ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ίδρυση Εργαστηρίου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Proslipsis.gr | Αθήνα 31.12.2020, 14:24

Την ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης», στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5673|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 23699/20/ΓΠ (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης», στο Τμήμα
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεω-
πονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α’ 114).
2. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης Ζωικής Παραγωγής (Συνεδρίαση 24/8.10.20) και της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση
242/27-11-2020).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επω-
νυμία «Εργαστήριο Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης», στο
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπο-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται «Εργαστήριο Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης»,
στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανά-
γκες στα γνωστικά αντικείμενα της υγιεινής, τεχνολογίας
και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης και
ειδικότερα σε θέματα που διέπουν την φυσικοχημεία,
μικροβιολογία, τον έλεγχο υγιεινής, ασφάλειας και ποιό-
τητας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την εφαρμογή
συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας
των τροφίμων ζωικής προέλευσης (γάλα, κρέας, μέλι,
αυγά και των προϊόντων τους).

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από Εσωτερι-
κό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη των τροφίμων
ζωικής προέλευσης και συγκεκριμένα των ζητημάτων
υγιεινής, τεχνολογίας και ποιοτικού ελέγχου. Σκοπός του
εργαστηρίου είναι:
α) η ανάπτυξη και ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και σε
προγράμματα δια βίου μάθησης
β) η διεξαγωγή έρευνας εστιασμένης στην βέλτιστη
αξιοποίηση των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε θέ-
ματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της πα-
ρούσης
γ) η συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύ-
ματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί
στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώ-
νονται με εκείνους του εργαστηρίου.
γ) η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο-
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων
επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
γ) η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, με έμφαση στις
επιχειρήσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης αλλά και σε
άλλους φορείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. και μέλη
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό που ήδη υπη-
ρετεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και που το γνωστικό
αντικείμενο τους εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά
αντικείμενα του εργαστηρίου. Επιπλέον, το Εργαστήριο
μπορεί να στελεχώνεται και από συνεργάτες-ερευνητές
μέσω των ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από Διευθυντή, ο οποίος
ορίζεται ή εκλέγεται με βάση τις εκάστοτε νομοθετικές
ρυθμίσεις. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου, για τη φύλαξη του
εξοπλισμού του Εργαστηρίου και για τον συντονισμό του
διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνη-
τικού έργου που αφορούν στο Εργαστήριο.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε υπάρχοντες χώρους
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγκεκριμένα στο Κτί-
ριο του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (1ος
και 2ος όροφος) και σε χώρους του Αγροκτήματος στο
campus Γαιόπολις στη Λάρισα. Το Εργαστήριο θα εξο-
πλιστεί με επιστημονικά όργανα και απαραίτητα υλικά,
όπως έχουν περιέλθει από την ενσωμάτωση του τ. ΤΕΙ
Θεσσαλίας, και ειδικότερα από το Τμήμα Τεχνολόγων
Γεωπόνων.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία
γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί. Επίσης
έχει την ευθύνη για την προστασία των οργάνων και των
εγκαταστάσεων από βλάβες, την ασφαλή παραμονή του
προσωπικού, των φοιτητών και επισκεπτών και γενικά
την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εργα-
στηρίου.
3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται
μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές που
έχουν εκπαίδευση για τη χρήση τους και μετά από εξου-
σιοδότηση από το Διευθυντή του Εργαστηρίου.
4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σχετικών με τις
διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργα-
στηρίου.
5. Για τις ανάγκες επέκτασης/εκσυγχρονισμού του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου, ο Διευθυντής συντάσσει σε
ετήσια βάση μία τεκμηριωμένη έκθεση σκοπιμότητας
πλήρως κοστολογημένη, ώστε να οριστικοποιούνται οι
επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό.
6. Το Εργαστήριο ακολουθεί όλους τους κανόνες Ορ-
θής Εργαστηριακής Πρακτικής με στόχο τη Διασφάλιση
της Ποιότητας και τη Διαπίστευση των εργασιών του.

Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα
Η βιωσιμότητα του Εργαστηρίου εξασφαλίζεται από:
- Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 3 του π.δ. 159/1984 και τις λοιπές κείμενες δια-
τάξεις.
- Έσοδα από τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επι-
στημονικών προϊόντων
- Έσοδα από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμά-
των τα οποία προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι
στόχοι τους και η διαδικασία εκπόνησής τους δεν αντί-
κεινται στις πανεπιστημιακές αρχές και διαδικασίες και
στην ακαδημαϊκή δεοντολογία γενικότερα.
- Έσοδα από τις πιθανά διαθέσιμες πιστώσεις του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας για ενίσχυση και εκσυγχρονισμό
των υποδομών του
- Κληρονομιές, κληροδοτήματα και δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που κληροδοσίες που προ-
έρχεται από ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Στο Εργαστήριο τηρούνται τα παρακάτω βιβλία: βαθ-
μολόγιο φοιτητών, βιβλίο περουσιακών στοιχείων, φά-
κελος οικονομικών στοιχείων, κατάλογοι επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών, αναλωσίμων και οργάνων, αρχείο
ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προ-
σωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων
εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρεί-
ται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο απαραίτητο για την
εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τροφί-
μων Ζωικής Προέλευσης». Η σφραγίδα του Εργαστηρί-
ου δημιουργείται με βάση τη σφραγίδα του Τμήματος,
στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει κυκλικά ο τίτλος του
Εργαστηρίου.

Άρθρο 11
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 7 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved