ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Απόφαση για την οικονομική ενίσχυση των δήμων

 

Αθήνα 1.5.2013, 12:04

Απόφαση για την οικονομική ενίσχυση των δήμων στο πλαίσιο της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ, ύψους 125.200.000 ευρώ, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης. Η απόφαση για την κατανομή των παρακρατηθέντων πόρων, συνολικού ποσού 17.800.000 ευρώ θα υπογραφεί μετά το Πάσχα.

Επίσης, με σχετική εγκύκλιο που έχει σταλεί σε όλους τους Δήμους της χώρας παρέχεται ενημέρωση για το περιεχόμενο, την παρακολούθηση και τους πόρους του προγράμματος ΑΚΣΙΑ. Στόχος του προγράμματος είναι η διάκριση των αξιέπαινων παραδειγμάτων μεταξύ των Δήμων που προς όφελος του τοπικού συμφέροντος και των δημοτών τους παρουσίασαν μια δημοσιονομική διαχείριση που χρήζει ανάδειξης και επιβράβευσης.

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ    
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ     
Διεύθυνση: Σταδίου 27-10183 Αθήνα    
Πληροφορίες: Ε.Θλιβίτου, Β. Σκαραμαγκά   
Τηλ.: 2131364724 
Φαξ : 2131364713
Αθήνα 30 Απριλίου 2013
                             
ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4147/2013 (ΦΕΚ A΄ 98) με το άρθρο 20 του οποίου αντικαθίσταται το άρθρο 281Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), ως είχε προστεθεί με το αρ.1 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85).

To Υπουργείο Εσωτερικών θεώρησε σκόπιμο να προβεί σε εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του Προγράμματος,  ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις, δεδομένης της δημοσιονομικής συγκυρίας που βιώνει η Χώρα και ως εκ τούτου και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι στόχοι του προγράμματος διατηρούνται και διευρύνονται με την προσθήκη των στόχων της χρηστής διοίκησης – διαχείρισης και της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων. Το Υπουργείο Εσωτερικών με το Πρόγραμμα  ΑΚΣΙΑ πλέον επιχειρεί να δώσει ώθηση και να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες οικονομικής εξυγίανσης και ταυτόχρονα να επιβραβεύσει τη χρηστή οικονομική διαχείριση των Δήμων.

Α. Περιεχόμενο του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ διαρθρώνεται σε τρείς άξονες:
Α) ¶ξονας 1ος : Αφορά στην οικονομική εξυγίανση των Δήμων, θέτοντας σαφή προσανατολισμό σε χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν στην δημοσιονομική  εξυγίανση των Δήμων είτε αυτοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης είτε όχι (παρ.6, αρθρ. 4. του ν.4111/2013).
 . Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα:
• κάλυψης της ίδιας συμμετοχής σε έργα που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, (π.χ. ΕΣΠΑ κ.α) για δράσεις με τον παραπάνω προσανατολισμό,
• χρηματοδότησης μέτρων οικονομικής εξυγίανσης που αφορούν είτε στην παροχή χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων που αποδεδειγμένα οδηγούν στην εξοικονόμηση δαπανών ή στην αύξηση των ιδίων εσόδων των Δήμων. 
Β) ¶ξονας 2ος : Αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω των διαδικασιών της αυτεπιστασίας.

Γ) ¶ξονας 3ος:
Με το νέο αυτό άξονα που προστίθεται στο Πρόγραμμα, το Υπουργείο Εσωτερικών προέταξε ότι στη σύγχρονη δημοσιονομική συγκυρία λαμβάνει ιδιαίτερη αξία η διάκριση εκείνων των αξιέπαινων παραδειγμάτων μεταξύ των Δήμων που, προς όφελος του τοπικού συμφέροντος και των δημοτών τους, παρουσιασαν μια δημοσιονομική διαχείριση που χρήζει ανάδειξης και επιβράβευσης 
Ειδικότερα, ο εν λόγω άξονας αφορά στην επιβράβευση, με τη μορφή επιχορήγησης, των Δήμων  που επέδειξαν χρηστή οικονομική διαχείριση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα προσδιορίζεταιμε δυναμικό τρόπο το πλαίσιο επιβράβευσης,.,  θα  καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και το ποσοστό των πόρων του Προγράμματος που θα αποδίδεται στο συγκεκριμένο άξονα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% επί των συνολικών πόρων του Προγράμματος.

Β. Διαχείριση – Παρακολούθηση Προγράμματος
Το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» παρακολουθείται από Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και στην οποία συμμετέχουν, ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Διευθυντής Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.

Γ. Πόροι Προγράμματος
Στο άρθρο 20 του Ν4147/2013 προβλέπεται η δημιουργία λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος. και προδιαγράφονται οι κάτωθι πηγές εκ των οποίων προέρχονται οι πόροι του: 
• η τμηματική παρακράτηση των ποσών με τα οποία επιχορηγούνται οι Δήμοι για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εντός 4 ετών αρχής γενομένης από το 2013 από τους παρακρατηθέντες πόρους (αρθρ. 27 του ν.3756/2009 Α΄53). Με την ίδια διαδικασία παρακρατούνται και τα ποσά που αναλογούν στους συνδέσμους ΟΤΑ με παρακράτηση από τα μέλη αυτών κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού της ετήσιας εισφοράς τους.
• η χρηματοδότηση του Προγράμματος, που καθορίζεται μετά από υπουργική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, μέσω της απόδοσης μέρους των εσόδων των Δήμων που προέρχονται από την επιβολή του φόρου ζύθου, του τέλους διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ καθώς και του 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Στην υπουργική απόφαση καθορίζεται το συνολικό ύψος του αποδιδόμενου ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Το Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ αποτελεί μια συντονισμένη παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη των Δήμων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο θεσμικό και χρηματοδοτικό μέσο με στόχο την επίτευξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης στους Δήμους, όπου απαιτείται, και γενικότερα την υιοθέτηση της χρηστής οικονομικής διοίκησης στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη ενίσχυση της οικονομικής της αυτοτέλειας,

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι μετά την έκδοση της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος και της Υπουργικής Απόφασης επί του θεματικού άξονα (3), θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιός μας που θα σας ενημερώνει λεπτομερέστερα  για τις διαδικασίες έναρξης υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved