ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ

 

Αθήνα 1.9.2012, 12:32

Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που εποπτεύει θα προσλάβει ο ΟΑΕΔ. Αιτήσεις υποβάλλονται στα ΙΕΚ μέχρι και 7 Σεπτεμβρίου 2012.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος κατάρτισης 2012 - 2013 και θα αφορούν κάθε ένα από τα αναφερόμενα ΙΕΚ. Από τον υποψήφιο υποβάλλεται μόνο μία αίτηση σε ένα μόνο ΙΕΚ και για ένα μόνο νομό. Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ-ΟΑΕΔ, παρέχεται η δυνατότητα, να δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση του, ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλα ΙΕΚ του ιδίου νομού. Πρόσληψη γίνεται σε ένα μόνο ΙΕΚ.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον υποψήφιο ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή ή με courier, στα κατά τόπους ΙΕΚ του Οργανισμού, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1.Αίτηση
Η αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ :
www.oaed.gr. Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με courier σε ένα μόνο ΙΕΚ και για έναν μόνο νομό. Σε περίπτωση που στον ίδιο Νομό λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ - ΟΑΕΔ, η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται στο ΙΕΚ πρώτης επιλογής του υποψηφίου και παρέχεται η δυνατότητα να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ του ιδίου Νομού (εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση του). Η πρόσληψη γίνεται σε ένα μόνο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ.

Στην αίτηση και στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται, οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναγράφεται στην αντίστοιχη προκήρυξη. Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι, πολιτικοί , διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των ΝΠΔΔ, και όσοι υπάγονται στη διάταξη του Ν,3528/2007, καθώς και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που έχουν υποβάλλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων.

Οι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των ΝΠΔΔ, και το μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης Ιδιωτικού Έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό τους Συμβούλιο και να την προσκομίσουν στο Ι.Ε.Κ. που θα επιλεγούν για να διδάξουν, απαραίτητα, με την ανάληψη υπηρεσίας τους.
2. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.
3. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας, ή δελτίου ανεργίας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι χωρίς προϋπηρεσία διδακτική ή επαγγελματική και αιτούνται ένταξη στον Ειδικό Πίνακα Ανέργων (αφορά μόνο τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που διδάσκουν εργαστηριακά μαθήματα).
4. Βεβαίωση, ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ), όπου αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.
5. Βασικός Τίτλος Σπουδών. Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος, με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση του. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία, κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος. Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο, ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών, μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση, που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει:
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
- Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του Τίτλου Σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ, κ.λ.π.).
- Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής, οφείλει επίσης να υποβάλλει Απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου, ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
6. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να είναι σχετικοί με το βασικό τίτλο σπουδών.
Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού, ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα).
Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών (ΔΟΑΤΑΠ κ.λπ.) και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
7. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας.
Η Διδακτική Εμπειρία, που βεβαιώνεται, πρέπει να έχει αποκτηθεί σε Δημόσια ΙΕΚ, σε δημόσια ή αναγνωρισμένα ιδιωτικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού, ή του εξωτερικού, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. Η Διδακτική Εμπειρία για να αξιολογηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού. Η Διδακτική εμπειρία που μοριοδοτείται πρέπει να έχει αποκτηθεί από 01/09/1997 έως 01/09/2012. Διδακτική Εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από την καθ΄ ύλην Δημόσια Εκπαιδευτική αρχή. Η Διδακτική Εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική εκπαιδευτική ή προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας. Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
- Το χρονικό διάστημα (έναρξη - λήξη) διδασκαλίας.
- Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
- Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.
Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται ή δε δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς από τις αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δε θα λαμβάνονται υπόψη.
8. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας
Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρώνται ως επαγγελματική εμπειρία. Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί, θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την κτήση του πτυχίου αυτού.
Αναλυτικά:
α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την
ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αφορούν σε συμβάσεις έργου, για να ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να αναγράφουν ή να συνοδεύονται από βεβαιώσεις που θα πιστοποιούν εξηρτημένη εργασία με παράλληλη αναγραφή του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
Προϋπηρεσία, η οποία αποκτήθηκε κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, όπως και από συμμετοχή σε προγράμματα Stage ή πρακτικής άσκησης, δεν λαμβάνεται υπόψη.
β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα
β1) Μισθωτοί
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Οι βεβαιώσεις αυτές γίνονται αποδεκτές και λαμβάνονται υπόψη εφόσον:
i) αφορούν σε προϋπηρεσία που αποκτήθηκε έως 11-02-2004 και είναι θεωρημένες από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας ή συνοδεύονται από βεβαίωση του αντίστοιχου αρμόδιου Ασφαλιστικού Φορέα, ως προς την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα.
ii) αφορούν σε προϋπηρεσία μετά την 01-01-2002 και συνοδεύεται από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ ή από βεβαίωση του αντίστοιχου Ασφαλιστικού Φορέα, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας (ασφάλισης). Στην περίπτωση που για τη βεβαιούμενη ειδικότητα δεν υφίσταται αντίστοιχος κωδικός θα πρέπει να κατατίθεται σχετική με αυτό βεβαίωση του ΙΚΑ. Εφόσον απαιτηθεί κατά την πρόσληψη του υποψηφίου θα ζητηθεί από την υπηρεσία η προσκόμιση των ενσήμων εργασίας.
β2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες
1. Έναρξη Επαγγέλματος ή Επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2. Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1 και υποχρεωτικά των εντύπων Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία, θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα Ε1 και Ε3 από την εφορία, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν κατατεθεί έτσι ακριβώς στις αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο, ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου, για το αντίστοιχο έτος.
β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα, πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις, δε γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π.
γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος
Η Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
- Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται παραπάνω συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση .
- Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
Η Επαγγελματική εμπειρία που μοριοδοτείται πρέπει να έχει αποκτηθεί από τις 01/09/1997 έως 01/09/2012.

Σημείωση:
- Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται Βιβλιάριο Υγείας από Νομαρχία (σε ισχύ) όπως: (ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΤΕ-Βοηθοί Παιδοκόμοι- Βρεφοκόμοι, ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ- Αισθητικοί, ΤΕ-ΔΕ-Κομμωτές, ΤΕ-ΔΕ-Μάγειροι, ΤΕ-ΔΕ-Αρτοποιοί και ΤΕ- ΔΕ-Ζαχαροπλάστες), είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου του, τουλάχιστον με την ανάληψη υπηρεσίας, εφόσον επιλεγούν.
- Για τον κλάδο ΤΕ-Μουσικής, απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών και η κατάθεση Απολυτηρίου Λυκείου.
- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης, από την παρούσα προκήρυξη, προθεσμίας.
- Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα, ή νόμιμα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
- Στην Αίτηση, ο κλάδος και η ειδικότητα θα συμπληρώνονται, σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη, διότι η αίτηση θα αξιολογηθεί στον κλάδο και την ειδικότητα που αναγράφει.
- Οι κατέχοντες β΄πτυχίο που επιθυμούν να αξιολογηθούν και σε άλλη ειδικότητα, θα υποβάλλουν χωριστά δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση για κάθε ειδικότητα.
- Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό, εφόσον υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών.
- Υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών είναι οι αιτούντες.
- Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι που υπέβαλαν αίτηση κατά το έτος κατάρτισης 2011-2012 και μοριοδοτήθηκαν, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (διδακτική ή επαγγελματική) που βεβαιώνουν την προϋπηρεσία και τους τίτλους που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-2012 και δεν έχουν προσκομιστεί, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανεργίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να υποβάλλουν εξ αρχής όλα τα δικαιολογητικά.
- Στην ειδικότητα ΤΕ01-Κομμωτικής και ΔΕ-Κομμωτικής, η επαγγελματική προϋπηρεσία προσμετράται, μετά την κτήση της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
- Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωινό και απογευματινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες του ΙΕΚ, προσδιοριζόμενο από τα όργανα της Διοίκησής του.
- Η πρόσληψη των υποψηφίων εκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε έναν κλάδο και σε ένα ΙΕΚ.
- Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους, ότι και μετά την πρόσληψή τους, μπορεί η Διοίκηση του Οργανισμού να διακόψει τη σύμβαση εργασίας οποτεδήποτε και χωρίς καμία συνέπεια
για τον ΟΑΕΔ, αν σε ειδικότητα του ΙΕΚ προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή, όσο αφορά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
- Επίσης πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους, ότι ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη, αν και υπέβαλαν δικαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης, εφόσον δεν δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα, για τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κάθε ΙΕΚ, ή εφόσον οι εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος καλυφθούν από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.
- Όσοι εκ των υποψηφίων εκπαιδευτικών έχουν ώρες και στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ προκειμένου να τους γίνει ανάθεση ωρών διδασκαλίας στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται η ΕΠΑΣ που έχουν προσληφθεί και το σύνολο των ωρών που τους έχει ανατεθεί ανά ημέρα και ανά εβδομάδα.
- Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων εκπαιδευτικών γίνεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση 6619/381/2010 (ΦΕΚ 696/Β΄/ 21-05-2010).

Υπεύθυνη δήλωση
Στην αίτηση υπάρχει παράρτημα Υπεύθυνης Δήλωσης, στο οποίο πρέπει να δηλώνεται από τον υποψήφιο:«1) ότι είναι ή δεν είναι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του κράτους, των ΝΠΔΔ ή μόνιμο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας 2) ότι είναι ή δεν είναι συνταξιούχος, 3) ότι δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν.3528/07 ποινικά αδικήματα 4) ότι δεν έχει απολυθεί πειθαρχικά από Δημόσια Υπηρεσία ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 2190/94 5) ότι δεν έχει αποχωρήσει οικειοθελώς από τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ τα δύο
προηγούμενα σχολικά έτη και δεν έχει αξιολογηθεί από τη Δ/νση Εκπ/σης του ΟΑΕΔ ως ακατάλληλος/η. Σε περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζει, ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1599/1986 και του ν. 2690/1999».

Αποκλεισμός από τη διαδικασία
1) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α:
- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
- Δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
- Δεν υποβάλλει αντίγραφα, ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Τίτλων Σπουδών.
- Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού Τίτλου Σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.) και επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
- Δεν έχει υποβάλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
- Υποβάλλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη (τέσσερα διδακτικά εξάμηνα) από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α:
- Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. και αποχώρησε οικειοθελώς (χωρίς έγγραφη δίμηνη προειδοποίηση) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης γυναικών, και ασθένειας του ίδιου του υποψήφιου, ή του/της συζύγου , ή συγγενών Α΄ βαθμού .
- Έχει αξιολογηθεί από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Α2, ως ακατάλληλος/η, λόγω εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής ανεπάρκειας, με βάση στοιχεία, που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του/της απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και αφού έχει αποσταλεί προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους, τεκμηριωμένη έκθεση του Δ/ντή του σχολείου.

Πίνακες αξιολόγησης
Για την επιλογή των εκπαιδευτικών των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ συντάσσονται οι παρακάτω πίνακες οι οποίοι θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος κατάρτισης 2012-2013 (Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο). Η σειρά προτεραιότητας επιλογής των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πρόσληψη τους, από τους δημιουργούμενους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ είναι η παρακάτω, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ.
1) ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
1ον. Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα
2ον. Δημόσιοι Υπάλληλοι ή Συνταξιούχοι
2) ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Α. Άνεργοι χωρίς διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία.
- Από τους Ειδικούς Πίνακες Ανέργων, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των
άλλων ως τρίτοι σε εργαστήρια, όπου αυτό προβλέπεται, άνεργοι υποψήφιοι που δεν έχουν διδακτική
ή επαγγελματική εμπειρία.
Όλοι οι πίνακες καταρτίζονται κατά κλάδο ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ (και κατά ειδικότητα) με κριτήριο το άθροισμα των
μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος, κατά φθίνουσα διάταξη.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου για τους κλάδους ΠΕ
και ΤΕ, αντίστοιχα ο έχων την μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία για τον κλάδο ΔΕ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει,
ή αποστέλλει στον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον
πίνακα των αποκλειομένων των υποψηφίων εκπαιδευτικών του κάθε Ι.Ε.Κ.
Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την παραλαβή των πινάκων,
αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του
Πίνακα των Αποκλειομένων και ανακοίνωση, που αφορά το δικαίωμα των υποψηφίων Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών,
από την ημερομηνία ανάρτησής τους.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η ένσταση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α στο ΙΕΚ που κατατέθηκε η αίτηση του
υποψηφίου για το έτος κατάρτισης 2012-2013, (Υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρ.
Εκπ. ΙΕΚ).
Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με courier από τον/την
υποψήφιο/α.
Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που πήραν μέρος στην επιλογή, για να
εξεταστούν πρέπει:
Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου ( ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κλάδο ειδικότητα και τα
ΙΕΚ για τα οποία αιτήθηκε να συμπεριληφθεί στους πίνακες αξιολόγησης) καθώς και τους συγκεκριμένους
λόγους για τους οποίους ενίσταται, αναλυτικά.
Κανένα νέο δικαιολογητικό δε λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.
Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής ενστάσεων,
παραδίδονται στο Διευθυντή του αντίστοιχου Ι.Ε.Κ. και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον
πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

* Ακολουθούν πίνακες με τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ και τις ειδικότητες.

 

ΙΕΚ ΟΑΕΔ
1. ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 - Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455, 210-5908910)
2. ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 19, Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2110871, 210-2114521)
3. ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5548911, 210-5560669)
4. ΙΕΚ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Πεύκων 112 - 14122- Ηράκλειο, τηλ : 210-2810421, 210-2816489)
5. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.174 56 Άλιμος, τηλ. 210-9925288, 210-9963721)
6. ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140- Τ.Κ.145 64 Κηφισιά, τηλ. 210- 8002693, 210-8002798)
7. ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654)
8. ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3478594, 210-3472907)
9. ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (Θ.Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85100, Ρόδος. τηλ.: 22410-35410).
10. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 721852)
11. ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 698223)
12. ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Περ. Ασωμάτων προς Νοσοκομείο Βέροιας- Τ.Κ. 59100 Βέροια, τηλ. 23310-76780, 23310-24640)
13. ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο ΧΙΛ. Κοζάνης – Λάρισας - Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλ. 24610 – 20258, 24610-20282)
14. ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή -Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630 – 80444 , 24630-27212)
15. ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι 2 Καβάλας - Τ.Κ. 65201 Καβάλα. τηλ. 2510 – 839088)
16. ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210-50096, 23210-35302)
17. ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ( 7ο χιλ. οδού Δράμας-Νευροκοπίου - Τ.Κ. 66100 Δράμα, τηλ. 25210 – 81162)
18. ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα -Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 – 20363 )
19. ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα, τηλ. 25520 – 23307)
20. ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηπων 2 - Τ.Κ. 67100 Ξάνθη, τηλ. 25410 – 66990, 25410-66991 )
21. ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64 - Τ.Κ. 38334- Βόλος, τηλ. 24210 – 60744)
22. ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( Τρικάλων 226 - Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, τηλ. 24410 – 28900)
23. ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10 - Τ.Κ. 41447-Λάρισα, τηλ. 2410 – 530082)
24. ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση - Τ.Κ. 35100- Λαμία, τηλ. 22310 –51086)
25. ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ. εθν. Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών -Τ.Κ. 45000- Ιωάννινα, τηλ. 26510-68160)
26. ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, - 30100 Αγρίνιο, τηλ.: 26410-55315, 26410-55314)
27. ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ( 4ο χιλ. Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου - Τ.Κ. 21100- , Τύρινθα Αργολίδας, τηλ. 27520 – 21721)
28. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθν. οδός Καλαμάτας-Αθήνας – 24100 Ασπρόχωμα Καλαμάτας, τηλ.: 27210-69320, 27210-99624)
29. ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ( Πανεπιστημίου 21 - Τ.Κ. 26500 - Ρίο, τηλ. 2610-966962, 2610-966972)
30. ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 2710 – Πύργος, τηλ. 26210 – 22247)
31. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χρυστομιχάλη Ξυλούρη 64 - Τ.Κ. 71304 Ηράκλειο , τηλ. 2810-256049)

 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
1) ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11, Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455, 210-5908910)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ-Διαιτολόγοι
(Απόφοιτοι ΑΕΙ), ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί,
ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
2) ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 19, Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2110871, 210-2114521)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ13-Νομικών
Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Απόφοιτοι ΑΕΙ), ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων,
ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
3) ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ.
210-5548911, 210-5560669)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ10-
Κοινωνιολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών
Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διοίκηση
Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-
Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Νοσηλευτικής, Μουσικοί.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85 Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή στο θέατρο σκιών.
4) Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Πεύκων 112/14122- Ν.Ηράκλειο, τηλ : 210-2810421, 2816489)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Γεωλόγοι, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι,
ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί
Μηχανικοί, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Τεχνολόγοι Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αργυροχρυσοχοΐας, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Κομμωτικής με άδεια
άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
κομμωτή.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Αργυροχρυσοχοΐας, Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄
ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Τεχνίτες Καυστήρων (με σχετική
άδεια άσκησης επαγγέλματος).
5) ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.174 56 Άλιμος, τηλ. 210-9925288, 210-
9963721)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-
Καλών Τεχνών, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι,
ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Απόφοιτοι ΑΕΙ),
ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι,
ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-
Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01–Μαγειρικής Τέχνης, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Μουσικής.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Ζαχαροπλάστες, Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής με Πολυμέσα, Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή στο θέατρο σκιών, Τεχνίτες
Καυστήρων (με σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος) .
6) ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Λεωφ.Τατοΐου & Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.145 64 Κηφισιά, τηλ. 210-8002693, 210-
8002798)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ),
ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-
Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μουσικής Τεχνολογίας, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Τεχνολόγοι
Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ), ΠΕ18-Τουριστικών
Επιχειρήσεων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αισθητικής, Μαγειρικής τέχνης, Μουσικής, Ηχολήπτες-Μουσικοί Παραγωγοί.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών, Ηχολήπτες-Μουσικοί Παραγωγοί, Μαγειρικής Τέχνης.
7) ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-
Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-
Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής,
ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ψυκτικοί, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.
8) ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3478594, 210-3472907)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ10-
Κοινωνιολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ16-
Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-
Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων,ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-
Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ-60 Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Μουσικοί.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα, Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή στο
θέατρο σκιών.
9) ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (Θ.Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85100, Ρόδος. τηλ.: 22410-35410).
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-
Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ17-
Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αισθητικής, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄
ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Κομμωτικής(με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης
επαγγέλματος κομμωτή), Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών.

Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1) ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-721852)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-
Οικονομολόγοι, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι,
ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-
Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών,
ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Εμπορίας και Διαφήμισης
(Marketing), ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Φυσιοθεραπείας, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-
Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αισθητικής, Μουσικοί, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Νοσηλευτικής, Μηχανικοί αυτοκινήτων.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών, Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή στο θέατρο σκιών.
2) ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 698223)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ04- Γεωλόγοι, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-
Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι,ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ12-
Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι,ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι,
ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-
Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι,
ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διακοσμητικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Logistics,
ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Φωτογραφίας, ΠΕ19-Πληροφορικής,
ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αργυροχρυσοχοΐας, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Μουσικοί.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Αγιογράφοι, Αργυροχρυσοχοΐας, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Ζαχαροπλάστες, Διερμηνείς Νοηματικής,
Ηθοποιοί με ειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή στο θέατρο σκιών, Τεχνίτες Καυστήρων (με σχετική άδεια
άσκησης επαγγέλματος), Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος.
3) ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Περ. Ασωμάτων προς Νοσοκομείο Βέροιας, Τ.Κ. 59100 Βέροια, τηλ. 23310
– 76780, 23310-24640)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ-Διαιτολόγοι
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών,
ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-
Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Φυσιοθεραπείας, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ23-Ψυχολογίας,
ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αισθητικής, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με
άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή
Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
4) ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο ΧΙΛ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, τηλ. 24610 – 20258,
24610-20282)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13-Νομικών
και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής,
ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αισθητικής, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής
με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης
επαγγέλματος κομμωτή.
5) ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, τηλ. 24630 – 80444, 24630-27212)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής
Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Γεωπόνοι, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-
Νοσηλευτικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής,
ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ19-
Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ34-Ιταλικής Γλώσσας.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αισθητικής, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής
με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Νοσηλευτικής.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή
Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.

Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
1) ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι 2 Καβάλας – Τ.Κ. 65201 Καβάλα. τηλ. 2510 – 839088)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-
Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών
Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Τεχνολόγοι
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής,
ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αισθητικής, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Κομμωτικής με άδεια άσκησης
επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή,
Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Τεχνίτες Καυστήρων (με σχετική άδεια άσκησης
επαγγέλματος).
2) ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ.
23210 – 50096, 23210-35302)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-
Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί
Μηχανικοί, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Τεχνολόγοι Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-
Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων(Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ), ΠΕ18-Τουριστικών
Επιχειρήσεων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αισθητικής, Μαγειρικής Τέχνης.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85 Μαγειρικής Τέχνης.
3) ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ( 7ο χιλ. οδού Δράμας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100 Δράμα, τηλ. 25210-81162)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-
Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Ψυκτικοί.
4) ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310 – 20363 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Απόφοιτοι ΑΕΙ), ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ06-Αγγλικής
Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι,ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής,
ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-
Φαρμακοποιοί, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Τεχνολόγοι Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18-Αισθητικής,ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-
Γραφιστικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18- Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-
Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αισθητικής, Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής
με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Μουσικής.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης
επαγγέλματος κομμωτή, Ηθοποιοί με ειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή στο θέατρο σκιών.
5) ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα, τηλ. 25520 – 23307)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί,
ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Γραφικών
Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-
Πληροφορικής.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα.
6) ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100 Ξάνθη, τηλ. 25410 – 66990, 25410-66991 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής
Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13-Νομικών
Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ14-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής,
ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων - Διατροφής,ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ-Τουριστικών
Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ κλπ.), ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Δασοπονίας, ΠΕ18-
Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ-Πυροσβεστικού Σώματος
(με εμπειρία στο χειρισμό Πυροσβεστικών Οχημάτων).
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01-Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Μαγειρικής Τέχνης.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Μαγειρικής Τέχνης, Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής, Ζαχαροπλάστες, Εκπαιδευτής Οδηγών.

Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1) ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Αθηνών 64, Τ.Κ. 38334 Βόλος, τηλ. 24210 – 60744)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ04-Γεωλόγοι, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας,
ΠΕ07-Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-
Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Γεωπόνοι, ΠΕ14-Δασολόγοι, ΠΕ14-
Ιατροί, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-
Λογιστικής, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ κλπ.), ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων,
ΠΕ18-Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ34-Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ60-
Νηπιαγωγοί, ΠΕ*-Μετεωρολόγοι.
* (Πτυχιούχοι ΑΕΙ με εξειδίκευση στη Μετεωρολογία)
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αισθητικής.
2) ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, τηλ. 24410 – 28900)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-
Οικονομολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια
άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης
επαγγέλματος κομμωτή.
3) ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Λάρισα, Τ.Κ. 41447 Λάρισα, τηλ. 2410 – 530082)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-
Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών
Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι,
ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων,ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Οχημάτων,ΠΕ19-
Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης
επαγγέλματος κομμωτή.
4) ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100 Λαμία, τηλ. 22310 –51086 )
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ),
ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-
Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών,
ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου,
ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διοίκηση
Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-
Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αισθητικής, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Νοσηλευτικής, Μουσικής.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα, Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, Ηθοποιοί με εξειδίκευση
στο κουκλοθέατρο ή θέατρο σκιών, Τεχνίτες Καυστήρων (με σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος) .

Ε΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
1) ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ.Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45000 Ιωάννινα, τηλ. 26510-68160)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ02-Πτυχιούχοι ΦΠΨ(Κατεύθυνση Ψυχολογίας), ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-
Καλών Τεχνών, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι,
ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτικής, ΠΕ14-
Φαρμακοποιοί, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-
Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-
Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αισθητικής, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα.

ΣΤ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1) ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο τηλ.: 26410-55315)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-
Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-
Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής,
ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή, Ψυκτικοί.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης
επαγγέλματος κομμωτή..
2) ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (4ο χιλ. Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τ.Κ. 21100 Τύρινθα Αργολίδας,
τηλ. 27520 – 21721)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-
Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής,
ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αισθητικής, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.
3) ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθνική οδός Καλαμάτας-Αθήνας, 24100 Ασπρόχωμα Καλαμάτας,
τηλ.: 27210-69320, 27210-99624)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ-
Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-
Νοσηλευτικής, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ-Τουριστικών
Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ κλπ.), ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ18-
Νοσηλευτικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Αισθητικής, Μουσικής, Νοσηλευτικής.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Ηθοποιοί με εξειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή θέατρο σκιών.
4) ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ( Πανεπιστημίου 21, Τ.Κ. 26000 Ρίο,, τηλ. 2610-966962, 2610-966972)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι,
ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ18-Γραφικών
Τεχνών, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ-Τουριστικών Επαγγελμάτων (Πτυχιούχοι
ΑΣΤΕ κλπ.), ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Μαγειρικής Τέχνης, .
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα.
5) ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100 Πύργος, τηλ. 26210 – 22247)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών,
ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια
άσκησης επαγγέλματος κομμωτή.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Κομμωτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτή Α΄ ελλείψει αυτών Κομμωτικής με άδεια άσκησης
επαγγέλματος κομμωτή.

Ζ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
1) ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χρυστομιχάλη Ξυλούρη 64, Τ.Κ. 71110 Ηράκλειο, τηλ. 2810-256049)
ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)
ΠΕ04-Φυσικοί, ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ-Διαιτολόγοι (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ09-
Οικονομολόγοι, ΠΕ10-Κοινωνιολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Περιβαλλοντολόγοι,
ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ16-
Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Τεχνολόγοι Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου,
ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής, ΠΕ19-
Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί.
ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου
ΤΕ01- Μουσικής, Θερμοϋδραυλικοί ή Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.
ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι
τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85
Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, Ηθοποιοί με ειδίκευση στο κουκλοθέατρο ή θέατρο σκιών, Τεχνίτες
Καυστήρων (με σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved