ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Επτά δικηγόροι στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 3/11/08


Αθήνα 3.11.2008, 15:32
Επτά θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, πλήρους απασχόλησης, από τις οποίες 3 θέσεις δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω και 4 θέσεις δικηγόρων παρ’ Εφέταις, προκηρύσσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η επικουρία, η υποβοήθηση και η υποστήριξη της ΕΕΤΤ σε θέματα αρμοδιότητάς της, όπως ενδεικτικά:
- Επεξεργασία σχεδίων κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, σχεδίων νόμων.
- Παρακολούθηση των μεταβολών και εξελίξεων στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, τήρηση αρχείου νομοθεσίας, νομολογίας και βιβλιογραφίας σχετικά με θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδρομείων και φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
- Παράσταση και υπεράσπιση των υποθέσεων της ΕΕΤΤ ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των διοικητικών και άλλων Αρχών.
- Νομική υποστήριξη της διαδικασίας ακροάσεων της ΕΕΤΤ και των εν γένει ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ ως προς τη συμμόρφωση των παρόχων τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών προς τις ισχύουσες διατάξεις.
- Νομική υποστήριξη της διαχείρισης καταγγελιών χρηστών ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που απευθύνονται προς την ΕΕΤΤ.
- Σύνταξη εισηγήσεων προς την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ και νομική υποστήριξη κατά τη συγγραφή των σχετικών αποφάσεων.
- Νομική επεξεργασία τευχών προκηρύξεων προμηθειών και υπηρεσιών, χειρισμός ενστάσεων υποψηφίων και εν γένει νομική υποστήριξη κατά τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, την κατάρτιση και την εκτέλεση συμβάσεων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά κανόνα, στα γραφεία της ΕΕΤΤ στην Αθήνα ή εκτάκτως στα περιφερειακά γραφεία της ΕΕΤΤ, όταν και όποτε χρειαστεί. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Α. Γενικά προσόντα:
Ι. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων των θέσεων για τις οποίες συμμετέχουν, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας. Επίσης, η γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του σχολείου της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής γλώσσας.
ΙΙ. Να είναι Δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με άδεια Δικηγορίας παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, ανάλογα με τη θέση υποψηφιότητας.
ΙΙΙ. Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση (δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους).
IV. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
V. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

Β. Ειδικά προσόντα:
1. Να κατέχουν πτυχίο Νομικής ΑΕΙ Νομικού Τμήματος Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο.
2. α. Οι παρ’ Εφέταις υποψήφιοι να έχουν πενταετή τουλάχιστον πραγματική, αποδεικνυόμενη με παραστατικά και δικόγραφα, άσκηση δικηγορίας, από την οποία τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε υποθέσεις συναφείς με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, το Διαδίκτυο, τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, το Δίκαιο Ανταγωνισμού, το Δίκαιο των Συμβάσεων και δικαστηριακή εμπειρία.
β. Οι παρ’ Αρείω Πάγω υποψήφιοι να έχουν δεκαετή τουλάχιστον πραγματική, αποδεικνυόμενη με παραστατικά και δικόγραφα, άσκηση δικηγορίας, από την οποία πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε υποθέσεις συναφείς με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, το Διαδίκτυο, τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, το Δίκαιο Ανταγωνισμού, το Δίκαιο των Συμβάσεων και δικαστηριακή εμπειρία. 3. Να έχουν άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή και Γαλλικής ή και Γερμανικής γλώσσας.
4. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ.
5. Ως συνεκτιμώμενα στοιχεία για την αξιολόγηση των υποψηφίων θεωρούνται:
α. Η απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών Νομικού Τμήματος Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου, σε ειδικότητα συναφή με το αντικείμενο της ΕΕΤΤ.
β. Η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικού Τμήματος Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου, σε ειδικότητα συναφή με το αντικείμενο της ΕΕΤΤ.
γ. Η γνώση μίας ακόμη κοινοτικής γλώσσας εκ των παραπάνω (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική).
δ. Η δημοσίευση σχετικών με το αντικείμενο της ΕΕΤΤ άρθρων σε επιστημονικά έντυπα.
Σημείωση: για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται η σύμφωνα με το νόμο σχετική πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.

Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, (Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125) σε αποκλειστική προθεσμία 45 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο Αθηνών αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής.
Β. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
Γ. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του υποψηφίου στο Σύλλογο ως Δικηγόρου παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω.
Δ. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
Ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα.
ΣΤ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στα οποία θα αναγράφονται ο ακριβής βαθμός και το έτος κτήσης του τίτλου.
Ζ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων για την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας (όπως στο Παράρτημα που συνοδεύει την Προκήρυξη), με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, όπου απαιτείται.
Η. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται εάν υπάρχει ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, της επαγγελματικής ενασχόλησης, εμπειρίας και προϋπηρεσίας του υποψηφίου.
Θ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι έχει ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, με αναφορά και των αντικειμένων γνώσης.
Ι. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος: α) δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα, β) δεν έχει καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και σε οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, γ) δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για κακούργημα ή πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης με απευθείας κλήση ή με τελεσίδικο βούλευμα, δ) δεν έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση, ε) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό των προηγουμένων. (Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψηφίου για διορισμό, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί, το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Προεδρικό Διάταγμα που να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο).

Η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο αποδεικνύεται με κατατεθειμένα σε δικαστήρια δικόγραφα της τελευταίας πενταετίας ή δεκαετίας αντίστοιχα και οτιδήποτε σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει πραγματική ενασχόληση. Εάν δεν έχουν επισυναφθεί στην αίτηση τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο όλα τα απαιτούμενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Διευκρινήσεις
Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εάν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στην ΕΕΤΤ, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

Όσον αφορά: α) το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, β) το Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄ (για τους άνδρες υποψήφιους) και γ) το Πιστοποιητικό που αναφέρεται στην ποινική κατάσταση, αρκεί η υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (και σε ένα έντυπο) με το αντίστοιχο περιεχόμενο. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα αναζητηθούν από την ΕΕΤΤ μετά την επιλογή. Κατά την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα των υποψηφίων, η επιστημονική κατάρτισή τους, η εξειδίκευσή τους στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, η επαγγελματική πείρα και επάρκειά τους, που συνεκτιμώνται με την οικογενειακή και οικονομική κατάστασή τους, τις βιοτικές ανάγκες τους, την ηλικία τους και την πρόβλεψη της εξέλιξής τους. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της Προκήρυξης.

Επιλογή
Η επιλογή θα γίνει, από πενταμελή Επιτροπή, που θα αποτελείται από: α) Έναν Πάρεδρο ή Δικαστικό Αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. β) Τρεις δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από τους οποίους ο ένας με 15 έτη τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α. γ) Έναν εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ οριζόμενο από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ με το νόμιμο αναπληρωτή του. Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο Πάρεδρος ή ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Καθήκοντα γραμματέως της Επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος της ΕΕΤΤ, ο οποίος θα ορισθεί από την ΕΕΤΤ με το νόμιμο αναπληρωτή του.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για την ΕΕΤΤ, ισχύει μόνο για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν και θα ισχύει για ένα έτος. Η ΕΕΤΤ οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την ανάληψη υπηρεσίας. Αν κάποιος από τους διοριστέους υποψηφίους δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή παραιτηθεί εντός του έτους από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης, υποβάλλοντας τα απαραίτητα για το διορισμό τους δικαιολογητικά.

Η προκήρυξη
Η προκήρυξη θα κοινοποιηθεί με επιμέλεια της ΕΕΤΤ στον Διευθύνοντα στο Πρωτοδικείο Αθηνών Πρόεδρο Πρωτοδικών και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου επιμελεία τους, να γίνει η τοιχοκόλλησή της στα καταστήματα των Πρωτοδικείων και του Δικηγορικού Συλλόγου, αντίστοιχα. Ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει και στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα της ΕΕΤΤ. Το κείμενο της Προκήρυξης μπορεί να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ (
www.eett.gr) ή να το παραλάβουν προσωπικώς από τα γραφεία της ΕΕΤΤ, Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Τ.Κ. 15125, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες θα δίνονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, αρμόδια κα. Αγγελική Ηλιοπούλου, τηλ.: 210-6151000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Απόδειξη ξένης γλώσσας
Η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας θα γίνει ως εξής:

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γ α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλώσσα με δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) ή (DALF C2) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) ή KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής: α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level C1) Level 3 – Proficient User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 3 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE III) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή (DALF C1) ή
με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau opérationell του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) ή ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ή PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσεως της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved