ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Προκήρυξη για 230 προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα
 

 

Αθήνα 12.2.2010, 14:33

Προκήρυξη για την πλήρωση 230 θέσεων τακτικού προσωπικού ΑΕΙ και ΤΕΙ σε περιφερειακές υπηρεσίες της εξέδωδε η -ιδιωτική- Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος (θα τη βρείτε στα συνημμένα). Τον διαγωνισμό θα διενεργήσει το ΑΣΕΠ αλλά οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Τράπεζα μέχρι 1 Μαρτίου 2010.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

1. Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή, αν δεν υπάρχει, με σχετικό πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τμήματος Ελληνικού Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) του 5ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Το 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης) καθορίζεται από το υπουργείο Παιδείας στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου οποιουδήποτε έτους, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3. Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1.1.1980 και μετά).

4. Να είναι κάτοικοι των Νομών ή των Νησιών ή των Δήμων για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται:
- με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος στην περίπτωση υποβολής ατομικής φορολογικής δήλωσης
- ή με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του γονέα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος,
- και, εάν ελλείπουν τα παραπάνω εκκαθαριστικά σημειώματα, με Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.
και πάντως σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία.

5. Οι άνδρες να μην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
Διευκρινίζεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ή να απολύσει όσους δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Επίσης, δικαιούται να αρνηθεί την πρόσληψη σε υποψήφιο που διώκεται ή έχει καταδικασθεί για αδίκημα, που, κατά την κρίση της, επηρεάζει την υπηρεσία του και θεωρείται ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Τράπεζας (ενδεικτικά αναφέρονται: κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών). 
 
Εξετάσεις
Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν με το σύστημα πολλαπλών επιλογών  (multiple choice) στις ενότητες:
- Γλωσσικών ικανοτήτων - δεξιοτήτων
- Αριθμητικών ικανοτήτων - δεξιοτήτων
- Γενικών Γνώσεων
- Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά)

Αιτήσεις
Για συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση συμμετοχής, σε ειδικό έντυπο της Τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνεται δήλωση ενημέρωσης–συγκατάθεση του Ν. 2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και παροχή συγκατάθεσης περί δημοσιοποιήσεως του ονοματεπώνυμου, καθώς και της αναλυτικής και της συνολικής βαθμολογίας, λαμβάνοντας παράλληλα και αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης.
Η κατάθεση των αιτήσεων - δηλώσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως και με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της στρατιωτικής ταυτότητας ή του δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Η κατάθεση της αίτησης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μπορεί να γίνει μόνο αφού έχει υπογραφεί από τον υποψήφιο ειδική εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομική Αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Ελληνική Προξενική Αρχή στην περίπτωση που βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην περίπτωση στρατευμένου, η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από τη Μονάδα όπου υπηρετεί ο υποψήφιος ή από άλλη Στρατιωτική Αρχή. Το έντυπο της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής θα υπάρχει και θα συμπληρώνεται στο Κατάστημα της Τράπεζας, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Επίσης, η ειδική εξουσιοδότηση θα διατίθεται και θα παραλαμβάνεται από το ίδιο Κατάστημα.

Βαθμολόγηση
Θα καταρτισθούν πίνακες βαθμολογικής κατάταξης κατά Νομό ή κατά Νησί ή κατά Δήμο. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθορισθεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μονάδων των εξεταζόμενων ενοτήτων. Η κλίμακα βαθμολογίας σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες θα είναι 0 - 100 μονάδες και βάση οι 50 μονάδες. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης θα ισχύσει η μέθοδος της αρνητικής βαθμολογίας και αφαίρεση, στην περίπτωση αυτή, του ¼ της αναλογούσης στην ερώτηση βαθμολογίας. Επιτυχόντες θα θεωρηθούν όσοι συγκεντρώσουν, τουλάχιστον, τη βάση σε κάθε μία από τις εξεταστέες ενότητες. Συμψηφισμός της βαθμολογίας των ενοτήτων δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση των γραπτών. Αυτονόητο είναι ότι από τους επιτυχόντες θα προσληφθούν οι πρώτοι, κατά τη σειρά της βαθμολογικής κατάταξής τους, προς πλήρωση των προβλεπομένων θέσεων.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα γίνει κλήρωση από την Επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στην οποία θα μπορούν να παρίστανται και οι ισοβαθμήσαντες.

Για κάθε Νομό, Νησί, Δήμο θα καταρτισθεί ειδικός πίνακας από τον οποίο θα προσληφθούν κατά σειρά επιτυχίας τόσοι υποψήφιοι, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων που προβλέπεται. Η πλήρωση των θέσεων από τον ενιαίο πίνακα κατά Νομό ή Δήμο ή Νησί ή κατά Διοικητική Περιφέρεια ή από τον ενιαίο πίνακα της Επικράτειας θα γίνεται κατά σειρά επιτυχίας και εφόσον ο υποψήφιος, προσκαλούμενος προς πρόσληψη, δηλώσει ότι δέχεται να υπηρετήσει για μία 7ετία τουλάχιστον στη θέση για την οποία θα προσληφθεί, διαφορετικά θα αποκλείεται και θα καλείται ο κατά σειράν επιτυχίας επόμενος. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι επιτυχών - επιλαχών σε περισσότερους του ενός ενιαίους πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων διαφορετικών περιοχών και προκύπτει ότι, βάσει της βαθμολογίας του, δύναται να επιλεγεί να καλύψει, ταυτόχρονα, περισσότερες της μιας προκηρυχθείσες θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί, τότε η Τράπεζα θα τον προσκαλεί να επιλέξει τη θέση ποιας περιοχής επιθυμεί να καλύψει και να δηλώσει ότι δέχεται να υπηρετήσει για μια 7ετία ,τουλάχιστον, στη θέση αυτή. Εάν αυτός δεν επιλέξει καμμία θέση, θα αποκλείεται από τους συγκεκριμένους πίνακες και θα καλείται ο κατά σειράν επιτυχίας επόμενος για τον οποίο θα τηρείται, ομοίως η ως άνω διαδικασία. Οι πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων θα εκδοθούν το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, θα αναρτηθούν δε στη Διεύθυνση Προσωπικού της Τράπεζας, στο Κεντρικό Κατάστημα, στις Διευθύνσεις Δικτύου, στα Καταστήματα του Νομού, του Νησιού και του Δήμου για τα οποία προκηρύσσονται θέσεις και θα καταχωρηθούν στο Internet στο site της ΕΤΕ www.nbg.gr.

Τοποθέτηση
Οι προσληπτέοι θα ειδοποιηθούν εντός μηνός από την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων - επιλαχόντων από τη Διεύθυνση Προσωπικού με συστημένη επιστολή να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ακολούθως θα υπαχθούν στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας της Τράπεζας, θα παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια προπαίδευσης και θα ενταχθούν στον κλάδο κύριου προσωπικού με το βαθμό του δοκίμου και αποδοχές που αντιστοιχούν στο αρχικό κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου του κλάδου αυτού, πλέον τυχόν επιδομάτων, και στη συνέχεια θα λάβουν τις προβλεπόμενες από την Τράπεζα βαθμολογικές και μισθολογικές προωθήσεις για πτυχιούχους ΑΕΙ και πτυχιούχους ΤΕΙ. Θα τοποθετηθούν σε θέσεις των Καταστημάτων που λειτουργούν στο Νομό ή στο Νησί ή στο Δήμο, για τις οποίες διαγωνίσθηκαν ή για τις οποίες προσλήφθηκαν και θα αναλάβουν την υποχρέωση να υπηρετήσουν εκεί για μια τουλάχιστον 7ετία. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα μεταθέσεώς τους και πριν την παρέλευση της 7ετίας σε οποιαδήποτε Μονάδα της, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. Θα χρησιμοποιηθούν σε λογιστικής φύσεως εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η υποχρεωτική υπηρεσία σε θέση ταμιολογιστού (TELLER) και ο χειρισμός τεχνολογικού εξοπλισμού υποστήριξης λειτουργίας της Τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του Διαγωνισμού ή ακόμη να τον αναβάλει ή να τον ματαιώσει, αφού ειδοποιήσει έγκαιρα τους ενδιαφερομένους.

* Ακολουθεί πίνακας με τις θέσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
(ενδέχεται να υποστεί μικρές τροποποιήσεις)

Α’ Νομός Αττικής
- Πόρος 2
- Σπέτσες 1
- Αίγινα 2
- Σαλαμίνα 1
- Κύθηρα 1
- Μάνδρα 2
- Μέγαρα 2
- Ελευσίνα 2
- Ασπρόπυργος 2
- Λαύριο 1
- Ωρωπός 1
- Βίλλια 2
- Ερυθρές 1

Β. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1. Νομός Έβρου 1
- Σαμοθράκη 1
2. Νομός Ξάνθης 1
3. Νομός Ροδόπης 1
4. Νομός Δράμας 5 
5. Νομός Καβάλας 4 
- Θάσος 3

Γ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
1. Νομός Θεσσαλονίκης
- Δήμος Λαγκαδά 1
- Δήμος Αγ. Γεωργίου 1
- Δήμος Ρεντίνας 1
- Δήμος Αγ. Αθανασίου 1
- Δήμος Κουφαλίων 1
- Δήμος Χαλάστρας 1
2. Νομός Κιλκίς 2
3. Νομός Σερρών 4
4. Νομός Χαλκιδικής 6
5. Νομός Πέλλας 2
6. Νομός Ημαθίας 2
7. Νομός Πιερίας 3

Δ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
1. Νομός Φλωρίνης 2
2. Νομός Καστοριάς 1
3. Νομός Γρεβενών 1
4. Νομός Κοζάνης 5

Ε. Περιφέρεια Ηπείρου
1. Νομός Θεσπρωτίας 2 
2. Νομός Πρεβέζης 3
3. Νομός Ιωαννίνων 4
4. Νομός Άρτας 2

ΣΤ. Περιφέρεια Θεσσαλίας
1. Νομός Λάρισας 19 
2. Νομός Μαγνησίας 2
- Σκόπελος 2
- Αλόννησος 2
- Σκιάθος 2
3. Νομός Καρδίτσας 2 
4. Νομός Τρικάλων 2 
 
Ζ. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
1. Νομός Βοιωτίας 6 
2. Νομός Ευβοίας 1 
- Δήμος Καρύστου 1
- Δήμος Ερέτριας 1
- Δήμος Ελυμνίων 1
- Δήμος Κηρέως 1
- Νησί Σκύρος 1
3. Νομός Φωκίδας 5
4. Νομός Ευρυτανίας 1
5. Νομός Φθιώτιδας 5

Η. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
1. Νομός Αιτωλοακαρνανίας 3
2. Νομός Αχαϊας 2
3. Νομός Ηλείας 1

Θ. Περιφέρεια Πελοποννήσου
1. Νομός Αργολίδας 3 
2. Νομός Κορινθίας 3
3. Νομός Λακωνίας 4
4. Νομός Μεσσηνίας 2
- Δήμος Κυπαρισσίας 1
- Δήμος Πύλου 1
5. Νομός Αρκαδίας 1

Ι. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
1. Νομός Ζακύνθου 2 
2. Νομός Κεφαλληνίας 3
3. Νομός Κερκύρας 9
4. Νομός Λευκάδας 1

Κ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
1. Νομός Λέσβου 
- Λέσβος 4
- Λήμνος 1
2. Νομός Χίου 
- Χίος 6
- Οινούσες 1
3. Νομός Σάμου 3 

Λ. Περιφέρεια Κρήτης
1. Νομός Χανίων 1
2. Νομός Ηρακλείου 1
3. Νομός Ρεθύμνου 1
4. Νομός Λασηθίου 2

Μ. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
1. Νομός Δωδεκανήσου 
- Ρόδος 7 
- Κάρπαθος 1 
- Κως 2 
- Λέρος 1
- Σύμη 3
- Μεγίστη(Καστελλόριζο) 1
- Κάλυμνος 1
- Πάτμος 1
2. Νομός Κυκλάδων 
-  Άνδρος 1
- Θήρα 4 
- Μύκονος 4 
- Σύρος 5 
- Μήλος 1 
- Πάρος 2
- Τήνος 1
- Νάξος 1
- Ίος 1 
- Σίφνος 1
- Κέα 1

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την προκήρυξη. 

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
H προκήρυξη (αρχείο pdf 418 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved