ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Πανελλαδικές Εξετάσεις Επιστροφή    
Τα μαθήματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ για πρόσβαση στα ΑΕΙ

Αθήνα 9.9.2016, 23:34

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθόρισε το υπουργείο Παιδείας.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Φ.151/144437/Α5 (2)
Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημά-
των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρό-
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 5 και 8 του Ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως αυτό έχει τροποποι-
ηθεί με τις διατάξεις της περ. 3 της παρ. 5 του άρθρου
25 του Ν. 4203/2013 « Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 235 Α΄), β) του
άρθρου 13 του ιδίου Νόμου όπως έχει τροποποιηθεί με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 8
του Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 50 - Α΄), γ) της παρ. 3 του άρθρου 43 του
ιδίου Νόμου όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την παρ. 10
του άρθρου 58 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄)
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε΄ του
Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα.» (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116 A’/
23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
5. Το με αριθμ. 73 Α΄/26.07.2016 Υ.Σ. της Διεύθυνσης
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με τα Πανελλαδικώς
Εξεταζόμενα Μαθήματα σχολικού έτους 2016-2017
6. Το με αριθμ. Φ.151/128468/Α5/03.08.2016 έγγραφο της
Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων προς το Σ.Α.Τ.Ε.
7. Το με αριθμ. Φ.151/128469/Α5/03.08.2016 έγγραφο της
Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων προς το Σ.Α.Π.Ε.
8. Την με αριθμ. 142434/B3/5-9-2016 εισήγηση της Προ-
ϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Για την εισαγωγή των υποψηφίων σε Σχολές, Τμήματα και
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρα-
τιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστικής και
των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε
τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων καθορίζονται δύο
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Ελ-
ληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) και « Μαθηματικά»
(Άλγεβρα) και δύο μαθήματα ειδικότητας ως εξής:
1. Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας
Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας:

α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα
μαθήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών

β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών

γ. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών

2. Ο απόφοιτος, του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας
Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας:

α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατα-
σκευών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

β. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και
Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιμα-
τισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. ΜΕΚ ΙΙ

ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Aεροσκαφών εξετάζεται
στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

3. Ο απόφοιτος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής
και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών ειδικότητας:

α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημά-
των, Εγκαταστάσεων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
ii. Ψηφιακά Συστήματα

β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-
σεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ηλεκτροτεχνία
ii. Ηλεκτρικές Μηχανές

γ. Τεχνικός Αυτοματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ηλεκτροτεχνία
ii. Ψηφιακά Συστήματα

δ. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα
μαθήματα:
i. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
ii. Ψηφιακά Συστήματα

4. Ο απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων της Ομάδας
Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας:
Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξε-
τάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
ii. Οικοδομική

5. Ο απόφοιτος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας
της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
ειδικότητας:

α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα
μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

δ. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

6. Ο απόφοιτος του Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τρο-
φίμων και Διατροφής της Ομάδας Προσανατολισμού Γεω-
πονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ειδικότητας:

α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Δενδροκομία

β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii Βοοτροφία-Αιγοπροβατοτροφία

γ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εξε-
τάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών

δ. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετάζεται
στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών

7. Ο απόφοιτος του Τομέα Πλοιάρχων της Ομάδας Προ-
σανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας:
Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ναυσιπλοΐα ΙΙ
ii. Μεταφορά Φορτίων

8. Ο απόφοιτος του Τομέα Μηχανικών της Ομάδας Προ-
σανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας:
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Μηχανές Πλοίου ΙΙ

9.Ο απόφοιτος του Τομέα Υγείας- Πρόνοιας της Ομάδας
Προσανατολισμού Υγείας - Πρόνοιας και Αισθητικής - Κομ-
μωτικής ειδικότητας:

α. Βοηθός Νοσηλευτή εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
ii. Υγιεινή

β. Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων εξετά-
ζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
ii. Υγιεινή

γ. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
ii. Υγιεινή

δ. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
ii. Υγιεινή

ε. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
ii. Υγιεινή

στ. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων εξετάζεται στα
μαθήματα:
i. Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
ii. Υγιεινή

ζ. Βοηθός Φαρμακείου εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
ii. Υγιεινή

10. Ο απόφοιτος του Τομέα Αισθητικής – Κομμωτικής
της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας - Πρόνοιας και Αι-
σθητικής - Κομμωτικής ειδικότητας:

α. Αισθητικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
ii. Υγιεινή

β. Κομμωτικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας II
ii. Υγιεινή

11. Ο απόφοιτος του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της
Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και
Καλλιτεχνικών Εφαρμογών ειδικότητας:

α. Γραφικών Τεχνών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί
ii. Τεχνολογία Υλικών

β. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων εξετάζεται στα μα-
θήματα:
i. Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί
ii. Τεχνολογία Υλικών

γ. Αργυροχρυσοχοΐας εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί
ii. Τεχνολογία Υλικών

δ. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης εξετά-
ζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί
ii. Τεχνολογία Υλικών

ε. Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας εξετάζεται στα μα-
θήματα:
i. Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί
ii. Τεχνολογία Υλικών

12. Ο απόφοιτος του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού
της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών
και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών ειδικότητας:

α. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος εξετάζεται στα
μαθήματα:
i. Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί
ii. Τεχνολογία Υλικών

β. Επιπλοποιία – Ξυλογλυπτική εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί
ii. Τεχνολογία Υλικών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved