ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Επιστημονικό προσωπικό στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

 

Αθήνα 19.5.2010, 10:22

Επιστημονικό προσωπικό Academic Assistant και Marketing Manager ενδιαφέρεται να προσλάβει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Πανεπιστήμιο μέχρι 6 Ιουνίου 2010.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θεσσαλονίκη 18.05.2010
Α.Π. 997

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.) λαµβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π∆ 432/1981, της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009,
β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1994 και του άρθρου 14 του ν. 3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ µετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009,
γ) Τις υποχρεώσεις του ∆Ι.ΠΑ.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Εκ.∆ι.Βι.Μ.) 2007-2013, ¶ξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», µε Επιστηµονικά Υπεύθυνο τον κ. Χριστόφορο Κουτίτα, Καθηγητή του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του
∆Ι.ΠΑ.Ε. και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, για την στελέχωση της οµάδας υλοποίησης της πράξης, µε επιστηµονικό προσωπικό που διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά, ουσιαστικά και λοιπά προσόντα:
1. Ερευνητικό Επιστηµονικό Προσωπικό (Academic Assistant) για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών του ∆Ι.ΠΑ.Ε. Το αντικείµενο της απασχόλησης θα είναι η σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας για την ίδρυση και λειτουργία των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχεδιασµό του Ιδρύµατος και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της Σχολής καθώς και η προετοιµασία, σχεδιασµός και ανάπτυξη µεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού των διδασκοµένων µαθηµάτων.
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο και µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην αρχαιολογία.
• Πτυχίο Σχολής θετικών επιστηµών.
• Αποδεδειγµένη ενεργή ερευνητική ενασχόληση σε γνωστικά αντικείµενα της επιστήµης αρχαιολογίας.
• ¶ριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Η πολύ καλή γνώση και δεύτερης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεκτιµηθεί κατά την αξιολόγηση.
Σηµειώνεται ότι για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) αποτελούν απαραίτητο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από Ιδρύµατα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιµίας του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
2. Εξειδικευµένο Επιστηµονικό Προσωπικό (Marketing Manager) για την υποστήριξη της διαχείρισης και εφαρµογής λειτουργιών µάρκετινγκ, διαφήµισης και επικοινωνίας των Σχολών Επιστηµών Τεχνολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστηµών του ∆ι.Πα.Ε. Το αντικείµενο της απασχόλησης θα είναι ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η διαχείριση της συντονισµένης στρατηγικής των ανωτέρω λειτουργιών και της διαφήµισης των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των
Σχολών –ιδιαίτερα µε τη χρήση διαδικτυακών εφαρµογών- καθώς και η εφαρµογή – υλοποίησή τους, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Ιδρύµατος και των αντίστοιχων Σχολών.
Απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικά αντικείµενα διαφήµισης και µάρκετινγκ.
• ¶ριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγηση είναι και η αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού και εφαρµογής διαφηµιστικών υπηρεσιών µε έµφαση στη χρήση διαδικτυακών εφαρµογών.
Η συνολική κατ’ αποκοπή αµοιβή θα είναι ανάλογη των προσόντων των υποψηφίων. Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µε σύµβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας ετήσιας διάρκειας (µε δυνατότητα ανανέωσης µετά από κρίση) που δεν
υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εµπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθµούµενη µε το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που διατίθεται) συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα και θεωρηµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και το βιογραφικό τους σηµείωµα. Επιπλέον προσόντα (όπως πιστοποιήσεις επαγγελµατικής εµπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών κ.λπ.) θα συνεκτιµώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει και προσωπική συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέτουν και κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει στη διαµόρφωση ορθής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.
Θα αξιολογηθούν µόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, σε σφραγισµένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 04/06/2010 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασµός ∆Ι.ΠΑ.Ε.
14ο χλµ Θεσ/νίκης – Μουδανιών
570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δηµοσιευθεί στον ιστοχώρο του ∆Ι.ΠΑ.Ε. (
www.ihu.edu.gr ).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται για το αντικείµενο απασχόλησης µε αριθµό 1 στον κ. Μ. Μανωλεδάκη (τηλ. 2310 807537, e-mail
m.manoledakis@ihu.edu.gr) και για το αντικείµενο απασχόλησης µε αριθµό 2 στην κ. Θ. Γκριµπίζη (τηλ. 2310 474563, e-mail t.gkrimpizi@ihu.edu.gr).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης
του Ειδικού Λογαριασµού ∆Ι.ΠΑ.Ε.

Καθηγητής Χριστόφορος Κουτίτας
Αντιπρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved