ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διευθύνων σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (17/12/07)

 

Αθήνα 17.12.2007, 07:57
Την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσουν οι υπουργοί οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Η θέση προκηρύσσεται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, η δε διάρκεια της θητείας του είναι ανεξάρτητη από εκείνη των υπολοίπων μελών. Η ιδιότητα του είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ. Σ.
Απαγορεύεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά την διάρκεια της θητείας του να ενεργεί κατ’ επάγγελμα και χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλος Δ.Σ., διευθυντικό στέλεχος ή υπάλληλος ή αντιπρόσωπος εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία καθώς και να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Επίσης απαγορεύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Δ. Σ. άλλης δημόσιας επιχείρησης. Ο διευθύνων σύμβουλος δύναται να είναι πρόεδρος του Δ.Σ. συνδεδεμένων με αυτήν δημοσίων επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Προσόντα
Τα γενικά προσόντα πρόσληψης έχουν ως εξής:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Δ΄ (ν. 2413/1996, αρ. 10 παρ. 1) που χορηγείται από το κέντρο ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101 και (210) 3636549)]. Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της, εφόσον μέχρι την απόκτηση της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης.
3. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το χρόνο του διορισμού:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ή ΝΠΙΔ του αρ. 14 του ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 1 παρ. 1 του ν. 2527/1997 ή ΝΠΙΔ της παρ. 3 του αρ. 1 του ν. 2527/1997 λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψηφίου για διορισμό, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί κατά το αρ. 47 παρ. 1 του Συντάγματος, διάταγμα που να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο.
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους - μέλους της Ε. Ε. για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Τυπικά προσόντα
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα είναι:
α) Πτυχίο Ιδρύματος Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
β) Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, η οποία θα πρέπει να είναι εκ των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.
δ) Σε περίπτωση υποψηφίου υπηκόου Κράτους − Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται γνώση της Ελληνικής γλώσσας
ε) Λοιπά επιπλέον προσόντα συνεκτιμώνται.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικώς, (με απόδειξη), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στα μέσα μαζικής ενημερώσεως (θα γίνει προσεχώς) στη διεύθυνση:
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα Α΄, Γρηγορίου Λαμπράκη 150, 3ος όροφος, Γραφείο 327:
- αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο για τη θέση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε». Στην αίτηση θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, η διεύθυνση κατοικίας του, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ. 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται από την Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, Τμήμα 1ο (3ος όροφος, γραφείο 327) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 18. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από την κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, στο Internet, στη διεύθυνση
www.yen.gr. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία εάν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται.
α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους Ι. 3 και Ι. 4 της παρούσης.
β) Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο με απαραίτητα κατά την κρίση του υποψηφίου στοιχεία.
γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, προκειμένου για υποψηφίους υπηκόους Κρατών −Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση ο τίτλος σπουδών εμπίπτει στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.), που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149Α΄) όπως ισχύει, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.
στ) Σε περίπτωση προσκόμισης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Ι. πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή
II. πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος
ζ) Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:
Ι. Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level C1) Level 3 − Proficient User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) − The British Council − I DP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate − Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 3 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE III) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
II. Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOME D’ ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGRE (UNITES Α5 ΕΤ Α6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE Ι) ή (DALF C1) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau operationell του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, επικυρωμένα για την γνησιότητα τους από τον μορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Γαλλικό Ινστιτούτο).

Για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της Αγγλικής γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα, εφόσον τα τελευταία αυτά έχουν τμήμα ή σχολή αγγλικής φιλολογίας ή γλώσσας και είναι πιστοποιημένα ή αναγνωρισμένα από αρμόδιο φορέα της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο ή συνεργάζονται για τη διενέργεια των εξετάσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών με φορέα που είναι πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, από πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται χώρα, στην οποία μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική (άρθρο 1 π.δ. 116/2006 ΦΕΚ 115/9.6.2006). Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη της γλωσσομάθειας της Αγγλικής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να προσκομίσουν, πέραν του τίτλου σπουδών, προς απόδειξη των όρων αποδοχής αυτού, βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημίου στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου ή του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης , περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα, κ.λπ. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.
Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
η) Αποδεικτικά στοιχεία πενταετούς εμπειρίας σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία.
θ) Λοιπά κατά την κρίση του υποψηφίου συμπληρωματικά αποδεικτικά έγγραφα − στοιχεία.
2. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα θεωρηθούν αυστηρώς εμπιστευτικά.
3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών − πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή ανακριβή δικαιολογητικά ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής. Η Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων θα προβεί στην κατάρτιση σχετικού πίνακα.
Για την πλήρωση της θέσης θα ληφθεί υπόψη και το κριτήριο της συνέντευξης. Η συνέντευξη διενεργείται ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής. Θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, όσοι εκ των υποψηφίων δεν αποκλειστούν από την αξιολόγηση των ουσιαστικών και τυπικών τους προσόντων. Η Επιτροπή καθορίζει το κατάστημα της Αρχής, την ημέρα και ώρα της συνέντευξης, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι ειδοποιούνται από τον Γραμματέα της Επιτροπής εγκαίρως τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνέντευξη με κάθε πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς). Σε περίπτωση τηλεφωνικής ειδοποιήσεως, η ειδοποίηση καταχωρείται σε ειδικά τηρούμενο για το σκοπό αυτό βιβλίο, με αναφορά στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, στην ημέρα και ώρα, και στο πρόσωπο με το οποίο έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία. Αν η τηλεφωνική επικοινωνία δεν έγινε με τον ίδιο τον υποψήφιο, η ειδοποίηση είναι έγκυρη εφόσον η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε με σύζυγο ή ενήλικο τέκνο ή άλλο συγγενή του υποψηφίου μέχρι και τον δεύτερο βαθμό, που συνοικεί με αυτόν.
Για την τελική επιλογή θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώμη που θα σχηματιστεί κατά την προσωπική συνέντευξη, σχετικά με την ωριμότητα, την ευελιξία, τη δημιουργική σκέψη και την εν γένει προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου. Λοιπά προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
Για την όλη διαδικασία συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα Μέλη της Επιτροπής.
Η Επιτροπή μετά το πέρας των εργασιών υποβάλλει στον Υπουργό ΕΝΑΝΠ, μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης (ΔΠΠ − α΄), πλήρως αιτιολογημένη πρόταση και πίνακα υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά.

Δημοσίευση
Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Η δαπάνη της δημοσίευσης αυτής βαρύνει τον Προϋπολογισμό ΥΕΝΑΝΠ. Παράλληλα με μέριμνα της Ανώνυμης Εταιρείας η προκήρυξη να δημοσιευθεί επίσης και σε μία εφημερίδα του Ηρακλείου με επιβάρυνση του Προϋπολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία θα επιβαρυνθεί και για κάθε σχετική με το θέμα δαπάνη. Ανάρτηση της προκήρυξης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του ΥΕΝΑΝΠ, και της Ανώνυμης Εταιρείας. Περίληψη της προκήρυξης κατά τη διάρκεια των ημερομηνιών της υποβολής των αιτήσεων θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ, στο INTERNET
www.yen.gr.

Περισσότερες πληροφορίες ή στοιχεία καθώς και τεύχη της παρούσης μπορούν να παρέχονται στους
ενδιαφερόμενους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το ΥΕΝΑΝΠ − Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΔΟ−γ΄ τηλ.: 210−4191480−1) και Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ−α΄, τηλ: 210−4191198−9) οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 150 − 185 18 Πειραιάς.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved