ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Τι αλλάζει στο καθεστώς εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων

Αθήνα 31.12.2013, 14:12

Εγκύκλιο με αλλαγές που κομίζει ο ν. 4210/2013 στο καθεστώς εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικότερα αδειών, πειθαρχικού δικαίου, διαδικασίες προσλήψεων και διορισμού, εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «με στόχο την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενδυνάμωση του κύρους του και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη», όπως αναφέρει.

* Ακολουθεί πίνακας με τις αλλαγές.


ΑΔΕΙΕΣ
1. Κατάργηση μηχανογραφικής άδειας
Με το άρθρο 1 του ν. 4210/2013 καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 50 του Υ.Κ. και παύει να ισχύει κάθε διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα με τις καταργούμενες διατάξεις και αφορά υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Ειδικότερα, καταργείται η «ειδική» μηχανογραφική άδεια για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και απασχόληση μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής.
2. Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
Με τα άρθρα 2 και 3 του ν.4210/2013 εξορθολογίζεται το καθεστώς των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών. Πιο συγκεκριμένα:
Με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4210/2013 αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 55 του Υ.Κ. και με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4210/2013 αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 62 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4210/2013 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 56 του Υ.Κ. και με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4210/2013 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Ειδικότερα, συντομεύεται το χρονικό διάστημα χορήγησης της αναρρωτικής άδειας για κοινό νόσημα από τρεις (3) μήνες σε ένα (1) μήνα και διατηρείται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας επί δυσίατου νοσήματος.
Περαιτέρω, το σύνολο της βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας που χορηγείται μόνο με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, μειώνεται από δέκα (10) σε οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση παραπομπής του υπαλλήλου για εξέταση στην Υγειονομική Επιτροπή σε περίπτωση αίτησης βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας της παρ. 2 του άρθρου 55 του Υ.Κ. πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε αργίες.
Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ΄ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής: α) στην περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και
εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή β) κατόπιν χειρουργικής επέμβασης σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική. Επισημαίνεται ότι για την αναρρωτική άδεια που χορηγείται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, χειρουργική επέμβαση) υφίσταται δικαίωμα ένστασης τόσο της υπηρεσίας όσο και του υπαλλήλου ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής επιτροπής (παρ. 6 του άρθρου 56 Υ.Κ.).
Τέλος, ενισχύεται ο κατ’ οίκον έλεγχος των ασθενών υπαλλήλων που κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας, με επίσκεψη και εξέταση στο σπίτι του ασθενούς από ελεγκτή ιατρό, τον οποίο υποχρεούται πλέον ρητά να αποστέλλει η υπηρεσία στην περίπτωση κατ΄ επανάληψη χρήσης βραχυχρόνιων αδειών από τον υπάλληλο. Η παράλειψη της παραπάνω ενέργειας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού της οικείας υπηρεσίας.
3. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Με το άρθρο 4 του ν. 4210/2013 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 και αναστέλλεται η χορήγηση αδειών και παρατάσεων αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του Υ.Κ. και του άρθρου 65 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2014. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του ν. 4210/2013.
Η αναστολή των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2014 κρίνεται απαραίτητη με δεδομένη τη δημοσιονομική κρίση που περιορίζει στο ελάχιστο τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα αλλά και προκειμένου να επιτευχθεί ο προγραμματισμός της αναδιοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών (Εισηγητική Έκθεση ν. 4210/2013).
Από την αναστολή χορήγησης αδειών και παρατάσεων αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν προβλέπεται εξαίρεση ούτε στην περίπτωση που ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Σε κάθε περίπτωση, ο υπάλληλος δύναται να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011.
4. Άδεια Εξετάσεων
Με το άρθρο 5 του ν. 4210/2013 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του Υ.Κ. καθώς και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και πλέον η άδεια εξετάσεων η οποία χορηγείται σε υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία ή ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.
Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εκλογίκευση του αριθμού ημερών της άδειας εξετάσεων και η αποφυγή κατάχρησης του συγκεκριμένου δικαιώματος με σκοπό την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αφενός της επιμόρφωσης του υπαλλήλου και αφετέρου της απρόσκοπτης άσκησης των επαγγελματικών του καθηκόντων και της παρουσίας στην υπηρεσία του (Εισηγητική Έκθεση ν. 4210/2013).
Η άδεια εξετάσεων χορηγείται για τη διευκόλυνση της φοίτησης του υπαλλήλου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα βαθμίδας όχι κατώτερης της κατηγορίας του (ΠΕ, ΤΕ. ΔΕ). Η άδεια χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία υπέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4210/2013 ο υπάλληλος έχει κάνει χρήση των δέκα (10) ημερών της άδειας εξετάσεων δεν δικαιούται περαιτέρω ημερών της εν λόγω άδειας έως τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
5. Γονική άδεια ανατροφής τέκνων
Με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4210/2013 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. και στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. , με το οποίο χορηγείται σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων άδεια ανατροφής με αποδοχές χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για κάθε τέκνο πέραν του ενός, επιπλέον της συνεχόμενης εννεάμηνης άδειας ανατροφής ή του μειωμένου ωραρίου.
Με την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων, παρέχεται επιπλέον ενίσχυση στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους που είναι γονείς διδύμων ή πολυδύμων, ώστε αυτοί να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων, σε σχέση με τους λοιπούς γονείς, αναγκών για την ανατροφή των τέκνων τους (Εισηγητική έκθεση ν. 4210/2013 σελ. 2, ΣτΕ 845/2013). Η κατά τα ως άνω επιπλέον άδεια λόγω γέννησης διδύμων ή πολυδύμων χορηγείται μετά τη χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής (και όχι απαραίτητα συνεχόμενα με αυτή) ή του μειωμένου ωραρίου, παρατεινομένου αναλόγως (κατά έξι (6) μήνες σε περίπτωση γέννησης διδύμων, κατά δώδεκα (12) μήνες σε περίπτωση γέννησης τριδύμων κ.λ.π.) του μεγίστου ορίου ηλικίας των τεσσάρων (4) ετών των τέκνων.
Με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4210/2013 καταργείται το εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 53 του Υ.Κ. καθώς και το εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Με την έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης δίδεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ’ αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται. Η ως άνω διάταξη θεσπίστηκε όχι μόνο σε συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ (ιδίως Οδηγία 2006/54/ΕΚ) αλλά και προς αποκατάσταση του αισθήματος ισότητας και ισονομίας καθώς πρόκειται για ένα αυτονόητο γονεϊκό δικαίωμα του πατέρα δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο πρέπει να χορηγείται υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που διέπουν τη χορήγησή του στη μητέρα δημόσιο υπάλληλο (Εισηγητική έκθεση ν. 4210/2013).
Διευκρινίζεται ότι, με την έναρξη ισχύος του νόμου, ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος δικαιούται των διευκολύνσεων του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης μετ’ αποδοχών άδειας ανατροφής τέκνου, ανάλογα με την ηλικία του τέκνου του και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ., ανεξαρτήτως του αν η σύζυγός του απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα όπως επίσης και στην περίπτωση που απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Στις ως άνω περιπτώσεις αν η σύζυγος του υπαλλήλου έκανε, κάνει ή θα κάνει χρήση όμοιων διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου, ο σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής κατά το υπολειπόμενο μέρος.
Συναφώς υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υιοθέτησε την άποψη ότι η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 δεν αποτελεί όμοια διευκόλυνση με το μειωμένο ωράριο ή τη συνεχόμενη μετ΄ αποδοχών άδεια για την ανατροφή τέκνου δυνάμει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 53 του ΥΚ (έγγραφο προς το Υπουργείο Εξωτερικών με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/1832/29499/11.12.2012).

ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Θέση του υπαλλήλου σε αργία
Α. Με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 4210/2013 υπάγονται στο καθεστώς της δυνητικής και όχι της αυτοδίκαιης αργίας οι περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι λόγω της συμμετοχής τους ως μέλη υπηρεσιακού συμβουλίου ή συλλογικού οργάνου εν γένει διώκονται ποινικώς ή πειθαρχικώς για διάπραξη συγκεκριμένων αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
Συγκεκριμένα υπάγονται στο καθεστώς της δυνητικής και όχι της αυτοδίκαιης αργίας οι περιπτώσεις: α) της αμετάκλητης ποινικής δίωξης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία που έχουν τελεστεί με την ιδιότητα του μέλους υπηρεσιακού συμβουλίου και συλλογικού οργάνου εν γένει και β) της παραπομπής ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας που έχουν τελεστεί με την ιδιότητα του μέλους υπηρεσιακού συμβουλίου και συλλογικού οργάνου εν γένει.
Συνεπώς επί περιπτώσεων υπαλλήλων για τους οποίους έχουν εκδοθεί πράξεις διαπιστωτικές της αυτοδίκαιης θέσης σε αργία δυνάμει των διατάξεων των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ του άρθρου 103 του Υ.Κ. και του άρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. όπως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με τις περιπτώσεις 1 και 3 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ωστόσο, μετά την τροποποίηση των ως άνω διατάξεων με το ν. 4210/2013, δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις της αυτοδίκαιης θέσης σε αργία, οι υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν άμεσα σε έκδοση διαπιστωτικής πράξης επανόδου των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάζουν σε κάθε περίπτωση, κατά την ειδική διαδικασία της δυνητικής θέσης σε αργία του άρθρου 104 του Υ.Κ. και του άρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., αν συντρέχουν διαζευκτικά (ή σωρευτικά) οι προϋποθέσεις των πραγματικών και νομικών περιστατικών που αριθμούν οι περιπτώσεις α΄,β΄,γ΄ του άρθρου 104 Υ.Κ. ή του άρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και οι λόγοι δημοσίου ή υπηρεσιακού συμφέροντος για τη θέση του υπαλλήλου σε δυνητική αργία.
Β. Με το άρθρο 16 του ν. 4210/2013 αποσαφηνίζεται η νομική προστασία των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία. Ειδικότερα προβλέπεται ρητά, προς αποφυγή ερμηνευτικών ασαφειών και παρανοήσεων, ότι ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία για τις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 103 Υ.Κ. και του άρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. και στον οποίο δεν έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οποτεδήποτε με αίτησή του προς το αρμόδιο για διορισμό όργανο (με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που ορίζουν διαφορετικά περί του αρμοδίου οργάνου) την αναστολή της αργίας, ύστερα από γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση (Εισηγητική Έκθεση ν. 4210/2013). Η διοίκηση υποχρεούται να διαβιβάζει άμεσα το αίτημα του υπαλλήλου στο πειθαρχικό συμβούλιο. Το πειθαρχικό συμβούλιο γνωμοδοτεί σε κάθε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος από τους κατά νόμο δικαιούμενους το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, το αρμόδιο όργανο έχει διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει και χωρίς τη γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης, την υπηρεσιακή απόδοση του υπαλλήλου και το συμφέρον της υπηρεσίας και συνεκτιμώντας την τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο του υπαλλήλου σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ή οικογενειακών λόγων. Η απόφαση εκδίδεται κατ΄ ενάσκηση αρμοδιότητας διακριτικής ευχέρειας και ως εκ τούτου πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Ενόψει της φύσης της αρμοδιότητας και λόγω του δυσμενούς χαρακτήρα της πράξης, η προηγούμενη ακρόαση του υπαλλήλου αποτελεί στην περίπτωση αυτή ουσιώδη τύπο της διαδικασίας (άρθρο 20, παρ. 2 Σ).
Συνεπώς, στην περίπτωση που το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η έκδοση της απόφασης προϋποθέτει την κλήση του υπαλλήλου σε ακρόαση από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, στο οποίο ο υπάλληλος πρέπει να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 104 του Υ.Κ. και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 108 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.
Το αρμόδιο όργανο μπορεί να αποφασίζει είτε τη μη αναστολή της αργίας είτε την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντα τα οποία ασκούσε πριν την αυτοδίκαιη θέση σε αργία είτε την αναστολή της και τη μετακίνησή του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 Υ.Κ. ή του άρθρου 72 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Μέχρι την τυχόν έκδοση απόφασης αναστολής της αργίας ο υπάλληλος παραμένει σε αργία. Απόφαση περί της συνέχισης ή μη της αργίας εκδίδεται αυτεπάγγελτα από το αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου όργανο, σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος εφόσον ο υπάλληλος έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία για τις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 103 Υ.Κ. και του άρθρου 107 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. , δεν του έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης και η αργία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 103 Υ.Κ. και στην παρ. 2 του άρθρου 107 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.
Οι αποφάσεις αναστολής της αργίας κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης/Γενική Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού/Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων.
2. Άσκηση ένστασης
Με το άρθρο 17 του ν. 4210/2013 προσδιορίζεται σαφώς ο τρόπος ασκήσεως (καταθέσεως) των ενστάσεων, ώστε να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις και να διευκολύνεται η διερεύνηση του παραδεκτού της ασκήσεως (καταθέσεως) από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και του εμπροθέσμου των ενστάσεων κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων (Εισηγητική Έκθεση ν. 4210/2013).
Έτσι η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, συντασσομένης εκθέσεως. Η ένσταση κατά των αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθμό κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου σε αυτό συντασσομένης εκθέσεως. Το πειθαρχικό συμβούλιο διαβιβάζει αμελλητί την ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλήρη φάκελο της πειθαρχικής υπόθεσης.
Η ένσταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αποστέλλεται με συστημένη αλληλογραφία στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τη σύνταξη εκθέσεως κατάθεσης. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της συστημένης αλληλογραφίας από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο Ταχυδρομικό Κατάστημα.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 141 του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ8 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09.05.2013) συντομεύτηκε η προθεσμία άσκησης ένστασης σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ή την πλήρη γνώση αυτής από τον υπάλληλο ή από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, με παράταση κατά είκοσι (20) ημέρες για αυτούς που διαμένουν στο εξωτερικό.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 141 Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ8 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4152/2013 και επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασμού και της οριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4210/2013 αντικαθίστανται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Υ.Κ. που ρυθμίζουν τα σχετικά με την ιδιότητα του προέδρου των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής του είναι Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή Εφέτης ή Πρόεδρος Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή Εισαγγελέας ή Αντεισαγγελέας εφετών ή Εισαγγελέας ή αντιεισαγγελέας πρωτοδικών.
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4210/2013 ορίζεται ότι οι πρόεδροι των πειθαρχικών συμβουλίων που κατά τη διάρκεια της θητείας τους προάγονται σε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οποίο κατείχαν κατά τον ορισμό τους στο πειθαρχικό συμβούλιο διατηρούν την ιδιότητα του προέδρου του πειθαρχικού συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι οι μέχρι την ισχύ του ν. 4210/2013 πρόεδροι πειθαρχικών συμβουλίων που προήχθησαν σε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οποίο κατείχαν κατά τον ορισμό τους στο πειθαρχικό συμβούλιο μετείχαν νομίμως στη σύνθεση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.
4. Ανακοίνωση ποινικών διώξεων – Υποχρεώσεις πειθαρχικών προϊσταμένων
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4210/2013 τροποποιείται η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 114 του Υ.Κ. και ορίζεται ρητά ότι επιπροσθέτως της υποχρέωσης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών να ανακοινώνει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή του υπαλλήλου κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατ΄ αυτού, ο γραμματέας του Δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην ίδια αρχή τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καθώς και τις εκδιδόμενες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας αθωωτικές ή καταδικαστικές αποφάσεις κατά του υπαλλήλου. Σε περίπτωση εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση στην προϊσταμένη αρχή του υπαλλήλου.
Οι υπηρεσίες υποχρεούνται μετά την ως άνω ανακοίνωση να προβαίνουν αμελλητί στις κατά περίπτωση οφειλόμενες ενέργειες εφαρμόζοντας όπου απαιτείται τις σχετικές με τη θέση σε αργία και την έναρξη της πειθαρχικής δίωξης διατάξεις. Ειδικά όσον αφορά τη σχέση της ποινικής με την πειθαρχική δίκη με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 114 του Υ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4210/2013 Proslipsis.gr ορίζεται ότι τα πειθαρχικά όργανα εντός είκοσι (20) ημερών από την ενημέρωσή τους για την ποινική δίωξη υπαλλήλου οφείλουν να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου. Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου η άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4210/2013 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), δυνάμει του οποίου προβλέπεται η υγεία ως προσόν διορισμού και η διαδικασία πιστοποίησης αυτής. Ειδικότερα, με την νέα διάταξη προβλέπεται ότι η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί. Με την εν λόγω ρύθμιση απλοποιείται η διαδικασία καθόσον πλέον η υγεία ως προσόν διορισμού θα πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτιών, και όχι από τις υγειονομικές επιτροπές, μειώνοντας αφενός σημαντικά το διοικητικό βάρος των υγειονομικών επιτροπών, οι οποίες είναι ήδη ιδιαιτέρως επιβαρυμένες, και αφετέρου διευκολύνοντας τους διοριστέους υπαλλήλους.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
1. Κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού από πίνακες επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4210/2013, με τις οποίες προστίθεται παράγραφος 9 στο τέλος του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α΄28), επιτυγχάνεται η άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, χωρίς να
χρειάζεται να εκδοθεί εκ νέου προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων που αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και χωρίς να χρειάζεται οι υποψήφιοι να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις και δικαιολογητικά, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων και στην εξοικονόμηση πόρων.
Ειδικότερα, η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. και τη σύμφωνη γνώμη του οικείου φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα, και ότι δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως εκάστοτε ισχύει (έκδοση απόφασης κατανομής).
Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, γίνεται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων-ειδικοτήτων και επί πλειόνων πινάκων εκείνων που προηγούνται χρονικά και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς και μετά τον έλεγχο των προσόντων τους. Οι υποψήφιοι καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταλάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του Α.Σ.Ε.Π., αν αποδέχονται τη νέα θέση. Η δήλωση κατατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. ή αποστέλλεται σε αυτό μέσω τηλεομοιοτυπίας. Αν δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση, τεκμαίρεται αμαχήτως η μη αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης, χωρίς ο υποψήφιος να διαγράφεται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.»
2. Υποχρεωτική ενημέρωση του Α.Σ.Ε.Π. για την ανάληψη υπηρεσίας των διορισθέντων.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 ν.4210/2013 προστίθεται εδάφιο β΄ στην παράγραφο 16 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση του οικείου φορέα να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας μετά την έκδοση της πράξης διορισμού του υπαλλήλου.
3. Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
Για την αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης μέσω μιας ευέλικτης διαδικασίας που εξασφαλίζει την άμεση κάλυψη των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό παρέχεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 ν. 4210/2013 η δυνατότητα στους φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις για κάλυψη σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ, να προσλάβουν άμεσα ορισμένο ή και το σύνολο του αριθμού των υποψηφίων προς διορισμό από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, πριν δηλαδή την εξέταση των ενστάσεων, αφού όμως προηγηθεί η έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 με τις οποίες προστίθενται παράγραφοι 19 και 18 στα άρθρα 17 και 18, αντίστοιχα, του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει, επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενης, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής των στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/ 2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/ 2012 και επεκτάθηκε η ισχύς του έως το έτος 2016.
Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό θέσεων από αυτές που προκηρύσσονται ανά φορέα κατηγορία κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.
Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμοδίων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων.
Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα διοριστέων.
Οι ως άνω ρυθμίσεις ισχύουν και για προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π., τα προσωρινά αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση ν.4210/2013 στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
4. Διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων μέσω της διενέργειας πρακτικών και ειδικών γραπτών δοκιμασιών
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.4210/2013, με την οποία αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα στον οικείο φορέα, προς διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή/και δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων, να ζητήσει από το ΑΣΕΠ επιπροσθέτως τη διενέργεια: α) πρακτικής δοκιμασίας ή/και β) εξέτασης των υποψηφίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή/και γ) ειδικής γραπτής δοκιμασίας με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, για την αναβάθμιση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και της διασφάλισης της πρόσληψης υποψηφίων που ξεχωρίζουν όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα τους, αλλά και με βάση την αξιολόγηση των ουσιαστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που συνθέτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (profile) που αφορούν κάθε θέση εργασίας.
5. Συμμετοχή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες κατάταξης και επιλογής του επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Για την επίσπευση των διαδικασιών κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και για την ενίσχυση του κύρους των ως άνω διαδικασιών με τη συμμετοχή του ΑΣΕΠ σε αυτές, ως αρμοδίου, εκ του Συντάγματος, οργάνου για την επιλογή του πάσης φύσεως (πλην του ιατρικού) στο Δημόσιο, στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4210/2013, με τις οποίες προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012, προβλέπεται ότι : «Η πρόσληψη του επικουρικού αυτού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τελεί υπό τον έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς του εφαρμόζει, όπου είναι απαραίτητο, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του ΑΣΕΠ».
6. Ρυθμίσεις διορισμών και πλήρωσης θέσεων των φορέων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4210/2013 οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 9Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (Α΄575/3.11.2008 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), οι οποίοι απολύθηκαν από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2312, 2313, 2314) επαναπροσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προς αποκατάσταση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης την οποία είχαν απέναντι στο κράτος, καθώς κρίθηκαν από το ΑΣΕΠ ως επιτυχόντες σε δημόσιο διαγωνισμό.
Η πρόσληψή τους γίνεται, κατά τη σειρά του σχετικού πίνακα κατάταξης, μετά την ολοκλήρωση του διορισμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στις κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την κάλυψη των εξαιρετικά αυξημένων λειτουργικών του αναγκών.
7. Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους ΟΤΑ
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4210/2013 δύναται να πραγματοποιηθούν οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του ν. 2643/1998 κατηγορίας ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, που είχαν ανασταλεί σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), έως τις 31.12.2016, σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, με βάση τις προτεραιότητες της πολιτικής προσλήψεων και τα προσόντα των διοριστέων, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Με την ως άνω ρύθμιση επιτυγχάνεται η αποκατάσταση όλων των επιτυχόντων του ν. 2643/1998 οι οποίοι αναμένουν τρία και πλέον έτη την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψή τους και είναι σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο που στόχο έχει την προστασία των εν λόγω προστατευομένων εντάσσοντάς τους, μεταξύ άλλων, στο στελεχιακό δυναμικό του δημοσίου τομέα με βάση τα προσόντα που κατέχουν σήμερα.
Οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα της διαδικασίας των ως άνω διορισμών θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Διαδικασία διορισμού των αθλητών που έτυχαν διάκρισης.
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 28 του ν.4210/2013, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 34 του ν.2725/1999, όπως ισχύουν, ως προς την τοποθέτηση των υπό διορισμό αθλητών, οι οποίοι πλέον δύνανται να διορίζονται με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν σήμερα και τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, σε υπηρεσίες ή φορείς του Δημοσίου στους νομούς που έχουν επιλέξει με την αρχική τους αίτηση κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού των διακριθέντων αθλητών, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των φορέων του δημοσίου που πρέπει να καλυφθούν, αλλά και του γεγονότος ότι από την αίτηση διορισμού έως το διορισμό μεσολαβεί μεγάλο διάστημα και σε πολλές περιπτώσεις τα τυπικά προσόντα των υπό διορισμό αθλητών έχουν μεταβληθεί.
Επισημαίνεται ότι:
Για όσους αθλητές έτυχαν διάκρισης μέχρι και την 31η12.2009 αλλά δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση διορισμού μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4210/2013, ήτοι μέχρι την 21η.11.2013, το δικαίωμα διορισμού καταργείται.
Η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά το διορισμό των διακριθέντων αθλητών, κατά τα ανωτέρω, θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Εξαίρεση διακριθέντων αθλητών από τη θέση σε διαθεσιμότητα
Με τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4210/2013, προστίθεται στο τέλος της παρ. 2, περίπτωση Δ΄ του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, περίπτωση θθ), σύμφωνα με την οποία δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα οι διακριθέντες αθλητές που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά και τους διακριθέντες αθλητές, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με την εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4172/2013.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στο άρθρο 5α της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/4.12.2013 (3102/Β΄) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις αποσπάσεις τακτικών υπαλλήλων και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητων Αρχών, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών-μελών αυτής ή άλλων χωρών.
Κατόπιν τούτου, παρακαλείσθε όπως περιλαμβάνετε την ως άνω απόφαση στο προοίμιο αποφάσεων απόσπασης υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/οικ.32927/4.12.2013 (3102/Β΄) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και απαιτούν συνυπογραφή από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν καθώς επίσης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν, τα οποία αφορά το μέρος αυτής που αναφέρεται σε ζητήματα θέσης υπαλλήλου σε αργία.  

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved