ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Ίδρυση Εργαστηρίου Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.3.2021, 19:31

Την ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» στο Τμήμα Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος Ζήσης Μαμούρης.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 663|2021.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114).
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 
(Συνέλευση Τμήματος υπ’ αρ. 6/16-12-2020) και της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
246/29-01-2021).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Ασύρματων 
και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων» (Wireless and Mobile Telecommunication
Systems (WiMoTS) Laboratory) και καθορίζεται ο εσωτερικός 
του κανονισμός. Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό
να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
σε αντικείμενα που αφορούν τις σύγχρονες τεχνολογίες
Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών και των Εφαρμογών 
τους, με έμφαση στις ακόλουθες δραστηριότητες:
σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση 
και διαχείριση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων τηλεπικοινωνιακών 
συστημάτων, έλεγχος πόρων 
και διαχείριση κίνησης σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, 
σχεδίαση και μελέτη συνεργατικών δικτύων και
η ανάπτυξη μηχανισμών διασυνεργασίας ετερογενών
δικτύων, σχεδίαση και ανάπτυξη σταθερών και κινητών
διαδικτυακών εφαρμογών, δυναμική αναδιάρθρωση δικτύων 
κινητών επικοινωνιών, ανάπτυξη δικτύων
ασύρματων αισθητήρων και εφαρμογών για την συλλογή
και επεξεργασία σημάτων, διενέργεια αξιόπιστων
μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μελέτη
και σχεδίαση επικοινωνιών χιλιοστομετρικών κυμάτων
(mmwave communications), μελέτη και σχεδίαση τεχνικών 
ενεργειακής αποδοτικότητας, μελέτη μηχανισμών
παροχής ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service - QoS)
και ποιότητας εμπειρίας (Quality of Experience - QoE) σε
δίκτυα επικοινωνιών.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω
άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός, Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή - σκοπό:
Α) Την εκτενή κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, αλλά και άλλων
Τμημάτων τόσο της Σχολής Τεχνολογίας όσο και ευρύτερα 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε αντικείμενα και
μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο 
και εμπίπτουν στις ερευνητικές του δραστηριότητες.
Β) Την διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
στις τεχνολογίες ασύρματων και κινητών επικοινωνιών
και παροχή υποδομής για την εκπόνηση πτυχιακών και
μεταπτυχιακών εργασιών.
Γ) Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ.).
Δ) Την συμμετοχή και διεκδίκηση ανταγωνιστικών
ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς
οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς φορείς.
Ε) Την διασπορά και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 
του ερευνητικού του έργου μέσα από τη διοργάνωση 
διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, δημοσιεύσεων και
εκδόσεων άρθρων και βιβλίων, καθώς και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων.
Ζ) Την ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών
συνεργασιών και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων
με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, που αναπτύσσουν όμοια ή συναφή δραστηριότητα.
Η) Την συνεργασία με επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς 
με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την
εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας.
Ως επιμέρους στόχοι καθορίζονται:
α. Να καθιερωθεί το εργαστήριο και το Τμήμα Ψηφιακών 
Συστημάτων του ΠΘ ως ένα Ευρωπαϊκό και Διεθνές
κέντρο Αριστείας στη Μελέτη και Σχεδίαση Ασύρματων
και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, τοποθετώντας 
το ανάμεσα σε κορυφαίες ερευνητικές ομάδες που
αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής, ικανό να αναπτύξει και
να προσελκύσει έρευνα με υψηλό αντίκτυπο.
β. Η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής στάθμης διδακτορικών διατριβών.
γ. Η παραγωγή παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από
τεχνολογίες αιχμής για την σύνδεση της έρευνας με τη
διδασκαλία και την μεταφορά τεχνογνωσίας.

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων στελεχώνεται από:
1. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του Τμήματος αλλά και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων Ιδρυμάτων της
ημεδαπής και της αλλοδαπής των οποίων το γνωστικό
αντικείμενο σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα που
καλύπτει το εργαστήριο.
2. Μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
του Τμήματος (ΕΔΙΠ).
3. Μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
του Τμήματος (ΕΤΕΠ).
4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους 
διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες
και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά
υπηρεσιών από το εργαστήριο.
5. Διοικητικό και λοιπό ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό 
που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία ή τις συμβάσεις μεταξύ αυτών
και του εργαστηρίου. Proslipsis.gr
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού
που στελεχώνει το Εργαστήριο είναι αυτά που προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία για κάθε κατηγορία
καθώς και, όπως καθορίζονται βάσει αποφάσεων του
Διευθυντή του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 29 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 115
του ν. 4692/2020 (Α΄ 111 και την υπό στοιχεία 77561/
Ζ1/19.6.2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 2481).
Μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου
Καθηγητή, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητές του, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) 
και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.
ii. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος 
το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου
και μεριμνά για την εφαρμογή του. 
iii. Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του
προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, για την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου, για τη στελέχωση
του εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα
με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, και
για την οικονομική διαχείριση των πόρων και εσόδων
του εργαστηρίου.
iv. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος ή/και τα
αρμόδια όργανα του Ιδρύματος τη προμήθεια του απαραίτητου
εξοπλισμού, αναλωσίμων υλικών κ.α. για την
εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου.
v. Υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο
και τριετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
vi. Επιμελείται και υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται 
με το Εργαστήριο και εκπροσωπεί το Εργαστήριο
στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο για τη διεξαγωγή του έργου του εγκαθίσταται 
και λειτουργεί σε χώρο του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που παραχωρείται 
για το σκοπό αυτό μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. 
Η λειτουργία του Εργαστηρίου και
η δέσμευση χώρου δεν παρεμποδίζει την εκπαιδευτική
λειτουργία του Τμήματος, οι δε παρεχόμενες από αυτό
υπηρεσίες παρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον
και προάγουν την επιστήμη στην πράξη. Με απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος παραχωρείται η μερική
ή ολική χρήση ειδικού εργαστηριακού και τεχνικού
εξοπλισμού του Τμήματος για καθοριζόμενο χρονικό
διάστημα, και με όρους χρήσης που καθορίζονται στην
απόφαση της Συνέλευσης, για την διεξαγωγή έργων και
την διενέργεια επιστημονικών ερευνών. Στο εργαστήριο
τηρούνται κανόνες ασφαλείας και υγιεινής σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ.
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες
με τον τίτλο του Εργαστηρίου και της κάθε εργαστηριακής μονάδας.
Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από: Την υλοποίηση
ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την
εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους, 
κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
1. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53): «Προϋποθέσεις παροχής 
υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
3. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις 
από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.
5. Συνέδρια και Επιμορφωτικά-Εκπαιδευτικά σεμινάρια.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία:
- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
- Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών.
- Ηλεκτρονικό αρχείο ερευνητικής δραστηριότητας.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
- Βιβλίο χρέωσης οργάνων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα Proslipsis.gr
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο
Ασύρματων και Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» 
και στην αγγλική γλώσσα «Wireless and Mobile
Telecommunication Systems (WiMoTS) Laboratory» και
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς 
και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι
εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του 
σφραγίδα με τον διακριτικό του τίτλο. Ανάλογη
σφραγίδα με τα στοιχεία του στην αγγλική γλώσσα 
χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας 
της έρευνας.

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved