ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Ίδρυση Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.1.2021, 22:34

Την ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος» στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Ζήσης Μαμούρης.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5764|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 23708/20/ΓΠ (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργα-
στήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλο-
ντος», στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Ζωικής Παραγωγής (Συνεδρίαση υπ’ αρ. 24/
8-10-2020) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας (Συνεδρίαση υπ’ αρ. 242/27-11-2020).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επω-
νυμία «Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περι-
βάλλοντος», στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται «Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Πε-
ριβάλλοντος» στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από Εσωτερι-
κό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη των οικοσυ-
στημάτων και των ζωικών πληθυσμών τόσο σε μεμο-
νωμένα πλαίσια όσο και στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης
πληθυσμών και ειδών και πως αυτές οι αλληλεπιδράσεις
μεταβάλλονται υπό την πίεση κυρίως των περιβαλλοντι-
κών παραγόντων, όπως η κλιματική αλλαγή (εξελικτική
οικολογία), ενώ το αντικείμενο της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος περιλαμβάνει τις στρατηγικές μείωσης της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την ζωική παραγωγή
σε επίπεδο ζώου, εκτροφής και συστήματος. Σε αυτή την
κατεύθυνση, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συνολική
διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, αλλά και στην εφαρ-
μογή τεχνολογιών για την διαχείριση των λυμάτων της
κτηνοτροφίας (π.χ. αναερόβιοι αντιδραστήρες).

Άρθρο 4
Προσωπικό
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. και
μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό, του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας που ήδη υπηρετούν στο Τμή-
μα, οι οποίοι συγκροτούν τη βασική ερευνητική ομάδα
του Εργαστηρίου και των οποίων το επιστημονικό έργο
σχετίζεται και με τα αντικείμενα που υποστηρίζει το Ερ-
γαστήριο.
2. Τη βασική ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου
μπορεί να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώματος, τεχνικό προσωπικό έρευνας και
βοηθοί έρευνας που έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση
εργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα έχει άμεση συ-
νάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται
παραπάνω.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο
οποίος ορίζεται ή εκλέγεται με βάση τις εκάστοτε νο-
μοθετικές ρυθμίσεις και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή του οποίου το γνω-
στικό αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
3 της παρούσης. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την
εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου, για τη φύλαξη του
εξοπλισμού του Εργαστηρίου και για την όλη οργάνωση
της διδασκαλίας των μαθημάτων του προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που αφορούν
στο Εργαστήριο.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώρους
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγκεκριμένα στο Κτίριο
του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (1ος και 2ος
όροφος) και σε χώρους του αγροκτήματος στο «campus
Γαιόπολις» στη Λάρισα. Το Εργαστήριο θα εξοπλιστεί με
επιστημονικά όργανα και απαραίτητα υλικά, όπως έχουν
περιέλθει από την ενσωμάτωση του τ. ΤΕΙ Θεσσαλίας, και
ειδικότερα από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
1. Τα μέλη του εργαστηρίου οφείλουν να:
(α) συμμετέχουν στις θεωρητικές παραδόσεις των
μαθημάτων, στις ασκήσεις καθώς και σε άλλου είδους
εκπαιδευτική δραστηριότητα που υλοποιείται από το
Εργαστήριο για την εκπαίδευση προπτυχιακών και με-
ταπτυχιακών φοιτητών,
(β) συμμετέχουν στην αξιολόγηση των φοιτητών,
(γ) παράγουν ερευνητικό έργο, αυτοδύναμα ή σε συ-
νεργασία, εντός των δυνατοτήτων του Εργαστηρίου (μέ-
σων, οργάνων, οικονομικής υποστήριξης, κ.λπ.).
(δ) συμμετέχουν στο διοικητικό έργο.
2. Για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου, με
ευθύνη του Διευθυντή, γίνονται διοικητικές συγκεντρώ-
σεις των μελών του εργαστηρίου για ενημέρωση και για
επίλυση προβλημάτων, όταν απαιτείται.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασιστεί. Καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησι-
μοποίηση οργάνων και χώρων όταν αυτό είναι αναγκαίο.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή
σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή
εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίησή τους
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Η βιωσιμότητα του Εργαστηρίου εξασφαλίζεται από:
- Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 3 του π.δ. 159/1984 και τις λοιπές κείμενες δια-
τάξεις.
- Έσοδα από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμά-
των τα οποία προέρχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι
στόχοι τους και η διαδικασία εκπόνησής τους δεν αντί-
κεινται στις πανεπιστημιακές αρχές και διαδικασίες και
στην ακαδημαϊκή δεοντολογία γενικότερα.
- Κληρονομιές, κληροδοτήματα και δωρεές και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που κληροδοσίες που προ-
έρχεται από ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι
που αντιβαίνουν στον σκοπό του Εργαστηρίου και του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
- Έσοδα από κάθε νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Στο Εργαστήριο τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
1. Βαθμολογίας φοιτητών, Επιστημονικών βιβλίων και
περιοδικών, Επιστημονικής δραστηριότητας, Κατάστα-
σης και συντήρησης εξοπλισμού, Μεταβολής προσωπι-
κού, Οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, το οποίο κρίνεται
απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Οικο-
λογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος». Η σφραγίδα
του Εργαστηρίου δημιουργείται από το λογότυπο του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο εσωτερικό του οποίου
υπάρχει κυκλικά ο τίτλος του Εργαστηρίου.

Άρθρο 11
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ζητήματα ηθικής και
δεοντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 7 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved