ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ίδρυση Εργαστηρίου Αναπαραγωγής των ζώων

Proslipsis.gr | Αθήνα 31.12.2020, 14:22

Την ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Αναπαραγωγής των ζώων», στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5673|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 23701/20/ΓΠ (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Αναπαραγωγής των ζώων», στο Τμήμα Επι-
στήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπο-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α’ 114).
2. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης Ζωικής Παραγωγής (Συνεδρίαση 24/8.10.20) και της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση
242/27-11-2020).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επωνυ-
μία «Εργαστήριο Αναπαραγωγής των ζώων», στο Τμήμα
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται «Εργαστήριο Αναπαραγωγής των ζώων»,
στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από Εσωτερι-
κό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη της αναπαρα-
γωγής των αγροτικών ζώων, συγκεκριμένα της φυσιολο-
γίας της αναπαραγωγής, της ρύθμισης και της βελτίωσης
της γονιμότητας των αγροτικών ζώων, της μελέτης πα-
θολογικών καταστάσεων που μειώνουν την αναπαραγω-
γική απόδοση, και της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π., ΕΔΙΠ,
ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό, του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας που ήδη υπηρετούν στο Τμήμα.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος
ορίζεται ή εκλέγεται με βάση τις εκάστοτε νομοθετικές
ρυθμίσεις. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου, για τη φύλαξη του
εξοπλισμού του Εργαστηρίου και για την όλη οργάνω-
ση της διδασκαλίας των μαθημάτων του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών που αφορούν στο Εργαστήριο.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε ειδικά διαμορφωμέ-
νους χώρους του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παρα-
γωγής, οι οποίοι παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του
έργου του. Επιπλέον, θα του παρασχεθεί η απαραίτητη
για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Στο χώρο
εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργα-
στηρίου.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ωράριο ερ-
γασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Θ..
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες
με τον τίτλο του Εργαστηρίου και της κάθε εργαστηρι-
ακής μονάδας.
Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα
Η βιωσιμότητα του Εργαστηρίου εξασφαλίζεται από:
- Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 3 του π.δ. 159/1984 και τις λοιπές κείμενες δια-
τάξεις.
- Έσοδα από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμά-
των τα οποία προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι
στόχοι τους και η διαδικασία εκπόνησής τους δεν αντί-
κεινται στις πανεπιστημιακές αρχές και διαδικασίες και
στην ακαδημαϊκή δεοντολογία γενικότερα.
- Κληρονομιές, κληροδοτήματα και δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που κληροδοσίες που προ-
έρχεται από ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Στο Εργαστήριο τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
- βαθμολόγιο φοιτητών,
- φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
- αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
- πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγρά-
φων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπε-
ται από ειδικές διατάξεις και κρίνεται απαραίτητο για
το εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Αναπα-
ραγωγής των ζώων». Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για
την αλληλογραφία του όμοια σφραγίδα με αυτή του
Τμήματος, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει κυκλικά
ο τίτλος του Εργαστηρίου.
Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσ-
σα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση
αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 7 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved