ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Σπουδές σε ΚΕΣ, ΕΠΑΛ, Μαθητεία Επιστροφή    
Ο Σύμβουλος Καθηγητής στα ΕΠΑΛ (απόφαση)

Proslipsis.gr | Αθήνα 22.11.2019, 05:23

Στην οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2019-2020, αναφέρεται απόφαση του υπουργείου παιδείας.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ25α/163580/Δ4 (1)
Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 4186/2013 (A΄ 193) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τροποποιήθηκε
με τις παρ. 1α) και 1β) του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄
78) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4459/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως το άρ-
θρο 70 (παρ. 6 και 7) περί άσκησης καθηκόντων των
αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30 σε μονάδες επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και το άρθρο 89 και ιδίως την
παρ. 5 (περ. β), περί ορισμού εναλλακτικής ενισχυτικής
διδασκαλίας και τις παρ.6 και 7, με τις οποίες συμπληρώ-
θηκαν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (Α΄
21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ΄
«Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς».
4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύουν.
5. Την 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄ 3032) απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, ΄Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυ-
χολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης».
6. Την Φ25α/174411/Δ4/17-10-2018 (ΥΟΔΔ 612) κοινή
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύσταση και συγκρότηση
Συντονιστικής Επιτροπής Έργου στο πλαίσιο της επέκτα-
σης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση»», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει.
7. Την Φ25α/202088/Δ4/22-11-2018 (Β΄ 5343) κοινή
απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση και
Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. -
Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό
Έτος 2018-2019».
8. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων».
12. Την 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη».
13. Το ν. 4314/2014 «Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.
14. Την 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄5968) από-
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Αντικα-
τάσταση της 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄
3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση
και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ
Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων”».
15. Τους Κανονισμούς 1303/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013)
και 1304/2013 (ΕΕ L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.
16. Την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) σχετικά με τη μετονομασία της Ειδικής Υπηρε-
σίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Τομέα Παιδείας.
17. Την 47903/ΕΥΘΥ/495/09-05-2016 (Β΄ 1406) κοινή
υπουργική απόφαση περί Αναδιάρθρωσης της Ειδικής
Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” […]».
18. Τη με αριθμ. 14423/27-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΒ1Υ465ΧΙ8-
Ψ31) Πρόσκληση (Κωδ. ΕΔΒΜ57) της Ειδικής Γραμματεί-
ας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την υποβολή προτάσεων
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
19. Την 15907/17-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ι465ΧΙ8-ΘΧ3)
απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Μια Νέα Αρχή
στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» στο
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 με MIS 5010706,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Την ανάγκη οργάνωσης και λειτουργίας του θεσμού
του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών
Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το Σχολικό Έτος 2019-2020».
21. Τη με αριθμ. Φ.1/Γ/444/141316/Β1/12-09-2019 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» στα
ΕΠΑ.Λ. Αρμοδιότητες και καθήκοντα
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μια Νέα Αρχή
στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ
5010706, συνιστάται ο θεσμός του «Συμβούλου Καθη-
γητή».
Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι μία καινο-
τόμος δράση που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές/-
τριες της Α΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με
στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών
στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη
σχολική κοινότητα.
2. Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του «Συμβού-
λου Καθηγητή» είναι:
- Η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων
μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό
περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους.
- Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαι-
δευτικών και μαθητών/-τριών, ώστε να αποφευχθούν οι
συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.
- Η ανάπτυξη δράσεων ώστε να είναι ευχερής και
απρόσκοπτη η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών και των μαθητών.
- Ο εντοπισμός πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη
γνωστική πρόοδο των μαθητών/-τριών.
- Η ανάπτυξη δράσεων για τη δικτύωση της οικεί-
ας σχολικής μονάδας, με άλλες σχολικές μονάδες που
υλοποιούν τη δράση και η προώθηση της μεταξύ τους
επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών.
- Η συνεργασία με τον Ψυχολόγο που απασχολείται
στην οικεία σχολική μονάδα.

Άρθρο 2
Εφαρμογή
1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους, με ευθύνη του/
της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, συγκροτεί-
ται ομάδα εκπαιδευτικών, από τους υπηρετούντες στη
σχολική μονάδα, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τον
θεσμό και ορίζεται ένας εξ αυτών ως Συντονιστής.
2. Η ομάδα, με τη συμμετοχή του Ψυχολόγου που απα-
σχολείται στην οικεία σχολική μονάδα, εκπαιδεύεται στο
πλαίσιο των αντίστοιχων δράσεων του Προγράμματος
"Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.", ώστε να δύναται να αντα-
ποκριθεί στα ανατιθέμενα καθήκοντα και ειδικότερα σε
τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές
αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Στο πλαί-
σιο της εκπαίδευσής της, η ομάδα μπορεί να συνεργάζε-
ται με σχολικές μονάδες που υλοποιούν ήδη τη δράση
καθώς και να ανατρέχει στη σχετική βιβλιογραφία για
ενημέρωση.
3. Μετά την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση και εκπαί-
δευσή της, η ομάδα των εκπαιδευτικών, οργανώνει, δια
του Συντονιστή της, ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων,
καθώς και των τμημάτων Α΄ τάξης της οικείας σχολικής
μονάδας, για την ύπαρξη και τον σκοπό της δράσης. Επί-
σης, σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται σε κάθε τμήμα,
στον γενικό πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα
του σχολείου.
4. Κάθε μαθητής/-τρια της Α΄ τάξης ανατίθεται από τον
συντονιστή της ομάδας στον «Σύμβουλο-Καθηγητή»,
ο/η οποίος/-α είναι εκπαιδευτικός-μέλος της ομάδας της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κάθε «Σύμβου-
λος-Καθηγητής» αναλαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο πέντε
(5) μαθητές, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Κατά την κατα-
νομή των μαθητών/-τριών σε «Συμβούλους-Καθηγητές»,
ο συντονιστής μεριμνά ώστε ο «Σύμβουλος-Καθηγητής»:
(α) να μη διδάσκει στο τμήμα του/της μαθητή/-τριας,
εφόσον αυτό είναι δυνατό και (β) να μην κατέχει θέση
Διευθυντή/-τριας ή Υποδιευθυντή/-τριας στη σχολική
μονάδα.
Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές
τον μήνα, συναντήσεις με τον/τη μαθητή/-τρια, διάρκει-
ας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία. Οι
συναντήσεις ορίζονται εντός σχολικού ωραρίου και σε
χρόνο κατά τον οποίον ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» δεν
ασκεί το διδακτικό του έργο εντός της σχολικής τάξης. Ο
«Σύμβουλος-Καθηγητής» παραλαμβάνει το/τη μαθητή/-
τρια από την τάξη του και τον επιστρέφει σε αυτή μετά το
τέλος της συνάντησης, φροντίζοντας να μη διαταράσσε-
ται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι συναντήσεις
πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που
διασφαλίζει την ιδιωτικότητα.
Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», κατά την πρώτη συνάντη-
ση, ενημερώνει το/τη μαθητή/-τρια για τη δράση και
ορίζουν από κοινού τα όρια της συζήτησης, καθώς και
το πρόγραμμα των υπόλοιπων συναντήσεων.
Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» τηρεί όλες τις αρχές της
ενεργητικής ακρόασης, ενημερώνεται για τα ενδιαφέρο-
ντα και τις κλίσεις του/της μαθητή/-τριας και διαμεσολα-
βεί, είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο
της σχολικής μονάδας, για την επίλυση προβλημάτων
του/της μαθητή/-τριας. Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής», σε
καμία περίπτωση, δεν αναλαμβάνει το ρόλο του ψυχο-
λόγου ή του ψυχοθεραπευτή, αλλά λειτουργεί εντός των
ορίων του παιδαγωγικού του ρόλου. Σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» ή η ομάδα των
«Συμβούλων-Καθηγητών» αδυνατούν να παρέμβουν ή
το θέμα είναι εκτός των αρμοδιοτήτων τους, ενημερώ-
νουν τον/τη Διευθυντή/-τρια του σχολείου, και ζητούν
τη συνδρομή αρμόδιου φορέα.

Άρθρο 3
1. Η ομάδα των «Συμβούλων-Καθηγητών» ορίζει τα-
κτικές και έκτακτες συναντήσεις, κατά τη διάρκεια των
οποίων συζητούνται ανώνυμα όλα τα ζητήματα που
έχουν αναδυθεί από τις επιμέρους συναντήσεις με τους/
τις μαθητές/-τριες και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.
Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο την αποτίμηση της
δράσης και την ανατροφοδότησή της. Στις τακτικές και
έκτακτες συναντήσεις της ομάδας «Συμβούλων-Καθη-
γητών» συμμετέχει και ο Ψυχολόγος της σχολικής μο-
νάδας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών
και κατευθύνσεων προς τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες
εκπαιδευτικούς.
2. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς η ομάδα συνεδριάζει
για την αποτίμηση της δράσης. Κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης αυτής τηρούνται πρακτικά. Κάθε «Σύμ-
βουλος-Καθηγητής» εκθέτει τα θετικά σημεία και τις
αδυναμίες της δράσης και προτείνει τρόπους επίλυσης
προβλημάτων και βελτίωσής της. Κάθε «Σύμβουλος-Κα-
θηγητής» συντάσσει, προαιρετικά, έκθεση και την κατα-
θέτει στο αρχείο της δράσης που τηρείται στη σχολική
μονάδα, για μελλοντική αξιοποίηση της εμπειρίας. Καθ΄
όλη τη διάρκεια της δράσης λαμβάνεται μέριμνα για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/-
τριών, τηρείται το απόρρητο των διαδικασιών και όλες οι
καταγραφές, εκθέσεις, πρακτικά κ.λπ. περιέχουν ανωνυ-
μοποιημένα στοιχεία των μαθητών/-τριών, ώστε να μην
είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2019

Η Υπουργός 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Δημοσίευση
Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β', αρ. φύλλου 3941|2019.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved