ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Νέα τμήματα για ποιότητα και ΑΜΕΑ στις Περιφέρειες (16/11/05)


Αθήνα 16.11.2005, 18:45
Την σύσταση σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας δύο νέων τμημάτων και ειδικότερα αυτοτελούς τμήματος ποιότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών και τμήματος διευκόλυνσης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, προβλέπει σχέδιο προεδρικού διατάγματος του υπουργείου Εσωτερικών.

Το πρώτο τμήμα θα είναι επιφορτισμένο με τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ασκούμενων δημόσιων πολιτικών και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Περιφέρειας, καθως και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή.

Το δεύτερο για τα ΑΜΕΑ θα καταγράφει τα προβλήματα της κοινωνικής αυτής ομάδας, θα κάνει ανάλογες μελέτες και εισηγήσεις και θα υλοποιεί συγκκεριμένα έργα.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των τμημάτων προβλέπεται και η σύσταση θέσεων των κλάδων ΠΕ Οικονομολόγων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Ψυχολόγων.

Το πλήρες κείμενο του π.δ. είναι το εξής:


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σε κάθε μια από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας, το οποίο υπάγεται στην υφιστάμενη Γενική Διεύθυνσης Περιφέρειας. Το συνιστώμενο Αυτοτελές Τμήμα είναι αρμόδιο για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ασκούμενων δημόσιων πολιτικών και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της Περιφέρειας, των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή. Ειδικότερα στην αρμοδιότητά του υπάγονται τα θέματα που αφορούν στην:

- εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων της Περιφέρειας και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή και των φορέων που εποπτεύονται από αυτή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

- σχεδίαση συστημάτων, μεθόδων μέτρησης και στη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών,

- κατηγοριοποίηση και προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας,

- εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών των μονάδων της Περιφέρειας και των φορέων που αυτή εποπτεύει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

- εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών,

- σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επί μέρους αξιολογήσεις, όπως και στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού της δράσης, η οποία υποβάλλεται στον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και συγχρόνως διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

- εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ISO),

- εισήγηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την προώθηση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω οι γενικοί και ορίζονται ειδικοί δείκτες, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44 Α’),

- συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή,

- παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας τους, καθώς και στην προώθηση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα ανωτέρω, αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Περιφέρεια και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες,

- συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών,

εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών, όπως και της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονάδων της Περιφέρειας και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτή, καθώς και της ανταπόκρισης των μονάδων αυτών στις ανάγκες των πολιτών,

- επισήμανση των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας και στην εισήγηση για την εφαρμογή τους από τις οικείες υπηρεσίες,

- συμμετοχή σε διαδικασίες βράβευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

- εισήγηση, στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τη βράβευση των υπηρεσιακών μονάδων ή φορέων που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους,

- συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των ανωτέρω υποβαλλόμενων παραπόνων και υποδείξεων,

- οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παραπόνων και υποδείξεων, εισήγηση στις αρμόδιες μονάδες που αφορούν τα παράπονα και οι υποδείξεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Άρθρο 2
Σύσταση Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες
1. Σε κάθε μία από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας συνιστάται Τμήμα Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), το οποίο υπάγεται στις υφιστάμενες Διευθύνσεις Διοίκησης.

2. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες είναι οι εξής:

α) Η μέριμνα για την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα ΑμεΑ (υπάλληλος και εξυπηρετούμενους πολίτες) στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι εποπτευόμενοι από αυτή φορείς οι οποίοι δεν έχουν συστήσει μονάδα για τα ΑμεΑ.

β) Η μελέτη και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων εκτέλεσης έργων εξασφάλισης της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των πιο πάνω ατόμων, όπως της εύκολης προσέγγισης (χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια), εισόδου και κίνησης εντός των κτιρίων που λειτουργούν υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας της Περιφέρειας (θύρες, διάδρομοι, ανελκυστήρες) δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη εξυπηρέτηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με συμβατικές και σύγχρονες μεθόδους (κατάλληλες θυρίδες συναλλαγής, εξυπηρέτηση από ένα σημείο, πρόσβαση σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διοίκησης για πληροφόρηση και εξυπηρέτηση), και για τη διευκόλυνσή τους στη χρήση των ψυκτών νερού, των τηλεφώνων για το κοινό και διαμόρφωση χωρών υγιεινής.

γ) Η προώθηση, κατεύθυνση και συντονισμός των ενεργειών, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων, για την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων και την άμεση συμμόρφωση προς τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις.

δ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών (όπως για τη διαμόρφωση κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού), τεχνικών δελτίων έργου, αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών, επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμού δαπάνης, για την εκτέλεσης των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων των Ατόμων με Αναπηρίες, στους χώρους που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους υπηρεσίες της Περιφέρειας ή των εποπτευόμενων από αυτήν φορέων.

ε) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας και της νομοθεσίας στα πιο πάνω θέματα και η μέριμνα για την εισαγωγή και εφαρμογή από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των εποπτευόμενων φορέων, ανάλογων μεθόδων και πρακτικών.

στ) Η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, στοιχείων, τεχνογνωσίας και την αμοιβαία συνδρομή στα παραπάνω θέματα,

για την ανάπτυξη προσβάσιμων κέντρων πληροφόρησης των παραπάνω ατόμων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας και των πολιτών στην κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία,

για την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στα άτομα αυτά.

ζ) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εφαρμογής των σχετικών με τα ΑμεΑ δράσεων όσον αφορά στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Άρθρο 3
Προϊστάμενοι συνιστώμενων οργανικών μονάδων
1. Στο Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Οικονομολόγων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλου από τους πιο πάνω κλάδους, μπορεί αν προΐσταται υπάλληλος οποιουδήποτε κλάδου κατηγορίας ΠΕ με εξειδίκευση στην ολική ποιότητα και στη μέτρηση της αποδοτικότητας, καθώς και υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ προερχόμενος από ομώνυμους ή αντίστοιχους με τους πιο πάνω κλάδους.

2. Στο Τμήμα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Ψυχολόγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι από τους παραπάνω κλάδους μπορούν να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ προερχόμενοι από ομώνυμους ή αντίστοιχους με τους πιο πάνω κλάδους.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved