ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Ίδρυση Εργαστηρίου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.3.2021, 13:00

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον εσωτερικό του κανονισμό, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Τριαντάφυλλος Αλμπάνης.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 657|2021.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής» (τίτλος στα Αγγλικά: CRITICAL STRATEGIES INTERDISCIPLINARY STUDIO, συντομογραφία CRISIS) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον εσωτερικό του κανονισμό.

 O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017,
2. το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Ιωαννίνοις»,
3. το π.δ. 105/5-6-2013 (Α’ 137), «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών του Π.Ι.»,
4. τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 (Α’ 17)
«Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114),
5. τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
6. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά άρθρο 7 και 8 του ν. 4485/2017,
7. τη σύμφωνη γνώμη της Προσωρινής Συνέλευσης
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη συνεδρία
της υπ’ αρ. 65/09.12.2020, που αφορά στην ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής» (Τίτλος στα αγγλικά:
Critical Strategies Interdisciplinary Studio, συντομογραφία CRISIS),
8. το γεγονός ότι το εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος,
9. την υπ’ αρ. 1080/06-02-2020 απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της, αποφασίζει:
Tην Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής»
(Τίτλος στα αγγλικά: Critical Strategies Interdisciplinary
Studio, συντομογραφία CRISIS) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον εσωτερικό του κανονισμό,
ως εξής:
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής»
(Τίτλος στα αγγλικά: Critical Strategies
Interdisciplinary Studio, συντομογραφία CRISIS)
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος και Αντικείμενο Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής» (Τίτλος στα αγγλικά:
Critical Strategies Interdisciplinary Studio, συντομογραφία CRISIS), το οποίο θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό». Ειδικότερα, το εργαστήριο
επικεντρώνεται στη διερεύνηση διεπιστημονικών στρατηγικών προσεγγίσεων της αρχιτεκτονικής, της πόλης και
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκροτείται στη βάση
της διάκρισης μεταξύ της στρατηγικής προσέγγισης του
σχεδιασμού και των ανάλογων επιχειρησιακών τακτικών.
Σκοπός είναι η ενίσχυση του ρόλου της αρχιτεκτονικής
στον σχεδιασμό νέων πολιτικών για τον χώρο και την
κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη των κατάλληλων εννοιών, μεθόδων και εργαλείων.
Το εργαστήριο ακολουθεί τις παρακάτω ενδεικτικές
κατευθύνσεις έρευνας: 1. Η ενότητα αρχιτεκτονικής θεωρίας, συνθετικής πράξης και τεχνολογικής εφαρμογής.
2. Η επιστημολογία του σχεδιασμού, ανεξαρτήτως κλίμακας και αντικειμένου. 3. Η στρατηγική θεώρηση του
σχεδιασμού. 4. Η μελέτη και προαγωγή της βιωσιμότητας στην αρχιτεκτονική κουλτούρα και στο πολιτιστικό
απόθεμα της κοινωνίας. 5. Η ολιστική μελέτη του αστικού φαινομένου στο πλαίσιο της Οικιστικής θεωρίας.
6. Η ανάπτυξη των κατάλληλων καινοτόμων μεθόδων
και εργαλείων για την υποστήριξη των προηγούμενων
προτεραιοτήτων σε τεχνολογικό επίπεδο.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή και Σκοπός
Το έργο του εργαστηρίου είναι ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό. Ειδικότερα, το εργαστήριο έχει ως
αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς και άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσας πρότασης. Ειδικότερη μέριμνα προβλέπεται
για την προώθηση συνεργασιών με τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος στον κοινό τόπο των
ψηφιακών τεχνολογιών και της επιστήμης των υλικών
με την αρχιτεκτονική.
2. Την ανάπτυξη και εφαρμογή θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας που σχετίζεται με τις προαναφερθείσες ερευνητικές κατευθύνσεις.
3. Την υποστήριξη της έρευνας στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με ίδιους
και συναφείς στόχους, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους του εργαστηρίου.
5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση σε αυτές Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων,
καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
6. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής
τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα
εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.
7. Την παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
8. Τη σύνδεση του εργαστηρίου με παραγωγικούς
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των οποίων το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης που κατέχουν ή τα ερευνητικά
τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
2. Μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και
3. Μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στο εργαστήριο μπορεί να απασχολούνται πανεπιστημιακοί υπότροφοι, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί
ή προπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό επιστημονικό προσωπικό μετά από σχετική εισήγηση
του Διευθυντή ή των μελών ΔΕΠ και με την απαραίτητη
σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου ή και επιστημονικών
ενδιαφερόντων, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εκλέγεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
α) Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
β) η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, και η μέριμνα για την τήρηση του,
γ) η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου,
δ) η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
τεχνικό εξοπλισμό,
ε) η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου,
στ) η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου,
ζ) η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού
και προϋπολογισμού του εργαστηρίου τους οποίους
υποβάλλει στο τμήμα,
η) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη
του εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος,
θ) η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί
στο εργαστήριο.

Άρθρο 6
Κανόνες λειτουργίας
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ωράριο εργασίας του
προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Το εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που
του έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο για την
εγκατάσταση των οργάνων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την άσκηση του έργου του.
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή της κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα 
πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και
χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας, που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύουσες
διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των
ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα.
6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.

Άρθρο 7
Εγκαταστάσεις εργαστηρίου
Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το εργαστήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη για τον απαιτούμενο χρόνο.

Άρθρο 8
Πόροι του εργαστηρίου
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από ίδιους
πόρους και δεν βαρύνουν του προϋπολογισμό του ιδρύματος. Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
2. Την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και ερευνητικών και εν γένει
επιστημονικών προϊόντων που ανήκουν ή παρήχθησαν
από το εργαστήριο.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Τμήμα
από ιδίους πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποιήσεις.
8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
εργαστηρίου.
9. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν
γένει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: α) Πρωτόκολλο εισερχομένων
και εξερχόμενων εγγράφων.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του εργαστηρίου.
3. Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται με κάθε νόμιμο
τρόπο.

Άρθρο 10
Τίτλος -σφραγίδα - λογότυπο
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: ««Εργαστήριο
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής»
(Τίτλος στα αγγλικά: Critical Strategies Interdisciplinary
Studio, συντομογραφία CRISIS) και αναγράφεται σε κάθε
έντυπο του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους της σχολής όπου είναι
εγκατεστημένο το εργαστήριο.
2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του τμήματος με την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Ασφάλεια και υγιεινή
στους χώρους του εργαστηρίου
Για την ασφάλεια και την υγιεινή των απασχολούμενων
στους χώρους του Εργαστηρίου εφαρμόζονται τα όσα
προβλέπονται στον σχετικό Κανονισμό και στις αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας που
λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς, επίσης,
και τυχόν ειδικότεροι κανόνες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Διευθυντή του εργαστηρίου.

Άρθρο 12
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου ακολουθούν τις
διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, καθώς και τους υφιστάμενους νόμους για την
ακαδημαϊκή δεοντολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Ελληνικού Κράτους.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 2 Φεβρουαρίου 2021

O Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved