ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Φάκελος: ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 Επιστροφή    
Εκλογές 2023: Οι προθεσμίες για τον διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών

Proslipsis.gr | Αθήνα 07.05.2023, 12:18

Τα συναρμόδια Υπουργεία καθόρισαν τις προθεσμίες για τον διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις βουλευτικές εκλογές της 20ής Μαΐου 2023, που θα διεξαχθούν εκτός Ελληνικής Επικράτειας.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 39414
Καθορισμός προθεσμιών για τον διορισμό μελών
εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημά-
των στις βουλευτικές εκλογές της 20ής Μαΐου
2023, που θα διεξαχθούν εκτός Ελληνικής Επι-
κράτειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκη-
σης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται
εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής
διαδικασίας» (Α’ 205),
β) του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού,
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας
και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),
γ) του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ-
τών» (Α’ 57),
δ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),
ε) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ) του π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη της
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’ 99),
ι) του π.δ. 47/2023 «Ορισμός Υπουργού Εσωτερικών»
(Α’ 101),
ια) του π.δ. 48/2023 «Ορισμός ημερομηνίας διεξαγω-
γής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των
Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επι-
κράτειας» (Α’ 102).
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι ανα-
πληρωτές τους διορίζονται δέκα (10), τουλάχιστον,
ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξω-
τερικό, από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου και ειδο-
ποιούνται για τον διορισμό τους από τον Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
απευθείας, εφόσον πρόκειται να μεταβούν από την Ελ-
λάδα στο εξωτερικό, με κοινοποίηση στην Η2 Διεύθυν-
ση Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερι-
κών. Εφόσον πρόκειται για στελέχη που υπηρετούν στο
εξωτερικό, ειδοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
μέσω της Η2 Διεύθυνσης Προξενικών Υποθέσεων του
Υπουργείου Εξωτερικών, στην Αρχή εξωτερικού όπου
υπηρετούν.
2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι ανα-
πληρωτές τους καλούνται να ευρίσκονται στον τόπο του
εκλογικού τους τμήματος το αργότερο τρεις (3) ημέρες
πριν από την ημέρα ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
3. Οι εκλογείς -τακτικά και αναπληρωματικά- μέλη των
εφορευτικών επιτροπών διορίζονται από τον προϊστάμε-
νο της οικείας Πρεσβευτικής ή Προξενικής Αρχής, ύστε-
ρα από δημόσια κλήρωση στην έδρα αυτής. Η κλήρωση
γίνεται μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων στους ειδι-
κούς εκλογικούς καταλόγους της οικείας διπλωματικής
περιφέρειας.
4. Η Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή ειδοποιεί τα δι-
οριζόμενα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, γνωστο-
ποιώντας τους ταυτόχρονα το εκλογικό τμήμα και το
κατάστημα ψηφοφορίας, στο οποίο και πρέπει να πα-
ρουσιαστούν, μία (1), τουλάχιστον, ώρα πριν από την
έναρξη της ψηφοφορίας για ανάληψη των καθηκόντων
τους.
5. Η κλήρωση των παραπάνω τακτικών και αναπληρω-
ματικών μελών γίνεται δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες
πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται με
ανακοίνωση των οικείων Πρεσβευτικών ή Προξενικών
Αρχών, η οποία και αναρτάται στο κατάστημα των αρχών
αυτών, δέκα (10), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από
την ημέρα ψηφοφορίας στο εξωτερικό και ανακοινώνε-
ται αυθημερόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό που υπο-
γράφεται από τον Πρεσβευτή ή τον Πρόξενο και τον κατά
βαθμό αμέσως επόμενο στην ιεραρχία του προσωπικού
της Πρεσβείας ή του Προξενείου.
7. Όλα τα κληρωθέντα μέλη των εφορευτικών επι-
τροπών ειδοποιούνται για το διορισμό τους πέντε (5),
τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας
στο εξωτερικό και υποχρεούνται να εκτελέσουν τα κα-
θήκοντά τους.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί
Εξωτερικών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 
Εσωτερικών
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 2988|2023. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved