα των εισαγοµένων, που θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή. Ο πίνακας ανακοινώνεται στο κτήριο της οδού Ρεθύµνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.yppo.gr.

Μετά την έκδοση των αποτελεσµάτων, το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού χορηγεί βεβαίωση στους επιτυχόντες, µε την οποία εγγράφονται στην Ανώτερη Σχολή Δραµατικής στην οποία θα φοιτήσουν.

Τα υποβληθέντα µε την αίτηση δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να έχουν
µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα ή άλλο επίσηµο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved