ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ΦΑΚΕΛΟΣ | Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2023 Επιστροφή    
Απόφαση ΑΣΕΠ: Έτσι θα γίνει ο γραπτός διαγωνισμός

Proslipsis.gr | Αθήνα 23.03.2022, 03:16

Την διαδικασία επιλογής τακτικού προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό καθορίζει με απόφασή του το ΑΣΕΠ, εξειδικεύοντας σχετικές διατάξεις του νόμου 4765/2021. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του υπουργού Εσωτερικών Μ. Βορίδη, ο πρώτος γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο αλλά ήδη διαφαίνονται καθυστερήσεις.

Τα κυριότερα σημεία της απόφασης του ΑΣΕΠ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 1320|2022), είναι τα ακόλουθα:

Κάθε δύο χρόνια
Η διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό διεξάγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β’ του ν. 4765/2021 (άρθρα 8-27), όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (εφεξής
ΕΕΠ), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) των φορέων
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 διενεργείται από το ΑΣΕΠ μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο έτη.

Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού
(εφεξής ΚΕΔ), η οποία συγκροτείται μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4765/2021. Στις
περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4765/2021, προβλέπονται ποσοστά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών ορίζεται στην προκήρυξη.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ μέσω του διαδικτυακού του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4765/2021, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής.

Ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού καθορίζονται με απόφαση της ΚΕΔ, ανακοινώνονται στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. 

Οι εξετάσεις
Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει:
α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η εξέταση της περ. α’ και η δοκιμασία της περ. β’ διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών
επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.

Εξεταστικά κέντρα
Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλες ή σε ορισμένες μόνο περιφερειακές ενότητες, εφόσον τούτο, κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υποψηφίων, τις οργανωτικές δυνατότητες και τις εν γένει συνθήκες και περιστάσεις, ανεξαρτήτως των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων.

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων, αλλά και εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, καθορίζεται για κάθε διαγωνισμό στην οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ, αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, οι ανάγκες που οι θέσεις αυτές καλύπτουν και τα τυχόν προβλεπόμενα στους Οργανισμούς ή Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Επίσης, όταν ο διαγωνισμός διεξάγεται κατά στάδια ορίζεται με την προκήρυξη η εξεταστέα ύλη κάθε σταδίου.

Το ΑΣΕΠ μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. Μπορεί, επίσης, να συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιμασία της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Η εξέταση των μαθημάτων
Η εξέταση των μαθημάτων ή δοκιμασιών μπορεί να γίνεται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο. Στην πρώτη περίπτωση, για κάθε μία ερώτηση, διατυπώνονται περισσότερες της μίας εναλλακτικές απαντήσεις. Η ΚΕΔ καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση. Τα ανωτέρω γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μαζί με τα θέματα της γραπτής εξέτασης.

Η βαθμολόγηση
Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας
ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία και σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:
α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%. Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

Οι βαθμολογητές
Ως Βαθμολογητές ορίζονται, ανάλογα με το είδος των εξεταζόμενων μαθημάτων ή δοκιμασιών, εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής ή καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθμός από αυτούς, ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, ορίζονται τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου ή των ν.π.δ.δ. ή των ο.τ.α. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021. Αν πρόκειται για βαθμολόγηση μαθήματος που δεν διδάσκεται στα ΑΕΙ ή σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζεται ο κατάλληλος βαθμολογητής χωρίς δέσμευση από τα προηγούμενα εδάφια και μπορεί να είναι και ιδιώτης. Αυτός πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και τα αντίστοιχα προσόντα για την εξέταση των οικείων μαθημάτων. Ο
αριθμός των βαθμολογητών εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων κάθε μαθήματος, προκειμένου να αποφευχθεί καθυστέρηση στην εξέταση των γραπτών. Κάθε τετράδιο βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές μεμονωμένα.

Δομημένη συνέντευξη
Για την πλήρωση θέσεων ΕΕΠ (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη με τους υποψηφίους, η οποί διεξάγεται από τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
Προέδρου του ΑΣΕΠ, κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 4765/2021. Με τη δομημένη συνέντευξη κρίνονται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα. Η δομημένη συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου.

Πρακτικές δοκιμασίες
Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του ΑΣΕΠ είναι δυνατή η διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών για τη
διακρίβωση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων. Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων
Τα ποσοστά των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4765/2021, ορίζονται στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου και υπολογίζονται στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., κατά κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: 
α) δεκαέξι τοις εκατό (16%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, 
β) δώδεκα τοις εκατό (12%) για γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, 
γ) πέντε τοις εκατό (5%) για όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), στην περίπτωση ατόμων με νοητική υστέρηση ή αυτισμό, 
δ) δύο τοις εκατό (2%) στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί μία δεκαετία, 
ε) πέντε τοις χιλίοις (5‰) για Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, και είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Θράκης ή άλλου Δήμου της χώρας, στον οποίο
έχουν μετεγγραφεί από Δήμο της Θράκης, στ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για τέκνα όσων έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115), τα τέκνα μελών των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του
π.δ. 379/1983 (Α’ 136), τους επιζώντες συζύγους ή γονείς προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική δράση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974 και ζ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για τέκνα αναπήρων και τραυματιών πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσων κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας, τέκνα θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολέμου άμαχου πληθυσμού, τέκνα αναπήρων ειρηνικής περιόδου, τέκνα
και επιζώντες συζύγους των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved