ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ΦΑΚΕΛΟΣ: Εκλογές 2009 Επιστροφή    
Απόφαση: Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελληνών ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 10/9/09


Αθήνα 10.9.2009
Η απόφαση των συναρμόδειων υπουργείων με τίτλο: "Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελληνών ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009", δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ. 1910/8 Σεπτεμβρίου 2009.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 54960 (2)/2009
Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελληνών ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 7 και 82 παρ. 8 του π.δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Κωδικοποίηση σ΄ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως ισχύει.
β) Την ανάγκη της απρόσκοπτης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων και Ελληνίδων ναυτικών.
γ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τη ρύθμιση λεπτομερειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες ναυτικούς κατά τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, ως ακολούθως:
I. α) Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 27 του π.δ. 96/2007, Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοίο με Ελληνική σημαία, το οποίο προβλέπεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κινήσεώς του κατά την ημέρα της ψηφοφορίας να βρίσκεται σε λιμάνι Δήμου ή Κοινότητας, διαφορετικής από αυτήν στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, στο Δήμο ή στην Κοινότητα του λιμένα που θα βρίσκεται το πλοίο στο οποίο υπηρετούν, με ονομαστικές καταστάσεις, που μετά την επικύρωσή τους με απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων (άρθρο 27 παρ. 6 π.δ. 96/2007).
β) Για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι πιο πάνω εκλογείς απαιτείται:
1) Να είναι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες, απογεγραμμένοι ναυτικοί, κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και να υπηρετούν σε πλοίο με Ελληνική σημαία την ημέρα προκήρυξης των εκλογών, που είναι η ημέρα δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος προκήρυξης των εκλογών.
2) Να είναι γραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους.
3) Να μην έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 96/2007.
4) Να προβλέπεται ότι το πλοίο στο οποίο υπηρετούν θα βρίσκεται, με βάση τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κίνησής του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών, σε Ελληνικό λιμάνι Δήμου ή Κοινότητας διαφορετικού από εκείνον στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
γ) Οι ονομαστικές καταστάσεις των εκλογέων αυτών, οι οποίες θα περιέχουν όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 96/2007 και, όπου συντρέχει περίπτωση, ανάλογα, στοιχεία αυτών (όπως π.χ. για το βαθμό και την ειδικότητα με την οποία κάθε εκλογέας ναυτικός υπηρετεί στο πλοίο) και στις οποίες θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Δήμος ή η Κοινότητα όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, συντάσσονται και υπογράφονται από τον Πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν, ο οποίος βεβαιώνει πάνω σε αυτές, ότι οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, ανήκουν στη δύναμη του πληρώματοςτου πλοίου. Οι καταστάσεις θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής και το αληθές του περιεχομένου τους από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ναυλοχεί το πλοίο.
δ) Οι καταστάσεις αυτές, έντυπα των οποίων οι Πλοίαρχοι εγκαίρως πρέπει να προμηθευτούν από αρμόδιες Υπηρεσίες (Νομ/κές Αυτοδιοικήσεις), συντάσσονται σε πέντε (5) αντίτυπα. Τα τέσσερα (4) αντίτυπα, διαβιβάζονται − παραδίδονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος της προκήρυξης των εκλογών στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας στην οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι παραπάνω εκλογείς και το ένα (1) αντίτυπο στον οικείο Νομάρχη, προκειμένου να εκτιμήσει τις αντίστοιχες ανάγκες κατά τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και την κατανομή των εκλογέων στα τμήματα αυτά.
ε) Οι επικυρωμένες από το Πρωτοδικείο καταστάσεις, που αποτελούν πλέον ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, αποστέλλονται αμέσως στην αρμόδια Νομ/κή Αυτοδιοίκηση, η οποία μεριμνά για την προώθηση τους στα εκλογικά τμήματα που θα ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί.
στ) Οι Πλοίαρχοι των πλοίων που θα καταθέσουν καταστάσεις στα οικεία πρωτοδικεία για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την παραλαβή αντιγράφου θεωρημένης καταστάσεως από το οικείο Πρωτοδικείο. Ακόμη θα πρέπει να απευθυνθούν στην οικεία Νομ/κή Αυτοδιοίκηση, στην οποία θα έχουν διαβιβάσει αντίγραφο καταστάσεων, προκειμένου να παραλάβουν καταστάσεις κατανομής των ναυτικών στα εκλογικά τμήματα, στα οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
ζ) Οι ναυτικοί που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, παραδίδουν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2009, δηλαδή τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 4η Οκτωβρίου 2009, ημερομηνία της ψηφοφορίας, στον Πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν την αστυνομική τους ταυτότητα και το διαβατήριο. Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.
η) Οι αστυνομικές ταυτότητες και τα διαβατήρια με μέριμνα και ευθύνη του Πλοιάρχου φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος και δεν παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ναυτικούς παρά μόνο την επομένη των εκλογών.
II. α) Οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία, τα οποία κατά την ημέρα των βουλευτικών εκλογών βρίσκονται ή καταπλέουν σε Ελληνικό λιμάνι Δήμου ή Κοινότητας, διαφορετικής από αυτήν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του Δήμου ή της Κοινότητας του λιμένος που βρίσκονται, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 8 του π.δ. 96/2007 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση αυτή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων αποτελεί η εγγραφή των υπόψη Ελλήνων ναυτικών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 96/2007 και η αδυναμία για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου, κ.λπ.), να ψηφίσουν στον τόπο που έχει ορισθεί με τους παραπάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
β) Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 8 του π.δ. 96/2007: «Έλληνες ναυτικοί» νοούνται οι απογεγραμμένοι Έλληνες και Ελληνίδες ναυτικοί, κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου, εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους, που δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 96/2007.
Με τον όρο «υπηρετούν» νοούνται οι ανήκοντες στο πλήρωμα πλοίου, το οποίο, κατά την ημέρα δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος προκήρυξης των εκλογών, φέρει Ελληνική σημαία.
γ) Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κατάσταση, που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Πλοίαρχο του πλοίου στο οποίο υπηρετούν οι ναυτικοί, ο οποίος βεβαιώνει υπεύθυνα πάνω σ΄αυτήν ότι αυτοί που περιλαμβάνονται στην κατάσταση, ανήκουν στο πλήρωμα του πλοίου και είναι γραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 96/2007. Η κατάσταση αυτή, για κάθε εκλογέα ναυτικό, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1) Το ονοματεπώνυμο του ναυτικού.
2) Το όνομα πατέρα και μητέρας.
3) Το ονοματεπώνυμο του συζύγου, αν πρόκειται για έγγαμες γυναίκες.
4) Το έτος γέννησης.
5) Τον αριθμό ναυτικού φυλλαδίου (Μ.Ε.Θ.).
6) Το βαθμό ή την ειδικότητα, με την οποία υπηρετεί στο πλοίο.
7) Το όνομα του πλοίου, τον αριθμό και το λιμάνι νηολογίου του.
Στην κατάσταση γίνεται μνεία ότι αυτή εκδίδεται, για την ψηφοφορία κατά τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 8 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 96/2007).
δ) Την ονομαστική κατάσταση μαζί με το αντίγραφο που αναφέρεται στο πιο πάνω σημείο 1 (στ) προσκομίζει κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ο Πλοίαρχος στον Προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του Δήμου ή της Κοινότητας που ναυλοχεί το πλοίο, προκειμένου να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του και το αληθές του περιεχομένου της.
Στη συνέχεια η ονομαστική κατάσταση παραδίδεται απευθείας στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του οικείου εκλογικού τμήματος από τον Πλοίαρχο ή αξιωματικό του πλοίου.
ε) Προκειμένου να προβεί στη θεώρηση της ονομαστικής κατάστασης ο Προϊστάμενος της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής λαμβάνει υπόψη:
1) Το ναυτολόγιο του πλοίου.
2) Το ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου.
3) Τα διαλαμβανόμενα στο πιο κάτω σημείο ΙΙ (η) της παρούσης.
στ) Κατά τη θεώρηση των ονομαστικών καταστάσεων καταχωρείται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής, Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής, εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου ότι θεωρήθηκαν καταστάσεις σύμφωνα με άρθρο82 παραγρ. 8 του π.δ. 96/2007, με μνεία του Πρωτοδικείου που θεώρησε τους αρχικούς ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του συγκεκριμένου πλοίου.
ζ) Πριν από την θεώρηση, ο Προϊστάμενος της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής, θα ελέγχει από το ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου αν έχει γίνει θεώρηση άλλης καταστάσεως σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία από άλλη αρμόδια Αρχή.
η) Επίσης, ο προϊστάμενος της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής, πριν από τη θεώρηση, θα ζητά από τον Πλοίαρχο να του επιδείξει το θεωρημένο από το οικείο Πρωτοδικείο αντίγραφο ειδικού εκλογικού καταλόγου του πλοίου, προκειμένου να διαπιστώσει ότι οι αναφερόμενοι στις υπό θεώρηση ονομαστικές καταστάσεις του άρθρου 82 παραγρ. 8 του π.δ. 96/2007, περιλαμβάνονται και στον αρχικά συνταχθέντα ειδικό εκλογικό κατάλογο.
Για το λόγο αυτό οι Πλοίαρχοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη παραλαβή θεωρημένου από το οικείο Πρωτοδικείο αντιγράφου ειδικού εκλογικού καταλόγου.
θ) Ο εκλογέας ναυτικός ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα με το ναυτικό του φυλλάδιο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 82 του π.δ.96/2007.
ι) Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 82 του π.δ. 96/2007 έχουν εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που τα μέλη του πληρώματος του πλοίου είναι γραμμένα στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 της ιδίας πιο πάνω νομοθεσίας και για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου κ.λπ.), δεν είναι δυνατή η ψηφοφορία αυτού (πληρώματος) στον τόπο που έχει ορισθεί με τους παραπάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
III. α) Αυτονόητο είναι ότι στους Έλληνες ναυτικούς παρέχεται η δυνατότητα ν’ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Δήμο ή στην Κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, εφ’όσον δηλώσουν την πρόθεση τους στον Πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν, ο οποίος θα κρίνει για τη χορήγηση ή όχι σχετικής άδειας, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του πλοίου.
Οι εκλογείς αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν στην εφορευτική επιτροπή βεβαίωση του Πλοιάρχου ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
β) Με σκοπό την παροχή δυνατότητας άσκησης του εκλογικού δικαιώματος σε μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων ναυτικών − μελών πληρώματος πλοίων, που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους συστήνεται στους Πλοιάρχους των εν λόγω πλοίων, να χορηγήσουν, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών του πλοίου κατά την ημέρα ψηφοφορίας, άδεια απουσίας, που να καλύπτει τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβασή τους στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την επιστροφή τους από αυτόν. Αυτονόητο είναι ότι στους ναυτικούς − μέλη πληρώματος πλοίων που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγρ. 7 του π.δ. 96/2007 θα πρέπει να χορηγηθεί η απαραίτητη άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
IV. Μέλη πληρώματος πλοίων που δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις ως άνω εκλογές (λόγω π.χ. υπηρεσιακών αναγκών πλοίων) θα πρέπει να εφοδιασθούν με σχετική βεβαίωση του Πλοιάρχου, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη ασκήσεως του εκλογικού τους δικαιώματος, θεωρημένη από Λιμενική Αρχή ή Προξενική Αρχή αν το πλοίο βρίσκεται στο εξωτερικό, για το γνήσιο της υπογραφής του Πλοιάρχου. Η πιο πάνω βεβαίωση θα υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους μετά τις εκλογές στην Εισαγγελία Πρωτοδικών όπου υπάγεται ο Δήμος ή η Κοινότητα, στους Εκλογικούς Καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.
V. Ναυτικοί που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και απολύθηκαν ή πρόκειται να απολυθούν πριν από την ημερομηνία διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, δεν μπορούν να ψηφίσουν με τους εκλογείς του πλοίου από το οποίο απολύθηκαν και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου έχουν περιληφθεί.
Οι εκλογείς αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο ή την κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι. Για το σκοπό αυτό ο Πλοίαρχος του πλοίου από το οποίο απολύθηκαν πρέπει να τους παραδώσει την αστυνομική τους ταυτότητα και το διαβατήριο. Παράλληλα την ημέρα των εκλογών με φροντίδα του πλοιάρχου πρέπει να ενημερωθούν σχετικά οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων στα οποία εντάχθηκαν για να ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί, βάσει της εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, καθώς και το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Στο σχετικό έγγραφό του, ο πλοίαρχος πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του πλοίου και του ναυτικού καθώς και την ημερομηνία απόλυσής του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved