ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ίδρυση Εργαστηρίου Υγείας των ζώων

Proslipsis.gr | Αθήνα 31.12.2020, 14:23

Την ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υγείας των ζώων», στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5673|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 23700/20/ΓΠ (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Υγείας των ζώων», στο Τμήμα Επιστήμης Ζω-
ικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α’ 114).
2. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης Ζωικής Παραγωγής (Συνεδρίαση 24/8.10.20) και της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση
242/27-11-2020).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επωνυ-
μία «Εργαστήριο Υγείας των ζώων», στο Τμήμα Επιστή-
μης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται «Εργαστήριο Υγείας των ζώων», στο Τμήμα
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από Εσωτερι-
κό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη της υγείας των
ζώων, συγκεκριμένα των νοσολογικών προβλημάτων,
ειδικότερα, της αιτιολογίας, παθογένειας, διάγνωσης,
θεραπείας και της πρόληψης και ελέγχου αυτών, των
επιπτώσεών τους στην παραγωγή των ζώων και των κιν-
δύνων μετάδοσης αιτιολογικών παραγόντων νοσημάτων
σε ανθρώπους.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Η στελέχωση του Εργαστηρίου θα γίνει από:
1. Μέλη Δ.Ε.Π. και μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Πανεπι-
στημίου που ήδη υπηρετούν στο ΤΕΖΠ και το γνωστικό
τους αντικείμενο, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τους
ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου. Καθώς το ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί
ήδη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δεν θα απαιτηθεί
πρόσθετη δαπάνη για μισθούς υπαλλήλων.
2. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχολούνται επι-
στημονικά/ερευνητικά, πανεπιστημιακοί υπότροφοι,
μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες,
μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί
συνεργάτες, απόφοιτοι του οικείου ή συναφών Τμημά-
των ή Σχολών, λοιπό επιστημονικό προσωπικό ή εξω-
τερικοί συνεργάτες κατά περίπτωση μετά από σχετική
εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου. Η τοποθέ-
τηση και απασχόληση στο Εργαστήριο των μελών του
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού -καθώς και των
μελών του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του
διοικητικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις για κάθε κατηγορία προσωπικού.
3. Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος
ορίζεται ή εκλέγεται με βάση τις εκάστοτε νομοθετικές
ρυθμίσεις. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου, για τη φύλαξη του
εξοπλισμού του Εργαστηρίου και για την όλη οργάνω-
ση της διδασκαλίας των μαθημάτων του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών που αφορούν στο Εργαστήριο.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε ειδικά διαμορφωμέ-
νους χώρους του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παρα-
γωγής, οι οποίοι παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του
έργου του. Επιπλέον, θα του παρασχεθεί η απαραίτητη
για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Στο χώρο
εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργα-
στηρίου.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ωράριο
εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται
για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία
γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση ανα-
λωσίμων, οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική απόφαση της Σχολής. Επίσης έχει την
ευθύνη για την προστασία των οργάνων και των εγκατα-
στάσεων από βλάβες, την ασφαλή παραμονή του προ-
σωπικού, των φοιτητών και επισκεπτών και γενικά την
ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού
που στελεχώνει το εργαστήριο είναι αυτά που προβλέ-
πονται από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία.
Ειδικότερα οι καθηγητές οφείλουν:
- να συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση του εργα-
στηρίου και των επιμέρους μονάδων,
- να εκπαιδεύουν τους φοιτητές, προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς,
- να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για τις διδακτικές,
ερευνητικές, διαγνωστικές και επιστημονικές ανάγκες
του εργαστηρίου και
- να μετέχουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις που ορ-
γανώνει το εργαστήριο.
4. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπε-
ται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφο-
νται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.

Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα
Η βιωσιμότητα του Εργαστηρίου εξασφαλίζεται από:
- Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρ-
θρο 3 του π.δ. 159/1984 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.
- Έσοδα από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμά-
των τα οποία προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι
στόχοι τους και η διαδικασία εκπόνησής τους δεν αντί-
κεινται στις πανεπιστημιακές αρχές και διαδικασίες και
στην ακαδημαϊκή δεοντολογία γενικότερα.
- Κληρονομιές, κληροδοτήματα και δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά
και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου,
εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στον σκοπό
του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
- Την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων η δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας προϊόντων που παρήχθησαν
στο εργαστήριο.
- Κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Στο Εργαστήριο τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και
στοιχεία:
- Βαθμολόγιο φοιτητών.
- Βιβλίο πρωτοκόλλου.
- Βιβλίο πρακτικών-αποφάσεων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Υγείας
των ζώων».
Η σφραγίδα του Εργαστηρίου είναι όμοια με αυτή του
Τμήματος, στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει κυκλικά ο
τίτλος του Εργαστηρίου.

Άρθρο 11
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 7 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved