ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Φοιτητές Επιστροφή    
Η απόφαση για τις μετεγγραφές στα ΑΕΙ 2020 - 2021

Proslipsis.gr | Αθήνα 21.10.2020, 10:42

Εκδόθηκε η ετήσια απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τη ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μετεγγραφές - μετακινήσεις θα γίνουν: α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 4617|2020).

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. 142413
Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσε-
ων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτη-
ρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτη-
τές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 81 παρ. 2 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμι-
ση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
β) Του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 24). Proslipsis.gr
γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
δ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α΄ 31).
ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία 7921/Υ1/6.8.2020 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη»
(Β’ 3297).
3. Την υπό στοιχεία 87763/Ζ1 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία 77275/Ζ1/19-06-2020 υπουργικής απόφασης
με θέμα: «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευ-
θύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού
έτους 2020-2021» (Β΄ 2549)» (Β΄ 2766).
4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/523/141650/Β1/16.10.2020
βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Κοινές διατάξεις για την εφαρμογή
των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής-Γενικές Προϋποθέσεις
μετεγγραφής και μετακίνησης
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους
φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
(Α.Ε.Α.), οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε Τμήματα των Α.Ε.Ι.
και των Α.Ε.Α. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις
πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγ-
γελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε
μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, (εισα-
γωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος,
Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση,
με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους
στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθή-
ματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση), εφόσον πληρούν τις προϋπο-
θέσεις που ορίζονται και περιγράφονται ειδικότερα στις
κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφής οι οποίες αναφέ-
ρονται στα Κεφάλαια Β ΄και Γ΄ της παρούσας.
2. Ως κατηγορίες μετεγγραφής για την εφαρμογή
της παρούσας νοούνται οι εξής: α) μετεγγραφή βάσει
οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (Κεφάλαιο Β΄)
και β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών
(Κεφάλαιο Γ΄).
3. Ως κατηγορίες μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου
επιστημονικού πεδίου για την εφαρμογή της παρούσας
νοούνται οι εξής: α) μετακίνηση βάσει οικονομικών και
κοινωνικών κριτηρίων (Κεφάλαιο Β΄) και β) μετακίνηση
αδελφών προπτυχιακών φοιτητών (Κεφάλαιο Γ΄).
4. Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή στις περιπτώ-
σεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τμημά-
των σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου
73 του ν. 4692/2020 καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία
του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών
με το Τμήμα προέλευσης.
5. Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις κα-
τηγορίες μετεγγραφής των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ της πα-
ρούσας, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης
μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη με-
τεγγραφή ο φοιτητής.
6. Γενική προϋπόθεση για τη μετακίνηση φοιτητή σε
Τμήματα ή Σχολές του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις
περιπτώσεις της παρ. 3, είναι να πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις εισαγωγής στα εν λόγω Τμήματα ή Σχολές, στα
οποία το σύνολο των μορίων/συνολική βαθμολογία
του φοιτητή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός
φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. με
αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε μέσω της
επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γε-
νικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.
β) Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή
σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημο-
νικού πεδίου, αντίστοιχο ή μη, με αυτό στο οποίο έχει
εισαχθεί και εγγραφεί μέσω της επιτυχίας του στις εξε-
τάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε μέσω
της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.
γ) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθμός
μορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υπο-
ψηφίου ανά Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συμμετοχής
του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του
υποψηφίου.
Ως έτος συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις πρό-
σβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση νοείται το ημε-
ρολογιακό έτος εντός του οποίου ο αιτών μετεγγραφή
φοιτητής εισήχθη σε Τμήμα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.
δ) Ως «βάση μετεγγραφής» νοείται ο αριθμός των μο-
ρίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων
της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως
ορίζεται στην περ. γ΄, αφαιρουμένου του αριθμού των
δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) μορίων.
ε) Ως «ατομικό εισόδημα» νοείται ο μέσος όρος των
τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών του φορολογητέ-
ου εισοδήματος του αιτούντος μετεγγραφή ή μετακίνη-
ση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος κατά την έννοια
του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα» νοεί-
ται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος του φορολογητέου
εισοδήματος των μελών της οικογένειας του αιτούντος
μετεγγραφή ή μετακίνηση κατά την έννοια του άρθρου 7
του ν. 4172/2013, ήτοι του ίδιου του αιτούντα φοιτητή,
των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωρι-
στή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των
25 ετών εφόσον είναι άγαμοι έχουν ίδιο φορολογητέο
εισόδημα και δεν είναι «εξαρτώμενα μέλη» κατά την
έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013, ή του/της
συζύγου εφόσον ο αιτών φοιτητής είναι έγγαμος. Σε
περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος μετεγγραφή
είναι διαζευγμένοι, ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό ει-
σόδημα» νοείται ο μέσος όρος των τριών (3) τελευταί-
ων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσματος
του φορολογητέου εισοδήματος των δύο γονέων εκτός
από την περίπτωση φοιτητή αιτούντα μετεγγραφή, η
επιμέλεια του οποίου έχει ανατεθεί με δικαστική από-
φαση στον ένα γονέα, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα
μόνου αυτού.
ζ) Ως «κατά κεφαλήν εισόδημα» νοείται το υψηλότερο
μεταξύ του ατομικού εισοδήματος και του κατά κεφαλήν
οικογενειακού εισοδήματος. Εφόσον ο αιτών τη μετεγ-
γραφή ή μετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαμος και
διαθέτει ατομικό εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη μόνο το
ατομικό του εισόδημα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Λόγοι αποκλεισμού
1. Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής ή μετακίνησης σε
άλλο Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου:
α) όσοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης,
ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμ-
φωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπου
φοιτούν,
β) όσοι έχουν λάβει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο
Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου,
γ) όσοι, με αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή
τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης
και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται
σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέ-
ρας βίας, και εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση επα-
νεγγραφής σε Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 56 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. με τις κάτωθι
κατηγορίες:
δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,
δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,
δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν
δικαίωμα πρόσβασης στα Τμήματα Θεολογίας των Α.Ε.Ι.
και στα προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκε-
κριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό
(1%) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις
υπόλοιπες Σχολές,
δδ) υπότροφοι ομογενείς,
δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση με διάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 34 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121),
δστ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα
Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
3. Αποκλείεται η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων Α.Ε.Ι.
με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες
της παρούσας, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως μία Πε-
ριφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένης της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών
και Μετακινήσεων σε Τμήμα του ιδίου
επιστημονικού πεδίου βάσει οικονομικών και
κοινωνικών κριτηρίων στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α.
Άρθρο 4
Αριθμός μετεγγραφομένων/μετακινουμένων
1. Ο συνολικός αριθμός των μετεγγραφομένων και
μετακινούμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών
κριτηρίων είναι ίσος με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα
Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
75 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφή δύναται
να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τμήματα έως
δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.
3. Οι αιτήσεις μετακίνησης των φοιτητών βάσει οικο-
νομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 6 της
παρούσας δύνανται να περιλαμβάνουν έως πέντε (5)
Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με σειρά προ-
τίμησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων από την Περιφερειακή Ενότητα στην
οποία ανήκει το Τμήμα στο οποίο έχει αρχικά εισαχθεί.
Τα Τμήματα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής
είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του
μηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκε-
ντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής.

Άρθρο 5
Μοριοδότηση οικονομικών
και κοινωνικών κριτηρίων
1. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των οικο-
νομικών κριτηρίων ως εξής:
α) Έξι (6) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταί-
ων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος
δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
β) τέσσερα (4) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τε-
λευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδή-
ματος κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων
ευρώ (6.000),
γ) τρία (3) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευ-
ταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος
κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός
λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ
(9.000),
δ) δύο (2) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευ-
ταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος
κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και
ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιά-
δων ευρώ (12.000) ευρώ.
Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων α΄ έως και δ΄
γίνεται πάντα διαζευκτικώς.
2. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η έντα-
ξη του αιτούντος σε μία εκ των κατηγοριών της παρ. 1
πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουρ-
γικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής
αιτήσεων μετεγγραφών με τα αρχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχε-
τικά οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με την περίπτωση
ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170).
3. Προκειμένου ο αιτών να μοριοδοτηθεί σύμφωνα με
την παρούσα, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του τον
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθ-
μό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) καθώς
και τους Α.Φ.Μ. των γονέων του, τους Α.Φ.Μ. και τους
Α.Μ.Κ.Α. των αδελφών του κάτω των 25 ετών εφόσον
είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα, ή
του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος/έγγαμη ή έχει
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Proslipsis.gr
4. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και το
τελευταίο οικονομικό έτος πρέπει να έχει υποβληθεί το
αργότερο μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης με-
τεγγραφής. Ο αιτών δεν λαμβάνει κανένα μόριο λόγω
των οικονομικών κριτηρίων της παρ. 1 στις παρακάτω
περιπτώσεις:
α) η φορολογική δήλωση η οποία αντιστοιχεί σε Α.Φ.Μ.
οι οποίοι δηλώθηκαν, έχει καταχωρηθεί αλλά δεν έχει
υποβληθεί, ή
β) η φορολογική δήλωση η οποία αντιστοιχεί σε Α.Φ.Μ.
των γονέων ή κηδεμόνα ή συζύγου ή του ίδιου του φοι-
τητή εφόσον είναι άνω των 25 ετών, δεν έχει υποβληθεί.
5. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των κοι-
νωνικών κριτηρίων ως εξής:
α) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτε-
κνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5)
μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οι-
κογένειας πλην του αιτούντος, ανεξαρτήτως του εάν το
τέκνο αποτελεί «εξαρτώμενο μέλος» κατά την έννοια του
άρθρου 11 του ν. 4172/2013,
β) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης
οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο
για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας
πλην του αιτούντος, ανεξαρτήτως του εάν το τέκνο απο-
τελεί «εξαρτώμενο μέλος» κατά την έννοια του άρθρου
11 του ν. 4172/2013,
γ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον
ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από
τους δύο γονείς,
δ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,
ε) ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αι-
τούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο το οποίο έχει
αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που ανα-
φέρονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/
Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
εκάστοτε ισχύει.
6. Εάν ο αριθμός των αιτούντων μετεγγραφής με τη δι-
αδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό
που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75
του ν. 4692/2020, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνου-
σα σειρά κατάταξης του συνόλου των μορίων τα οποία
συγκέντρωσαν επί των οικονομικών και κοινωνικών
κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αι-
τούντων, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής των
αιτούντων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο
εν λόγω Τμήμα ή Σχολή κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης,
ώστε ο συνολικός αριθμός μετεγγραφομένων να μην
υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020.

Άρθρο 6
Μετακίνηση σε Τμήμα ή Σχολή του ιδίου επιστημονι-
κού πεδίου βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων
1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το
πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό
στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλει ταυτόχρο-
να αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονι-
κού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν επιθυμεί αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονο-
μικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75 του ν.
4692/2020, πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της
βάσης μετεγγραφής, ή
β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονο-
μικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75 του
ν. 4692/2020 αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω
πλήρωσης του ποσοστού που ορίζεται στο εδάφιο α΄
της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 από συνυ-
ποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο
μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
2. Οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 5 εφαρμόζονται
αναλογικά και στην περίπτωση της διαδικασίας μετα-
κίνησης βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
3. Οι αιτήσεις μετακίνησης του παρόντος άρθρου ικα-
νοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5 και εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις στα Τμήματα ή στις Σχολές τα
οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστι-
κά έως την πλήρωση του ποσοστού που ορίζεται στο
εδάφιο α΄ της παρ. 1 του ν. 4692/2020. Η επιλογή αυτών
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου
των μορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονομι-
κών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφί-
ας περισσοτέρων αιτούντων μετακίνησης, λαμβάνονται
υπόψη τα μόρια εισαγωγής των αιτούντων σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα ή Σχο-
λή κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός
αριθμός μετεγγραφομένων και μετακινούμενων να μην
υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο εδάφιο α ΄της
παρ. 1΄ του ν. 4692/2020.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής αίτησης
μετεγγραφής/μετακίνησης
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής
των πρωτοετών φοιτητών και σε αποκλειστική προθε-
σμία η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), οι φοιτητές οι οποίοι
επιθυμούν να μετεγγραφούν, υποβάλλουν μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 5. Στην ανωτέρω ηλεκτρονι-
κή αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν
τη συνδρομή των δηλωθέντων οικονομικών και κοινω-
νικών κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με
τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
2. Στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος και
της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η επε-
ξεργασία και η τήρηση των προσωπικών δεδομένων
των αιτούντων υπόκεινται στους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την
προστασία δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλο-
φορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προ-
στασία Δεδομένων), όπως τα μέτρα εφαρμογής του
ανωτέρω Κανονισμού προβλέπονται ειδικότερα στο
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αι-
τήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονο-
μαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των δικαιούχων
μετεγγραφής κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που
συγκέντρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
4. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτα-
της Εκπαίδευσης κυρώνει τον πίνακα υπό την αίρεση
του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι
μετεγγραφής, δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προ-
σκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία
Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο είναι
επιθυμητή η μετεγγραφή.
5. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δι-
καιούχων μετεγγραφής ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποι-
είται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών/Τμημάτων.
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής ενημερώνονται μέσω του
ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλού-
νται να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του
Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία
είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα προσκομίσουν.
6. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώ-
νουν με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου
τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα
υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης
και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμή-
μα υποδοχής.
7. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην
ηλεκτρονική αίτηση τα οποία συνιστούν προϋπόθεση
για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και στην πε-
ρίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονο-
μικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 μέσω
των υποβληθέντων στη Γραμματεία της Σχολής ή του
Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος/
Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το συντομό-
τερο δυνατό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Σε αυτήν την περίπτωση η μετεγγραφή πραγματοποιεί-
ται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν
επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου
υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περί-
πτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέ-
ντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση
μετεγγραφής.
8. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν
χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013
(Α΄ 24).
9. Οι παρ. 1 έως 7 εφαρμόζονται αναλογικά και για τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετακίνησης ενός φοιτη-
τή σε Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού
πεδίου βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του
άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά για μοριοδότηση οικονομικών/
κοινωνικών κριτηρίων
1. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές
ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση με-
τεγγραφής να υποβάλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά,
από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των οικονομικών
και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5, για τα οποία
έχουν μοριοδοτηθεί:
α. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής
αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
β. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.
γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο
έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.
δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γο-
νέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από
τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
ε. Πιστοποιητικό αναπηρίας του αρμοδίου Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην περίπτωση που
ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω των
γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγου του ή βεβαίωση
της επιτροπής της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014
(Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, ότι τα μέλη της
οικογένειας του αιτούντος (οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλ-
φια ή ο/η σύζυγος) πάσχουν από τις αναφερόμενες στο
παράρτημα της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως εκάστοτε ισχύει. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώ-
σεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον
ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομι-
κές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγει-
ονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και
Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση
από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α.
στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του τέκνου άγαμου γο-
νέα. Proslipsis.gr
ζ. Διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής
είναι διαζευγμένος.
η. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της
επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγ-
μένοι.
θ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστο-
ποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη
της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του
ν. 4316/2014).
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
αναλογικά και ως προς τα δικαιολογητικά μετακίνησης
ενός φοιτητή σε Τμήμα ή Σχολή άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του
ίδιου επιστημονικού πεδίου βάσει οικονομικών και κοι-
νωνικών κριτηρίων.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών
και Μετακινήσεων σε Τμήμα του ιδίου
επιστημονικού πεδίου για αδέλφια
προπτυχιακούς φοιτητές στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α.

Άρθρο 9
Αριθμός μετεγγραφομένων/μετακινουμένων
Οι μετεγγραφές ή μετακινήσεις των αδελφών προ-
πτυχιακών φοιτητών πραγματοποιούνται καθ΄ υπέρ-
βαση του ποσοστού ίσου με το δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Τμήμα
Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος
σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του
ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

Άρθρο 10
Προϋποθέσεις και διαδικασία μετεγγραφής
1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια
προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγρα-
φή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος των σπουδών του,
σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου,
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα
οποία εδρεύουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότη-
τες και στις οποίες αα) δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς
τους, αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν την πλήρη
κυριότητα κατοικίας και αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν
έχουν επικαρπία κατοικίας και
β) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του
αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου
σπουδών,
γ) τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του
αιτούντος, δεν έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοί-
τησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου
σπουδών και
δ) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό
των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.
2. Ως προς τις μετεγγραφές του παρόντος άρθρου,
εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) ο φοιτητής δύναται να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο
Τμήμα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα
φοίτησης του αδελφού, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελ-
φός του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή, θα υποβάλει
μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη
δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της
φοίτησής του στη Σχολή ή στο Τμήμα φοίτησής του και
περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής του,
β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην Περιφερει-
ακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται
να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα το οποίο εδρεύει
στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των
γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία
ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρ-
πία κατοικίας, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις της παρ. 1
στοιχ. α΄ και υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του
αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή, θα υποβάλει μέσω του
ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση
περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτη-
σής του στη Σχολή ή το Τμήμα φοίτησής του και περί μη
άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής του,
γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, και υπό
την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών
βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών, τα αδέλφια δύνα-
νται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήμα-
τα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα,
πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή,
τα αδέλφια φοιτητές, πρέπει να υποβάλουν αίτηση
μετεγγραφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
για αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές άλλης Περιφερειακής
Ενότητας.
3. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 2, σε περίπτωση που το κατά
κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται
να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της
Περιφερειακής Ενότητας στην οποία: α) τα αδέλφια φοι-
τητές ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα, ή αβ) τα ίδια ή
οι γονείς τους έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας ή
αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν επικαρπία κατοικίας.
Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής μέσω του Πληροφο-
ριακού Συστήματος για αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές
της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας και υπό την προϋ-
πόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται
στο πρώτο έτος σπουδών.
4. Ο έλεγχος των εισοδηματικών ορίων των παρ. 1 και 3
πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση- διαλειτουρ-
γικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αι-
τήσεων μετεγγραφών με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά
οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1
του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 11
Μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών
σε Τμήμα ή Σχολή του ιδίου επιστημονικού πεδίου
1. Ο φοιτητής, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4692/2020 πλην όμως δεν
πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, δύνα-
ται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα ή Σχολή
του ίδιου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώ-
νει τα μόρια της βάσης εισαγωγής του.
2. Ως προς τις μετακινήσεις του παρόντος άρθρου,
εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) ο φοιτητής δύναται να μετακινηθεί σε Τμήμα ή Σχολή
του ιδίου επιστημονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώ-
νει τα μόρια της βάσης εισαγωγής, το οποίο εδρεύει στην
Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, υπό την
προϋπόθεση ότι ο αδελφός του αιτούντος, θα υποβάλει
μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη
δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της
φοίτησής του στη Σχολή ή στο Τμήμα φοίτησής του και
περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής/ή και
μετακίνησής του,
β) εάν δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης βάσει της
περ. α, ο φοιτητής δύναται να μετακινηθεί σε Τμήμα ή
Σχολή του ιδίου επιστημονικού πεδίου για το οποίο
συγκεντρώνει τα μόρια της βάσης εισαγωγής, το οποίο
εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοι-
κίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην
οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή
επικαρπία κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδελφός
του αιτούντος, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφορι-
ακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής
του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στη Σχολή ή
το Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαι-
ώματος μετεγγραφής /και μετακίνησής του,
γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, και υπό
την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών
βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών, τα αδέλφια δύνα-
νται να μετεγγραφούν ή να μετακινηθούν από κοινού
σε Τμήματα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή
Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στην περίπτω-
ση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές, πρέπει να πληρούν τις
αντίστοιχες προϋποθέσεις μετεγγραφής ή μετακίνησης
και να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για Τμήματα ή
Σχολές της τρίτης Περιφερειακής Ενότητας.
3. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 2, σε περίπτωση που το
κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύ-
νανται να μετεγγραφούν ή να μετακινηθούν από κοινού
σε Τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία:
α) τα αδέλφια φοιτητές ή οι γονείς τους διαμένουν μό-
νιμα, ή αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν την πλήρη κυ-
ριότητα κατοικίας ή αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν
επικαρπία κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια
φοιτητές πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προϋπο-
θέσεις μετεγγραφής ή μετακίνησης και να υποβάλλουν
αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης μέσω του Πληροφο-
ριακού Συστήματος για Τμήματα ή Σχολές της ως άνω
Περιφερειακής Ενότητας και υπό την προϋπόθεση ότι
ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο
έτος σπουδών.

Άρθρο 12
Διαδικασία υποβολής αίτησης
μετεγγραφής/μετακίνησης
1. Σε αποκλειστική προθεσμία που ανακοινώνεται από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δικαιούχοι
φοιτητές υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτηση
στην οποία δηλώνουν το αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή και
τα στοιχεία του αδελφού φοιτητή. Στην περίπτωση που
ο αιτών διαθέτει περισσότερους του ενός αδελφούς με
την ιδιότητα του φοιτητή, επιλέγουν έναν εξ’ αυτών. Στην
ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγρα-
φής δεσμεύονται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, τα
οποία αποδεικνύουν την εγκυρότητα των δηλωθέντων
στοιχείων. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυ-
νης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
2. Οι λόγοι αποκλεισμού του δικαιώματος μετεγγρα-
φής που αναφέρονται στο άρθρο 74 του ν. 4692/2020
αφορούν στους φοιτητές αδελφούς που υποβάλουν την
αίτηση για μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή και
όχι στους αδελφούς αυτών που υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής.
3. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής εφαρμογής και υπο-
βολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η επεξεργασία και
η τήρηση των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων
υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορί-
ζονται στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδο-
μένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων), όπως τα μέτρα
εφαρμογής του ανωτέρω προβλέπονται ειδικότερα στο
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσε-
ων και την επεξεργασία αυτών, αντιπαραβάλλονται οι αι-
τήσεις και οι αρνητικές δηλώσεις των αδελφών, ως προς
την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2.
5. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων καταρτίζεται
ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων
τη χορήγηση μετεγγραφής.
6. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτα-
της Εκπαίδευσης κυρώνει τον πίνακα υπό την αίρεση
του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι
μετεγγραφής δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προ-
σκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία
Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο είναι
επιθυμητή η μετεγγραφή.
7. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δι-
καιούχων μετεγγραφής ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποι-
είται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών/Τμημάτων.
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής ενημερώνονται μέσω του
ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλού-
νται να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του
Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά, που είχαν
δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.
8. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώ-
νουν με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου
τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών
του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα
υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης
και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμή-
μα υποδοχής.
9. Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς
δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνι-
στούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής,
καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων
στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία της
Σχολής ή του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία
του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγρά-
φως και το συντομότερο δυνατό το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο αιτών χάνει
το δικαίωμα μετεγγραφής.
10. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν
χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013
(Α΄ 24).
11. Οι παρ. 1 έως 9 εφαρμόζονται αναλογικά και για τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετακίνησης ενός αδελ-
φού φοιτητή σε Τμήμα ή Σχολή του ίδιου επιστημονι-
κού πεδίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 του
ν. 4692/2020.

Άρθρο 13
Δικαιολογητικά αδελφών προπτυχιακών φοιτητών
1. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές
ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση με-
τεγγραφής να υποβάλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά,
από τα οποία προκύπτει η εγκυρότητα των δηλωθέντων
στοιχείων και η πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χο-
ρήγηση της μετεγγραφής.
α. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής
αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.
β. Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου
αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, υπογεγραμμένη
την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής του
αδελφού του. Εάν η δήλωση αποποίησης δεν υποβλη-
θεί μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, υποβάλλε-
ται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr
ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου
αυτής από δημόσια αρχή.
γ. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα/Σχολή προέλευ-
σης.
δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο
έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.
ε. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γο-
νέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα
ή και από τους δύο γονείς.
στ. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της
επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγ-
μένοι.
ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε πε-
ρίπτωση που ο αιτών φοιτητής δηλώνει τέκνο άγαμου
γονέα.
η. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να
προκύπτει ότι ο αδελφός/αδελφή είναι κατά την ημερο-
μηνία υποβολής της αίτησης, α) φοιτητής προπτυχιακού
κύκλου σπουδών Τμήματος Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α. και δεν έχει υπερ-
βεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται
για την απονομή του τίτλου σπουδών και β) υπεύθυνη
δήλωση του αδελφού που είναι φοιτητής ότι δεν είναι
ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
θ. Βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης για τον τρόπο
εισαγωγής του αιτούντα.
2. Η ανωτέρω παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά
και ως προς τα δικαιολογητικά μετακίνησης φοιτητή
αδελφού προπτυχιακού φοιτητή σε Τμήμα ή Σχολή άλ-
λου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου βάσει
της διαδικασίας μετακινήσεων αδελφών προπτυχιακών
φοιτητών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 του
ν. 4692/2020.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Αιτήσεις θεραπείας
Άρθρο 14
Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενστάσεων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων επί του πίνακα
δικαιούμενων μετεγγραφής ή μετακίνησης η οποία έχει
ως αρμοδιότητα την εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά
των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής ή με-
τακίνησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80 του
ν. 4692/2020.
2. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τον Προϊ-
στάμενο της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής
Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως
Πρόεδρο με τον νόμιμο αναπληρωτή του, και δύο (2)
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ οι οποίοι υποδεικνύονται
μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Καθή-
κοντα γραμματέα ασκεί ο εκάστοτε από τον πρόεδρο
της Επιτροπής υποδεικνυόμενος υπάλληλος από τη
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης.
3. Η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται για
κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων εξετάζει αιτήσεις θερα-
πείας φοιτητών, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά
για περιπτώσεις προφανούς σφάλματος, το οποίο δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υπο-
βολή της αίτησης μετεγγραφής ή μετακίνησης. Κατά τα
λοιπά ακολουθούνται οι γενικές αρχές και η διαδικασία
που ισχύουν κατά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας,
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας (ν. 2690/1999 - Α΄ 45).
4. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων
θεραπείας συντάσσεται από την Επιτροπή Ενστάσεων
πίνακας δικαιούμενων μετεγγραφής ή μετακίνησης, ο
οποίος κυρώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, υπό την αίρεση του
ελέγχου των δικαιολογητικών, τα οποία οι δικαιούχοι
μετεγγραφής ή μετακίνησης δεσμεύθηκαν στην αίτησή
τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν από
την οικεία Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής όπου
είναι επιθυμητή η μετεγγραφή ή μετακίνηση.
5. Οι αιτήσεις θεραπείας κατά των αποτελεσμάτων των
αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης υποβάλλονται
ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη διαδικασία και σε ημερο-
μηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved