ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας

Αθήνα 7.10.2015, 06:11

Την ίδρυση εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμάτας στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ενέκρινε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Δημήτριος Βελισσαρίου.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1364
Ίδρυση εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλαμά−
τας στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων
και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24.11.83)
«Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 502/1989 (ΦΕΚ 215/τ.Α΄/3.10.1989).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05.06.2013)
όπως ισχύει σήμερα.
4. Το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
5. Το Ν. 3794/2009 (Α΄ 156), σε συνδυασμό με το άρθρ.
80 §22 εδαφ. γ και τα άρθρ. 5 και 6 περί Οργανισμού
και Εσωτερικού Κανονισμού ΤΕΙ, του Ν. 4009/2011 (Α΄195),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 1364/28.05.2015 έγγραφο του Τμή−
ματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με το οποίο διαβιβάζεται
η με αριθ. 6/20−5−2015 (θέμα 2ο) απόφαση Συνέλευσης
του τμήματος σχετικά με την Ίδρυση Εργαστηρίου Γευ−
σιγνωσίας Ελαιολάδου.
7. Τη θετική προφορική εισήγηση του Διευθυντή της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τρο−
φίμων και Διατροφής για την ίδρυση Εργαστηρίου Γευ−
σιγνωσίας Ελαιολάδου.
8. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ
Πελοποννήσου για την ίδρυση Εργαστηρίου Γευσιγνω−
σίας Ελαιολάδου.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
10. Τη με αριθ. 8/03−06−2015 (θέμα 2ο) απόφαση Συ−
νέλευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου σχετικά με ορισμό
επιτροπής με έργο την εξέταση του θεσμικού πλαισίου
για τη δημιουργία του ανωτέρω εργαστηρίου.
11. Την από 16.7.2015 εισήγηση της ανωτέρω επιτροπής.
12. Τη με αριθ. 10/21−07−2015 απόφαση Συνέλευσης του
ΤΕΙ Πελοποννήσου.
13. Τη με αριθμ. 7/26−11−2012 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ−Κ (ΦΕΚ 589/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31−12−2012) και
τη με αριθμ. Υ.Α. 2701/Ε5/09−01−2013 Διαπιστωτική πράξη
εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ−Κ, αποφασίζουμε:
Ιδρύουμε Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Κα−
λαμάτας στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται Εργαστήριο Γευσιγνωσίας Ελαιόλαδου Καλα−
μάτας (Kalamata Olive Oil Taste Laboratory) στο Τμήμα
Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεω−
πονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του
ΤΕΙ Πελοποννήσου, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομιών των γεωπονικών
επιστημών και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο πλαίσιο
του ρόλου και της αποστολής του, στο γνωστικό πεδίο
της γευσιγνωσίας του ελαιόλαδου, της επιτραπέζιας
ελιάς και των προϊόντων αυτής, σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο στο πλαίσιο της αποστολής του, έχει
ως σκοπό:
1. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ακαδημαϊκά ιδρύ−
ματα, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό την
προώθηση της έρευνας στο γνωστικό του πεδίο.
2. Την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο
επιστημονικό του πεδίο σε προπτυχιακό και μεταπτυ−
χιακό επίπεδο.
3. Την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους
φορείς, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, στο γνωστικό
του πεδίο.
4. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
5. Τη διάδοση του γνωστικού αντικειμένου του μέσω
της διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης με άλλους φορείς
συνεδρίων, ημερίδων, και άλλων επιστημονικών ή πολι−
τιστικών εκδηλώσεων.
6. Την παροχή υπηρεσιών γευσιγνωστικών δοκιμών και
συμβουλευτικής σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτι−
κές επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, εθνικούς ή διεθνείς
οργανισμού στο γνωστικό του πεδίο.
7. Τη δημιουργία ενός κέντρου ελέγχου και πιστοποί−
ησης της ποιότητας του ελαιόλαδου, της επιτραπέζιας
ελιάς και των προϊόντων αυτής.
8. Την προώθηση του ελληνικού ελαιόλαδου και της
επιτραπέζιας ελιάς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Για την επίτευξη της αποστολής του, το Εργαστήριο
διαθέτει Διαπιστευμένες Ομάδες Γευσιγνωστών (ΔΟΓ)
και εφαρμόζει Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ)
αναγνωρισμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ), το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου (ΔΣΕ) και το
American Oil Chemists’ Society (AOCS).

Άρθρο 3
Αντικείμενο Έρευνας
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Ερ−
γαστήριο είναι:
α. Η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών γευσιγνωστι−
κής αξιολόγησης ελαιόλαδου, επιτραπέζιας ελιάς και
προϊόντων αυτής.
β. Η έρευνα στο πεδίο της σύνδεσης των γευσιγνωστι−
κών χαρακτηριστικών του ελαιόλαδου, της επιτραπέζιας
ελιάς και των προϊόντων αυτής με τις περιβαλλοντικές
συνθήκες, τις καλλιεργητικές τεχνικές των ελαιόδε−
ντρων, τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και την επε−
ξεργασία του ελαιόκαρπου και τις τεχνικές τυποποίησης
των τελικών προϊόντων.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από:
Α. Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του οικείου
Τμήματος ή άλλου Τμήματος της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
ή του Ιδρύματος με γνωστικά αντικείμενα ή ερευνητικά
ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την αποστολή και τα
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος, καθώς
και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
πικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΡΔΙΠ), και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό
που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες δι−
ατάξεις. Ειδικότερα ένα μέλος ΕΠ γίνεται μέλος του
Εργαστηρίου με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου
τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς
το Εργαστήριο και σχετική εισήγηση του Διευθυντή του
Εργαστηρίου προς τη Συνέλευση.
Β. Ειδικούς συνεργάτες, οι οποίοι είναι:
1. Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας και Επικοινω−
νίας (ΥΔΠΕ) ως απαραίτητη προϋπόθεση της διαπίστευ−
σης του Εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ο ΥΔΠΕ είναι είτε μέλος ΕΠ του ΤΕΙ Πελοποννήσου,
είτε εξωτερικός συνεργάτης. Τα προσόντα, οι αρμοδι−
ότητες, η διαδικασία επιλογής, η χρονική διάρκεια της
συνεργασίας, ο τρόπος συνεργασίας, η αμοιβή καθώς
και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με τον ΥΔΠΕ
καθορίζονται, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας,
με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΔΕΛ) του ΤΕΙ Πε−
λοποννήσου, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
Διευθυντή του Εργαστηρίου και έκφραση γνώμης της
Συντονιστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου.
2. Οι Γευσιγνώστες που συγκροτούν τις ΔΟΓ του Ερ−
γαστηρίου και αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία συνερ−
γατών η οποία απορρέει από τη φύση του αντικειμένου
του Εργαστηρίου. Οι γευσιγνώστες επιλέγονται σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/
IEC 17025 και EA−4/09 G: 2003, τους Κανονισμούς Διαπί−
στευσης του ΕΣΥΔ, τις σχετικές οδηγίες εργασίας του
ΔΣΕ και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τις ισχύουσες τροποποιήσεις τους ως απαιτούμενο της
μεθόδου γευσιγνωστικής ανάλυσης. Οι γευσιγνώστες
παρέχουν εθελοντικά την εργασία τους συμμετέχοντας
στις διενέργειες των γευσιγνωστικών δοκιμών χωρίς
αμοιβή ή άλλη απαίτηση. Οι γευσιγνώστες μπορούν
να συμμετέχουν με αμοιβή σε δράσεις και έργα του
Εργαστηρίου, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.
Τα προσόντα, οι αρμοδιότητες, η διαδικασία επιλογής,
η χρονική διάρκεια της συνεργασίας, ο τρόπος συνερ−
γασίας, η αμοιβή καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια
που σχετίζεται με τους Γευσιγνώστες καθορίζονται,
στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, με απόφαση της
ΕΔΕΛ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου και έκφραση
γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου.
3. Επιθεωρητές συστημάτων ποιότητας ή άλλο απα−
ραίτητο προσωπικό για την υποστήριξη και την προώ−
θηση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. Τα προσό−
ντα, οι αρμοδιότητες, η διαδικασία επιλογής, ο τρόπος
συνεργασίας, η χρονική διάρκεια της συνεργασία, η
αμοιβή καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζε−
ται με αυτή την κατηγορία συνεργατών καθορίζονται,
στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, με απόφαση της
ΕΔΕΛ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου και έκφραση
γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου.
Η διαδικασία επιλογής και αμοιβής των εξωτερικών
συνεργατών του Εργαστηρίου θα γίνεται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Για
όλες τις κατηγορίες προσωπικού, οι δαπάνες που προ−
κύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων τους στο
Εργαστήριο, όπως για παράδειγμα δαπάνες εκπαίδευ−
σης, μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και αποζημίω−
σης, θα καλύπτονται αποκλειστικά από πόρους του
Εργαστηρίου, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατο−
τήτων του και μετά από απόφαση της ΕΔΕΛ του ΤΕΙ
Πελοποννήσου, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του
Διευθυντή του Εργαστηρίου και έκφραση γνώμης της
Συντονιστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου, σε συμφω−
νία με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διεύθυνση του Εργαστηρίου
1. Η διοίκηση του Εργαστηρίου ασκείται από το Διευ−
θυντή και τη Συντονιστική Επιτροπή.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου προέρχεται από
τα μέλη ΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπλη−
ρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος και ορίζεται με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και με δια−
δικασίες οι οποίες καθορίζονται από αυτή. Ασκεί τις
αρμοδιότητες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις
του Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, αρθρ. 6
σε συνδυασμό με το αρθρ. 80 και 81 κατά την μεταβα−
τική περίοδο και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Ν. 3794/2009 και συγκεκριμένα:
α. Συντονίζει το ερευνητικό, αναπτυξιακό και εκπαι−
δευτικό έργο του Εργαστηρίου.
β. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με
το αναγκαίο προσωπικό, τις υποδομές, τα υλικά, τις
προμήθειες και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία του,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
γ. Μεριμνά για τη οικονομική διαχείριση του Εργαστη−
ρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
δ. Υπογράφει ως εκπρόσωπος του Εργαστηρίου όλα
τα εξερχόμενα έγγραφα και τις συμβάσεις του Εργα−
στηρίου με τρίτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία.
ε. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα συλλογικά όργανα
του ΤΕΙ Πελοποννήσου και προς τρίτους.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και δύναται να
ανανεωθεί.
Η ανανέωση της θητείας ή ο ορισμός νέου Διευθυντή
γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμή−
ματος με διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται από αυτή.
Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της
θητείας του Διευθυντή του Εργαστηρίου εκδίδεται
σχετική διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ
Πελοποννήσου.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από το Διευ−
θυντή του Εργαστηρίου ως Πρόεδρο και δύο μέλη ΕΠ
που προέρχονται από τα μέλη του Εργαστηρίου και
ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμή−
ματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή.
Η Συντονιστική Επιτροπή:
α. Διαμορφώνει το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης
του Εργαστηρίου.
β. Εκφράζει γνώμη για την υποβολή ερευνητικών προ−
τάσεων, τη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εκπαιδευ−
τικές ή άλλες δράσεις και τις συνεργασίες με τρίτους.
γ. Εκφράζει γνώμη για την συνεργασία με εξωτερικούς
συνεργάτες και για την προμήθεια υλικών και υπηρεσι−
ών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
δ. Επιβλέπει τη διαχείριση των οικονομικών του Ερ−
γαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία.
Η θητεία των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής
είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί με απόφαση
της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μετά από αιτι−
ολογημένη εισήγηση του Διευθυντή.
Εκ των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα, ορί−
ζεται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήμα−
τος ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου με
τριετή θητεία.
Για τον ορισμό, την εκλογή ή την ανανέωση της θη−
τείας των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Ερ−
γαστηρίου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του
Προέδρου του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
4. Συμβουλευτικό και εισηγητικό ρόλο τόσο στο Διευ−
θυντή όσο και στη Συμβουλευτική Επιτροπή έχει ο ΥΔΠΕ
του Εργαστηρίου. Συμβουλευτικό ρόλο στο Διευθυντή
για το στρατηγικό σχεδιασμό του Εργαστηρίου έχουν
και οι ΔΟΓ του Εργαστηρίου.
5. Πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται ο
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Δημόπουλος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο στεγάζεται στα κτήρια του ΤΕΙ Πε−
λοποννήσου στην πόλη της Καλαμάτας και διαθέτει όλο
τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό.
2. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει
τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ, πέραν όσων απαιτούνται
για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των εγκα−
ταστάσεών του (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, τηλεφωνική
σύνδεση, καθαριότητα, κ.λπ.).
3. Το Εργαστήριο καλύπτει αποκλειστικά μέσω ιδίων
πόρων αμοιβές και μετακινήσεις προσωπικού, αναλώ−
σιμα, υπηρεσίες τρίτων και λοιπές δαπάνες.

Άρθρο 7
Οικονομικοί Πόροι
Οι οικονομικοί πόροι (έσοδα) του Εργαστηρίου προ−
έρχονται από:
1. τη συμμετοχή του σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά ή
αλλά προγράμματα ή έργα.
2. την παροχή υπηρεσιών γευσιγνωστικών δοκιμών,
εκπαίδευσης ή συμβουλευτικής.
3. τη διάθεση προϊόντων που δημιουργεί το Εργαστή−
ριο ή σε συνεργασία με ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.
4. τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
αποτελεσμάτων ή καινοτομιών ερευνητικών ή αναπτυ−
ξιακών έργων.
5. τις κληρονομιές, δωρεές και κληροδοσίες που κα−
ταλείπονται στο οικείο ΤΕΙ για τους σκοπούς του Ερ−
γαστηρίου.

Άρθρο 8
Διαχείριση Οικονομικών
1. Η διαχείριση των οικονομικών του Εργαστηρίου γί−
νεται από τον ΕΛΚΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Τα έσοδα του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται για
τη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του,
τις αμοιβές, την εκπαίδευση και τις μετακινήσεις του
προσωπικού του, την προβολή και τις δημόσιες σχέσεις
του Εργαστηρίου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που
συμβάλλει στην ανάπτυξη του Εργαστηρίου και την
προώθηση των αναπτυξιακών του στόχων.

Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βι−
βλίο ή στοιχείο (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή)
το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή
κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τη λειτουρ−
γία και την αποστολή του Εργαστηρίου, αρμόδιο όργανο
είναι η Συνέλευση του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved