ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Πώς θα επιλέγονται οι εμπειρογνώμονες του υπουργείου Εξωτερικών (30/4/07)


Αθήνα 30.4.2007, 22:32
Τον τρόπο που θα επιλέγονται οι υποψήφιοι για πλήρωση θέσεων υπαλλήλων κλάδου Εμπειρογνωμόνων καθόρισε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 550/18.4.2007 και όπως αναφέρεται σε αυτή η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας επιλογής.

Για την πλήρωση θέσεων υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων οι υποψήφιοι απαιτείται να:
α) έχουν συμπληρώσει το τριακοστό και να μην έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας την 31η Δεκεμβρίου το έτος, κατά το οποίο προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων, και
β) διαθέτουν:
i) τους οριζόμενους στην προκήρυξη για κάθε προκηρυσσόμενη ειδικότητα τίτλους σπουδών−επιστημονικές εξειδικεύσεις (βασικός τίτλος και επιστημονική εξειδίκευση, που αποδεικνύεται με διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών),
ii) γνώση των οριζόμενων στην προκήρυξη για κάθε προκηρυσσόμενη ειδικότητα ξένων γλωσσών,
iii) γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και
iv) εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (οι ειδικότητες δημοσιεύονται παρακάτω).

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών πενταμελής Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται υποχρεωτικά από έναν υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, ως πρόεδρο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι υπάλληλοι, λειτουργοί του δημόσιου τομέα, εν ενεργεία ή μη, ή και ιδιώτες ειδικοί επιστήμονες, που λόγω των γνώσεων ή της εμπειρίας τους έχουν την ικανότητα να αξιολογούν τη συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται μέχρι δύο υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης ή Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ως υπεύθυνοι για τη γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Επιλογής.

Διαδικασία Επιλογής
Η διαδικασία επιλογής διενεργείται σε δύο στάδια: α) την προεπιλογή και β) την αξιολόγηση.

Α΄ στάδιο−Προεπιλογή: Κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη τυπικά προσόντα των υποψηφίων βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποκλείει όσους δεν τα διαθέτουν.

Β΄ στάδιο−Αξιολόγηση: Κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τους υποψηφίους βάση των τίτλων σπουδών, βασικών και μεταπτυχιακών, της βαθμολογίας των τίτλων αυτών, της γνώσης ξένων γλωσσών, της εμπειρίας, των επιστημονικών εργασιών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων τους και του πορίσματος, που αποκομίζει από την ατομική συνέντευξη, που πραγματοποιεί με κάθε ένα από αυτούς, με την οποία αξιολογείται η δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στην άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης και η εν γένει προσωπικότητά τους.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής να συμπληρώνεται με ειδική γραπτή δοκιμασία, κατά την οποία εξετάζονται και βαθμολογούνται οι γενικότερες και πρακτικές γνώσεις αυτών, καθώς και οι δεξιότητές τους (αναλυτικές, λεκτικές, κρίσης και αντίληψης).

Η Επιτροπή Επιλογής επιλέγει από τους υποψήφιους εκείνους, οι οποίοι διαθέτουν την κατά την κρίση της ευρύτερη δυνατή γνώση και εμπειρία, που απαιτείται για τη θέση, για την οποία προορίζονται. Εφόσον κανένας υποψήφιος δε διαθέτει την κατά την κρίση της απαιτούμενη για τη θέση γνώση και εμπειρία, έχει το δικαίωμα να μην επιλέξει κανέναν από τους υποψηφίους.

Η Επιτροπή Επιλογής βάση των αξιολογήσεών της συντάσσει πίνακες: α) επιτυχόντων και αναπληρωματικών αυτών, β) κληθέντων σε συνέντευξη αλλά μη επιτυχόντων και γ) αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη. Οι ανωτέρω πίνακες ενσωματώνονται στο αιτιολογημένο Πρακτικό Επιλογής, το οποίο υποβάλλει στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τον Πίνακα Επιτυχόντων για το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων εκδίδει η Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος αναρτάται στους ειδικούς για τις ανακοινώσεις πίνακες, που τηρούνται στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα.

Διαδικασία διορισμού
Διοριστέοι είναι μόνο όσοι περιλαμβάνονται στον Πίνακα Επιτυχόντων. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση μη αποδοχής ή κωλύματος διορισμού τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραίτησης υποψηφίου εντός εξαμήνου από το διορισμό του.

Η σειρά κατάταξης των διοριστέων στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Εμπειρογνωμόνων καθορίζεται με κλήρωση παρουσία αυτών. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό κλήρωσης.

Πίνακας ειδικοτήτων κλάδου Εμπειρογνωμόνων
1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
1.1 Ε.Ε.−ΘΕΣΜΙΚΑ
1.2 Ε.Ε.−ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
1.3 Ε.Ε.−ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.4 Ε.Ε.−ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.5 Ε.Ε.−ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1.6 Ε.Ε.−ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
1.7 Ε.Ε.−ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1.8 Ε.Ε.−ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1.9 Ε.Ε.−ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1.10 Ε.Ε.−ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
1.11 Ε.Ε.−ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
1.12 Ε.Ε.−ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Π.Α.)
1.13 Ε.Ε.−ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΙAΣ SCΗEΝGEΝ
1.14 Ε.Ε.−ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
1.15 Ε.Ε.−ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΙΑ)
1.16 Ε.Ε.−ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
1.17 Ε.Ε.−ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1.18 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Ε. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1.19 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
2 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
2.2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
3.1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
4 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4.1 ΕΥΡΩΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
4.2 ΣΧΕΣΕΙΣ Ε.Ε.−Ν.Α.Τ.Ο.: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ)
4.3 ΤΟΥΡΚΙΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ−ΤΟΥΡΚΙΑΣ
4.4 ΤΟΥΡΚΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ/ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ Ε.Ε.
4.5 ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
4.6 ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
4.7 ΡΩΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
4.8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
4.9 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Η.Π.Α.
4.10 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο.)
4.11 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
4.12 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝΑΣ
4.13 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ
4.14 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΥΠΟΗΠΕΙΡΟΥ
4.15 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
5 ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
5.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
5.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
5.3 ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ−ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
5.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
5.5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (F.A.O.)
5.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ−ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
5.7 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ
5.8 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ
5.9 ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
5.10 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
5.11 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
5.12 ΔΙΚΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
5.13 ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
5.14 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
5.15 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
5.16 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
5.17 Ο.Η.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
5.18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5.19 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5.20 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ−ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Ι.Μ.Ο.)
5.21 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΘΕΜΑΤΑ I.C.A.O., Ε.Ε., EUROCONTROL, Ν.Α.Τ.Ο.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved