ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Φάκελος: ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 Επιστροφή    
Εκλογές 2023: Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές

Proslipsis.gr | Αθήνα 07.05.2023, 12:18

Το Υπουργεία εξέδωσαν ανακοίνωση για την χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 46445
Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές,
για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά
τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 και την παρ. 2 του
άρθρου 6 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο
κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών» (Α’ 116), όπως έχουν εκ νέου κωδικοποιηθεί
με το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των
διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
(Α’ 57).
2. Το π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής»
(Α’ 99).
3. Το άρθρο 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ-
το του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 και το άρθρο
13 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας» (Α’ 40).
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/
28-4-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:
9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επι-
χειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού
τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό
και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να
χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας
με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του εκλογι-
κού τους δικαιώματος, κατά τις βουλευτικές εκλογές της
21ης Μαΐου 2023.
2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χο-
ρηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον
απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προ-
σωπικού των υπόχρεων της παρ. 1 της παρούσας στον
τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την
επιστροφή του απ’ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται
καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλο-
γικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέ-
τρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χι-
λιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιο-
μέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων
ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς,
με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
δ) Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα
οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημε-
ρών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτω-
ση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες
μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις
αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται
καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:
α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλο-
γικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέ-
τρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιο-
μέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων
ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς,
με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
γ) Σε όσους μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα
οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημε-
ρών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτω-
ση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες
μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις
αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
3. Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά
τα ανωτέρω, η Κυριακή 21 Μαΐου 2023 (ημέρα διεξα-
γωγής της ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή
θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με απο-
δοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη
παράγραφο της παρούσας.
4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψη-
φίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.
Η απόφαση αυτήνα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 2989|2023. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved