ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Δύο ωράρια για τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών (13/6/06)


Αθήνα 13.6.06, 16:57
Ωράριο εργασίας από 07.30 έως 15.00 ή από 09.00 έως 16.30 θα πρέπει να επιλέξουν οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε πριν από λίγο το υπουργείο Εσωτερικών (θα την βρείτε παρακάτω).

Τα νέα ωράρια θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2006 και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά το χρονικό διάστημα από 09.00 έως 15.00 η παρουσία όλων των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως του ωραρίου που έχουν επιλέξει.

Η επιλογή του ωραρίου εργασίας θα γίνεται με δήλωση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας, η οποία θα υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση αυτή θα είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και θα ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω ωραρίου, η δήλωση θα υποβληθεί κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2006.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι εργαζόμενοι ορισμένων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως των ΑΕΙ και των δημοσίων σχολείων, του ΕΣΥ, του  Εθνικού Τυπογραφείου, της ΕΥΠ κ.λπ.

--------------------------


Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
(α) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης».
(β) Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/23-7-1987 (ΦΕΚ 451/Β/1987) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.».
(γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/Α) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
(δ) Τις διατάξεις του Ν. 3200/2003 άρθρο 24 περ. 1 (ΦΕΚ 281/Α) «Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις».
(ε) Την ανάγκη προσαρμογής του ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. στο ωράριο των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών της χώρας μας και αυτών της Ε.Ε.
(στ) Την ανάγκη καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, σε συνδυασμό και με το ωράριο λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα.
(ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στο σύνολο της επικράτειας και κατ’ επιλογή των υπαλλήλων, ως εξής:
(α) - Ώρα προσέλευσης: 07.30.
- Ώρα αποχώρησης: 15.00.
(β) - Ώρα προσέλευσης: 09.00.
- Ώρα αποχώρησης: 16.30.
Κατά το χρονικό διάστημα από 09.00 έως 15.00 η παρουσία όλων των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας τους είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως του ωραρίου που έχουν επιλέξει.
Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται με δήλωση των υπαλλήλων στη Διεύθυνση Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας, η οποία υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε έτους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω ωραρίου, η δήλωση θα υποβληθεί κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2006.
Η ισχύς του ωραρίου αυτού αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2006.
2. Από το ανωτέρω ωράριο εξαιρούνται οι κατωτέρω Δημόσιες Υπηρεσίες:
(α) Το Εθνικό Τυπογραφείο για όλο το προσωπικό της πρωινής φυλακής εργασίας (βάρδιας) που απασχολείται από 07.00΄μέχρι 14.00΄, το προσωπικό της απογευματινής φυλακής εργασίας του μικτού κλιμακίου σύνθεσης του Τμήματος Στοιχειοθεσίας και το προσωπικό όλων των κλιμακίων του Τμήματος Πιεστηρίων που απασχολείται από 14.00΄μέχρι 21.00΄.
(β) Η Κρυπτογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για το προσωπικό που απασχολείται σε φυλακές εργασίας (βάρδιες).
(γ) Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τους υπαλλήλους του Κλάδου οδηγών αυτοκινήτων που απασχολούνται σε φυλακές εργασίας (βάρδιες) από 05.30΄μέχρι 16.00΄και μέσα στα όρια του νόμιμου ωραρίου.
(δ) Τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ, τα εξωτερικά ιατρεία τους, τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, τα Ειδικά Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Ιατρεία, τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και οι λοιποί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που συνδέονται με το ΕΣΥ.
(ε) Τα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα σχολεία των λοιπών βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
(στ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Νομαρχιακών Διαμερισμάτων των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Δήμων και Κοινοτήτων για τα οποία ισχύει η απόφαση αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ24842/2005 (ΦΕΚ 1744/Β).
3. Οι φορείς στους οποίους εφαρμόζεται το ωράριο εργασίας που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση, λειτουργούν εντός των συνολικών ωρών εβδομαδιαίας εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Το προσωπικό των υπηρεσιών, ανάλογα με την ειδικότητά του και τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε υπηρεσίας, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου φορέα να κατανέμεται σε πρωινή και απογευματινή φυλακή (βάρδια) ή σε συνεχές ωράριο εναλλασσόμενων φυλακών (βάρδιες) ή διακεκομμένο ωράριο, εντός των χρονικών ορίων εργασίας που ισχύουν για κάθε ημέρα.
5. Εξουσιοδοτούμε:
α) τους κατωτέρω Υπουργούς να καθορίζουν με απόφασή τους τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των ακόλουθων Υπηρεσιών του Υπουργείου τους και των εποπτευόμενων από αυτά ΝΠΔΔ, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους:
(αα) Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, για το προσωπικό των Στρατιωτικών Μονάδων.
(ββ) Τον Υπουργό Ανάπτυξης για το προσωπικό του Ταμείου Λαϊκών Αγορών που απασχολείται στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
(γγ) Τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το προσωπικό των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των σχολείων των λοιπών βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
(δδ) Τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το προσωπικό των εκπαιδευτικών μονάδων του ΟΑΕΔ και το προσωπικό του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, προκειμένου το ωράριό του να εναρμονιστεί με το ωράριο των Τραπεζών λόγω ειδικών συνθηκών εργασίας του. Επίσης απογευματινό ωράριο εργασίας, εκ περιτροπής, για πέντε (5) ελεγκτές ιατρούς των Αθηνών, δύο (2) Θεσσαλονίκης και ένα (1) Πειραιώς του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) λόγω ειδικών καθηκόντων των ελεγκτών-ιατρών του Ταμείου αυτού.
(εε) Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Α΄ Κύκλου Ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή.
(στστ) Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το προσωπικό του Ινστιτούτου Α.Τ.Σ.Α., καθώς και απογευματινό ωράριο για έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, έναν (1) υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού και δύο (2) υπαλλήλους του Κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού-Λογιστικού.
(ζζ) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, για το προσωπικό των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, των Καταστημάτων Κράτησης, των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των Θεραπευτικών Καταστημάτων, της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών, των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων και των Δικαστηρίων και λοιπών Δικαστικών Υπηρεσιών.
(ηη) Τον Υπουργό Πολιτισμού, για το προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων.
(θθ) Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Κεντρικής και Περιφερειακών).
(ιι) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, για το προσωπικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Υπουργείου αυτού.
β) Τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, για τον καθορισμό με απόφασή τους των ωρών έναρξης εργασίας των υπηρεσιών τους, των εποπτευόμενων από την Περιφέρεια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού της περιφέρειάς τους πλην των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.
6. Για τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία οι ώρες εργασίας κάθε ημέρα ανέρχονται σε 7½ και, συνολικά, σε 37½ την εβδομάδα. Για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που εξαιρούνται από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες εργασίας κάθε ημέρας ορίζονται σε 6¼ και, συνολικά, σε 37½ την εβδομάδα, με ώρα έναρξης αυτή που ισχύει μέχρι σήμερα. Ειδικά ωράρια εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν.
7. Από την ισχύ του παρόντος ωραρίου, η είσοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 12.00΄ – 14.30΄. Ειδικά για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τις Δημόσιες Διαχειρίσεις, το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.00 χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου του κοινού. Ειδικότερες ρυθμίσεις που καθιερώνουν περισσότερες ώρες την ημέρα εξακολουθούν να ισχύουν. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τα γραφεία πρωτοκόλλου, στα οποία η είσοδος του κοινού επιτρέπεται όλες τις εργάσιμες ώρες. Επίσης, δεν ισχύει για τα Γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών, Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων ή Διοικητών Κρατικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, καθώς και για την Κεντρική Υπηρεσία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, για τα οποία θα ισχύσουν οι ειδικά καθοριζόμενες από αυτά ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.

Άρθρο 2
1. Οι αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α) και είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31 /12/2006.
2. Επίσης, οι εξαιρέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις παραγράφους 3 και 5 της απόφασης αριθμ. ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/23-3-1987 «Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.» (ΦΕΚ 451/Β) και είναι πέραν των καθοριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.
3. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής οι οικείοι φορείς οφείλουν να επανεξετάσουν την ανάγκη θέσπισης εξαίρεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους από τη ρύθμιση της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, προκειμένου να καθοριστεί, κατά παρέκκλιση, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού τους, εφόσον συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου τους.

Άρθρο 3
Από την ισχύ του ωραρίου αυτού παύει να ισχύει η απόφαση αριθμ. ΔΙΟΔ./Φ.62/237/6260/23-3-1987 «Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.» (ΦΕΚ 451/Β), με την επιφύλαξη του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved