ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εγγραφή αποκλειστικών νοσοκόμων στο Μητρώο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

 

Αθήνα 4.6.2013, 11:23

Στη ∆ιεύθυνση Προσωπικού της 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας θα δηµιουργηθεί Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόµων, στο οποίο θα εγγράφονται οι ενδιαφερόµενες και οι ενδιαφερόµενοι,  προκειµένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκοµεία και τις ιδιωτικές κλινικές που εµπίπτουν στα γεωγραφικά όρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Υγειονοµικής Περιφέρειας.

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο µητρώο αποκλειστικών νοσοκόµων κατά την πρώτη εφαρµογή είναι από 3 έως και 14 Ιουνίου 2013. Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται και ταχυδροµικά στη ∆ιεύθυνση: 7η, Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης, Σµύρνης 26, Ηράκλειο Κρήτης ΤΚ 71201, ΤΘ 1285, με την ένδειξη « για εγγραφή στο µητρώο αποκλειστικών Νοσοκόµων». Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µε σφραγίδα ταχυδροµείου έως και 14 Ιουνίου 2013.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόµων της Υγειονοµικής Περιφέρειας, η αίτηση του ενδιαφερόµενου θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω πρωτότυπα ή επικυρωµένα δικαιολογητικά:
- Άδεια άσκησης επαγγέλµατος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή -τριας. 
- Άδεια εργασίας από το ΙΚΑ. 
- Επικυρωµένο αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώµατος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή  µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή ∆Ε της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο Ιδρυµάτων και Σχολών της  αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό β) άδειας εργασίας, 
- ΑΜΚΑ 
- Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.
- Οι ενδιαφερόµενοι που δε διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκοµίζουν πιστοποιητικό ελληνοµάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελµατικούς σκοπούς, προκειµένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι οµογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας οµογενούς.
- Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωµένα αντίγραφα των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραµονής.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
- Βεβαίωση του ΙΚΑ, από την οποία προκύπτουν τα ένσηµα του απασχολούµενου.
- Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου ΙΚΑ µε την ανανέωση για το τρέχον έτος, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α. (1199 Β’) «Πιστοποιητικά Υγείας εργαζοµένων σε επιχειρήσεις Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος»
- Φωτογραφία τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι για τα πτυχία που προέρχονται από Ιδρύµατα του εξωτερικού απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο, να συνυποβάλλεται ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) ή το πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το πρώην ΙΤΕ. Όσα πτυχία προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε. απαιτείται αναγνώρισή τους από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή το πρώην Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) ή ισοτιµία από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι άδειες εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόµων που έχουν εκδοθεί πριν την 1η -10- 2000 και κατά την πρώτη εφαρµογή της υπ’ αριθµ.Φ.9/1012/93 κ.υ.α. (425 Β’), εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλµατος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να επιλεγούν για ένα νοσοκοµείο ή ιδιωτική κλινική, µπορούν να δηλώσουν τρεις επιλογές κατά σειρά προτίµησης. Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονοµαστικών καταλόγων λαµβάνονται υπόψη κοινωνικά
κριτήρια, οικονοµικά κριτήρια και η εµπειρία τους, βαθµολογούµενα σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 Υπουργική Απόφαση.

Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κοινωνικά κριτήρια της Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει να προσκοµίζουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις µπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 28134004445- 2813404423.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved