ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Μέχρι 22 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για εκπαιδευτές δημοσίων ΙΕΚ

 

Αθήνα 20.1.2013, 23:32

Μέχρι και μεθαύριο 22 Ιανουαρίου 2013 υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας για την πρόσληψη εκπαιδευτών Εαρινού εξαμήνου 2012 - 2013.

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν έως και 21 ηλεκτρονικές αιτήσεις, για ένα ή και περισσότερα ∆ημόσια ΙΕΚ. Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεωνλήγει στις 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 20:00

* Ακολουθεί η πρόσκληση.

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 602/1/11-01-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (∆ΙΕΚ) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013
Στην Αθήνα σήµερα 11-01-2013  στα γραφεία του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης αφού λάβαµε υπ' όψιν :
1.  Τα άρθρα 6, 12, 21  και 24  του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ163 Α/21-9-2010).
2.  Το άρθρο 22 της υπ' αριθµ. 121/25-5-92 (ΦΕΚ 371 Β) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Κανονισµός λειτουργίας του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αναριθµήθηκε και ισχύει.
3.  Το άρθρο 3  του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90  Α) «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4.  Την µε αρ. πρωτ. 5121/18-6-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιά Βίου Μάθησης «Ανάθεση εκτέλεσης υποέργων διαχείρισης των ∆ηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης στο Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης.»
5.  Την Κ.ΥΑ αρ.  πρωτ. 127175/Η/ (ΦΕΚ 2508/Β/04-11-2011)  µε τίτλο «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου «ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν),
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.∆.ΕΚ.Ε)  και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων».
6.  Άρθρο 15  υποπερίπτωση Θ.15  του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/ Α/12-11-2012).
7.  Την Υ.Α 4854/13-6-2012 «Παράταση των προθεσµιών της παραγράφου 15 του άρθρου 24 του Ν.3879/2010.»
8.  Την απόφαση 11605/28-11-2012  της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης «Ανάθεση Εκτέλεσης Υποέργων ∆ιαχείρισης των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. στο Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.»
9.  Την πράξη ∆.Σ. 789/38/20-12-2012.
10. Τις ανάγκες των ∆.Ι.Ε.Κ σε εκπαιδευτές κατά το Εαρινό  εξάµηνο κατάρτισης 2012-2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούµε τους ενδιαφερόµενους –  υποψηφίους εκπαιδευτές να καλύψουν τις ανάγκες κατάρτισης των ∆.Ι.Ε.Κ του Εαρινού εξαµήνου 2012-2013. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωροµίσθιοι εκπαιδευτές,  θα παράσχουν αρχική κατάρτιση µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων (θεωρητικών,
εργαστηριακών και µικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ∆.Ι.Ε.Κ και περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 1, το οποίο αναρτάται στα κατά τόπους ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ.. 

∆ικαίωµα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες,  καθώς και οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στο ∆ηµόσιο Τοµέα που έχουν τα νόµιµα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριµένα αναλυτικά προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης.

∆ικαιολογητικά
Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα.
1. Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
2. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ηµεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο µε την ειδικότητα που προκηρύσσεται, µεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέµατος συναφούς προς το αντικείµενο,  παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ /  ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  δίπλωµα Ι.Ε.Κ.,  πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,  Τεχνικού –  Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής).
3. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος -  µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε
Ι. α) άδεια άσκησης επαγγέλµατος, η οποία έχει χορηγηθεί µε τη διαδικασία της επαγγελµατικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελµατικών προσόντων (π.χ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ., 92/51/Ε.Ο.Κ., 99/42/Ε.Κ.,  Τοµεακές Οδηγίες κ.λπ.).  Στην περίπτωση της επαγγελµατικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλµατος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρµόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρµόδια επιτροπή (π.χ. ΣΑΕΙ,  ΣΕΑΤΕΚ,  Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων κ.α.)  ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρµόδια Αρχή (Υπουργείο,  Νοµαρχία κ.λπ.),  είτε Π. β) Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιµίας από το πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ νυν ∆ΟΑΤΑΠ, τον ΟΕΕΚ, του ΕΟΠΠ ή από άλλη αρµόδια υπηρεσία.

Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος µη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιµίας από το πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ νυν ∆ΟΑΤΑΠ, τον ΟΕΕΚ, του ΕΟΠΠ ή από άλλη αρµόδια υπηρεσία.  Σε αυτήν την περίπτωση,  απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη επικυρωµένων αντιγράφων των βασικών τίτλων σπουδών επισήµως µεταφρασµένων (από το
Υπ.Εξ.,  πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, ∆ικηγόρους και µεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστηµίου).
4. Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τοµέα απαιτείται :
Ι. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, Πισοτποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία  του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
5.  Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες πρέπει να προσκοµίσουν :
Ι.   βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριµένου επαγγέλµατος, Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας.
6.  Από τους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα,  όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, σε ΝΠ∆∆, ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού, σε ΝΠΙ∆ του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1, του άρθρου 14, του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει,  ή σε φορείς της παρ. 3,  του άρθρου 1,  του Ν. 2527/1997, απαιτείται µόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα,  από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

Η επιλογή των ωροµισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύµφωνα µε την µοριοδότηση της Γενικής Γραµµατέως ∆ια Βίου Μάθησης (Αρ.  Πρωτ. 1091/14-12-2012), η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί ανυπόστατο τµήµα αυτής.
Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
1.  Εκπαίδευση - Επιµόρφωση 
2.  ∆ιδακτική Εµπειρία
3.  Εργασιακή εµπειρία
4.  Άλλα προσόντα (ξένες γλώσσες, γνώσεις χειρισµού Η/Υ)
5.  Κοινωνικά κριτήρια (Ανεργία, Πολυτεκνία ή Μονογονεϊκή Οικογένεια, ΑµΕΑ)
Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 
1. Σπουδές και Επαγγελµατική Εµπειρία 
2. ∆ιδακτική Εµπειρία - Επιµόρφωση 
3.  Εργασιακή εµπειρία
4.  Άλλα προσόντα (ξένες γλώσσες, γνώσεις χειρισµού Η/Υ)
5.  Κοινωνικά κριτήρια (Ανεργία, Πολυτεκνία ή Μονογονεϊκή Οικογένεια, ΑµΕΑ)

Κατόπιν της επιλογής τους οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:
1.  Να υπογράψουν σχετική σύµβαση µίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται τα µαθήµατα τα οποία τους ανατέθηκαν οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιµισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.
2.  Να συµπληρώσουν Υπεύθυνη δήλωση Ατοµικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ.
3.  Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86:  α)  για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και σε ποιον, β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες,  αµοιβές από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4, 5), Ν. 2303/95, Ν.2470/97 , Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα επιτρεπόµενα όρια κατά µήνα.

Για την πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείµενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:
1.  ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών)
2.  Φορολογική ενηµερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασµό µε την Υ.Α.  Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/1999,  όπως ισχύουν) και 
3.  Ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €
(άρθρο 2  παρ. 5  Ν. 2556/1997  και 8  παρ. 5  Α.Ν. 1846/1951,  σε συνδυασµό µε την Υ.Α.  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).
Η έκδοση ΑΠΥ µπορεί,  µε εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελµατίες,  να υποκατασταθεί από Απόδειξη Πληρωµής Επαγγελµατικής ∆απάνης (ΑΕ∆)  του φορέα (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), αν το εισόδηµα του λήπτη από άσκηση επιτηδεύµατος κατά την προηγούµενη φορολογική χρήση,  που προέρχεται αποκλειστικά από παροχή υπηρεσιών, από σύµβαση µίσθωσης έργου (681 ΑΚ), δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ).  Ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σηµειώµατος.  Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόµα εκκαθαριστικό σηµείωµα για την προηγούµενη φορολογική χρήση κατά το χρόνο της καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγµατος, ο εκάστοτε ανάδοχος συντάσσει σχετική υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι το εισόδηµά του από παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ)  για την αµέσως προηγούµενη φορολογική χρήση».

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή και υπέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν την αίτηση – δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). \\

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν έως και 21  ηλεκτρονικές αιτήσεις,  για ένα ή και περισσότερα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ.

Η πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  www.inedivim.gr,  στο σύνδεσµο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://cert.gsae.edu.gr/diek/. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω (ηλεκτρονική) µορφή και αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε e-mail ή µε fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  από 14-01-2013  έως και 18-01-2013  και ώρα 20:00 (ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων). Η υποβολή των αιτήσεων και του φακέλου δικαιολογητικών θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους Ι.Ε.Κ. στα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον, από 14-01-2013  έως και 23-01-2013 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται µε ανακοίνωση από τα κατά τόπους Ι.Ε.Κ.

Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος,  στην υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, θα δίνονται από τα κατά τόπους ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ.

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδροµικώς δε θα γίνουν δεκτές.

Ο Πρόεδρος ∆Σ ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ
Φίλιππος Λέντζας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved