ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Εγκρίσεις μεταπτυχιακών ελληνικών ΑΕΙ Επιστροφή    
Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Proslipsis.gr | Αθήνα 11.9.2019, 16:26

Toν Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενέκρινε η Σύγκλητος του Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 3423|2019.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 2198/Φ20
Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Του-
ρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Συνεδρίαση 7/11.07.2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 12, 13, 45 παράγρ. 2,
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β)
απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως τροπο-
ποιήθηκε.
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στη συνεδρίαση με αρ.
πράξης 4/08-07-2019/Θ1 με θέμα «Έγκριση Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου».
7. Την 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
633/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΤΕΙ Κρήτης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Στον παρόντα κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορι-
κών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου. Οι Διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου αποσκοπούν στην προαγωγή της
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).
Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) αποτελεί ακαδημαϊκό
τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφο-
ρά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον
αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο
Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνεται και λειτουρ-
γεί καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017
και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά
ισχύει.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Μια φορά ετησίως τα μέλη Δ.Ε.Π. (ανεξαρτήτου βαθ-
μίδας, συμπεριλαμβανομένων και όσων μελών ΔΕΠ
βρίσκονται υπό διορισμό) και οι έχοντες δικαίωμα να
επιβλέψουν Υποψήφιο Διδάκτορα (Υ.Δ.) καταθέτουν
προτάσεις ενδεικτικών θεμάτων (ή αντίστοιχα, γνω-
στικών αντικειμένων) Διδακτορικών Διατρίβων (Δ.Δ.)
συνοδευόμενα από στοιχειοθέτηση της πρωτοτυπίας
τους και παρουσίαση των πόρων που απαιτούνται και
των πηγών χρηματοδοτήσεις εάν υπάρχουν. Το τμήμα
με βάση τις προτάσεις προκηρύσσει θέσεις Υποψήφιων
Διδακτόρων για τις θεματικές περιοχές των ενδεικτικών
θεμάτων γνωστικών αντικειμένων. Οι σχετικές προκηρύ-
ξεις μπορούν να προβλέπουν ειδικούς όρους, προθεσμί-
ες και διαδικασίες εκπόνησης, πρόσθετες υποχρεώσεις,
ρήτρες, παραδοτέα, επιπλέον διαδικασίες και κριτήρια,
πέραν όσων προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Οι
προκηρύξεις αυτές αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος ΔΕΤ και του Πανεπιστημίου.
Εναλλακτικά κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρο-
νιάς μπορεί να γίνει υποβολή μεμονωμένης υποψηφι-
ότητας από ενδιαφερόμενο για την εκπόνηση Δ.Δ. σε
μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή κατόπιν σύμφωνης
γνώμης μέλους Δ.Ε.Π. ή ερευνητή με δικαίωμα εισήγη-
σης Δ.Δ. και επίβλεψης Υ.Δ. Σε κάθε περίπτωση ακολου-
θούνται οι διαδικασίες επιλογής που προβλέπονται στο
άρθρο 4.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Α. Ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες γίνονται δεκτοί/ες
κάτοχοι:
(α) Πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ανα-
γνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής, αποφοίτου
σχολής κοινωνικών, οικονομικών και άλλων συναφών
επιστημών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το θέμα
της προτεινόμενης διατριβής το απαιτεί ή το προβλέπει,
και ο υποψήφιος έχει ήδη αναγνωρισμένη ερευνητική
δράση σε συναφές αντικείμενο, με απόφαση της Συνέ-
λευσης Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός υποψήφιος που
ο πρώτος τίτλος σπουδών του δεν είναι ένας από τους
παραπάνω.
(β) Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της
αλλοδαπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017) ή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017. Στη περίπτωση που
ο υποψήφιος/α διδάκτορας είναι κάτοχος Δ.Μ.Σ. της
αλλοδαπής, δεν χρειάζεται να προσκομίσει αντίστοιχη
βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ.
(γ) Σε ειδικές περιπτώσεις λόγω της εγνωσμένης ποι-
ότητας του επιστημονικού ή επαγγελματικού του/της
έργου, ή αν ο/η Υποψήφιος/α έχει εξαιρετικής ποιότη-
τας και επιπέδου επιστημονική/ές δημοσίευση/εις ή ευ-
ρεσιτεχνία, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,
μπορεί να γίνει δεκτός/ή και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Σε αυτήν
την περίπτωση, ο/η Υποψήφιος/α υποχρεούται να πε-
ρατώσει οργανωμένο κύκλο επιπρόσθετων μαθημάτων
που ορίζεται κατά περίπτωση από τη Συνέλευση του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο
πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ο/Η Υποψήφιος/α υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 3,
σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου, συνοδευόμενη από τα παρακάτω
δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
1. Αίτηση.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφί-
ου. Στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υπο-
ψηφίου/ας δύναται να παραθέτονται με τη μορφή ηλε-
κτρονικής παραπομπής (link) τυχόν αντίγραφα άρθρων
που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε
σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν
εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες, ευρεσιτε-
χνίες (πατέντες) ή διακρίσεις. Με παρόμοιο τρόπο ο|η
υποψήφιος/α δύναται να παραθέσει και αντίγραφο δι-
πλωματικής ή πτυχιακής ή άλλης εργασίας διάρκειας
1 τουλάχιστον εξαμήνου που έχει εκπονηθεί σε προη-
γούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοι-
τήσει, και δεν έχουν δημοσιευθεί, σε ψηφιακή μορφή.
3. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισό-
κυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
4. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων
σπουδών από ΑΕΙ του εξωτερικού, οι τίτλοι σπουδών
πρέπει να φέρουν επίσημη μετάφραση).
5. Τεκμηρίωση πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας.
6. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατρι-
βής το οποίο κατ’ ελάχιστον περιέχει:
i. Προτεινόμενο ενδεικτικό θέμα Διδακτορικής Δια-
τριβής.
ii. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της
προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής.
iii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατρι-
βής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής.
iv. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
v. Τυχόν απαιτούμενος εξοπλισμός και άλλα εξειδι-
κευμένα υλικά και αναλώσιμα και πως εξασφαλίζεται η
πρόσβαση σε αυτά.
vi. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
vii. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
viii. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
Επίσης, στην αίτηση του αναφέρεται η προτεινόμενη
γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία
μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.
Γ. Έγκριση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
H Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντι-
κειμένου, ορίζει, ανά θεματική κατηγορία αιτήσεων,
τριμελή επιτροπή (αξιολόγησης) από Μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος, η οποία μελετά τις υποψηφιότητες και καλεί
σε συνέντευξη τους/τις ενδιαφερόμενους/ες. Η επιτρο-
πή υποβάλλει εγγράφως κοινό αναλυτικό υπόμνημα, με
το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε
υποψηφιότητας, καθώς και την ανάληψη της επίβλεψης
της Διδακτορικής Διατριβής.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού μελετήσει το υπό-
μνημα της επιτροπής εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογη-
μένα την αίτηση του/της υποψήφιου/υποψήφιας. Στην
περίπτωση εγκριτικής απόφασης ορίζεται και η γλώσσα
συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και όσα αφο-
ρούν στην επίβλεψή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο σχετικό άρθρο του παρόντος Κανονισμού ((βλέπετε
άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού).
Με απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να
ορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορι-
κής Διατριβής ενός/μιας Υποψηφίου/ας την παράλληλη
επιτυχή παρακολούθηση μεταπτυχιακού μαθήματος/ων
ή άλλες συναφείς με την εκάστοτε επιστημονική έρευνα
δραστηριότητες.

Άρθρο 5
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής
Α. Δικαίωμα επίβλεψης
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν
τα Μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκου-
ρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή ως
διαφορετικά ορίζεται από το ισχύον εκάστοτε νομο-
θετικό πλαίσιο, που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο και ερευνητικό έργο με την υπό κρίση δι-
δακτορική διατριβή.
Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. (ή ερευνητής σύμφωνα με τα παρα-
πάνω) με την ιδιότητα του πρώτου/κύριου επιβλέποντα
μπορεί να επιβλέψει ταυτόχρονα έως δύο (2) Υ.Δ. Κατ’
εξαίρεση και εφόσον ο Υ.Δ. έχει εξασφαλισμένη υπο-
τροφία ή χρηματοδότηση της έρευνας του από τρίτες
πηγές (Ερευνητικά Προγράμματα, κληροδοτήματα, ΙΚΥ
κ.λπ.) μπορεί το μέλος Δ.Ε.Π. να αναλάβει ταυτόχρονα
την επίβλεψη περισσότερων των δύο (2) Υ.Δ. και πάντως
όχι περισσότερους των οκτώ (8) συνολικά. Ο μέγιστος
αριθμός κατ’ εξαίρεση Υ.Δ. που μπορεί να αναλάβει την
επίβλεψη τους ένα μέλος Δ.Ε.Π. (ή ερευνητής σύμφωνα
με τα παραπάνω) σε μια χρονιά είναι τρείς (3).
Σε περίπτωση προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορι-
κής Διατριβής, η ανάθεση της επίβλεψης μπορεί βάσει
της προκήρυξης να υπόκειται σε επιπλέον διαδικασίες
και κριτήρια από εκείνα που προβλέπονται στον νόμο
και στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρ-
θρο 42 του ν. 4485/2017).
Β. Συγκρότηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/
ουσα, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και
ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, με αρμοδιό-
τητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση
και συγγραφή της.
Στην Επιτροπή μετέχουν ως μέλη ο επιβλέπων και δύο
ακόμη Μέλη Δ.Ε.Π. Α΄ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκου-
ρου καθηγητή από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/
τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος, ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμέ-
να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο η/και
ερευνητικό έργο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Στη συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον
ένα (1) Μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Γ. Αδυναμία τέλεσης χρεών Επιβλέποντος
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλεί-
ψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να επιβλέψει για μεγάλο
χρονικό διάστημα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον
Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, η Συνέλευση του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, εκτιμώντας τις
περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος Δ.Ε.Π. την επίβλεψη,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παρα-
γράφους, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε ύστερα από
αίτηση του/της Υ.Δ. και γνώμη του/της προτεινόμενου/
ης επιβλέποντος/ουσας. Διαφορετικά, αναθέτει σε ένα
από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθ-
μού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται
ανά άτομο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα
Κανονισμό.
Δ. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση Επιβλέποντος/ουσας
Αν ο/η αρχικά επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο
Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτε-
λεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των διδακτορικών διατρι-
βών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Ε. Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Τμήματος
Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλε-
πόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών/τριών, οι τίτλοι των
εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών, μια σύντομη
περίληψη αυτών, τυχόν ερευνητικής δράσης που έχει
προκύψει ως αποτέλεσμα των Δ.Δ. καθώς και τα μέλη των
συμβουλευτικών επιτροπών αναρτώνται από τη Γραμμα-
τεία του Τμήματος στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος/
Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6
Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατρι-
βής, ο/η Υ.Δ. ασχολείται με την αξιολόγηση και διερεύνη-
ση των πηγών, τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων,
καθώς και την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων
αυτών. Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να αποτελεί ση-
μαντική νέα συνεισφορά στην επιστημονική γνώση.
Ο/Η Υ.Δ. έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει ένα
μέρος της έρευνας του σε Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό
φορέα άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Συνέλευσης
του Τμήματος προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές
σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημο-
νικής γνώσης ή/και για να συνεργαστεί σε ερευνητικό
επίπεδο με άλλους ερευνητές/τριες. Ο/Η Υποψήφιος/α
οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακα-
δημαϊκό γίγνεσθαι συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επι-
στημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση
της έρευνας του/της με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με
σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό.

Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια εκπόνησης
Διδακτορικής Διατριβής
Α. Ελάχιστη Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του
Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερο-
λογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ή πέντε (5) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, εάν πρόκειται για Δ.Δ. που
εκπονείται με καθεστώς μερικής φοίτησης.
Β. Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Δι-
ατριβής
Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατρι-
βής είναι τα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, ή έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής, εάν πρόκειται για Δ.Δ. που εκπονείται με κα-
θεστώς μερικής φοίτησης.
Εάν εκπνεύσει το παραπάνω χρονικό διάστημα (είτε
σε καθεστώς πλήρους, είτε σε μερικής φοίτησης) χωρίς
ο/η Υ.Δ. να έχει ολοκληρώσει τη διδακτορική διατριβή
του/της, μπορεί να αιτηθεί παράταση του χρονικού περι-
θωρίου ολοκλήρωσης της Δ.Δ. για ένα (1) επιπλέον έτος
(είτε πρόκειται για Δ.Δ. σε καθεστώς πλήρης, ή μερικής
φοίτησης) εξαιρουμένης της διάρκειας τυχών αναστολής
σπουδών.
Γ. Αναστολή εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
Ο/Η Υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπου-
δών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με
επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή
της ανωτέρω περιόδου μέχρι και ένα (1) έτος συνεχόμενα.

Άρθρο 8
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
Υποψήφιου/ας Διδάκτορα
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποχρεούται σε ανα-
νέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο/Η Υποψήφι-
ος/α Διδάκτορας έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει
κάθε έτος (με εξαίρεση το πρώτο), από 01/04 έως 30/6,
στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή προφορικά, εν-
δεχομένως στο πλαίσιο ανοιχτών ημερίδων υποψηφίων
διδακτόρων, και εγγράφως τη συντελούμενη πρόοδο
στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της.
Αντίγραφο του σχετικού υπομνήματος, καθώς και σχό-
λια επ’ αυτού από τον/την Επιβλέποντα/ουσα και την
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, συνοδευόμενο από
Έκθεση Προόδου που συντάσσει η εν λόγω Επιτροπή,
κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογει-
ακού Πανεπιστημίου και καταχωρίζεται στον ατομικό
φάκελο του/της Υποψηφίου/ας. Σε περίπτωση μη ικανο-
ποιητικής προόδου του/της Υ.Δ. επί δύο (2) συναπτά έτη,
με βάση το περιεχόμενο της έκθεσης προόδου του/της
Υ.Δ., το Τμήμα έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον/την Υ.Δ.
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διατηρεί πλήρη τα δι-
καιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους/
τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος
(ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, παροχές φοιτητικής
μέριμνας, εκπροσώπηση σε Συλλογικά Όργανα κ.λπ.),
για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τρι-
μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενώ μετά την ολο-
κλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής διατηρεί πλήρη
δικαιώματα χρήσης των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών
για πέντε (5) έτη.
Ο κύριος/α επιβλέποντας/ουσα καθηγητής/τρια ορίζει
την υποχρέωση συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια και
λοιπές ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, τον αριθμό δημοσιεύ-
σεων (που όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερος από
μίας (1) πρωτότυπου εργασίας που έχει τύχει θετικής
κριτικής και έχει γίνει αποδεκτή σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών
(που να αναφέρονται σε διεθνώς αποδεκτές βάσεις ανα-
φοράς όπως π.χ. Web of science, ABS list και Scopus), και
τουλάχιστον δύο (2) παρουσιάσεων σχετικών με το θέμα
της διδακτορικής διατριβής εργασιών σε συνέδρια υψη-
λού κύρους με σύστημα κριτών (που να αναφέρονται σε
βάσεις αναφοράς όπως π.χ. Web of science και Scopus),
σεμινάρια ή ημερίδες.
Η υποχρέωση παρακολούθησης/συμμετοχής σε μα-
θήματα ή εργαστήρια προτείνεται από την Τριμελή Συμ-
βουλευτική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται
δωρεάν.

Άρθρο 9
Δυνατότητα απασχόλησης
Υποψηφίου/ας Διδάκτορα
Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να
ανατίθεται σε Υ.Δ. η επικουρία Μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχι-
ακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επικουρικό εκπαιδευτικό
έργο ενδεικτικά, δύναται να είναι:
• η διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυχια-
κά/μεταπτυχιακά μαθήματα με τη σύμφωνη γνώμη των
διδασκόντων/ουσών των μαθημάτων αυτών,
• η υποστήριξη εργαστηριακών προπτυχιακών/μετα-
πτυχιακών μαθημάτων με τη σύμφωνη γνώμη του/της
διδάσκοντα/ουσας του μαθήματος,
• η συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσε-
ων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των
προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων,
• η συμμετοχή σε έρευνα πεδίου ή άλλων συναφών
δραστηριοτήτων,
• σε άλλη ερευνητική ή συμβουλευτική εργασία μελών
ΔΕΠ του τμήματος, με τη απαραίτητη προϋπόθεση να
υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του κύριου/ας επιβλέποντα/
ουσας καθηγητή/τριας, και η διάρκεια της απασχόλησης
του/της Υ.Δ. να μην επηρεάζει αρνητικά την πορεία της Δ.Δ.
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες δύναται να προσλαμβάνο-
νται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή
διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού,
εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της
συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου
γίνεται μετά από πρόταση και έγκριση από τη Συνέλευ-
ση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται
μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση,
ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος. Δύναται αυτή να
ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός
χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3)
πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύ-
ναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζη-
μίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που
θα εξασφαλίζει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,
χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο
Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10
Αλλαγή θέματος Διδακτορικής Διατριβής
Για την αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Διατρι-
βής απαιτείται εισήγηση του/ης Επιβλέποντος/ουσας και
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η αλλαγή του
θέματος της Διδακτορικής Διατριβής αποκλείεται μετά
την υποβολή αίτησης του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτο-
ρος για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της.

Άρθρο 11
Οδηγίες και γλώσσα συγγραφής
της Διδακτορικής Διατριβής
Οδηγίες συγγραφής Δ.Δ.
Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται με χρήση του
σχετικού πρότυπου εγγράφου που είναι διαθέσιμο
στον ιστότοπο του Τμήματος, ή σε παραπλήσια μορφή.
Η ακριβής δομή και η έκτασή της καθορίζονται με βάση
τη συνήθη πρακτική για τις διατριβές του ευρύτερου
επιστημονικού χώρου των κοινωνικών επιστημών, με
κύριο κριτήριο να εξυπηρετούνται βέλτιστα οι σκοποί
της ορθής απόδοσης της ερευνητικής συνεισφοράς του
υποψηφίου και της διευκόλυνσης της αξιοποίησής της
από άλλους ερευνητές.
Γλώσσα συγγραφής Δ.Δ.
Σε περίπτωση που η Διδακτορική Διατριβή έχει γραφεί
στην Αγγλική, ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει συνημμένα
στη Διδακτορική Διατριβή τον τίτλο και εκτενή περίληψή
της στην Ελληνική γλώσσα. Εάν η διατριβή συγγράφεται
στα Ελληνικά περιλαμβάνει εκτενή περίληψη στα Αγγλικά.

Άρθρο 12
Τελική Αξιολόγηση και Κρίση
Διδακτορικής Διατριβής
Α. Υποβολή εισηγητικής έκθεσης της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής στη Συνέλευση του
Τμήματος
Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής
Διατριβής, ο/η Υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση στη
Γραμματεία για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολό-
γησή της. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση της
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της Δ.Δ. αποτελεί η
αποδοχή για δημοσίευση όλων ή μέρους των αποτελε-
σμάτων της ερευνητικής εργασίας σε μια (1) τουλάχιστον
εργασία σε αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό μετά από
διαδικασία κρίσης (peer review). Η δημοσίευση θα πρέ-
πει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια:
1. Ο Υ.Δ. να είναι πρώτος συγγραφέας,
2. Οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να αποτελούν πρωτότυ-
πη ερευνητική εργασία και όχι πρακτικά (proceedings)
συνεδρίου.
3. Να αναφέρεται ως φορέα απασχόλησης του Υ.Δ.
(affiliation) το οικείο τμήμα και ίδρυμα.
4. Να είναι δημοσιευμένες σε διεθνές επιστημονικά
περιοδικά με κριτές που να εμφανίζεται στη λίστα ABS.
Η αίτηση κοινοποιείται στην Τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή, η οποία συσκέπτεται, αποφασίζει κατά πλειο-
ψηφία την έγκριση ή την απόρριψή της και, εφόσον αυτή
εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση που
υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου. Στην εισηγητική έκθεση προτείνε-
ται και ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
σύμφωνα.
Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική επιτροπή δεν εγκρί-
νει την αίτηση του/της Υ.Δ., του/της παρέχει στον/η Υ.Δ.
αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις και προτάσεις
για βελτίωση, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποχρεούται, μετά την
υποβολή της Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής και τον ορισμό της επταμελούς
εξεταστικής επιτροπής από τη Συνέλευση να καταθέσει
στη Γραμματεία του Τμήματος:
i. τη Διδακτορική Διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή.
ii. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνει ότι «Εί-
μαι ο/η αποκλειστικός/ή συγγραφέας της υποβληθείσας
Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο «...». Η συγκεκριμένη
Διδακτορική Διατριβή είναι πρωτότυπη και εκπονήθη-
κε αποκλειστικά για την απόκτηση του Διδακτορικού
διπλώματος του Τμήματος ΔΕΤ του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου. Κάθε βοήθεια, την οποία είχα
για την προετοιμασία της, αναγνωρίζεται πλήρως και
αναφέρεται επακριβώς στην εργασία. Επίσης, επακρι-
βώς αναφέρω στην εργασία τις πηγές, τις οποίες χρησι-
μοποίησα, και μνημονεύω επώνυμα τα δεδομένα ή τις
ιδέες που αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας
άλλων, ακόμη κι εάν η συμπερίληψή τους στην παρούσα
εργασία υπήρξε έμμεση ή παραφρασμένη. Γενικότερα,
βεβαιώνω ότι κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής
Διατριβής έχω τηρήσει απαρέγκλιτα όσα ο νόμος ορί-
ζει περί διανοητικής/πνευματικής ιδιοκτησίας και έχω
συμμορφωθεί πλήρως με τα προβλεπόμενα στο νόμο
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις αρχές
Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας». Η υπεύθυνη δήλωση προ-
σαρτάται στην οπίσθια (verso) όψη μετά από τη σελίδα
τίτλου κάθε Διδακτορικής Διατριβής που κατατίθεται
στο Τμήμα.
iii. Σύντομη περίληψη της Διδακτορικής Διατριβής στα
Αγγλικά. Σε περίπτωση που η Διδακτορική Διατριβή έχει
γραφεί σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, ο/η υποψή-
φιος/α υποβάλλει συνημμένα στη Διατριβή τον τίτλο και
εκτενή περίληψή της στην ελληνική γλώσσα.
Β. Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
από Συνέλευση
Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της Δ.Δ. του υπο-
ψήφιου, ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου, επταμελής εξεταστική επιτροπή,
μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Υ.Δ. και με
τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Στην επταμελή εξεταστική
επιτροπή μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευ-
τικής επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα μέλη
αυτής, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος αντικαθίστανται από ισάριθμα μέλη που πληρούν
τα εκ του νόμου προβλεπόμενα κριτήρια, καθώς και τέσ-
σερα (4) επιπλέον μέλη, που πληρούν τα κριτήρια του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39
4485/2017. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είναι
ο επιβλέπων καθηγητής, εκτός εάν έχει αφυπηρετήσει,
οπότε και αντικαθίσταται από άλλο μέλος της επιτροπής
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Γ. Ορισμός ημερομηνίας παρουσίασης -
αξιολόγησης διατριβής
Με πρωτοβουλία του/της Προέδρου του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου και σε συνεννόηση με τον/
την Επιβλέποντα/ουσα και τον/την Υ.Δ., μετά την κοινο-
ποίηση της Διδακτορικής Διατριβής που έχει κατατεθεί
προς εξέταση από τη Γραμματεία σε όλα τα Μέλη της
ορισθείσας Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζεται
εντός τριμήνου η ημερομηνία και η ώρα της προφορι-
κής δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδα-
κτορικής Διατριβής σε αίθουσα της Πανεπιστημιακής
Μονάδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η πρόσκληση κοινοποιείται έγκαιρα στην πανεπιστημια-
κή κοινότητα και η παρακολούθησή της είναι ελεύθερη
στο κοινό.
Κατά τη διαδικασία παρουσίασης και αξιολόγησης
προϋποτίθεται η φυσική παρουσία, οπωσδήποτε του/
της υποψήφιου/ας και τουλάχιστον τεσσάρων (4) Μελών
της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα
Μέλη δικαιούνται να μετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο/Η υποψήφιος/α παρουσιάζει το περιεχόμενο της επι-
στημονικής έρευνάς του/της και τα πορίσματά της και
απαντά σε ερωτήσεις και σχόλια μελών της Επταμελούς
Επιτροπής ή των τυχόν αφυπηρετησάντων μελών της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα αφυπηρετή-
σαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής,
μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δι-
καίωμα ψήφου. Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει
χωρίς την παρουσία τρίτων (με την εξαίρεση των μελών
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που δεν εί-
ναι ταυτόχρονα και μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής, τα οποία όμως πριν την ψηφοφορία απο-
χωρούν), κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την
πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της
στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει
με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών και, με σύμ-
φωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επιτρο-
πής, αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή με τους βαθμούς
ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ. Για την απόφασή της η
Επιτροπή συντάσσει πρακτικό Αξιολόγησης, το οποίο
υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση
κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων
μελών της Επταμελούς Επιτροπής, και πέμπτο Μέλος έχει
υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται
ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως.
Δ. Βελτιώσεις της Διδακτορικής Διατριβής
Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα
κατά την αξιολόγησή της, με απλή πλειοψηφία των με-
λών της, να ζητήσει από τον/ην υποψήφιο/α διδάκτορα
να επιφέρει εντός εξαμήνου προσθήκες, αλλαγές ή διορ-
θώσεις στο τελικό κείμενο της Διδακτορικής Διατριβής,
τις οποίες κρίνει απολύτως απαραίτητες, πριν αυτή
κατατεθεί στη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου και τις βάσεις δεδομένων που ορίζονται
στο άρθρο 16, ενότητα Α του παρόντος κανονισμού.
Σε αυτήν την περίπτωση, και οπωσδήποτε πριν από
την καθομολόγηση του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα,
ο/η Επιβλέπων/ουσα οφείλει να βεβαιώσει με έγγραφό
του που κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος ότι
ο/η Υποψήφιος/α επέφερε στο κείμενο της Διδακτορι-
κής Διατριβής τις προσθήκες, αλλαγές ή διορθώσεις,
όπως αυτές αναφέρονται στο πρακτικό Αξιολόγησης
της Επταμελούς Επιτροπής. Εάν η προθεσμία των έξι
μηνών παρέλθει άπρακτη, τότε με σχετική απόφαση
της Συνέλευσης η Διδακτορική Διατριβή θεωρείται ότι
απορρίφθηκε.

Άρθρο 13
Αναγόρευση - καθομολόγηση Διδακτόρων
Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας, μετά την ολοκλήρωση
της παραπάνω διαδικασίας, δικαιούται να υποβάλει στη
Γραμματεία αίτηση για την αναγόρευση-καθομολόγησή
του/της.

Α.
Πριν την αναγόρευση/καθομολόγηση, η Διδακτορική
Διατριβή θα πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί
με τη φροντίδα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ο/η
οποίος/α καταθέτει με δική του/της ευθύνη αντίτυπα της
Διατριβής του/της ως εξής:
i. Υποχρεωτική κατάθεση σε ηλεκτρονική μορφή στο
Ιδρυματικό Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
ii. Υποχρεωτική κατάθεση σε μορφή USB/CD στη
Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
iii. Υποχρεωτική κατάθεση σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Συγκεκριμένα,
με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος και σε συνερ-
γασία με τον/την Υποψήφιος/α Διδάκτορα πραγματο-
ποιείται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική ανάρτηση της Δι-
δακτορικής Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
και κατόπιν η ταχυδρομική αποστολή ενός αντιτύπου
της Διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635,
Αθήνα).
Η Γραμματεία, πριν την καθομολόγηση, οφείλει να
ελέγξει την κατάθεσή της διατριβής στο Εθνικό Αρχείο
Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρί-
ωσης (https://phdms.ekt.gr/phdms).
Τα ανωτέρω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση προ-
κειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγόρευση-καθομο-
λόγηση-απονομή Διπλώματος στον/στην ΥΔ.
iv. O/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας καταθέτει, υποχρε-
ωτικά, δύο ηλεκτρονικά αντίτυπα της Διατριβής σε μορ-
φή ψηφιακού δίσκου (CD) στην ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σύμφωνα με το ν. 3149/2003, άρθρο 12,
παρ. 7.α και 9 ή τα αντιστοίχως ισχύοντα κατά τον χρόνο
περάτωσης της διατριβής. Τα CDs πρέπει να φέρουν ετι-
κέτα με το όνομα του/της (Υποψήφιου/ας) Διδάκτορα,
τον τίτλο της Διατριβής και το όνομα του Πανεπιστημίου,
καθώς και την ημερομηνία παρουσίασης και αξιολόγη-
σής της (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Τμήμα Εισα-
γωγής, κτήριο Βοτανικού, Λ. Αθηνών 31-33 και Σπύρου
Πάτση 12, 104 47 Αθήνα). O/η Υ.Δ. καταθέτει προαιρε-
τικά στη Βιβλιοθήκη της Βουλής ηλεκτρονικό αντίτυ-
πο της Διατριβής, με τη μορφή είτε ψηφιακού δίσκου
(CD) είτε κοινοποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
reference@parliament.gr του συνδέσμου (link) προς το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όπου θα έχει ήδη αναρτη-
θεί η Διατριβή του/της.

Β.
Σε συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος και πα-
ρουσία του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα ο/η Πρόε-
δρος του Τμήματος θέτει δημόσια υπόψη του Σώματος
τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν την επιτυχή ολο-
κλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και
αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί
η δημόσια αναγόρευση/καθομολόγησή του/της, καθώς
και η απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος σε δύο
αντίτυπα.
Λεπτομέρειες της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και
ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος προβλέπονται
στη σχετική τυποποιημένη διαδικασία του Ιδρύματος
και αντίστοιχη απόφαση Συγκλήτου. Το κείμενο καθομο-
λόγησης του/της Υποψηφίου διδάκτορος του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει εγκριθεί με απόφαση
Συγκλήτου. Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης κα-
θομολόγησης και απονομής του διδακτορικού διπλώ-
ματος σε υποψήφιους/ες διδάκτορες που διαμένουν
αποδεδειγμένα στο εξωτερικό, ενώπιον των Ελληνικών,
πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.

Άρθρο 14
Διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων
Είναι δυνατή κατά νόμο η διαγραφή από τα Μητρώα
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Υποψήφιου/
ας Διδάκτορα για λόγο αναφερόμενο στην επιστημονική
πρόοδο της διαδικασίας εκπόνηση της διατριβής του/
της (λ.χ. επί μακρόν αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας
με την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, αμέλεια, αδρά-
νεια, έλλειψη ενδιαφέροντος, κτλ. προκύπτουσα από τις
ετήσιες εκθέσεις προόδου αυτής) ή για άλλο σπουδαίο
λόγο (ΣΤΕ 5957/1995, 7μελούς, ΝΣΚ 166/2011, 294/2011,
ΝΣΚ237/2014) ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να
αφορά στο πρόσωπο του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα
και να συνάπτεται με υπαίτια συμπεριφορά αυτού/ης.
i. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση κατά
πλειοψηφία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου/ας Δι-
δάκτορα σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
ii. Αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως του/της Υ.Δ.
iii. Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατά τη διάρ-
κεια εκπόνησης ή παρουσίασης της Διδακτορικής Δια-
τριβής του/της, υποπέσει σε παράπτωμα που εμπίπτει
στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993,
όπως ισχύει) και υπόκειται στις ρυθμίσεις περί εννόμου
προστασίας, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις κατόπιν
απόφασης των αρμοδίων Οργάνων, με βάση τις κείμενες
διατάξεις.
iv. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διαγράφεται, κατό-
πιν απόφασης της Συνέλευσης, όταν έχει υπερβεί τον
μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διατριβής που έχει
θεσπίσει το Τμήμα.
v. Εάν λάβει δύο συνεχόμενες αρνητικές εισηγήσεις για
την πορεία της εργασίας του ή εάν δεν καταθέσει έκθεση
προόδου για δύο συνεχόμενα έτη.
vi. Εάν ο/η Υ.Δ. αρνηθεί να αναλάβει το επικουρικό
έργο που του/της έχει ανατεθεί, χωρίς να προκύπτει συ-
γκεκριμένος ή άλλος σοβαρός λόγος.

Άρθρο 15
Ανάκληση Διδακτορικού Διπλώματος
Διδακτορικός Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν
να ανακληθεί ή ακυρωθεί, εάν αποδειχθεί ότι δεν συνέ-
τρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νόμου
και του παρόντος Κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης του
και, κατεξοχήν αλλά μη περιοριστικά, εάν αποδειχθεί ότι
το σύνολο ή μέρος της Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί
προϊόν λογοκλοπής.
Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από πλήρως
τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η οποία κοινοποιείται
στον/στην Πρύτανη του Ιδρύματος.

Άρθρο 16
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες του Τμήμα-
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όσον αφορά στην
υλικοτεχνική υποδομή, τη γραμματειακή κάλυψη, την
τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, τις υποτροφίες
και τη φοιτητική μέριμνα, ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες
διατάξεις του νόμου και οι αποφάσεις της Συγκλήτου ή
άλλων αρμοδίων οργάνων του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου για τους φοιτητές και φοιτήτριες του με-
ταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Άρθρο 17
Τελικές διατάξεις
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου καταρτίζεται ο Κανονισμός
Διδακτορικών Σπουδών του, ο οποίος εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο του Ιδρύματος, δημοσιεύεται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Θέματα που δεν προβλέπονται στο σχετικό νομικό
πλαίσιο και στον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται με
αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος και όπου απαιτεί-
ται της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 23 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved