ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | ίδρυση Εργαστηρίου «Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων και Ξυλοκατασκευών

Proslipsis.gr | Αθήνα 9.11.2020, 23:46

Την ίδρυση Εργαστηρίου «Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων και Ξυλοκατασκευών» στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β', αρ. 4931|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 21536/20/ΓΠ (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου «Τεχνολογίας και Ποιοτι-
κού Ελέγχου Επίπλων και Ξυλοκατασκευών» στο
Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδια-
σμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114).
2. Την υπ’ αρ. 33/07-10-2020 (θέμα 3ο) απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύ-
λου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας.
3. Την υπ’ αρ. 241/30-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτ-
λο: «Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων και
Ξυλοκατασκευών» και αγγλικό τίτλο «Laboratory of
Technology and Quality Control on Furniture and Timber
Constructions» στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύ-
λου και Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμού του εσωτερικού
κανονισμού του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου
και Σχεδιασμού, της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, το Εργαστήριο με τίτλο: «Τεχνολογίας
και Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων και Ξυλοκατασκευών»
(«Laboratory of Laboratory of Technology and Quality
Control on Furniture and Timber Constructions»), το
οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανά-
γκες στα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας Επίπλων,
της Τεχνολογίας των Ξυλοκατασκευών, καθώς και του
Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων και Ξυλοκατασκευών.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω
άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή - σκοπό:
- Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήμα-
τος ΔΕΞΥΣ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
στο γνωστικό αντικείμενο της κατασκευής, συντήρησης
και προστασίας των επίπλων αλλά και των δομικών και εν
γένει ξυλοκατασκευών με βάση τις σύγχρονες τεχνολογι-
κές, οικολογικές, οικονομικές απαιτήσεις και εργονομικές
προδιαγραφές.
- Την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών αντίστοιχα
και στο αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών
και προϊόντων ξύλου, καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο των
επίπλων και των ξυλοκατασκευών, με βάση τις αντίστοι-
χες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.
- Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
αιχμής από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου, τους προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εξωτερικούς
και λοιπούς συνεργάτες στα παραπάνω γνωστικά αντι-
κείμενα και πεδία.
- Τη συνεργασία με συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ,
φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, επιστημονι-
κούς και λοιπούς ερευνητικούς οργανισμούς καθώς και
κοινωνικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
με στόχο τη συμβολή στη διερεύνηση και επίλυση ζητη-
μάτων που εμπίπτουν στα επιστημονικά και ερευνητικά
πεδία του Εργαστηρίου.
- Τη λειτουργία του ως συμβουλευτικός φορέα της
κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης και
αυτοδιοίκησης.
- Τη δραστηριοποίηση σε ερευνητικά προγράμματα
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο στον τομέα
του ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών ξύλου, προϊόντων
ξύλου και συγκολλημένων προϊόντων ξύλου, καθώς και
προϊόντων επίπλου και δομικών κατασκευών του πα-
ραγωγικού κλάδου του ξύλου και επίπλου της χώρας
μας, σε θέματα που υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση από τις
επιχειρήσεις του κλάδου που εδρεύουν στις Περιφέρειες
της Θεσσαλίας αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την
Ελληνική και Κυπριακή επικράτεια.
Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου Τεχνολο-
γίας και Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων και Ξυλοκατασκευ-
ών αφορούν:
1. Την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσης, την προώθη-
ση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και την κατάρ-
τιση των φοιτητών σε θέματα της σύγχρονης τεχνολο-
γίας παραγωγής επίπλων και ξύλινων δομικών εν γένει
κατασκευών.
2. Το συνδυασμό γνώσεων, πρακτικών δεξιοτήτων και
των εξελίξεων που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τεχνο-
λογικό περιβάλλον στον ευρύτερο κλάδο του ξύλου και
των ξύλινων κατασκευών, με τις αρχές της οικολογίας,
της προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας κα-
ταναλωτών και εργαζομένων, καθώς και με τις εθνικές
και διεθνείς προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις που
αφορούν την απόδοση και τη βέλτιστη διαχείριση των
προϊόντων του κλάδου ξύλου και επίπλου.
3. Τον εφοδιασμό των φοιτητών/ριών με τα απαραίτη-
τα γνωστικά και τεχνολογικά «εργαλεία», ώστε να κατα-
στούν ικανοί να σταδιοδρομήσουν με επάρκεια σε όλο
το φάσμα των εργασιακών αντικειμένων του κλάδου
ξύλου και επίπλου.
4. Την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού
και το σχεδιασμό διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στα παραπάνω θέματα.
5. Την εκπόνηση ερευνητικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του
Εργαστηρίου.
6. Την κάθε μορφής συνεργασία με το ακαδημαϊκό
προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου
και Σχεδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας καθώς και με άλλα εργαστήρια, ινστιτούτα,
κέντρα ερευνών, περιβαλλοντικά κέντρα, μουσεία, πο-
λιτιστικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ΟΤΑ, επιχειρη-
ματικούς φορείς και ενώσεις, επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα κ.λπ. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί στόχοι της εκάστοτε
συνεργασίας θα εναρμονίζονται με εκείνους του Εργα-
στηρίου.
7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση επιστη-
μόνων και επαγγελματιών εγνωσμένου κύρους της ημε-
δαπής και αλλοδαπής και την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων, διαγωνισμών και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, σε θέματα που σχετίζονται με τα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου.
8. Την επιμόρφωση στελεχών του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα και την ενημέρωση του ευρύτερου κοι-
νού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών
δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.
9. Την ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινο-
τήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκ-
παιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που
ασπάζονται τους στόχους είτε ενδιαφέρονται για τα
επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής
μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στο π.δ. 159 (Α’ 53/1984). Πιο συγκεκριμένα:
- Μελέτες παραγωγής επίπλου.
- Παραγωγή πρωτοτύπων επίπλων.
- Μελέτες και έρευνα αναγνώρισης ειδών ξυλείας, ει-
σαγόμενων ευρωπαϊκών και τροπικών ειδών ξύλου από
διάφορες εφαρμογές.
- Μελέτες εφαρμογής προϊόντων ξύλου και ξυλοκα-
τασκευών σε διάφορες χρήσεις και τεχνικές συμβουλές
κατάλληλης εφαρμογής και συνθηκών χρήσης.
- Εργαστηριακές μετρήσεις επί των ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών και ιδιοτήτων του ξύλου, των προϊόντων
ξύλου και των σύνθετων και συγκολλημένων προϊόντων
ξυλείας. Μελέτες βέλτιστης εφαρμογής (νέων) προϊό-
ντων ξυλείας ή σύνθετων προϊόντων σε εφαρμογές της
ελληνικής παραγωγής ξύλου και επίπλου.
- Μελέτες ποιοτικού ελέγχου και προστασίας σε διά-
φορες ξυλοκατασκευές.
- Διενέργεια ελέγχων ποιότητας σε πρώτες ύλες, μέσα
σύνδεσης, υλικά ξυλείας, κατασκευές ή προϊόντα επί-
πλων.
- Τεχνική υποστήριξη σε θέματα υποβολής αιτήσεων
για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
- Εκπαίδευση και κατάρτιση πάνω σε θέματα παραγω-
γής επίπλων, χειρισμού μηχανών επεξεργασίας ξύλου,
φινιρίσματος, ποιοτικού ελέγχου, εφαρμογής διεθνών
προτύπων και προδιαγραφών, εφαρμογής νέων προϊό-
ντων στην ελληνική παραγωγή, εφαρμογής του Διεθνούς
φυτουγειονομικού Προτύπου ISPM15 κ.ά.
- Ανάπτυξη ειδικού τεχνικού ή εκπαιδευτικού υλικού,
όπως τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια εφαρμογής ευρωπαϊ-
κών προδιαγραφών, βιβλία για σπουδαστές, μαθητές της
Β’θμιας εκπαίδευσης, τεχνικών λυκείων ή άλλων σχολών.
- Πραγματογνωμοσύνη σε υποθέσεις σχετικές με την
προστασία, την αποκατάσταση και συντήρηση ξύλινων
κατασκευών, με τον ποιοτικό έλεγχο ή γενικότερα με την
τεχνολογία προϊόντων ξύλου και επίπλου.
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για υποβολή μελετών ή
προτάσεων σε ερευνητικά ή επενδυτικά προγράμματα.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου
Επίπλων και Ξυλοκατασκευών στελεχώνεται από:
1. Μέλη Δ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα Δασολογίας,
Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Παν. Θεσσαλίας,
που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητι-
κά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του άρθρου 28 του
ν. 4485/2017).
2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με τα γνωστι-
κά αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου 28
του ν. 4485/2017)που τοποθετούνται στο Εργαστήριο.
3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες.
4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση
με το Εργαστήριο.
5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.
6. Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοι-
κητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαί-
νει σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού
και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή
θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δασο-
λογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 115 του
ν. 4692/2020 (Α΄ 111 και την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/
19.6.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 2481).
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή.
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ του τμήμα-
τος ΔΕΞΥΣ, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις εξής αρμο-
διότητες:
1. Το συντονισμό του διδακτικού έργου (προπτυχι-
ακού, μεταπτυχιακού) και του ερευνητικού έργου του
Εργαστηρίου.
2. Την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και του τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου.
3. Την εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, σύμφωνα
με τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς.
4. Τη μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πό-
ρων του Εργαστηρίου.
5. Τη μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με
το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την ορ-
γάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπι-
κού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
6. Τη μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Ερ-
γαστηρίου.
7. Την υποβολή προτάσεων στο Τμήμα για την προ-
μήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και ανα-
λώσιμων υλικών.
8. Τη διεκπεραίωση κάθε εισερχόμενου - εξερχόμενου
εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο, και γενικά εί-
ναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκαθί-
σταται σε χώρους του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών
Ξύλου και Σχεδιασμού στην Καρδίτσα.
Στο Εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και
υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες
διατάξεις.
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ.
Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Πόροι-Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής
υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώ-
τες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Συνέδρια και Επιμορφωτικά - Εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:
- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων
- Αρχείο αλληλογραφίας.
- Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
- Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τεχνο-
λογίας και Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων και Ξυλοκατα-
σκευών» και αναγράφεται σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος
αυτός, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργα-
στηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος
όπου είναι εγκαταστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος
και την προσθήκη του τίτλου του.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Technology and Quality Control
on Furniture and Timber Constructions» χρησιμοποιείται
από το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 3 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved