ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Ιδρύεται Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας

 

Αθήνα 23.3.2012, 12:12

Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών - Επισκεπτριών Υγείας (ΠΣΕΥ) ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Ο Σύλλογος θα είναι πλήρως αυτοδιοικούμενος και θα υπάγεται στην εποπτεία του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα παραπάνω προβλέπονται από το  άρθρο 40 του ν. 4058/2012 "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις".

* Ακολουθεί το άρθρο 40 του ν. 4058/2012.

 

Άρθρο 40
Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας
1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών - Επισκεπτριών Υγείας» (Π.Σ.Ε.Υ.), με έδρα την Αθήνα, πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2. Σκοποί του Π.Σ.Ε.Υ. είναι: α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και περίθαλψης, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στους χώρους εκπαίδευσης, στους χώρους εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα, για την εξασφάλιση υψηλής στάθμης υπηρεσιών υγείας και ποιότητας ζωής για το κοινωνικό σύνολο, β) η διατύπωση εισηγήσεων σε θέματα φροντίδας υγείας και περίθαλψης με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν πρόσκλησης από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) η εισήγηση σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του κλάδου Επισκεπτών Υγείας, η αξιοποίηση για το σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η υλοποίησή τους, δ) η έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος στα μέλη του, η έκδοση και ετήσια ανανέωση του δελτίου ταυτότητας Επισκέπτη Υγείας, η τήρηση των μητρώων, καθώς και ο περιορισμός της αντιποίησης της άσκησης του επαγγέλματος, ε) ο καθορισμός και η διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του Επισκέπτη Υγείας, στ) η εισήγηση στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τον καθορισμό των πράξεων φροντίδας υγείας και την τιμολόγησή τους, ζ) ο έλεγχος τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας των Επισκεπτών Υγείας και η προαγωγή των δεοντολογικών ηθών και εθίμων α- πό τα μέλη του Π.Σ.Ε.Υ. κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
3. Μέλη του Π.Σ.Ε.Υ. είναι υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι Επισκέπτες Υγείας που είναι απόφοιτοι: αα) Τμημάτων Επισκεπτών/- τριών Υγείας Τ.Ε.Ι., αβ) Ανωτέρας Σχολής Επισκεπτριών Αδερφών και Νοσοκόμων (ΑΣΕΑΝ), αγ) Ανωτέρας Σχολής Αδερφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών του ΠΙΚΠΑ, αδ) Ανωτέρας Σχολής Αδερφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και αε) των Σχολών/Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία επισκέπτη υγείας της ημεδαπής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλοι οι ανωτέρω Επισκέπτες Υγείας υποχρεούνται να εγγραφούν στον Π.Σ.Ε.Υ.. Αλλοδαποί που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούν το επάγγελμα του Επισκέπτη Υγείας στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη του Π.Σ.Ε.Υ., με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου.
4. Τα όργανα διοίκησης του Π.Σ.Ε.Υ. είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών του και το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία έχουν έδρα την Αθήνα. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ε.Υ. είναι τριετής.
5. Για την έκδοση από τις κατά τόπους Περιφέρειες της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Επισκέπτη Υγείας, οι Επισκέπτες Υγείας οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ.. Με την παραλαβή της άδειας άσκησης επαγγέλματος υποχρεούνται να την καταθέσουν άμεσα στον Π.Σ.Ε.Υ..
6. Όποιος ασκεί το επάγγελμα του Επισκέπτη Υγείας χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
7. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα ρυθμιστούν οι ειδικότεροι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του «Π.Σ.Ε.Υ.», οι ειδικότεροι σκοποί του Συλλόγου, καθώς και περαιτέρω σκοποί αυτού, διάκριση των μελών σε τακτικά μέλη, αρωγά μέλη και επίτιμα μέλη, η ιδιότητα εκάστης κατηγορίας των μελών, ο τρόπος εγγραφής των μελών κάθε κατηγορίας του και η καταβαλλόμενη από τα μέλη εισφορά, οι πόροι του Συλλόγου, τα όργανα διοίκησής του, η θητεία των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους, ο τρόπος εκλογής των μελών σε αυτά, η σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι πειθαρχικές ποινές που αυτό θα επιβάλει, οι προβλεπόμενες στον Π.Σ.Ε.Υ. θέσεις προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία του Π.Σ.Ε.Υ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved