ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Θέσεις με απόσπαση στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 

Αθήνα 27.1.2011, 20:12

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) προτίθεται να καλύψει τις προσωρινές ανάγκες της και μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση των υπηρεσιών της, με απόσπαση ενδιαφερομένων υπαλλήλων με ειδικά προσόντα ή εμπειρία, από Επιχείρηση, Οργανισμό ή Φορέα γενικά του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΝΠΔΔ.

* Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

1. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) προτίθεται να καλύψει τις προσωρινές ανάγκες της και μέχρι να ολοκληρωθεί η στελέχωση των υπηρεσιών της, με απόσπαση ενδιαφερομένων υπαλλήλων με ειδικά προσόντα ή εμπειρία, από Επιχείρηση, Οργανισμό ή Φορέα γενικά του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά την ευχέρεια που παρέχεται, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, με βάση την παρ.7 του όγδοου άρθρου του Ν.3607/2007.
2. Οι αποσπάσεις θα γίνουν με κοινή Υπουργική Απόφαση των οικείων Υπουργών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου των Φορέων (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και Φορέα από όπου προέρχεται ο υπάλληλος).
3. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων και οι εργοδοτικές εισφορές κύρια και επικουρικής βαρύνουν την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Προβλέπεται η καταβολή από την Εταιρεία πρόσθετης αμοιβής στους αποσπώμενους που θα καθορίζεται με Απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
4. Ο αριθμός των θέσεων που ζητείται να καλυφθούν προσωρινά με απόσπαση ενδιαφερόντων, τα ειδικά προσόντα και η εμπειρία έχουν ως εξής:
5. Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Δ/κού – Οικ/κού οκτώ (8) θέσεις με προσόντα:
· Για τις τρεις (3) θέσεις πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών και προϋπηρεσία τριών ετών σε Λογιστήριο.
· Για τις πέντε (5) θέσεις πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Νομικών ή Πολιτικών Επιστημών και προϋπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών ως διοικητικός υπάλληλος (θέματα προσωπικού, διοίκησης, διεθνών σχέσεων και marketing.
5.1. Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών SOFTWARE ή HARDWARE οκτώ (8) θέσεις με προσόντα :
· Πέραν των βασικών τίτλων σπουδών του προσοντολογίου που ισχύει για τον Δημόσιο Τομέα, εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών με έμφαση σε ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών σε λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν συστήματα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ) και δυνατότητες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ή σε πιστοποιημένες γνώσεις και εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και στη διαχείριση έργων πληροφορικής ή και διαχείριση / συμμετοχή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή θα έχουν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, διδακτορικό συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και γνώσεις στους τομείς πληροφορικής, επικοινωνίας, διοίκησης έργων κ.λπ.
Για όλες τις θέσεις είναι απαραίτητη η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση Αγγλικής), κατάλληλα τεκμηριωμένης.
5.2. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ δύο (2) θέσεις
5.3. Κλάδος ΥΕ Επιμελητών – Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων δύο (2) θέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ. Συγγρού) σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει από Δευτέρα 31/1/2011 και λήγει την Δευτέρα 21/2/2011 τα παρακάτω δικαιολογητικά :
· Αίτηση υποψηφιότητας
· Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, με υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο βιογραφικό είναι αληθή.
· Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών.
· Βεβαιώσεις – πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών στα οποία να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους.
· Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
6. Η παρούσα ανακοίνωση θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και ΔΕΚΟ που εποπτεύουν, καθώς επίσης και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό του τόπο. Επίσης, θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Αθηνών και μια της Θεσσαλονίκης.
7. Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η αξιολόγηση των στελεχών θα γίνει μετά από αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων από τον υποβληθέντα φάκελο και την διενέργεια συνεντεύξεων με τους επικρατέστερους από αυτούς. Για τους επιλεγμένους, θα προωθείται αίτημα στην Υπηρεσία τους, για την κατά νόμο έκφραση της σύμφωνης γνώμης του οικείου Δ.Σ.
8. Οι αποσπάσεις θα διέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.
9. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Λαγουμιτζή 40 και Λ. Συγγρού , 117 45 Αθήνα, 3ος όροφος και στα τηλέφωνα 2132168201 και 2168156, καθημερινά 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved