ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Το ερώτημα του δημοψηφίσματος

Αθήνα 28.6.2015, 19:01

Το κείμενο της Βουλής για τη διενέργεια δημοψηφίσματος παρουσιάζει η Proslipsis.

Το ερώτημα που θα τεθεί στον ελληνικό λαό είναι το ακόλουθο: «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and beyond» (Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού) και το δεύτερο «Preliminary Debt Sustainability Analysis» (προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους).

Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.
Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: Εγκρίνεται/ΝΑΙ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αριθ. πρωτ.: 9319
Αριθ. διεκπ.: 5901
Για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλή−
νων για τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για κρίσιμο
εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α΄
του Συντάγματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 115 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής
(Μέρος Α΄) όπως ισχύει.
3. Το νόμο 4023/2011.
4. Την από 27/6/2015 Ημερήσια Διάταξη.
5. Την από 27−28/6/2015 Συνεδρίαση της Ολομέλειας
της Βουλής και τη σχετική συζήτηση.
6. Την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη κατά τα
άρθρα 72 και 115 παρ. 4 και 5 του Κανονισμού της Βουλής
(Μέρος Α΄) και το σχετικό πρακτικό που υπογράφεται
από τους Γραμματείς της Βουλής και την Πρόεδρο της
Βουλής. Proslipsis.gr
7. Την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για διε−
ξαγωγή Δημοψηφίσματος στις 5/7/2015 και για την αυ−
θημερόν έκδοση (28/6/2015) του σχετικού προεδρικού
διατάγματος, παραγγέλλουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Κατά τη συνεδρίαση ΞΕ΄ της 27ης Ιουνίου 2015 δέ−
χθηκε με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
Βουλευτών την από 26 Ιουνίου 2015 Πρόταση του Υπουρ−
γικού Συμβουλίου περί διεξαγωγής δημοψηφίσματος για
κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ.
α΄ του Συντάγματος, η οποία έχει ως εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26/06/2015
Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της
26/06/2015, κατόπιν εισήγησης του Πρωθυπουργού για
την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία
όπως αυτή καταγράφηκε κατά τις διαδοχικές συνα−
ντήσεις με τους ηγέτες της Ευρώπης και τους επικε−
φαλής των θεσμών και εξειδικεύτηκε στο Eurogroup
της 25/06/15, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόταση
διενέργειας Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα
κατΆ άρθρον 44 παρ. 2 εδ. α΄ του Συντάγματος, καθώς
και στην άμεση κατάθεση της πρότασης στην Βουλή
προκειμένου να διεξαχθεί κατεπείγουσα συζήτηση κατά
προτεραιότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 115 του Κα−
νονισμού της Βουλής.
Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
έχει ως εξής:
Προτείνεται η προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρί−
σιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγρ. 2,
εδ. α του Συντάγματος.
1. Ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει με την
ψήφο του εάν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμ−
φωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομι−
σματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25/06/2015 και απο−
τελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία
πρότασή τους.
Το πρώτο έγγραφο αποκαλείται Reforms for the
completion of the Current Program and beyond και το
δεύτερο Preliminary Debt Sustainability Analysis.
Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την
πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.
Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την
πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Εγκρίνεται/ΝΑΙ.
2. Το Δημοψήφισμα προτείνεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο προκειμένου ο ελληνικός λαός, αφού ενημε−
ρωθεί αναλυτικά για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων
που διαρκούν από την 20/02/2015 έως σήμερα εντατικά
σε όλα τα θεσμικά επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωζώνης, να πάρει θέση για το περιεχόμε−
νο της πρότασης των ως άνω τριών θεσμών και να
εξουσιοδοτήσει την Κυβέρνησή του στους περαιτέρω
χειρισμούς της κρίσιμης εθνικής υπόθεσης. Κατά συνέ−
πεια, το Δημοψήφισμα εντάσσεται στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης για τη σύναψη της συμφωνίας και ο
λαός καλείται από την Κυβέρνηση να έχει τον πρώτο
λόγο για τη συμφωνία αυτή.
3. Το Δημοψήφισμα θα διενεργηθεί σε ολόκληρη την
χώρα την Κυριακή, 05/07/2015, σύμφωνα με την εκλογική
νομοθεσία όπως αναλόγως εφαρμόζεται.
4. Η εκλογική περίοδος αρχίζει την επομένη της δη−
μοσίευσης του προεδρικού διατάγματος του άρθρου
44 παρ. 2 εδ. α΄ του Συντάγματος και λήγει την ημέρα
διενέργειας του Δημοψηφίσματος. Ο Υπουργός των
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξουσι−
οδοτείται να εκδώσει κάθε αναγκαία απόφαση για την
ομαλή διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος.
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»
Το ερώτημα που θα τεθεί στον ελληνικό λαό είναι
το ακόλουθο:
«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το
οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
στο Eurogroup της 25/06/2015 και αποτελείται από δύο
μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;
Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the
completion of the Current Program and beyond» (Μεταρ−
ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προ−
γράμματος και πέραν αυτού) και το δεύτερο «Preliminary
Debt Sustainability Analysis» (προκαταρκτική ανάλυση
βιωσιμότητας χρέους).
Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την
πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ.
Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την
πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν:
Εγκρίνεται/ΝΑΙ.»
Ορίζεται ως προθεσμία για την έκδοση του προεδρι−
κού διατάγματος προκήρυξης του Δημοψηφίσματος το
πέρας της 28ης Ιουνίου 2015.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved