ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Ίδρυση Εργαστηρίου Δασικής Οδοποιίας και Δασοτεχνικών Έργων

Proslipsis.gr | Αθήνα 9.11.2020, 23:24

Την ίδρυση Εργαστηρίου «Δασικής Οδοποιίας και Δασοτεχνικών Έργων» στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β', αρ. 4928|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 21530/20/ΓΠ (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Δασικής Οδοποιίας και
Δασοτεχνικών Έργων» στο Τμήμα Δασολογίας,
Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τε-
χνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α’ 114).
2. Την υπ’ αρ. 33/07-10-2020 (θέμα 8ο) απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύ-
λου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας.
3. Την υπ’ αρ. 241/30-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτ-
λο «Δασικής Οδοποιίας και Δασοτεχνικών Έργων» και
αγγλικό τίτλο «Laboratory of Forest Road Engineering
and Forestry Works»στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών
Ξύλου και Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμού του εσωτερικού
κανονισμού του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και
Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, το Εργαστήριο με τίτλο:«Δασικής Οδοποιίας
και Δασοτεχνικών Έργων» («Laboratory of Forest Road
Engineering and Forestry Works»), το οποίο εξυπηρετεί
τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα της Δασικής Οδοποιίας και των Δασοτεχνι-
κών Έργων.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω
άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή - σκοπό:
- Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήμα-
τος ΔΕΞΥΣ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
στο γνωστικά αντικείμενα της Δασικής Οδοποιίας και
των Δασοτεχνικών Έργων με βάση τις σύγχρονες τεχνο-
λογικές, οικολογικές, οικονομικές απαιτήσεις και τεχνικές
προδιαγραφές.
- Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
αιχμής από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου, τους προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εξωτερικούς
και λοιπούς συνεργάτες στα παραπάνω γνωστικά αντι-
κείμενα και πεδία.
- Τη συνεργασία με συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ,
φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, επιστημονι-
κούς και λοιπούς ερευνητικούς οργανισμούς καθώς και
κοινωνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
με στόχο τη συμβολή στη διερεύνηση και επίλυση ζητη-
μάτων που εμπίπτουν στα επιστημονικά και ερευνητικά
πεδία του Εργαστηρίου.
- Τη λειτουργία του ως συμβουλευτικός φορέα της
κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης και
αυτοδιοίκησης.
- Τη μελέτη και έρευνα στον τομέα της διαχείρισης
των δασικών και ευρύτερων οδικών υποδομών και των
δασοτεχνικών έργων ως προς τον σχεδιασμό και τη βελ-
τίωσή τους, καθώς και στο πεδίο της ασφάλειας.
- Τη μελέτη και έρευνα στον τομέα της διαχείρισης των
υλικών οδοστρωσίας και κατασκευής δασοτεχνικών έρ-
γων σε συνάρτηση με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
- Την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μέσα από
ερευνητικά προγράμματα.
Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου Δασικής
Οδοποιίας και Δασοτεχνικών Έργων αφορούν:
1. Τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχια-
κών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα επιστημονικά πε-
δία, της διαχείρισης των οδικών και δασοτεχνικών υπο-
δομών, καθώς και της εναρμόνισης τους στο περιβάλλον.
2. Την προώθηση της διεπιστημονικότητας των εφαρ-
μογών του ολιστικού σχεδιασμού, της διαχείρισης των
κατασκευών και των μεθόδων της.
3. Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση ευφυών
συστημάτων διαχείρισης και λειτουργίας των οδικών και
δασοτεχνικών υποδομών, που εμπίπτουν στα ερευνητι-
κά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου.
4. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του
Εργαστηρίου.
5. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού
και σχεδιασμός διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων που μπορεί να αφορούν σε τυπικά και μη
τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
6. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό
προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου
και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα,
κέντρα ερευνών, περιβαλλοντικά κέντρα, μουσεία, πολι-
τιστικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και
της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονι-
κοί στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας θα εναρμονίζονται
με εκείνους του Εργαστηρίου.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων
και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής
και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
8. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Γενικής,
Ειδικής και Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με ζητήματα που
άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων
του Εργαστηρίου.
9. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτή-
των και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευ-
τικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που ασπάζο-
νται τους στόχους του Εργαστηρίου.
10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής
μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο Δασικής Οδοποιίας και Δασοτεχνικών
Έργων στελεχώνεται από:
1. Μέλη Δ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα Δασολο-
γίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Παν. Θεσ-
σαλίας,που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του άρθρου
28 του ν. 4485/2017).
2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με τα γνω-
στικά αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου
28 του ν. 4485/2017)που τοποθετούνται στο Εργαστήριο.
3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες.
4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση
με το Εργαστήριο.
5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.
6. Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοι-
κητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαί-
νει σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού
και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή
θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δα-
σολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, σύμφω-
να με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 115
του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την υπό στοιχεία 77561/
Ζ1/19.6.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 2481).
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ του τμήμα-
τος ΔΕΞΥΣ, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις εξής αρμοδι-
ότητες:
1. Το συντονισμό του διδακτικού έργου (προπτυχια-
κού, μεταπτυχιακού) και του ερευνητικού έργου τουΕρ-
γαστηρίου.
2. Την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και του τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
τουΕργαστηρίου.
3. Την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, σύμφωνα
με τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς.
4. Τη μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πό-
ρων τουΕργαστηρίου.
5. Τη μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με
το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την ορ-
γάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπι-
κού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
6. Τη μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Ερ-
γαστηρίου.
7. Την υποβολή προτάσεων στο Τμήμα για την προ-
μήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και ανα-
λώσιμωνυλικών.
8. Τη διεκπεραίωση κάθε εισερχόμενου - εξερχόμενου
εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο, και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία τουΕργαστη-
ρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκαθί-
σταται σε χώρους του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών
Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα.
Στο Εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ.
Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώ-
τες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και Επιμορφωτικά-Εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων
- Αρχείο αλληλογραφίας.
- Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
- Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Δασι-
κής Οδοποιίας και Δασοτεχνικών Έργων» και αναγρά-
φεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός, καθώς και τα
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται
στους χώρους του Τμήματος όπου είναι εγκαταστημένο
το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος
και την προσθήκη του τίτλου του.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Forest Road Engineering and
Forestry Works» χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για
την ξενόγλωσση αλληλογραφίατου.

Άρθρο 11 Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 3 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved