ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Αναπληρωτές - ωρομίσθιοι καθηγητές και βοηθητικό προσωπικό στα ειδικά σχολεία (7/7/06)
 


Αθήνα 7.7.2006, 14:12
Στα πλαίσια της προετοιμασίας κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ, το υπουργείο Πιαδείας καλεί τους ενδιαφερόμενους των κλάδων αυτών να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι 14 Ιουλίου 2006.

Η πρόσληψη των αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ διέπεται από τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 περίπτωσης Α του άρθρου 35 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τΑ/1985) με την οποία συστήνονται οι κλάδοι του Ε.Ε.Π.
β) Της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 4 κεφ. Β του ν. 2817/2000 « εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αναφέρεται στο 20% των ΑμεΑ επί των προσλήψεων.
γ) Της παραγράφου 19 τους άρθρου 6 του ν. 3027/2001 «ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτιρίων και άλλες διατάξεις» με την οποία καθορίζονται τα όργανα πρόσληψης.
δ) Του άρθρου 13 του Π.Δ.1/2003 αρμοδιότητες Υπηρεσιακών συμβουλίων.
ε) Της αριθμ, 67568/Γ6 ΦΕΚ 1030 /τΒ /21-7-2005 Υπουργικής απόφασης με την οποία ρυθμίζονται θέματα πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ. όπως τροποποιήθηκε μα την αριθ 66160/3/7 2006 η οποία εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
στ) Της αριθ. 60442/Γ6/17-6-2005 ΦΕΚ 902/τΒ/1-7-2005 Υπουργική Απόφαση «καθορισμός διαδικασίας επιλογής του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 90051/Γ6/9-9-2005 ίδια απόφαση.
ζ) Της αριθμ. 37876/ΣΤ5/26-4-2004 (ΦΕΚ 608/Β/04) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Δικαιολογητικά
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους του ΕΕΠ και του ΕΒΠ για τη στελέχωση των ΣΜΕΑ και των ΚΔΑΥ και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ, όπως περιγράφονται παρακάτω, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 3 μέχρι 14 Ιουλίου (έντυπο της αίτησης θα βρείτε παρακάτω, στο συνημμένο αρχείο).

Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα του κάθε υποψηφίου. Με την αίτηση ή οποία αποτελεί και δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 συνυποβάλλονται:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου (φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου)
β) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και για τίτλους της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΔΟΑΤΑΠ ή του Συμβουλίου αναγνώρισης τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ΣΑΕΙ) άρθρο 10 του Π.Δ. 165/2000) ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Στο βασικό τίτλο να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός αυτού Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση του πτυχίου θα γίνεται δεκτή βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, στην οποία θα αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
Επισήμανση: Όλοι οι τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του ν. 148/26 12.1913/1.2.1914 άμισθο ερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής για τον οποίο υποβάλλεται μόνο πράξη αναγνώρισης.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:
· Επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής ή και ωρομίσθιος.
· έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν οριστικά νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό στρατολογίας ( τύπου Α) κατά το χρόνο ανάληψης της υπηρεσίας.
· Δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημόσιου τομέα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση καθηκόντων.
· Δεν διώκονται ποινικά ή δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.
· Είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή με την ανάληψη υπηρεσίας. Υποψήφιες κυοφορούσες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό υγείας.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα με την πρόσληψή τους από την υπηρεσία.
Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών , τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με ειδικές ανάγκες, υποβάλλουν πιστοποιητικό Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο προκύπτει η κατηγορία της ειδικής ανάγκης και το ποσοστό αναπηρίας.
Οι υποψήφιοι συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού και σύζυγοι ατόμων με ειδικές ανάγκες επισυνάπτουν βεβαίωση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε σχολεία μιας ή περισσοτέρων διευθύνσεων εκπαίδευσης που ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση.
ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών τέκνων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν υπερβεί το 25 έτος της ηλικίας. Στα τέκνα αυτά περιλαμβάνονται και όσα έχουν ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, εάν έχει προσληφθεί και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
4. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
5. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παραγρ. 11 του ν. 3051/2002 ΦΕΚ 220/τ.Α/20-9-2002) Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 21ο έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο
1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική

2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής με προτίμηση στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής ή Σχολικής Ψυχολογίας ή απόφοιτοι ΦΠΨ πριν το 1993 με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ2Ι ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
Πτυχίο Θεραπευτών του λόγου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ή πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με εξειδίκευση στη Θεραπεία του Λόγου και αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με την οδηγία 89/48 της ΕΟΚ (Π.Δ. 165/2000)
Επισήμανση: όπου αναφέρεται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν πτυχίο δασκάλου ή νηπιαγωγού ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή ΦΠΨ και μεταπτυχιακό με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου το οποίο να είναι αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

4. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
Πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης ( ΤΕΙ ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΙΤΕ.

5. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και α) πτυχίο του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑΤΕΣ /ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης που χορηγείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ.

6. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής

7. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ3Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

8. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

9. ΕΙΔΙΚΑ για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ 26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ 29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ 3Ο Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΤΕΙ απαιτείται και πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπ/σης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής ή πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ. της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.
Στους κλάδους αυτούς μετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου αυτής, αλλά έπονται των υποψηφίων που έχουν τα πρόσθετα προσόντα.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 31 ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ.
Πτυχίο τμήματος ειδικής αγωγής ΑΕΙ ή παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας, ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και εξειδίκευση στην κινητικότητα των τυφλών. Η εξειδίκευση προκύπτει από από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στην ειδικότητα αυτή και επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.
Επισήμανση: Ως επιμόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος ( ΕΠΕΑΕΚ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ-ΟΕΠΕΚ) και είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας. Η επαγγελματική εμπειρία των τριών τουλάχιστον ετών επειδή αποτελεί προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται.

10. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τμήματος Κοινωνικών Φροντιστών ΤΕΕ Β’ κύκλου ή του αντίστοιχου Τμήματος ειδίκευσης Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ή Νηπιοβρεφοκόμων των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων & Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Επισήμανση: πτυχία αντίστοιχα στα ΙΕΚ είναι α) Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες και β) Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και έκφρασης, και να ελέγχονται οι βεβαιώσεις πιστοποίησης από τον ΟΕΕΚ.

Κατάρτιση πινάκων
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προβαίνει στον έλεγχο των αιτήσεων και στη σύνταξη των αξιολογικών πινάκων για όλες τις ειδικότητες.
Για τη σύνταξη των πινάκων λαμβάνεται υπόψη το βασικό πτυχίο σπουδών στην ειδικότητα και στη συνέχεια τα ειδικά προσόντα.
Στον ΠΙΝΑΚΑ Α εντάσσονται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισμό στην αντίστοιχη ειδικότητα και είναι άτομα με ειδικές ανάγκες σε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67 % και άνω.
Στον ΠΙΝΑΚΑ Β εντάσσονται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στην αντίστοιχη ειδικότητα και δεν εμπίπτουν στην προϋπόθεση του πίνακα Α.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια:

Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
α) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης για την οποία είναι υποψήφιος, ή στην ειδική αγωγή, μονάδες έξι (6).
Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες μονάδες τέσσερις (4)
β) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης για την οποία είναι υποψήφιος ή στην ειδική αγωγή, μονάδες τρεις (3).
γ) Η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, δύο (2) μονάδες.
Οι μεταπτυχιακοί Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος.
δ) Μετεκπαίδευση ενός τουλάχιστον έτους στις παιδαγωγικές επιστήμες σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης , μία (1) μονάδα
στ) Άλλα πτυχία μία (1) μονάδα.
ζ) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiensy ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μια (1) μονάδα.
ζα) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο advance 0,75 της μονάδας.
η) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μισή (0,5) μονάδα.
θ) Δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Επάρκεια ή Ρroficiensy ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μια (1) μονάδα.
θα) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο advance 0,75 της μονάδας.
ι) Δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μισή (0, 5) μονάδα.
Στις ξένες γλώσσες μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος.
ια) Προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε αντικείμενο που έχει σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών, μισή (0,5) μονάδα για κάθε ένα τουλάχιστον εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες.
Επισήμανση: Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων κατ΄ αναλογία με τον ΑΣΕΠ, και η πρακτική άσκηση, δεν προσμετράται σαν προϋπηρεσία αλλά σαν εμπειρία. Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και του φορέα που πραγματοποιήθηκε.
ιβ) Συγγραφικό έργο (επιστημονικά βιβλία, άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, ή δημοσιευμένες εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων) μονάδες (0 έως 5).
Για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου αρμόδια είναι τα ΠΥΣΕΕΠ.
ιγ) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία ή έχουν αδέλφια με αναπηρία 67 % και άνω δύο (2) μονάδες.
ιδ) Χρόνος κτήσης πτυχίου 0,3 για κάθε έτος και μέχρι τρεις (3) μονάδες.
Επισήμανση: χρόνος κτήσης βασικού τίτλου σπουδών θεωρείται:
α) για τους παιδοψυχίατρους ο χρόνος κτήσης της ειδικότητας,
β) για τους ΠΕ 23 αποφοίτους ΦΠΨ πριν το 1993 ο χρόνος κτήσης του μεταπτυχιακού, για τους ΠΕ 21 με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος και μεταπτυχιακό στη λογοθεραπεία και για τους ΠΕ 31, ο χρόνος κτήσης του μεταπτυχιακού ή της επιμόρφωσης
γ) για τους τίτλους των πανεπιστημίων της αλλοδαπής η ημερομηνία αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.
Δεν μοριοδοτείται το μεταπτυχιακό όταν μαζί με το βασικό τίτλο σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιο που είναι συγγενείς 1ου ή 2ου βαθμού ή σύζυγοι ατόμων με ειδικές ανάγκες ( 67 % και άνω) και αν δεν υπάρχουν η σειρά καθορίζεται από το βαθμό του βασικού πτυχίου. Αν έχουν και ίδιο βαθμό πτυχίου γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.

Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Για την κατάταξη με τα ίδια προσόντα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια.
α) Ο Βαθμός Απολυτηρίου TEE , ΤΕΛ ή ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για τo πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ μισή μονάδα για κάθε βαθμό άνω του 12. Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των ΙΕΚ αναγράφεται στη βεβαίωση του ΟΕΕΚ
β) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία μονάδες τέσσερις (4) β) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς πολύτεκνοι μονάδες τρεις (3)
γ) Αν έχουν αδέλφια με αναπηρία μονάδες τρεις (3)
δ) Για κάθε έτος προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα μία(1) μονάδα για κάθε έτος και μέχρι πέντε ( 5 )
Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και του φορέα που πραγματοποιήθηκε.
ε) Εντοπιότητα, στους Δήμους της Διεύθυνσης της πρώτης προτίμησης, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Δήμου, μονάδες δύο (2).
Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και δίνεται προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενστάσεών . Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις εξετάζονται από τα ΠΥΣΕΕΠ και μετά τον έλεγχο καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες οι οποίοι επικυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και ισχύουν μέχρι τη λήξη του επόμενου διδακτικού έτους
Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στη Κεντρική Υπηρεσία (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής- του ΥΠΕΠΘ).

Διαδικασία πρόσληψης
1. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης μετά τις μεταθέσεις , τους διορισμούς και τις αποσπάσεις των μονίμων και τις τοποθετήσεις αυτών σε σχολικές μονάδες προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της αρμοδιότητάς των σε προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους από τις ειδικότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).
Οι λειτουργικές ανάγκες προσδιορίζονται με προσωπική ευθύνη των Διευθυντών εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ αφού:
α) Εκτιμηθούν οι ανάγκες απασχόλησης αυτών σε κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με το αριθμό των μαθητών και τις ιδιαιτερότητές τους.
β) Προσδιοριστούν οι περιπτώσεις που μπορούν να καλυφθούν με συμπλήρωση ωραρίου.
γ) Οι προϊστάμενοι των ΚΔΑΥ θα προσδιορίσουν με δική τους ευθύνη τα κενά και τις ανάγκες των ΚΔΑΥ
Οι πίνακες των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και των ΚΔΑΥ υποβάλλονται στον οικείο περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι 31 Αυγούστου.

2. Ο Περιφερειακός Διευθυντής εκπαίδευσης, με απόφασή του, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ προβαίνει στην πρόσληψη και τοποθέτηση των αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) ή ΚΔΑΥ. Με ίδια απόφαση γίνεται και η αυτοδίκαια απόλυσή τους .
Στις προσλήψεις κάθε κλάδου το 20 % είναι από τον πίνακα Α.

3. Oι προσληφθέντες καλούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο να αναλάβουν καθήκοντα σε τακτή από την πρόσληψή τους ημερομηνία. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δήλωσή τους στα λειτουργικά κενά που υπάρχουν. Μετά την τοποθέτησή τους, διαβιβάζεται ο φάκελος στους διευθυντές εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία των οποίων ανήκει το σχολείο ή προϊσταμένους των ΚΔΑΥ, οι οποίοι φροντίζουν για τα υπηρεσιακά θέματα των προσληφθέντων (μισθοδοσία, άδειες, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ).

4. Η αμοιβή των αναπληρωτών είναι ίδια με αυτή του εισαγωγικού τους κλιμακίου, όπως και των εκπαιδευτικών. Το ίδιο ισχύει και για τους ωρομίσθιους των κλάδων του Ε.Ε.Π.

5. Μετά την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών και την τοποθέτησή τους, αν προκύψουν κενά που οφείλονται στη μη ανάληψη υπηρεσίας ή σε μεταγενέστερες αποχωρήσεις και απουσίες μονίμων, οι Διευθυντές εκπαίδευσης γνωστοποιούν αυτά στην Περιφερειακή Διεύθυνση για τα περαιτέρω.
Επισήμανση Αν εξαντληθούν οι πίνακες της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης αναζητούνται αναπληρωτές από πίνακες άλλων Περιφερειακών Διευθύνσεων.

6. Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο διδακτικό έτος. Οι ωρομίσθιοι μπορούν να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία χωρίς κυρώσεις.

7. Των κυρώσεων απαλλάσσονται όσοι προσλαμβάνονται μετά την 1η Μαρτίου και εφεξής κάθε διδακτικού έτους.

8. Για την πρόσληψη των αναπληρωτών ή ωρομισθίων συνάπτεται αυτοδικαίως με την ανάληψη υπηρεσίας σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. που αρχίζει με την εμφάνισή τους στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και απολύονται αυτοδίκαια , οι μεν αναπληρωτές με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας που υπηρετούν , οι δε ωρομίσθιοι με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί ή με τη λήξη των μαθημάτων των σχολικών μονάδων που τοποθετήθηκαν. Οι τοποθετηθέντες στα ΚΔΑΥ αναπληρωτές και ωρομίσθιοι απολύονται στις 30 Ιουνίου.
Μπορεί η σύμβαση να διακοπεί για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο και πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.
Επισημάνσεις α) Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003 αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να κρίνει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι το αρμόδιο ΠΥΣΕΕΠ.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση για διορισμό σε ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων είναι η γνώση της νοηματικής γλώσσας και σε τυφλών και αμβλυόπων η γνώση της γραφής Braille. που πρέπει να αποδεικνύονται από σχετικά πιστοποιητικά.

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Τα έντυπα των αιτήσεων

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved