ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Διευκρινίσεις για τη μετάταξη νοσηλευτών (21/2/2017)

Αθήνα 21.2.2017, 16:34

Διευκρινίσεις σχετικά με την προϋπόθεση της κατοχής πιστοποιημένης εκπαιδευτικής επάρκειας για τη μετάταξη νοσηλευτών που υπηρετούν σε Νοσοκομεία όπου λειτουργούν ΔΙΕΚ αρμοδιότητας yπουργείου Υγείας n. 4186/2013, στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ, σύμφωνα με την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/ 15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2049 Β΄), δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας.

Δεύτερη εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρεται στη μεταφορά κενών οργανικών θέσεων των ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών του Ν. 3475/2006 στα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν. 4186/2013

* Ακολουθούν οι εγκύκλιοι.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αθήνα 17 - 2 - 2017
Αρ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 87810/16
σχετ. 93625, 94024, 95167/16
ΤΜΗΜΑ A΄
Ταχ.Δ/νση :Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας 101 87
Τηλέφωνο: 213 – 2161526, -1524
FAX: 210- 5237651
E-mail: dey@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1. Διοικητές των Νοσοκομείων
που υπάγονται τα Δ.Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
(έδρες τους)
2. Δ/ντές των Δ.Ι.Ε.Κ.
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
(έδρες τους)

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την προϋπόθεση της κατοχής πιστοποιημένης
εκπαιδευτικής επάρκειας για τη μετάταξη νοσηλευτών που υπηρετούν σε Νοσοκομεία
όπου λειτουργούν ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας Ν. 4186/2013, στα αντίστοιχα
ΔΙΕΚ σύμφωνα με την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/ 15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2049 Β΄)

1. Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας, σας
γνωρίζουμε ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ
«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν.4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2049 Β΄), διενεργείται η
αυτοδίκαιη μεταφορά των οργανικών θέσεων που κατείχε το εκπαιδευτικό, διοικητικό και
λοιπό προσωπικό (ΤΕ Επιμελητών) που υπηρετούσε στις καταργηθείσες δυνάμει του Ν.
4186/2013 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Βοηθών Νοσηλευτών του Ν. 3475/2006
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, καθώς και του προσωπικού που υπηρετούσε σΆ αυτές, (με
την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα) στα
αντίστοιχα Δ.ΙΕΚ. του Ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. (Η μεταφορά και
ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του οικείου
Νοσοκομείου). Proslipsis.gr
2. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
51 παρ. 3 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78), κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα
προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Δ.ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας είναι
κατά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 1566/1985
(37 Α΄), όπως ισχύει. Όσοι καταλαμβάνουν εφΆ εξής θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού εκτός
των ανωτέρω προσόντων (ενν. του άρθρου 14 παρ. 8 του Ν. 1566/1985 όπως ισχύει :
πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ Νοσηλευτικής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή
πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της
ημεδαπής ή και αλλοδαπής) πρέπει να κατέχουν (και) πιστοποιημένη επάρκεια για την
επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.
3. Όσον αφορά την κατοχή πιστοποιημένης εκπαιδευτικής επάρκειας, αυτή προβλέπεται ως
προσόν των εκπαιδευτών των Δ.Ι.Ε.Κ : α) στο άρθρο 27 παρ. 15 του Ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄) και
β) στο άρθρο 8 παρ. 1, 4 και στο άρθρο 30 παρ. 2 της αριθμ. 5954/2014 Απόφασης του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (ΦΕΚ 1807 Β΄).
Το άρθρο 20 παρ. 1 της Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ ορίζει ότι κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις της αριθμ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, εφόσον δεν
αντίκεινται στις διατάξεις της πρώτης.
Το άρθρο 30 παρ. 2 της αριθμ. 5954/2014 Απόφασης περί ενάρξεως ισχύος των διατάξεων
του άρθρου 8 παρ. 1, 4, παραπέμπει στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 3879/2010
(ΦΕΚ 163 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143),
σύμφωνα με την οποία «από 1-9-2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί
προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους
πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης». Proslipsis.gr

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αθήνα 17 - 2 - 2017
Αρ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 12710
ΤΜΗΜΑ A΄
Ταχ.Δ/νση :Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας 101 87
Πληροφορίες: Α. Μιχαηλίδου
Τηλέφωνο: 213 - 2161749
FAX: 210- 5237651
E-mail: dey @moh. gov. gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2
ΘΕΜΑ: «Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων των ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών του Ν.
3475/2006 στα ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν. 4186/2013»
ΣΧΕΤ.: α) ¶ρθρο 58 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 παρ.
3 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78).
 β) παρ. 1 & 2 του άρθρου 14 της αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 Κ.Υ.Α . (ΦΕΚ Β΄ 2049).

 Μετά από ερωτήματα που δέχτηκε η Υπηρεσία μας αναφορικά με την εφαρμογή των
διατάξεων των ανωτέρω α & β σχετικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
i. Ως προς την Κατάργηση των θέσεων
• Οι κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ14 και ΠΕ18 των ΕΠΑΣ Βοηθών
Νοσηλευτών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας μεταφέρονται και εντάσσονται στα
Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
• Οι οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ17 μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ18
μετά την με οποιαδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
 Ως εκ τούτου από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν προβλέπεται μεταφορά και ένταξη
στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, κενών οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ17,
των πρώην ΕΠΑΣ.
 Η ισχύς των εν λόγω εδαφίων ανατρέχει στις 15-9-2015 (εδ. στ. τις παρ. 2 του άρθρου
58 του Ν.4316/2014)
 Επισημαίνουμε ότι για τη μεταφορά και ένταξη των προαναφερομένων θέσεων πρέπει
να λάβετε υπΆ όψιν τόσο τις διαπιστωτικές πράξεις των Διοικητών όσο και του Υπουργείου
που έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ κατΆ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.
4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 266). Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι οι διαπιστωτικές πράξεις
μεταφοράς και ένταξης θέσεων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ ¶ 131) επειδή αποτελεί κανονιστική πράξη του
οργάνου διοίκησης που επιφέρει μεταβολή στον οργανισμό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος,
διότι το Δ.Ι.Ε.Κ. αποτελεί παράρτημα του ( άρθρο 1 Γ4α/Γ.Π.55004/15/2015 Κ.Υ.Α .).
ii. Ως προς τη μεταφορά προσωπικού
• Οι οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού (ΤΕ Επιμελητών)
των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας καταργούνται με την καθΆ οιονδήποτε
τρόπο αποχώρηση από τις θέσεις αυτές του προσωπικού που τις καταλαμβάνει δυνάμει
της παρ. 1 εδ. α΄ του παρόντος της ως άνω (β) σχετικής ΚΥΑ.
 Η μεταφορά και ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με διαπιστωτική πράξη του
Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved