ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Eδώ Πανεπιστήμιο Επιστροφή    
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσκληση στα μέλη του για ένταξη στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Erasmus+

Proslipsis.gr | Αθήνα 12.05.2022, 19:34

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Erasmus+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση»  (Β’ Ανακοίνωση) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Μέσω του προγράμματος προβλέπονται μετακινήσεις για το προσωπικό του Πανεπιστημίου με σκοπό την επιμόρφωση (Staff Mobility for Training), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως 24 Φεβρουαρίου 2023. 

Η διάρκεια των περιόδων επιμόρφωσης μπορεί να είναι από 2 έως και 4 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες. Η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι σε κάθε περίπτωση 8 ώρες.

Όσοι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και να την αποστείλουν μαζί με τα συνημμένα αυτής (σε μορφή pdf ή jpeg) στην ηλεκτρονική διεύθυνση european_pr@aua.gr ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου, ώρα 16:00 μ.μ. 

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75 – 11855 Αθήνα Αθήνα 11.05.2022
Τηλέφωνο: 210 5294819, 210 5294823 Αριθ. Πρωτ.: 3751
E-mail: european_pr@aua.gr
Πληροφορίες: Θ. Αναστοπούλου, Β. Γρίβα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+: Κινητικότητα προσωπικού με σκοπό την
επιμόρφωση- Β’ Ανακοίνωση
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος
Erasmus+ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την
επιμόρφωση (Staff Mobility for Training) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η επιχορήγηση
διατίθεται με τη μορφή χρηματοδοτικής εισφοράς ανά κόστος μοναδιαίας δαπάνης καθώς και
με τη μορφή αποζημίωσης των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με
τις διατάξεις της Σύμβασης.

Η κινητικότητα για επιμόρφωση αφορά όλο το προσωπικό του ΓΠΑ και μπορεί να γίνει:
Α) σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον νέο Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο έλεγχος του σημείου αυτού μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/higher-education-institutions-holding-an-eche2021-2027
Β) σε δημόσιο/ιδιωτικό φορέα που βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού συμμετέχουσα στο
Πρόγραμμα. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:
-δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση
- δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
- ερευνητικό ινστιτούτο
- μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ κλπ

Οι χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία), η Δημοκρατία
της Βόρειας Μακεδονίας, η Τουρκία, η Σερβία καθώς επίσης και οι Υπερπόντιες χώρες και
εδάφη.

Η δραστηριότητα αυτή υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού και λοιπού
προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης στο
εξωτερικό (εξαιρουμένων των συνεδρίων) και περιόδων επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας
(job shadowing)/ παρατήρησης/ κατάρτισης σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης
ή σε άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό.

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 01.09.2022-24.02.2023. Η διάρκεια
των περιόδων επιμόρφωσης μπορεί να είναι από 2 έως και 4 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες. Η
ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι σε κάθε περίπτωση 8 ώρες.

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης του συμμετέχοντα προκύπτει προσθέτοντας το ποσό των
ατομικών δαπανών και το ποσό των δαπανών ταξιδιού.

Το ποσό των ατομικών δαπανών υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών της
κινητικότητας με το ποσό που ισχύει ανά ημέρα για την χώρα υποδοχής. Ο αριθμός των
ημερών κινητικότητας περιλαμβάνει μόνο τις ημέρες επιμόρφωσης.

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει της
χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο που βρίσκεται το Ίδρυμα αποστολής και στο
τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού
χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη
διεύθυνση https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
Ωστόσο ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει μετά την επιστροφή του τις κάρτες
επιβίβασης για το ταξίδι προς και από το φορέα υποδοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να μετακινηθούν καλούνται να συμπληρώσουν
ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και να την αποστείλουν μαζί με τα συνημμένα αυτής
(σε μορφή pdf ή jpeg) στην ηλεκτρονική διεύθυνση european_pr@aua.gr ή να την καταθέσουν
αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου,
ώρα 16:00 μ.μ.

Η αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πρέπει να
συνοδεύεται από τα ακόλουθα:
- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης επίσημα υπογεγραμμένο/σφραγισμένο από τον οργανισμό
υποδοχής σε μορφή .pdf.
- Αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας επιμόρφωσης σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 του Common
European Framework of Languages (δηλαδή επίπεδο First Certificate και των αντιστοίχων
του).
- Άδεια μετακίνησης
- Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών από τη Διεύθυνση Διοικητικού.
- Δήλωση συναίνεσης για την ανάρτηση προσωπικών στοιχείων στη Διαύγεια κατά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης
μεταχείρισης και της αμεροληψίας. Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει από την Επιτροπή
ERASMUS βάσει του Προγράμματος Επιμόρφωσης που θα υποβληθεί με την αίτηση και από το
οποίο να απορρέουν τα περισσότερα οφέλη για το Ίδρυμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
υπάρχει συνάφεια του προτεινόμενου προγράμματος επιμόρφωσης και των καθηκόντων του
αιτούντος στη θέση που υπηρετεί στο ΓΠΑ.

Προτεραιότητα δίνεται κατά σειρά:
- σε όσους κατά τα προηγούμενα έτη δεν έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ή έχουν το
μικρότερο αριθμό συμμετοχών. Επισημαίνεται ότι εάν ένας υποψήφιος έχει στο παρελθόν
μετακινηθεί με το Πρόγραμμα αλλά δεν έλαβε επιχορήγηση, η μετακίνηση αυτή δε
συνυπολογίζεται στον αριθμό μετακινήσεών του.
- στους υποψήφιους του διοικητικού προσωπικού (δεδομένου ότι οι διδάσκοντες μπορούν
να κάνουν χρήση και της δράσης «Κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία»), μεταξύ των
οποίων προηγούνται οι αρχαιότεροι. Λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο Γ.Π.Α.
- στους διδάσκοντες των κατώτερων βαθμίδων.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες δε θα αξιολογηθούν. Στην περίπτωση που μία αίτηση δε συνοδεύεται
από δικαιολογητικά που χορηγούνται από το ΓΠΑ (Άδεια απουσίας, Πιστοποιητικό
Υπηρεσιακών μεταβολών), θα θεωρείται εμπρόθεσμη μόνον εφόσον συνοδεύεται από
αποδεικτικό κατάθεσης στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΓΠΑ (Αριθμ. Πρωτ.) σχετικού αιτήματος
προς την αρμόδια υπηρεσία. Ωστόσο η αίτηση θα απορρίπτεται ως ελλιπής εάν τελικά δεν
υποβληθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα ελλίποντα δικαιολογητικά, έως την
ημερομηνία αξιολόγησης όλων των αιτήσεων. Παρακαλούνται οι αιτούντες κατά την κατάθεση
της αίτησης στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων να παραλαμβάνουν οπωσδήποτε
αποδεικτικό παραλαβής της.

Θα καταρτισθεί Πίνακας κατάταξης αναρτητέος στο Διαδίκτυο. Για τους τυχόν επιλαχόντες της
προκήρυξης και εφόσον προκύψει επιπλέον χρηματοδότηση, αυτή θα μπορεί να διατεθεί με
την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία μετακίνησης που έχει δηλωθεί στην
αίτησή τους.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης είναι αναρτημένες στο
ιστότοπο http://www.european.aua.gr/ (Ανακοινώσεις).

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για
σχετικές διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες (κτήριο Διοίκησης, ισόγειο,
διάδρομος εργαστηρίου Γεωργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 10:00 – 12:00).

Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων όπως αναρτήσουν στους πίνακες
ανακοινώσεων το παρόν έγγραφο.

Ο Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητής Νικόλαος Δέρκας

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved