ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ίδρυση Εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου

Proslipsis.gr | Αθήνα 9.11.2020, 23:27

Την ίδρυση Εργαστηρίου «Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου» στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β', αρ. 4928|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 21533/20/ΓΠ (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας Ξύλου» στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών
Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114).
2. Την υπ’ αρ. 33/07-10-2020 (θέμα 2ο) απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύ-
λου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας.
3. Την υπ’ αρ. 241/30-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτλο
«Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου» και αγγλικό τίτλο
«Laboratory of Wood Science and Technology» στο Τμή-
μα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, της
Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του, ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και
Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας, το Εργαστήριο με τίτλο «Επιστήμης και
Τεχνολογίας Ξύλου» («Laboratory of Wood Science and
Technology»), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Επι-
στήμης Ξύλου (wood science) και της Τεχνολογίας Ξύλου
(wood technology).

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή - σκοπό:
- Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος,
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου (επιστήμη ξύλου και τεχνολογία ξύλου)
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του
οικείου Τμήματος.
- Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
- Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης
εντός του Παν. Θεσσαλίας.
- Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής,
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
- Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με
επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φο-
ρείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς και
με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συ-
ναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
- Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου Επιστή-
μης και Τεχνολογίας Ξύλου αφορούν:
1. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53)
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής
οργανισμούς».
2. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία
εξειδίκευσης των μελών του.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, ιδίως δε, την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλή-
νων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
4. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
για τη διερεύνηση και εκτίμηση προβλημάτων τεχνολο-
γικών ή επιστημονικών στον τομέα του ξύλου και των
προϊόντων του.
5. Την ανάπτυξη μεθοδολογιών και την εμπειρική έρευ-
να για τη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης και από-
κτησης γνώσης σε επιστημονικά πεδία των τεχνολογικών
και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
6. Τη μελέτη, διατύπωση και αξιοποίηση πλαισίων Ποι-
ότητας στην Εκπαίδευση.
7. Την παιδαγωγική κατάρτιση, προαγωγή της εφαρ-
μοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και
παιδαγωγική.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Ξύλου στε-
λεχώνεται από:
1. Μέλη Δ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα Δασολογίας,
Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Παν. Θεσσαλίας,
που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητι-
κά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του άρθρου 28 του
ν. 4485/2017).
2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ) που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του
άρθρου 28 του ν. 4485/2017) που τοποθετούνται στο
Εργαστήριο.
3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες.
4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση
με το Εργαστήριο.
5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.
6. Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοι-
κητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαί-
νει σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού
και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή
θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δα-
σολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, σύμφω-
να με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 115
του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την υπό στοιχεία 77561/
Ζ1/19.6.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 2481).
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ του τμήμα-
τος ΔΕΞΥΣ, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις εξής αρμοδι-
ότητες:
1. Το συντονισμό του διδακτικού έργου (προπτυχι-
ακού, μεταπτυχιακού) και του ερευνητικού έργου του
Εργαστηρίου.
2. Την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και του τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου.
3. Την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, σύμφωνα
με τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς.
4. Τη μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πό-
ρων τουΕργαστηρίου.
5. Τη μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με
το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την ορ-
γάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπι-
κού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
6. Τη μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Ερ-
γαστηρίου.
7. Την υποβολή προτάσεων στο Τμήμα για την προ-
μήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και ανα-
λώσιμωνυλικών.
8. Τη διεκπεραίωση κάθε εισερχόμενου - εξερχόμενου
εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο, και γενικά εί-
ναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκαθί-
σταται σε χώρους του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών
Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα.
Στο Εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ.
Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώ-
τες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και Επιμορφωτικά-Εκπαιδευτικά σεμινά-
ρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων
- Αρχείο αλληλογραφίας.
- Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
- Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Επιστήμης και Τε-
χνολογίας Ξύλου» και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του.
Ο τίτλος αυτός, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήμα-
τος όπου είναι εγκαταστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος
και την προσθήκη του τίτλου του.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Wood Science and Technology» χρησιμοποι-
είται από το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλο-
γραφία του.

Άρθρο 11
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 3 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved