ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Ο Κανονισμός του Εργαστηρίου Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.1.2021, 12:59

Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου «Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής», που ανήκει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Ανδρέας Μπουντουβής.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5874|2020

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 59130 (2)
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου «Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής»
που ανήκει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το β.δ. 663/11-11-1967 (Α’ 206).
2. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
3. Την υπό στοιχεία Β1/29 της 1/2/1983 υπουργική
απόφαση «Κατανομή Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων
και λοιπών Παραρτημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου (Β’ 80).
4. Την υπ’ αρ. 2031/24.1.2017 απόφαση του Πρύτανη
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Μετονομασία
εργαστηρίων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (Β’ 379/2017).
5. Την εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου (3η/8-11-2017).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 8η/13-07-2020).
7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εργα-
στηρίου «Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής» που
ανήκει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου:

Άρθρο 1
Αποστολή
Το Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονι-
κής του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου έχει ως αποστολή να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
1. Ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής με την ευ-
ρεία και διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου
της, που περιλαμβάνει τεκμηρίωση και κριτική ερμηνεία
του παρελθόντος, θεωρητική συγκρότηση των όρων και
μεθόδων του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ανάλυση και
εμβάθυνση στα εννοιολογικά εργαλεία και τα μέσα ανα-
παράστασης, καθώς και διερεύνηση της δομής των μορ-
φών μέσα από την αλγοριθμική προσέγγιση και την τεχνο-
λογία, στο πεδίο συνάντησης με την πόλη, τις τέχνες, την
φιλοσοφία, τις κοινωνικές επιστήμες και την αισθητική.
2. Τεκμηρίωση, προστασία και αποκατάσταση της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των μνημείων, ιστορικών
κτιρίων και συνόλων από όλες τις εποχές, στο ευρύτε-
ρο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προστασίας ιστορικών
πόλεων, οικισμών και τοπίου που εξελίσσονται ως ζω-
ντανοί οργανισμοί σε περιβάλλον κοινωνικών σχέσεων
με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
3. Διερεύνηση και διαμόρφωση στρατηγικών για τον
σχεδιασμό της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και της πό-
λης, στο πεδίο συνάντησης των νέων μεθοδολογικών
και τεχνολογικών εξελίξεων με το ευρύτερο πολιτισμικό
πλαίσιο του παρελθόντος.
4. Ανάπτυξη της έρευνας στο ευρύ και ενιαίο αντικεί-
μενο της αρχιτεκτονικής ιστορίας, θεωρίας και πρακτικής
για την πολύπλευρη και διεπιστημονική ανάλυση του
κτισμένου περιβάλλοντος και την χρηματοδότηση του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και
διδακτορικό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών του Τομέα Ι «Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών
εκδηλώσεων, καθώς και την πρόσκληση Ελλήνων και
ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων για συνεργασία
στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
4. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων,
σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή και τη συντήρηση ιστο-
σελίδας και διαύλων επικοινωνίας για την παρουσίαση
και ανάδειξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου του
Εργαστηρίου.
5. Τη διατήρηση, επεξεργασία και ανάδειξη αρχείων
τεκμηρίωσης μνημείων, ιστορικών κτιρίων και συνόλων,
σε φυσική και ψηφιακή μορφή, φωτογραφικών τεκμη-
ρίων και βιβλιοθήκης εξειδικευμένης στα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου για την υποστήριξη των
διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Ιδρύματος και
της συνεργασίας με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα που έχουν συναφείς επιστημονικούς σκοπούς.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα και κάθε νομικής μορφής φορείς του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
7. Την ενίσχυση της δράσης επιστημονικών ομάδων
σχετικών με το γνωστικό αντικείμενό του.

Άρθρο 2
Προσωπικό
1. Στο εργαστήριο μπορούν να εντάσσονται, εκτός
από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδια-
σμού της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέλη ΔΕΠ
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών των οποίων το
γνωστικό και ερευνητικό αντικείμενο είναι σχετικό με
εκείνο του Εργαστηρίου, ύστερα από αίτησή τους, μετά
από σύμφωνη γνώμη του Τομέα Ι «Αρχιτεκτονικού Σχε-
διασμού» και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η ένταξη ενός μέλους
ΔΕΠ στο Εργαστήριο συνεπάγεται όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στα άρθρα του
παρόντος.
2. Στο μόνιμο προσωπικό μπορούν να εντάσσονται
μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και άλλες κατηγο-
ρίες προσωπικού που διατίθεται από τη Γραμματεία της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για την εξυπηρέτηση
των Εργαστηρίων, με απόφαση της Γενικής της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή όπως ορίζεται από την εκά-
στοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3. Συνεργαζόμενα μέλη του Εργαστηρίου μπορούν να
ορίζονται με απόφαση των μελών του Εργαστηρίου και
για ορισμένο χρονικό διάστημα μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν
σε άλλα Εργαστήρια της Σχολής, μεταδιδακτορικοί ερευ-
νητές, υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν διατριβή με
επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου, και εξωτερικοί
ερευνητές που εκπονούν ερευνητικό έργο στα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου.
4. Με απόφαση των μόνιμων μελών του Εργαστηρίου
μπορούν να ορίζονται ως ομότιμα και επίτιμα μέλη του
Εργαστηρίου αντίστοιχα τα μέλη του Εργαστηρίου που
έχουν αφυπηρετήσει και ερευνητές αναγνωρισμένου
κύρους από Ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της
ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Διοίκηση – Αρμοδιότητες Proslipsis.gr
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. που
είναι μόνιμο μέλος του Εργαστηρίου και ασκεί τις αρμο-
διότητες όπως ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομο-
θεσία και τον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων του Ε.Μ.Π.
Επιπλέον:
α) Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου.
β) Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.
γ) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
και εξόδων του Εργαστηρίου.
δ) Μεριμνά για την τοποθέτηση στο Εργαστήριο του
αναγκαίου και κατάλληλου προσωπικού.
ε) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής και τη
Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. για θέματα που αφορούν στους
υπολόγους των αναλωσίμων υλικών, στον κινητό εξο-
πλισμό και τους χώρους εργασίας.
ζ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
η) Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το
συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος
λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο
πλαίσιο της αποστολής του.

Άρθρο 4
Χρήση του εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, και σε χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί σε
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του τεχνικού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προ-
γραμμάτων.
2. Οι χώροι εγκατάστασης του Εργαστηρίου βρίσκο-
νται στον 3o όροφο των κτιρίων Μπουμπουλίνας και
Τοσίτσα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Στον κε-
ντρικό χώρο εγκατάστασης του Εργαστηρίου Ιστορίας
και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής του Τομέα Ι «Αρχιτεκτο-
νικού Σχεδιασμού», τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του εργαστηρίου.
3. Το Εργαστήριο υπάγεται στον Εσωτερικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας Εργαστηρίων του Ε.Μ.Π. Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, ερευνητικής, εκπαιδευτικής ή άλλης, που
γίνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εργαστηρίου,
και καθορίζει σε συνεργασία με τα μέλη την προτεραι-
ότητα στη χρησιμοποίηση των οργάνων και χώρων. Ο
Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία
του Εργαστηρίου.
4. Η χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στα μέλη, το προ-
σωπικό και τα συνεργαζόμενα μέλη ή σε άλλα άτομα
με εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου. Με
απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι υπεύθυνοι των
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου
καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη του Εργαστηρί-
ου, η οποία μπορεί να ανατίθεται σε μέλος του Διοικη-
τικού Προσωπικού του Ε.Μ.Π. που έχει διατεθεί από τη
Γραμματεία της Σχολής για την εξυπηρέτηση των διοι-
κητικών αναγκών του Εργαστηρίου.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων για
συνεργασία στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου σε
τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενά του, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5
Πόροι – Έσοδα
Οι οικονομικοί πόροι/έσοδα του Εργαστηρίου προ-
έρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων.
β. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία και τα προβλεπόμενα από τον Οδη-
γό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της ΕΔΕΙΛ του ΕΜΠ.
γ. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδα-
πά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, διεθνείς
οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς/επιχει-
ρήσεις, προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή/και
το Εργαστήριο, για τους σκοπούς του Εργαστηρίου,
εφόσον διατίθενται με όρους που δεν αντιβαίνουν στον
σκοπό του Εργαστηρίου και στην εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
δ. Πιστώσεις που χορηγούνται από τη Σύγκλητο του
Ε.Μ.Π. για τις ερευνητικές δραστηριότητες της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Άρθρο 6
Τηρούμενα βιβλία και αρχεία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται αρχεία σε
έντυπη ή /και ηλεκτρονική μορφή, που αφορούν στις
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα βι-
βλία και τα αρχεία ενδεικτικά είναι:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Εργαστηρίου.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
μελετών.
• Κατάλογος αρχείου μνημείων και φωτογραφικών
τεκμηρίων.
• Κατάλογος υλικών και εξοπλισμού του Εργαστηρίου.
• Αρχείο συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων
ερευνητικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που πραγ-
ματοποιεί το Εργαστήριο.
• Αρχείο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμά-
των που υλοποιεί το Εργαστήριο.
• Αρχείο των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εργαστη-
ρίου.
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι
δυνατό να ορίζεται αναγκαία η τήρηση και άλλων βιβλί-
ων ή αρχείων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved