ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Σημασιολογικής Διασύνδεσης Συμβιωτικών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων

Αθήνα 3.11.2015, 19:52

Την ίδρυση εργαστηρίου «Διεπιστημονικής Σημασιολογικής Διασύνδεσης Συμβιωτικών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων», στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ενέκρινε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42510 (4)
Ίδρυση εργαστηρίου «Διεπιστημονικής Σημασιολογικής
Διασύνδεσης Συμβιωτικών Εκπαιδευτικών Περιβαλ−
λόντων» − Interdisciplinary Semantic Interconnected
Symbiotic Education Environments (ΙnterSy Lab), στο
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τε−
χνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
 Proslipsis.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρθ.
5 και 6 περί Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμό ΤΕΙ,
σε συνδυασμό με το αρθ. 80 παρ. 22, εδαφ. γ.
3. Τα αρθ. 1 έως 4 του Ν. 3794/2009.
4. Την σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (συνεδρίαση
2/5−2−2015) για την ίδρυση εργαστηρίου, «Διεπιστημο−
νικής Σημασιολογικής Διασύνδεσης Συμβιωτικών Εκ−
παιδευτικών Περιβαλλόντων» − Interdisciplinary Semantic
Interconnected Symbiotic Education Environments (ΙnterSy
Lab), (έγγραφο 6185/19−2−2015 του Τμήματος).
5. Τον φάκελο του Εργαστηρίου «Διεπιστημονικής
Σημασιολογικής Διασύνδεσης Συμβιωτικών Εκπαι−
δευτικών Περιβαλλόντων» − Interdisciplinary Semantic
Interconnected Symbiotic Education Environments (ΙnterSy
Lab), όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας την 3/24−2−2015. Proslipsis.gr
6. Την εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελ−
λάδας για την ίδρυση Εργαστηρίου «Διεπιστημονικής
Σημασιολογικής Διασύνδεσης Συμβιωτικών Εκπαι−
δευτικών Περιβαλλόντων» − Interdisciplinary Semantic
Interconnected Symbiotic Education Environments (ΙnterSy
Lab), όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας την 3/24−2−2015.
7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι Δυτ. Ελλάδας
(Συνεδρίαση 3/24−2−2015.).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος,
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1. Ίδρυση – Αντικείμενο
Ιδρύεται Εργαστήριο «Διεπιστημονικής Σημασιολο−
γικής Διασύνδεσης Συμβιωτικών Εκπαιδευτικών Περι−
βαλλόντων», στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτι−
κής Ελλάδας. Ο διεθνής τίτλος του Εργαστηρίου εί−
ναι: Interdisciplinary Semantic Interconnected Symbiotic
Education Environments (ΙnterSy Lab).Το εργαστήριο εξυ−
πηρετεί ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχι−
ακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, διεξαγωγής βασικής
και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς ενδιαφέρο−
ντός του, στην ανάπτυξη προϊόντων βασισμένων σε
τεχνολογίες αιχμής, στην επέκταση των συνεργασιών
του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στη
στήριξη της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς
έρευνας και εφαρμογών (σεμινάρια, ημερίδες, κ.λπ.) στα
ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
- Τυπική Αναπαράσταση Γνωστικών Αντικειμένων,
- Σημασιολογική Επικάλυψη Μαθησιακών Αντικειμέ−
νων,
- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δυναμικών e−learning
Εφαρμογών,
- Μοντελοποίηση Διεπιστημονικών Μαθησιακών Αντι−
κειμένων: Εννοιολογική Χαρτογράφηση Μαθησιακών
Αντικειμένων, Μαθησιακών Αποτελεσμάτων,
- Σχεδιασμός Συμβιωτικών Εκπαιδευτικών Περιβαλ−
λόντων,
- Βελτιστοποίηση Μεθοδολογίας Έρευνας,
- Ανάπτυξη Μαθηματικών Εφαρμογών: Επιστημολο−
γία – Σύνθεση − Διάχυση,
- Ανάπτυξη Καινοτόμων Δράσεων Δομής Κοινωνικών /
Σημασιολογικών / Τεχνολογικών Δικτύων,
- Μαθηματική Μοντελοποίηση: Προσαρμοστικά Μα−
θησιακά Περιβάλλοντα,
- Ανάπτυξη Μηχανισμών Δημιουργίας Γνώσης: Ψυχο−
κινητικές Παιδαγωγικές Θεωρίες με Έμφαση σε Ειδικές
Ομάδες Στόχου,
􀂃 Σημασιολογική Σύνδεση Διεπιστημονικών Γνωστικών
Αντικειμένων,
- Διάχυση Μαθηματικών Εφαρμογών στην Πράσινη
Λογική.

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοπός – Αποστολή
Το Εργαστήριο «Διεπιστημονικής Σημασιολογικής Δι−
ασύνδεσης Συμβιωτικών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων»
στο πλαίσιο της αποστολής του έχει ως σκοπό:
1. Την ενίσχυση των διδακτικών αναγκών του Τμή−
ματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο
γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών και τη διάχυσή
τους για την υποστήριξη των μαθημάτων του προγράμ−
ματος σπουδών.
2. Τη δημιουργία θεωρητικού, επιστημονικού και τε−
χνολογικού υποβάθρου για τη βελτιστοποίηση της
διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθη−
μάτων σχετικών με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του
εργαστηρίου.
3. Τη διεξαγωγή Ερευνητικών Προγραμμάτων με συμ−
μετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών κα−
θώς και εξειδικευμένων επιστημόνων.
4. Τη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων,
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
5. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και
έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των
ερευνητικών αντικειμένων του εργαστηρίου.
6. Τη δημοσιοποίηση των ερευνών που θα διεξάγο−
νται, τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών και ειδι−
κού ηλεκτρονικού περιοδικού που θα αναφέρεται στις
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου.
7. Τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά
κέντρα και ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού
με συναφείς στόχους.
8. Τη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, Οργανι−
σμούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους επιστημονικούς,
κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς για τη διεξαγω−
γή εφαρμοσμένης έρευνας.
9. Τη δημιουργία εικονικής κοινότητας πρακτικής, τα
μέλη της οποίας έχουν συναφή ερευνητικά ενδιαφέ−
ροντα.

ΑΡΘΡΟ 3. Προσωπικό
Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από Κα−
θηγητές ή άλλα μέλη Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΠ) ή
μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν και
τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευ−
νητικά πεδία του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ),
Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους του άρθρου 95 του
Ν. 4310/2014, Εντεταλμένους Διδασκαλίας του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011 και Επιστημονικούς, Εργαστηριακούς
Συνεργάτες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Τ.Ε. και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Επίσης στο εργα−
στήριο δύνανται να απασχολούνται εξωτερικοί συνερ−
γάτες, ερευνητές και προσκεκλημένοι καθηγητές από
ΑΕΙ ημεδαπής και της αλλοδαπής για τη διεκπεραίωση
των ερευνητικών έργων. Τα μέλη μπορούν να ανήκουν
κατά μέγιστο σε 2 Εργαστήρια. Proslipsis.gr

ΑΡΘΡΟ 4. Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή εργα−
στηρίου που είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Π.) της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή
καθηγητή του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τε−
χνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ο Δι−
ευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται όπως καθορίζεται στις
σχετικές διατάξεις του Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό
κανονισμό, άρθρο 6. Για τη μεταβατική περίοδο (άρθρο
80 § 5 εδαφ. α), ο Διευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται με
τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3
του Ν. 3794/2009.
2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για τη
μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 § 5 εδαφ. α) ο Διευθυντής
Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο
άρθρο 3 του Ν. 3794/2009 μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του εξειδικευμένου
διδακτικού και του ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα
για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το
αναγκαίο προσωπικό και την προμήθεια αναλώσιμων
υλικών και πάγιου εξοπλισμού, η υποβολή του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η υπογραφή
κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο και
γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 5. Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο στεγάζεται σε χώρο (Εργαστήρια
Ε1, Ε4) που παραχωρείται στο κτίριο του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογι−
κών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Στο χώρο
αυτό έχουν εγκατασταθεί τα όργανα και ο απαραίτητος
τεχνικός εξοπλισμός για την προώθηση της εκπαίδευ−
σης, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Στο χώρο
εγκατάστασης θα τοποθετηθεί πινακίδα με τον τίτλο
του Εργαστηρίου.
2. Το Εργαστήριο εκτελεί εξειδικευμένη εκπαίδευση,
έρευνα, ανάπτυξη και εργασίες τεχνικής υποστήριξης
υψηλού επιπέδου και δημοσιεύει επιστημονικές εργασί−
ες και τεχνικές εκθέσεις, όπως αυτές ανατίθενται από
συνεργαζόμενους φορείς ή ερευνητικά, αναπτυξιακά
έργα. Proslipsis.gr
3. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια
ερευνητικού ή άλλου έργου και καθορίζει μέσα στα
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτε−
ραιότητα στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε
περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη.
4. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι−
σμού, οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την
παραμονή προσωπικού, φοιτητών και επισκεπτών στους
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, οι
οποίοι αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της
αρτιμέλειας των παρευρισκομένων, καθώς και στην προ−
στασία του εξοπλισμού του εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα−
ραδοθεί.
6. Με απόφαση του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι δυ−
νατόν να στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και
ερευνητικά προγράμματα μελών ΕΠ, άλλων τμημάτων
του ιδρύματος.
7. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του τμήματος ή του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη
συνεργατών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφω−
να με την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον
Προϋπολογισμό του ΤΕΙ.

ΑΡΘΡΟ 7. Πόροι – Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό η λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.δ. 159/1984.
4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητι−
κά προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.
5. Τις ειδικές εισφορές και τις χρηματοδοτήσεις από
διεθνείς Οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Την χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των απο−
τελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμ−
μάτων.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

ΑΡΘΡΟ 8. Διαχείριση Εσόδων
1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται θα έχει ο Ει−
δικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με
τον κανονισμό του.
2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της
παρακράτησης υπέρ του ΤΕΙ και αφού καλυφθούν οι επι−
λέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό
των έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης
του ΕΛΚΕ, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν από
πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.λπ. θα
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υποδομής και
του εξοπλισμού του ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την
σωστή προβολή του.

ΑΡΘΡΟ 9. Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βι−
βλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 14 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved