ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Δύο μόνιμοι στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (28/9/07)

 

Αθήνα 28.9.2007, 17:47
Δύο θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού κλάδου ΠΕ µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκηρύσσει το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Τα άτοµα που θα προσληφθούν, θα παρέχουν την εργασία τους στην Αθήνα, στην έδρα του Ινστιτούτου, οδός Χάρητος αριθ. 46Β’.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί, θα προβλέπει απαραιτήτως δοκιµαστική περίοδο δώδεκα µηνών µετά την παρέλευση της οποίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου, αφού λάβει υπόψη του την εν γένει ανταπόκριση και τις ιδιαίτερες επιδόσεις του εργαζοµένου στα καθήκοντα, που θα του ανατεθούν, διατηρεί το δικαίωµα να οριστικοποιήσει τη σύµβαση εργασίας ως αορίστου χρόνου ή να τη διακόψει. Το ∆.Σ. αποφαίνεται αφού προηγηθεί ακρόαση του υπαλλήλου. Σε περίπτωση που η κρίση του είναι αρνητική, η σύµβαση λύεται αυτοδικαίως
χωρίς καµία αποζηµίωση.

Οι οικονοµικοί όροι, το ωράριο εργασίας τα τυχόν επιδόµατα και οι λοιπές λεπτοµέρειες, θα καθορισθούν µε την ατοµική σύµβαση εργασίας που θα υπογραφεί. Στη σύµβαση εργασίας θα προβλέπεται η δυνατότητα του εργοδότη να ζητεί τη µετακίνηση του εργαζόµενου εκτός της έδρας του Ινστιτούτου, στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδας, για την εκτέλεση υπηρεσιακού έργου.

Γενικά προσόντα
1. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους
τελευταίους απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου.
Για όσους έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια µε πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. ∆ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2. Οι άντρες υποψήφιοι, πρέπει (µέχρι την ηµέρα του διορισµού τους), να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί απ' αυτές. ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυµα στη χώρα τους.
3. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισµού:
α) Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Να µην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήµατα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Να µην είναι υπόδικοι λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή
για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε.
δ) Να µην έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και δεν έχει
λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Να µην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό
επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε υπό συνδυασµό και των δύο
προηγουµένων.
στ) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆.,
Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.∆. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.∆. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Ειδικά προσόντα
Για τις προκηρυσσόµενες θέσεις οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους τίτλους σπουδών που αναφέρονται παρακάτω:
1. Για την πρώτη θέση:
α) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής στο γνωστικό
αντικείµενο των οικονοµικών επιστηµών.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από τον οποίο να προκύπτει εξειδίκευση του
υποψηφίου σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: επιχειρησιακή έρευνα,
επιχειρησιακή οργάνωση, επιχειρησιακός σχεδιασµός και χρηµατοδότηση.

2. για τη δεύτερη θέση:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Α. Ε. Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής σε ένα από τα
παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: οικονοµικές, κοινωνικές, νοµικές, πολιτικές,
διοικητικές ή ανθρωπιστικές επιστήµες.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από τον οποίο να προκύπτει εξειδίκευση του
υποψηφίου στο γνωστικό αντικείµενο της στατιστικής.

Ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αποδεικνύεται µε:
- ∆ιδακτορικό δίπλωµα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένο ισότιµο της αλλοδαπής ή
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
αναγνωρισµένο ισότιµο της αλλοδαπής.

Ξένη γλώσσα
Και για τις δύο θέσεις απαιτείται άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται:
Με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου
CAMBRIDGE ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου CENTRAL LANCASHIRE ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω ή
άλλων Πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.

Οι τίτλοι σπουδών της ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Επίσης η άριστη γνώση της ξένης (Αγγλικής) γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής
τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε
αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται
επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας
προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωµένο από αρµόδιο όργανο,
εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσηµη
µετάφρασή τους. Η επίσηµη µετάφραση όλων των πιστοποιητικών – τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914.
Σηµείωση:
α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Ως πανεπιστήµια δηµόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόµενα από κρατικούς φορείς ή οργανισµούς όπως οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης , περιφέρειες, καντόνια, δηµόσια νοµικά πρόσωπα, κτλ. ανάλογα µε την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της ∆ιοίκησης της οικείας χώρας.
γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Π.∆. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκοµίσουν επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα
Και για τις δύο θέσεις:
α) Πολύ καλή γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
β) Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις: Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική ή Ισπανική, θα συνεκτιµηθεί µαζί µε τα άλλα προσόντα του υποψηφίου.
Σηµειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΙΜΕΠΟ διατηρεί το δικαίωµα να απόσχει από την πλήρωση των προκηρυσσοµένων θέσεων, εφόσον κρίνει, ότι τα προσόντα των υποψηφίων να καταλάβουν τις θέσεις, υπολείπονται ή παρεκκλίνουν των ζητουµένων σε βαθµό τέτοιο, που να µη δηµιουργούν τα εχέγγυα περί της καταλληλότητας των υποψηφίων.

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σε µηχανογραφηµένο έντυπο που
χορηγείται από το Ινστιτούτο, µε τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή ελλείψει
ταυτότητας, των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο
αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
2. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθµός και το έτος απόκτησης του τίτλου.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Για τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το
Ι.Τ.Ε, για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθµολογική αντιστοιχία αυτού ή
Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιµία, ή ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθµολογική αντιστοιχία αυτού, ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.
3. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και βεβαίωση
από το αντίστοιχο Πανεπιστήµιο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκοµιζόµενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή β) πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιµία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που, από το πιστοποιητικό ή την πράξη αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.
Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή ενσωµατώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος.
4. Κυρωµένα φωτοαντίγραφα των απαιτούµενων τίτλων σπουδών για την απόδειξη της
γνώσης της ξένης γλώσσας όπως αναφέρεται στην ενότητα Γ’ (Γνώση ξένης γλώσσας).

Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται:
Στην έδρα του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οδός Χάρητος 46 Β’ Αθήνα.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι 15 ηµερολογιακών ηµερών και αρχίζει από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον ηµερήσιο Τύπο.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωµένα αντίγραφα (κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο κεφάλαιο ΙV), όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκοµισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων.
Η ευθύνη της σωστής συµπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Τρόπος πρόσληψης
Η επιλογή του υποψηφίου θα γίνει από τριµελή επιτροπή, που θα συγκροτηθεί µε απόφαση του ∆.Σ. του Ινστιτούτου.
Με απόφασή της η Επιτροπή κρίνει και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες
επιτυχίας µε βάση τους τίτλους σπουδών, τη γνώση ξένων γλωσσών, τα άλλα προσόντα των υποψηφίων, καθώς και τα συµπεράσµατα που αποκοµίζει από την ατοµική συνέντευξη, την οποία πραγµατοποιεί µε καθέναν από αυτούς. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίµηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειόµενων εκείνων απ' αυτούς που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόµενων σταδίων.

Επισημαίνεται ότι:
1. Υποψηφιότητες που δεν πληρούν µε ακρίβεια τους όρους της προκήρυξης δε θα εξεταστούν από την Επιτροπή Επιλογής.
2. Οι υποψήφιοι δεν θα ειδοποιηθούν ατοµικά για τους λόγους αποκλεισµού τους, αλλά θα συνταχθεί ειδικός πίνακας που θα αναρτηθεί στα γραφεία του Ινστιτούτου.
3. Αν υποψήφιος που έχει προσληφθεί αποχωρήσει εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία
πρόσληψής του, αναπληρώνεται από τον αµέσως επόµενο του πίνακα αξιολόγησης και κατά σειρά κατάταξής.
4. Τα έγγραφα και πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί από τους υποψηφίους δεν θα
επιστραφούν.
5. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην Ελληνική γλώσσα.
Ειδικότερα, τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις της αλλοδαπής, καθώς και τίτλοι της
αλλοδαπής που αποδεικνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας, συµπεριλαµβανοµένων και των
τίτλων γνώσης ξένης γλώσσας, που εκδίδονται από πανεπιστήµια της αλλοδαπής, βάσει
εξετάσεων που διενεργούνται στην Ελλάδα (όπως PROFICIENCY, LOWER κ.λ.π) ή από
Ινστιτούτα ξένων γλωσσών της αλλοδαπής, που εδρεύουν στην Ελλάδα, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς
αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει
επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Για τίτλους σπουδών για τους οποίους υποβάλλεται πράξη αναγνώρισης της ισοτιµίας και αντιστοιχίας τους δεν απαιτείται η υποβολή µετάφρασής τους.
6. ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο. Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που ζητούνται µε την προκήρυξη, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη ∆ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
7. Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες αρχές της ηµεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κτλ.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόµενα µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή, επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην έδρα του Ινστιτούτου (οδός Χάρητος 46Β’, Αθήνα), από όπου µπορούν να προµηθεύονται και αντίτυπα των αιτήσεων, καθώς και στα τηλέφωνα 210-7255385 - 7 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00 έως 14:00.
Σηµειώνεται ότι, αντίτυπα της προκηρύξεως, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται µε δαπάνες τους, από την έδρα του Ινστιτούτου Χάρητος 46Β’, Αθήνα.
Ολόκληρη η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην έδρα του Ινστιτούτου (Χάρητος 46Β’, Αθήνα), θα δηµοσιευθεί σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες καθώς και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου
www.imepo.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved