ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Πανελλαδικές Εξετάσεις Επιστροφή    
Πώς εγγράφονται στα ΑΕΙ οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων

Αθήνα 1.9.2016, 06:35

Τον τρόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων είτε με το παλαιό - καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής, περιγράφει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. Φ253/ 139394/Α5
Καθορισμός του τρόπου, χρόνου και της διαδικα-
σίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των
Επαγγελματικών Λυκείων είτε με το παλαιό - κα-
ταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα ει-
σαγωγής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/
2001(ΦΕΚ 90 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 2 του Ν. 1771/1988
(71 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4342/2016
(ΦΕΚ 143 Α΄).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄/2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις της αρ. Υ134 (ΦΕΚ 711 ΒΆ /17-3-2016)
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό. Proslipsis.gr
8. Την υπΆ αριθ. Φ.1/Α/349/139784/Β1/31-8-2016 εισή-
γηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.1. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄), κατ΄ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε τις Φ253/139098/Α5 (ΦΕΚ 1882 Β΄/
2015), Φ253/139109/Α5 (ΦΕΚ 1882 Β΄/2015) και Φ253/
139110/Α5 (ΦΕΚ 1882 Β΄/2015) υπουργικές αποφάσεις,
οι οποίες καθόριζαν τη διαδικασία εγγραφής των επιτυ-
χόντων στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση μετά από συμμε-
τοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή
των Επαγγελματικών Λυκείων με το παλαιό - καταργού-
μενο σύστημα και καθορίζουμε τον τρόπο, χρόνο και τη
διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 και εφε-
ξής, μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις
των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων
είτε με το παλαιό - καταργούμενο σύστημα είτε με το
νέο σύστημα εισαγωγής, ως ακολούθως:

¶ρθρο Μόνο
«1. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλο-
γής και σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι επιτυχόντες στα αντίστοιχα τμήματα
και σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλη-
σιαστικών Ακαδημιών και των ΤΕΙ υποχρεούνται μέσω
ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής για το Τμήμα ή Σχολή επι-
τυχίας τους . Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρ-
μογή, οι σχολικές μονάδες παρέχουν υποστήριξη στους
επιτυχόντες, όσο αφορά τους κωδικούς πρόσβασης.
Ο επιτυχών θα εισαχθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή
με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησε για την εισαγωγή
του στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού
Δελτίου. Στη συνέχεια θα καλείται να συμπληρώσει τον
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο
οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας
με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Proslipsis.gr
Μέσα από την εν λόγω ηλεκτρονική εφαρμογή, οι επι-
τυχόντες αποδέχονται το περιεχόμενο της αίτησης εγ-
γραφής, η οποία ενέχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης.
Στην ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ο επιτυχών
δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή
τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της
αριθ. Φ.253/85476/Α5 (ΦΕΚ 995 Β΄/2015) υπουργικής
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Σε περίπτωση που επιτυχών έχει εγγραφεί από προη-
γούμενο έτος σε σχολή ή τμήμα από αυτά που περι-
λαμβάνονται στο άρθρο 1 της αριθ. Φ.253/85476/Α5
(ΦΕΚ 995 Β΄/2015) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, με την ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη
δήλωση αφενός θα δηλώνει το τμήμα, στο οποίο είναι
ήδη εγγεγραμμένος και αφετέρου θα αιτείται ταυτόχρο-
να τη διαγραφή του από το εν λόγω τμήμα, προκειμένου
να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο τμήμα ή στη
νέα σχολή.
2. Σε κάθε Ίδρυμα Σχολή ή Τμήμα αποστέλλεται από
το ΥΠ.Π.Ε.Θ. πίνακας επιτυχόντων ανά Σχολή και Τμήμα
που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσω της
κεντρικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επίσης αποστέλλε-
ται πίνακας των ήδη εγγεγραμμένων από προηγούμενο
έτος που έχουν αιτηθεί μέσω της ίδιας εφαρμογής, να
διαγραφούν από το Τμήμα ή τη Σχολή του Ιδρύματος,
για να εγγραφούν σε αντίστοιχο νέο.
3. Υποψήφιος αίτησης εγγραφής δεν μπορεί να εγγρα-
φεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προη-
γουμένως δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, την
οποία έχει αιτηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής,
από την Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμ-
μένος και δεν αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή η
βεβαίωση διαγραφής και όλα τα σχετικά στοιχεία του
στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας.
4. Η γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής, για την ολο-
κλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τον
ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων που έχει ήδη λάβει με
την απόφαση κύρωσης πινάκων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τον
πίνακα των επιτυχόντων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αί-
τηση εγγραφής. Proslipsis.gr
Οι ήδη εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακα-
δημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα
πρέπει να επιδείξουν στη γραμματεία του τμήματος ή
της σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκει-
μένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτω-
ση, η γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά
δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών,
το Τμήμα ή η Σχολή επιτυχίας συντάσσει και αποστέλλει
στο Υπουργείο Παιδείας σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο
όλων των τελικώς εγγραφέντων, συμπεριλαμβανομένων
και των επιτυχόντων που ενεγράφησαν με τις διαδικασί-
ες της παρ. 8 της παρούσας.
5. Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώ-
νονται είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
6. Για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων, η
εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μπορεί να χρησιμοποιεί δεδο-
μένα από άλλες βάσεις και εφαρμογές Υπουργείων ή
φορέων. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προ-
συμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα
στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατη-
ρίου, και ο αιτών δεν μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα ότι
αποδέχεται την ορθότητά τους, τότε πρέπει να προβεί
στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων
στοιχείων του στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου
ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.
Ο επιτυχών αφού ελέγξει την ορθότητα των προ-
βαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να
ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του, στην προ-
βλεπόμενη προθεσμία.
7. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής,
στην εφαρμογή μπορεί να εμφανίζεται ηλεκτρονικός
σύνδεσμος για την προαιρετική συμπλήρωση στοιχείων
για στατιστικούς λόγους.
8. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμέ-
νη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία
στο εξωτερικό, ή για περίπτωση επιτυχόντα που δεν
ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα και πλήρως τη διαδικασία
της ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία
εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Στις ανωτέρω
περιπτώσεις, τόσο η σχετική αίτηση όσο και τα δικαιολο-
γητικά κατατίθενται από τον επιτυχόντα απευθείας στη
γραμματεία του τμήματος χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονι-
κής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και με πιθανή υποχρέωση
φυσικής παρουσίας στη γραμματεία του τμήματος σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη
λήξη της προθεσμίας εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώ-
νεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του τμήματος. Επιτυχών, που δεν εγγράφηκε
ούτε με τη διαδικασία των προηγουμένων εδαφίων αυ-
τής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για
το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα
επόμενα έτη για το συγκεκριμένο τμήμα επιτυχίας του.
9. Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές,
τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδη-
μίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης, η διαδικασία εγγραφής των
επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα
αρμόδια Υπουργεία.
Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται, από το χρονικό
διάστημα εγγραφών των επιτυχόντων, στο ακαδημαϊκό
έτος 2016 - 2017. Proslipsis.gr
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 31 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved