ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ίδρυση Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευτικής Αγωγής

Proslipsis.gr | Αθήνα 4.11.2020, 11:20

Την ίδρυση Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευτικής Αγωγής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 4624|2020).

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 483 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και
Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Πα-
ραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευ-
τικής Αγωγής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογί-
ας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής
του ΕΚΠΑ και καθορισμός του εσωτερικού του
κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 28 του
ν. 4485/2017.
2. Την από 3-9-2020 απόφαση της Συγκλήτου.
3. Την από 28-7-2020 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας.
4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευ-
νας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και
Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της Θρησκευτικής
Αγωγής, θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους
και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την
κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρη-
σκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών Εργαστήριο με τίτλο “Εργαστήριο
Παιδαγωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της
Θρησκευτικής Αγωγής”. Για τις νομικές σχέσεις του με την
αλλοδαπή η επωνυμία θα τίθεται σε πιστή μετάφραση.
Για την επικοινωνία του Εργαστηρίου με εκπαιδευτικούς
και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού θα χρησιμο-
ποιείται ο αγγλικός τίτλος «Laboratory of Pedagogical
Research and Applications, Educational Technology
and Production of Educational Material of Religious
Education». Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας
στο γνωστικό αντικείμενο της Θρησκευτικής Αγωγής
και της διεπιστημονικής του προσέγγισης σε σχέση με
τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 2 του
παρόντος Κανονισμού. Έχει ως σημεία αναφοράς θέματα
και ανάγκες ερευνητικού, διδακτικού και παιδαγωγικού
χαρακτήρα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και
στοχεύει στη σύνδεση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολο-
γίας και Θρησκειολογίας με τις σύγχρονες παραγωγικές
διαδικασίες. Το Εργαστήριο ανήκει οργανικά στο Τμήμα
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Τομείς Δραστηριότητας
Ως γνωστικό αντικείμενο του «Εργαστηρίου Παιδα-
γωγικής Έρευνας και Εφαρμογών, Εκπαιδευτικής Τε-
χνολογίας και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού της
Θρησκευτικής Αγωγής» ορίζεται ο μετασχηματισμός
των ερευνητικών πορισμάτων των επιστημών της Αγω-
γής, καθώς και των συναφών κλάδων της Διδακτικής,
σε αξιοποιήσιμο εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό με τη
συνδρομή των ψηφιακών τεχνολογιών. Οι τομείς στους
οποίους κυρίως δραστηριοποιείται το Εργαστήριο είναι
το γενικό γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Θρησκευτική
Αγωγή», στους επιμέρους σχετικούς τομείς έρευνας και
τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις του γνωστικού αυτού
αντικειμένου. Ενδεικτικά, στο Γνωστικό Αντικείμενο του
Εργαστηρίου περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι Τομείς:
- Ιστορία της Θρησκευτικής Αγωγής/Εκπαίδευσης.
- Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών.
- Θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή της παιδικής και
εφηβικής ηλικίας.
- Αναλυτικά Προγράμματα του μαθήματος των Θρη-
σκευτικών.
- Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη
διδασκαλία της Θρησκευτικής Αγωγής.
- Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας της Παιδαγω-
γικής - Διδακτικής με έμφαση στη Θρησκευτική Αγωγή.

Άρθρο 3
Αποστολή - Επιμέρους Στόχοι
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο των εργαστη-
ριακών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Κοινω-
νικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας καθώς και άλλων
Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στον γνωστικό
χώρο του Εργαστηρίου.
2. Την αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας στο
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
όσον αφορά την επιστήμη της Θρησκευτικής Αγωγής.
3. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συ-
ναφών δραστηριοτήτων.
4. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων και τη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε αντί-
στοιχες διοργανώσεις.
5. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.
6. Τη δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων και την
ανάληψη πρωτοβουλιών για ερευνητικά προγράμματα
στο πλαίσιο των μορφωτικών ακαδημαϊκών ανταλλαγών.
7. Την ανάπτυξη προϊόντων και παροχή υπηρεσιών
κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
8. Την ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας ανάμεσα
στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύ-
ονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών ή/και άλλα Πανεπιστήμια και μορφωτικά Ιδρύ-
ματα.
9. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του Εργαστηρίου.
10. Τη συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανι-
σμούς, Εκκλησίες, Ινστιτούτα, Βιβλιοθήκες, Επιστημο-
νικές Εταιρείες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιωτικές εταιρίες της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
11. Τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών α’ και β’ κύ-
κλου, ειδικών επιστημόνων και ερευνητών, ΕΤΕΠ, ΕΔΥΠ
και μελών ΔΕΠ σε έργα και δράσεις του Εργαστηρίου
σχετικών με το γνωστικό του αντικείμενο.
12. Την ενίσχυση της Δια Βίου Μάθησης, μέσα από
στοχευμένες παρεμβάσεις επιμόρφωσης επικεντρωμέ-
νες στον χώρο εργασίας (work-based learning), ως μέσο
επαγγελματικής ανάπτυξης των αποφοίτων της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επιμέρους στόχοι του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:
1. Ενίσχυση της εκπαίδευσης προπτυχιακών και με-
ταπτυχιακών φοιτητών σε υποθέσεις εργασίας και
ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την επιστήμη της
Θρησκευτικής Αγωγής.
2. Συγκρότηση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, λειτουρ-
γία κέντρου τεκμηρίωσης με τράπεζα πληροφοριών
και Η/Υ, εξασφάλιση πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πη-
γές θεματικής ανάλογης του Εργαστηρίου, μέσω των
αντιστοίχων παρόχων.
3. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (elearning) στο πεδίο
του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.
4. Επιμόρφωση αποφοίτων των Ανθρωπιστικών Επι-
στημών, διδασκόντων της Δευτεροβάθμιας και Ανώτε-
ρης Εκπαίδευσης, διδακτικού και ερευνητικού και προ-
σωπικού και λοιπών στελεχών ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και του ευρύτερου
ενδιαφερομένου κοινού στο πεδίο του γνωστικού αντι-
κειμένου του Εργαστηρίου.
5. Σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση ηλε-
κτρονικού ή/και έντυπου εκπαιδευτικού και ερευνητικού
υλικού και εργαλείων εκπαίδευσης και έρευνας στο πεδίο
του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου. Ιδιαίτερα,
την προαγωγή της έρευνας για τον σχεδιασμό, τη δοκι-
μασία και την παραγωγή ποικίλου εκπαιδευτικού υλικού,
όπως αναλυτικά προγράμματα σπουδών, διδακτικά και
βοηθητικά εγχειρίδια, καθώς και εποπτικού υλικού για
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
6. Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χειρόγραφων και
έντυπων γλωσσικών πόρων, δημιουργία και ψηφιακή
επεξεργασία σωμάτων κειμένων (corpora), με στόχο την
πλήρη αξιοποίηση των κειμενικών πηγών και τη διάσω-
ση αρχειακού υλικού, συλλογών και εν γένει τεκμηρίων
στο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.
7. Συγκρότηση ερευνητικών ομάδων και ενίσχυση άλ-
λων ερευνητικών ομάδων του Τμήματος ή άλλων Τμη-
μάτων του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων στην Ελλάδα
και το εξωτερικό που εμφανίζουν θεματική συνάφεια
με το Εργαστήριο.
8. Μεταφορά τεχνογνωσίας σχετική με τη Θρησκευτι-
κή Αγωγή από και προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
9. Προσφορά υπηρεσιών ερευνητικού ή συμβουλευ-
τικού χαρακτήρα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
10. Διάχυση της γνώσης και προβολή των δραστηρι-
οτήτων του Εργαστηρίου.
11. Δημιουργία και τακτική ενημέρωση ιστότοπου
σχετικού με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, στην
ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
12. Συμμετοχή του Εργαστηρίου σε διεθνείς πλατφόρ-
μες και ερευνητικές ομάδες που σχετίζονται με την οντο-
λογία και την τυποποίηση της πληροφορίας.
13. Προαγωγή ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας και
περιβάλλοντος εργασίας και εξοικείωση των ενδιαφε-
ρομένων με τα περιβάλλοντα αυτά.
14. Συμβολή στη γνώση για τους τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις Σύγχρονες
Τεχνολογίες (Σ.Τ.) στην Εκπαίδευση, υποστηρίζοντας
το αναπτυξιακό έργο της πολιτείας σχετικά με την ανα-
βάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με την αξι-
οποίηση των Σ.Τ.
15. Συνεισφορά στην ανάπτυξη νέας ιδεολογίας για
τον ρόλο του σχολείου στην αυριανή κοινωνία.
16. Προώθηση της γλώσσας προγραμματισμού (π.χ.
XML) ως απαραίτητης στους προπτυχιακούς και μετα-
πτυχιακούς φοιτητές Κοινωνικής Θεολογίας και Θρη-
σκειολογίας και γενικά στους ενδιαφερόμενους για τις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, καθώς και εξοικείωσή τους
με τεχνολογίες Web.
17. Σύνδεση με τις ανάγκες δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων, με στόχο την ψηφιοποίηση, τη διάσωση και τη
διασύνδεση τεκμηρίων που σχετίζονται με το γνωστικό
αντικείμενο του Εργαστηρίου.
18. Συμμετοχή σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ομά-
δες εργασίας, τακτικά και έκτακτα συμβουλευτικά σώμα-
τα και παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπη-
ρεσιών σε Εκκλησίες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
19. Η ίδρυση δικτύου καινοτομίας και εκπαιδευτικών
κοινοτήτων για την ενίσχυση του ερευνητικού του έργου.
20. Προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
(elearning) μέσα από επιμορφωτικές δράσεις για την
εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις θεωρητικές και
πρακτικές πτυχές της.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα
μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας
και Θρησκειολογίας, των οποίων το γνωστικό αντικεί-
μενο και το ερευνητικό τους έργο εμπίπτουν στα εκπαι-
δευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου,
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανο-
νισμού.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο
οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (ΔEΠ) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας, με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με
το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, και εκλέγεται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
O Διευθυντής ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
- Συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου.
- Καταρτίζει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας το ετήσιο
πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά
για την τήρησή του.
- Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του Εργαστηρίου.
- Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
- Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστη-
ρίου.
- Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου.
- Εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και για τους υπεύθυνους
αναλώσιμων υλικών και συντήρησης του κινητού εξο-
πλισμού.
- Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά είναι
υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του
Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Χώρος Εγκατάστασης
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του κτηρίου
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χώρος εγκατάστασης του
Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται
για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του
έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκατα-
στάσεων με τα όργανα και τον λοιπό τεχνικό εξοπλισμό
για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και
των συναφών δράσεων και το γραφείο του Διευθυντή
του Εργαστηρίου. Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ωράριο ερ-
γασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από
τις κείμενες διατάξεις, για κάθε κατηγορία εργαζομένων.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση, παραχώρηση, δα-
νεισμό και εκμίσθωση του εξοπλισμού και των υλικών
που ανήκουν σε αυτό καθώς και τον έλεγχο ποιότητας
του εξοπλισμού και εν γένει των εγκαταστάσεων του
Εργαστηρίου.
3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέ-
πεται στο προσωπικό του Εργαστηρίου, σε ερευνητές
και συμβαλλόμενους σύμφωνα με τις οδηγίες του Δι-
ευθυντή.
4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις.
5. Με απόφαση του Διευθυντή είναι δυνατόν να φιλο-
ξενούνται στο Εργαστήριο συνεργάτες και ερευνητικά
προγράμματα μελών ΔΕΠ, άλλων Τμημάτων του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και
συμβαλλομένων νομικών προσώπων Δημοσίου και Ιδι-
ωτικού Δικαίου, των οποίων το αντικείμενο παρουσιάζει
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Πόροι
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους
πόρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος. Τα έσοδα του
Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Κληροδοτήματα, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση προς το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που προέρχονται από
φυσικά και νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου της Ελλάδας ή του εφόσον δεν τίθενται όροι οι
οποίοι αντιβαίνουν στους ιδρυτικούς στόχους του Ερ-
γαστηρίου και εν γένει του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Αμειβόμενη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εγχώ-
ρια, ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
3. Παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στην
παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).
4. Διάθεση της τεχνογνωσίας του Εργαστηρίου και των
παραγομένων ψηφιακών ή άλλων προϊόντων.
5. Αυτοτελή εκτέλεση προγραμμάτων και δράσεων ή
από συμμετοχή σε αυτά για ίδιο όφελος ή όφελος τρίτων,
με στόχο την προαγωγή της έρευνας κατά τους στόχους
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται έντυπα ή/
και ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:
- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
εργαλείων.
- Κατάλογος χειρογράφου και εν γένει αρχειακού υλι-
κού.
- Αρχείο εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμά-
των.
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
- Αρχείο Πρακτικών συνεδριών επιστημονικού προ-
σωπικού του Εργαστηρίου.
- Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται με απόφαση του
Διευθυντή απαραίτητο για το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος Εργαστηρίου
Για τις νομικές σχέσεις του με την αλλοδαπή η επωνυ-
μία θα τίθεται σε πιστή μετάφραση. Για την επικοινωνία
του Εργαστηρίου με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς
φορείς του εξωτερικού θα χρησιμοποιείται ο αγγλι-
κός τίτλος «Laboratory of Pedagogical Research and
Applications, Educational Technology and Production
of Educational Material of Religious Education».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved